hh.sePublications
Change search
Refine search result
12345 51 - 100 of 241
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Björkén-Nyberg, Cecilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  "All you've got in your throat, there": The Pathology of Voice in The Song of the Lark2007In: Program: Willa Cather: A Writer's Worlds: The 11th International Seminar: 24 June – 1 July 2007: Paris & Provence, France, 2007, p. 15-16Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper shows how Cather parallels Thea's chronological development with a discourse on the pathology of voice, hinted at in the first chapter in Dr Archie's treatment of Thea's respiratory organ and then made evident towards the end when Thea's success is rendered in terms of mechanical sound. Thea lacks autonomy, becomes a specimen to be examined through a lens. The keen interest in her throat resembles the 19th century urge for documenting the prostitute's body. If Cather is a female bildungsroman, it leaves us with fragments as from a dissection.

 • 52.
  Boyd, Emilie
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Chick Lit och Existentialismen.: En undersökning kring Chick Lit -hjältinnan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to try and bring clarity to the question, what is Chick Lit and which factors make it so popular. My thesis  endeavors to explain that it is not only the promise of light entertainment that draws the reader, but also the possibility that in an easy way they can read about existential questions such as self-development  and life -choices.

  As well as mapping out Chick Lit´s specific characteristics, followed by previous research on the subject and the litterateur’s history, I have found it interesting to discuss the female characters, their personalities and life choice’s against a backdrop of existentialistic philosophy.

  In my research of this form of literateur I have discovered that chick lit often deals with existential universal problems, and that in order to be entertaining these books must contain a serious element.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 53.
  Brandin, Hannah
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kunskap för framtiden?: En kvalitativ undersökning om tidigare gymnasieelevers upplevelser av religionsundervisningen i gymnasieskolan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker i vilken utsträckning tidigare gymnasieelever upplever att religionsundervisningen i den svenska gymnasieskolan har varit förberedande för ett liv i samhället efter avslutade studier. Vidare undersöker uppsatsen även tidigare gymnasieelevers upplevelser av religionsundervisningen som betydelsefull och bristfällig. För att erhålla ett resultat har fyra semistrukturerade intervjuer med tidigare gymnasieelever som läst religionskunskap 1 & 2 utefter Gy 11 gjorts. För att visa på i vilken utsträckning religionsundervisningen har varit förberedande för informanterna har insamlat material analyserats utifrån en flerdimensionell utbildningsfilosofisk karta vilken anger hur lärarens spektrum av urval och innehåll är inordnat i flera spänningsfält av huruvida undervisningen ska syfta till att förvalta en tradition, ett kulturarv, eller om den istället ska syfta framåt och förbereda för framtiden. Undersökningen visar att religionsundervisningen i stor utsträckning har varit förberedande för ett liv i samhället efter avslutade studier för informanterna och att det innehåll och de undervisningsmetoder som informanterna upplevde vara bristfälliga i hög grad går att koppla till en åstundan efter en undervisning där diskussion, samtal, projekt- och temaarbeten, konfliktfyllda frågor, grupparbeten och problemlösning är centrala aktiviteter. Vidare visade undersökningen på en åstundan efter problembaserad, reflekterande, samtidsrelevant och problemlösande undervisning där elevernas erfarenheter och intressen är i fokus.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Brink, Jacob
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hesselgren, Erik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Vad ska behandlas och hur ska det behandlas?: En kvalitativ intervjustudie om lärares definitioner av begreppet nya religiösa rörelser och de didaktiska val lärare gör vid planering och undervisning inom ämnet nya religiösa rörelser.2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna fallstudie undersöker vad lärare i svenska grundskolans högre årskurser väljer att undervisa om inom temat nya religiösa rörelser och hur de motiverar detta urval. Studien undersöker även vilka undervisningsmetoder lärare i grundskolan berättar att de använder sig av vid undervisning inom detta tema samt hur de definierar begreppet nya religiösa rörelser. Studien genomfördes med en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex respondenter. De sex respondenter som deltog i studien var samtliga aktiva religionslärare med minst fyra års beprövad erfarenhet. Studiens empiri analyserades i två steg, första steget med hjälp av Klafkis teori kritisk-konstruktiv didaktik och det andra steget var en hermeneutisk analys där tendenser och problem lyftes fram. Fallstudien identifierade ett par tendenser där samtliga respondenter finner det problematiskt att definiera nya religiösa rörelser och ingen enhetlig definition kan fastställas. En generell kunskapsbrist hos respondenterna framkom och studien visade att majoriteten baserade sitt urval på läromedel. Urvalet lärarna gjorde liknar varandra då majoriteten behandlade tro, uttryck och kännetecken hos religionerna. Vilka rörelser lärarna valde att undervisa om skilde sig åt men den mest förkommande var satanism. Slutligen pekade studien på att undervisningsmetoderna skilde sig åt men att samtliga lärare på olika sätt arbetade med metoder som är förenliga med skolans demokratiska uppdrag. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Brkic, Mia
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Lund, Hanna
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Döden: Sex kvinnliga medlemmar i Svenska Kyrkan och deras syn på döden2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur sex kvinnliga medlemmar i Svenska kyrkan ser på döden och hur denna syn är konstruerad. Vi ville få veta om de skapat en föreställning kring döden utifrån sin gudstro eller om det fanns andra faktorer som spelade in, så som samhälle, familj och vänner. Men även om deras tro hjälper dem att skapa en mening kring döden som annars kan kännas orättvis och svår att förstå.

  Vi har använt oss av religionspsykologiska, religionssociologiska, socialpsykologiska och socialkonstruktionistiska teorier för att jämföra och se om dessa teorier kan stämma in på kvinnornas berättelser och föreställningar om döden. Det visade sig att teorierna till stor del stämde in på kvinnornas berättelser och att kvinnorna genom sin gudstro skapat både en föreställning kring döden och en meningsfullhet. Detta i sin tur har lett till att kvinnorna känner en trygghet och säkerhet i förhållande till döden. Dock är inte resultatet enhälligt utan det finns mindre variation i deras berättelser.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 56.
  Broomé, Adam
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Gemensamma värden: En kritisk diskursanalys av de gemensamma värderingarna i skolans värdegrund2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolverket presenterar att skolan ska främja att elever tar del av de för samhället gemensamma värderingarna, men vilka är de gemensamma värderingarna? Syftet med uppsatsen har varit att konkretisera vad de gemensamma värderingarna innebär samt att sätta dem i relation till teorin om civilreligion. Med hjälp av den tidigare forskningen har åtta teman identifierats vilka författaren anser vara typiska för det svenska samhället, nämligen: Neutralitet, Välstånd, Nationell solidaritet, Jämställdhet, Individualism, Demokrati, Sekularisering, Globalisering. Med hjälp av den kritiska diskursanalysen, lanserad av Norman Fairclough, kodas värdegrunden efter de identifierade temana. Resultatet av analysen undersöks vidare med hjälp av teorin om civilreligion, det visar sig att skolans värdegrund hjälper till att förmedla av en svensk civilreligion. Den svenska civilreligionen visar sig även förespråka en specifik människosyn samt ett specifikt samhällssystem vilket läraren aktivt ska fostra eleverna till att bli en del av. Den svenska civilreligionen kan i vissa fall begränsa skolans arbete för en kulturell mångfald.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Brödje, Catrine
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Kritikern och Den nya kvinnan. Exemplen Fredrik Böök, Anna Lenah Elgström och Elin Wägner2003In: Horisont, ISSN 0439-5530, no 4, p. 13-20Article in journal (Refereed)
 • 58.
  Brödje, Catrine
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Steve Sem-Sandbergs roman Theres - en annan berättelse om Ulrike Meinhof, eller?2007Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 59.
  Cavar, Anita
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Troende eller inte: Svårigheter med att hålla kvar sin religiösa tro i det nya landet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet var att undersöka hur en grupp bosnisk-muslimska kvinnor i en ort i södra Sverige håller kvar vid sin religion i en migrationssituation. Det som var mest intressant var att dessa kvinnor bor i en liten ort där det saknas alla former av allmänna bönelokaler och samlingsplatser för bosnienmuslimer. Vidare var syftet att ta reda på om deras religion har förändrats genom migrationen och vilken roll den har nu. En kvalitativ undersökning gjordes på så sätt att kvinnorna fick berätta sina livshistorier. Själva samtalet var delvis styrt eftersom jag mest var intresserad av vilken roll religionen har i deras liv. I själva undersökningen deltog fyra kvinnor. Studien bygger på religionsociologiskt perspektiv där människan anses vara en varelse som inte kan existera annat än som en del av ett samhälle. Parallellen dras till individens religiositet som något som skapas och upprätthålls genom att individen är en del av ett socialt sammanhang.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 60.
  Corcos, Soun
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Cartesiansk existentialism eller existentiell cartesianism?: En komparativ studie om sambanden mellan Sartre och Alquié2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is a comparative analysis with focus on Jean-Paul Sartre´s existentialism and Ferdinand Alquié´s cartesianism. They both represented the French philosophy of conscience in the early and mid 1900s. Because of that, they had similar ideas concerning the human conscience and freedom of the mind. But how did they come to those conclusions? And in which cases did they differ from one and other?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 61.
  Dema, Adelina
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Meha, Flora
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Idrott och muslimska klädesplagg: En kvalitativ intervjustudie om idrottsämnet och muslimska klädesplagg i skolan åk 7-92019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur idrottslärare och elever med muslimska klädesplagg möts i idrottsundervisningen i en kommun i Sverige. Metoden som använts är kvalitativa intervjuer med fyra idrottslärare samt fokusgruppsintervju med sex elever från två olika skolor. Vad gäller materialet har vi använt oss av litteratur, internet, artiklar och informanter. Resultatet visade sig vara förvånansvärt annorlunda från våra föreställningar. Det visade sig i resultatet att muslimska elever med muslimska klädesplagg har erbjudits lösningar för att kunna delta i idrottsundervisningen utan att dess utövande av religion påverkas negativt. Slutligen upplever vi att alla de komplikationer som kan uppstå i idrottsämnet i samband med muslimska klädesplagg kan lösas genom  kommunikation mellan lärare, elev och föräldrar då regler från både skoldokument och muslimska skrifter används för att skapa gynnande överenskommelse mellan alla parter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 62.
  Dzonlic, Muris
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Informationssökningsprocess på Internet i studiesituationer2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen presenterar hur högskolestudenter och gymnasieelever av båda könen (killar respektive tjejer) hanterar informationssökning och källkritik på Internet i samband med studier. Syftet med studien är att se skillnader och likheter i tre sökaspekter (informationsbehov, sökstrategi och källkritik). Sedan vill jag se hur tre sökaspekter används av båda könen bland högskolestudenter och gymnasieelever. Undersökningen är en både kvantitativ och kvalitativ studie. Det kvantitativa inslaget bygger på enkätfrågor och öppna frågor medan det kvalitativa inkluderar intervjufrågor. Teoretisk referensram består av litteratur och vetenskapliga artiklar som ger teoretiskt stöd åt ett operationaliseringsschema och ger grund åt hela studien. Studien begränsas till högskolestudenter och gymnasieelever av båda könen som går medieinriktade studier, oberoende av årskursnivå. Ett oväntat resultat som studien visade är, att både högskolestudenter och gymnasieelever av båda könen tittar mest på sina träffar ”Till mitten pålistan”. I studien upptäcktes att högskolestudenter och gymnasieelever av båda könen har kunskap om källkritik, men det stora problemet hos båda grupperna är ”Tidsbrist” och ”Har inte lust”, så att de undviker granska källor på Internet. Högskolestudenter och gymnasieelever av båda könen är medvetna om konsekvenserna som kan uppstå om de inte kritisk granskar källor på Internet. Det sökmönster som högskolestudenter och gymnasieelever av båda könen använder är att de först söker med bred sökning och sedan med smal sökning. Deras val av sökverktyg är ”Google” och de söker mest med sökord.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 63.
  Ellingsen, Sidsel
  et al.
  Haraldsplass Deaconess University College, Bergen, Norway & University of Bergen, Bergen, Norway.
  Roxberg, Åsa
  Haraldsplass Deaconess University College, Bergen, Norway & Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Kristoffersen, Kjell
  University of Agder, Kristiansand, Norway.
  Rosland, Jan-Henrik
  Haraldsplass Deaconess Hospital, Bergen, Norway & University of Bergen, Bergen, Norway.
  Alvsvåg, Herdis
  Haraldsplass Deaconess University College, Bergen, Norway.
  The pendulum time of life: the experience of time, when living with severe incurable disease—a phenomenological and philosophical study2015In: Medicine, Health care and Philosophy, ISSN 1386-7423, E-ISSN 1572-8633, Vol. 18, no 2, p. 203-215Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to gain a deeper understanding of the experience of time when living with severe incurable disease. A phenomenological and philosophical approach of description and deciphering were used. In our modern health care system there is an on-going focus on utilizing and recording the use of time, but less focus on the patient’s experience of time, which highlights the need to explore the patients’ experiences, particularly when life is vulnerable and time is limited. The empirical data consisted of 26 open-ended interviews with 23 participants receiving palliative care at home, in hospital or in a nursing home in Norway. The theoretical frameworks used are mainly based upon K. Martinsens philosophy of care, K. E. Løgstrup phenomenological philosophy, in addition to C. Saunders’ hospice philosophy, L. Feigenberg’s thanatology and U. Qvarnström’s research exploring patient’s reactions to impending death. Experience of time is described as being a movement that moves the individual towards death in the field of opposites, and deciphered to be a universal, but a typical and unique experience emerging through three integrated levels: Sense of time; where time is described as a movement that is proceeding at varying speeds. Relate totime; where the awareness of limited life changes the understanding of time to be more existential. Being in time; where limited time seems to clarify the basic living conditions and phenomena of life. The existence of life when the prospect of death is present is characterized by emotional swings that move within polarizing dimensions which is reflected in the experience of time illustrated as the moves of the pendulum in a grandfather clock. The diversity of the experience of time is oscillating between going fast or slow, being busy or calm, being unpredictable but predictable, safe or unsafe and between being good or bad, depending on the embodied situation of the individual. © 2014, Springer Science+Business Media Dordrecht.

 • 64.
  Emily, Jönsson
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Simon, Vedin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att lära sig leva med varandra: En kvantitativ undersökning om årskurs nio-elevers inställning till världsreligionerna och dess utövare.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Religion has a large impact on the society. In the politics, xenophobic parties are taking more

  and more place, and the medias are reflecting the world religions most brutal faces. How has

  this reality affected Swedish ninth-graders of today? The intention of this quantitative study is

  to examine what attitude some ninth-graders in a southern Swedish city have towards the

  world religions and if a schools diversity has any effects on the pupil’s attitudes. We also

  want to examine what factors there is that could impact on the pupils’ attitudes.

  The result from our survey answered by 110 Swedish ninth graders shows that the pupils

  generally have a positive attitude towards all of the world religions. Christianity is, according

  to this study, the most accepted religion while Islam, is the least accepted religion. Today

  there are many factors to consider that might impact on a person’s attitude towards a religion.

  According to this study, many pupils’ feel that TV, media and Internet have a negative

  influence on their attitude towards the world religions’, while school, family and friends

  seem to have a positive influence on the pupils’ attitudes. We also find that a schools’

  diversity matters and affect the pupils’ attitudes in a positive way. This study finds that higher

  diversity is a possible way to a more tolerant school

  Title: To learn to live with each other – A quantitative study of ninth-graders approach to

  world religions and its practitioners.

  Keywords: school, diversity, attitude, youths, world religions, tolerance

  Author: Emily Jönsson & Simon Vedin

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 65.
  Erguner, Bahar
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Islam och Terrorism i Massmedier: En diskursanalys av hur Islam och Terrorism framställs i svenska dagstidningar2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien beskriver medias framställning av islam utifrån specifikt tre dagstidningar. Syftet är att undersöka medias framställning av islam, specifikt i tre svenska dagstidningar år 2001 och 2011: Dagens Nyheter, Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Materialet bygger på Fair Cloughs CDA modell, det vill säga den kritiska diskursanalysen när man analyserar texter. Modellen innebär att man undersöker vilka maktstrukturer som finns i texter utifrån diskurser. Detta bestäms av ett analysschema som består av två delar: makro och mikrostruktur. Genom detta sätt får man en överskådlig information om texternas underliggande värderingar och budskap. Studiens resultat visar att islam och muslimer representeras med våld och arabiskt utseende. Av den anledningen att tidningarna vill ge en negativ framställning av muslimer. Tidningarna använder medvetet främmande ord såsom till exempel Jihad för att locka till sig fler läsare. Alla tre dagstidningarna använder sig av liknande ord vid formuleringar av den inträffade händelsen den 11 september som exempelvis muslimer. I jämförelse med de två tidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter tar Aftonbladet avstånd från att kritisera muslimer och har en mer positiv inställning. Istället framför aftonbladet händelsen på naturligt sätt, det vill säga kritiserar inte muslimer. I avslutningen presenteras också en ämnesdidaktisk reflektion om de nyvunna kunskaper som framkommit i denna studien som är anpassad till religionslärare och religionundervisning. Det källkritiska tänkandet implicerat i religionsundervisningen kan bidra med att motverka islamofobi och olika fördomar om muslimer som framkommer i svenska tidningar med underliggande värderingar och budskap.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 66.
  Ericsson, Mattias
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Tro och Vetenskap: Intelligent Design på Newsmill 2010-20122013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att analysera debatten som tog plats på hemsida Newsmill åren 2010och 2012 om intelligent design. Fokusen i själva textanalysen är en argumentationsanalys somtillsammans med kritisk diskursanalys skall utröna och förstå den maktförskjutning som går attfinna inom diskursen. Den kritiska diskursanalysen är byggd på Norman Fairclough. Analysen ärordnad kronologiskt och innefattar tjugotre artiklar allt som allt.Fokus i själva analysen ligger i att utröna och förstå hur debattörerna ställer sig till religion ochvetenskap i deras argumentation kring intelligent design. Här går att finna hur religion ofta förs insom begrepp i relation till personers emotionella agerande och överlag blir religion en belastning fördebattörerna. Vetenskap i kontrast har en övergripande positiv ställning i debatten ochmeningsskiljaktigheten går att finna i var religion skall placeras i relation till just vetenskapen i dessmoderna form.

  Download full text (pdf)
  TroVetenskapNewsmill
 • 67.
  Eriksson, Hilda
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Mattsson, Evelina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att undervisa om etik: En litteraturstudie om undervisningsmetoder och förhållningssätt i religionskunskapsundervisning2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med litteraturstudien är att undersöka vad samtida forskning säger om hur lärare kan arbeta för att elever ska utveckla sina kunskaper om etik i religionskunskapen. Resultatet är uppdelat i två kategorier, metoder och svårigheter, där under presenteras vad källorna, som vi har valt ut, kommer fram till. En undervisningsmetod visar sig bland annat vara att låta elever samtala om etiska dilemman. Att diskutera olika etiska dilemman visar sig vara ett bra sätt för att få allt fler att ta ställning och reflektera över sin egen ståndpunkt. En svårighet som uppstår är hur lärare, utifrån direktiven i styrdokumenten och utifrån sin egen kompetens om vad som är viktigt för eleverna, ska kunna skapa en god etikundervisning. Analysen som kan dras utifrån vårt resultat är att det finns olika undervisningsmetoder och innehåll som läraren kan använda sig av. Vi ser också att läroplanens direktiv kan behöva förändras så att de är mer anpassade efter elevers behov.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 68.
  Eriksson, Jonnie
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Alltings mått2007In: Glänta, ISSN 1104-5205, no 1, p. 74-81Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förhärskande tolkningstraditioner betraktar sofisten Protagoras som företrädare för en antropocentrisk humanism, som gör allt relativt till en värdeskapande och meningsgivande mänsklighet eller mänsklig individ, och därmed en centralgestalt (vid sidan av Sokrates) i den grekiska vändningen från natur till kultur under 400-talet f.Kr. Det är dessa betydelser som brukar ges hans välkända maxim: ”Människan är alltings mått.” Genom att närmare studera hur satsen tolkats av de tre viktigaste antika källorna till bilden av Protagoras, nämligen Platon, Aristoteles och Sextos Empeirikos, argumenterar denna essä för en alternativ tolkning. Protagoras’ sats framstår här snarare som grundad i försokratiska föreställningar om en dynamisk natur, där tingens egenskaper framstår momentant i ett oupphörligt materiellt flöde. Uppfattningen om ett sakförhållande är beroende av relationen mellan den erfarande och det erfarnas fysiska tillstånd, så att ”måttet” kan förstås som mötet mellan subjekt och objekt i en varseblivning. Det är därför måttet som är det centrala i satsen, inte människan, och världen är den måttlösa möjligheten till erfarenheter som förmår göra varje sak till vad som helst. Satsen hävdar inte människan som den unikt fasta punkten i en föränderlig värld; tvärtom är människan ett flyktigt tillstånd bland andra, som alltid kan bli något annat, inklusive det icke-mänskliga.

 • 69.
  Eriksson, Jonnie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Aristoteles anomalier2011In: Glänta, ISSN 1104-5205, no 1, p. 48-56Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  While Aristotle has conventionally been perceived as a precursor for the taxonomy of modern biological systematics, such as that of Carolus Linnaeus, this essay investigates the relationship between Aristotelian metaphysics and natural history in order to demonstrate the problem of anomalies in any system of this kind. In particular, the problem involves the place that may be given to the unnatural (deviations form the norm of nature) in a system for nature – if there can be a taxonomy of anomalies (namely, a teratology), given the logic of Aristotelian philosophy. 

 • 70.
  Eriksson, Jonnie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Diffractions of the Digital: Godard and the Kinetics of the History-Image2015In: In the flow – People, Media, Materialities: ACSIS conference 15-17 June 2015, Norrköping / [ed] Johanna Dahlin & Tove Andersson, Norrköping: ACSIS, Linköpings universitet , 2015, p. 127-128Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  As exemplified by Eloge de l'amour (2001), Jean-Luc Godard's work after Histoire(s) du cinéma (1988–98) – which critiqued cinema's treatment of its contemporary cultural and oplitical history, – has made use of digital technology in order to explore the remaining potential of the medium after its purported demise and ethical failure. By drawing on concepts from Gilles Deleuze and Karen Barad, this paper aims to elucidate the techno-aesthetic conditions of Godard's implied method of imaging the dual flux of temporality: becoming history and becoming future. In this diffracting process, Godard's late films embody the present condition of visual culture as it splits between past and future from the point of a present crisis of its material conditions of representation. Neither virtual reality nor classical realism, a diffractive method of digital filmmaking explores the new materiality of motion pictures. 

 • 71.
  Eriksson, Jonnie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Exceptional bodies in early modern culture2021In: Lychnos, ISSN 0076-1648, p. 386-388Article, book review (Other academic)
 • 72.
  Eriksson, Jonnie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK). Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Hoppfulla monster: Posthuman biopolitik och utopism i italiensk filosofi2015In: Människa, stat, utopi: En antologi om det möjligas konst / [ed] Mårten Björk & Jon Wittrock, Hägersten: Tankekraft förlag , 2015, 1, p. 130-157Chapter in book (Other academic)
 • 73.
  Eriksson, Jonnie
  Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Lund, Sweden.
  Maskinisk darwinism: Teknikens naturhistoria hos Samuel Butler och Gilles Deleuze2009In: Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige: Conference in Sweden 15–17 June 2009 / [ed] Andreas Nyblom, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2009, p. 299-310Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Till de utmärkande dragen i det sena 1900-talets idéhistoria hör en framväxt av teknologier som utmanar, omdefinierar eller överskrider gränsen mellan det naturliga och det artificiella, mellan det organiska och det tekniska. Detta kan ge upphov till dystopiska visioner om förlusten av mänskliga värden, till om med människans förlust som art i kampen mot sina uppfinningar, men också till utopiska bilder av människans överskridande av sina egna biologiska villkor. En inhuman fara står mot ett transhumant löfte. Problemet går emellertid djupare än så; det gäller själva idén om liv i denna tid av artificialitet och teknologi, det gäller mekanismerna för en utveckling som plötsligt omfattar maskinerna i lika hög grad som människorna, deras kultur och resten av naturen. Denna studie jämför två gestalter – Samuel Butler och Gilles Deleuze – åtskilda av ett århundrade, som på olika vis, på samma gång innovativa som representativa, teoretiserar villkoren för tänkandet av en teknikens naturhistoria och en maskinernas utvecklingslära.

 • 74.
  Eriksson, Jonnie
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Monstret & människan: Paré, Deleuze och teratologiska traditioner i fransk filosofi, från renässanshumanism till posthumanism2010Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation studies the problem of the inhuman in relation to human nature in philosophy from antiquity to the present, highlighting the interrelationship between science and philosophy in the development of concepts of monstrosity in France from mid-sixteenth century to late twentieth century thought. By means of constraint, it focuses on Ambroise Paré (1509/10–90) and Gilles Deleuze (1925–95) as representatives of early humanism and posthumanism, respectively. The study is divided into four chronologically ordered parts. In part I, four teratological traditions of philosophical import are discerned in antiquity: the naturalist, the humanist, the metaphysical, and the hermeneutical (each associated with a set of key names: in particular, Empedocles, Lucretius; Socrates, Protagoras; Plato, Aristotle; and Pliny, Augustine). Part II follows these traditions into the Renaissance where they intersect in the ‘books of wonder’, among which Paré’s Des monstres et prodiges (1573) is viewed to have had a lasting influence on the development of the science of teratology. Criticizing the positivistic conventions of interpretation of the book in question, notions of order, causality, diversity, and novelty are analyzed for the purpose of excavating from Paré’s work a natural philosophy which hinges on man’s capacity for knowledge; in such a humanist conception, monsters are not so much naturalized as nature becomes monstrous, while man is taken to reflect and encompass all the properties of natural things, thereby incorporating monstrosity in his singular variability. Part III provides an overview of the development of a scientific teratology from Cartesian mechanicism and rationalism, through theories of preformation, epigenesis, and transformation, to the materialist and vitalist debates of the early nineteenth century, when Étienne and Isidore Geoffroy Saint-Hilaire create the discipline of teratology, and its aftermath in developmental and evolutionary biology. The general theme is the place of anomalies in the normal scheme of nature (and culture), as man becomes progressively taken as the norm for thought, ultimately rendering the inhuman as such unthought. Finally, part IV looks to Deleuze as an attempt in the late 1900s to construct a posthumanist philosophy of nature where monstrosity is the problem which rather generates thought; it thus chronologically traces formulations of a concept of monstrosity in his body of work, from the 1940s to the 1990s. In Différence et répétition (1968), Deleuze is found to furnish three interconnected theses to define monstrosity, regarding problems of determination, synthesis, and differentiation, where the problematic as such (the nature of difference itself) is conceptualized as the ‘idea’ of monstrosity, not any particular physical shape. After analyzing the concept of the ‘body without organs’ as an issue of identity and materiality, tracing it back to its formulation in Logique du sens (1969), these theses of monstrosity are then applied to a study of Deleuze’s later philosophy, emphasizing Mille plateaux (1980), Logique de la sensation (1981), and Cinéma 1–2 (1983–85), as side-stepping the human norm in order to think its anomaly (the inhuman) as the condition for creativity. This is evidenced in his ideas of technology and the arts as experimental practices of becoming inhuman. The monster is thus regarded as a ‘conceptual persona’ in a Deleuzian philosophy of the virtual Figure—challenging all actual forms—of an inhuman time for the experience of difference in itself.

 • 75.
  Eriksson, Jonnie
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Ordet/odjuret: Teriantropomorfism hos Giorgio Agamben2010In: Djurens idéhistoria / [ed] Gustav Holmberg, Svante Nordin, Anna Tunlid, Nora: Bokförlaget Nya Doxa, 2010, p. 81-105Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den italienske filosofen Giorgio Agamben (f. 1942) reflekterar i sin L'aperto (2002) över människans försök att skilja sig från djuren, att skilja det mänskliga från det djuriska även inom människan. I denna studie placerar jag in denna bok dels i Agambens övergripande biopolitiska projekt, Homo sacer, dels in den filosofiska strömning som kallas posthumanism. Syftet är att analysera distinktionen mellan tre grekiska begrepp för former av liv – bios, zoê och thêrion – som problematiseras genom dessa texter, då de sammanförs i bilden av djur–människa-hybrider inom biblisk apokalyptik. Vilket ord kan benämna en sådan livsform och vilken är dess status i mänsklighetens historia?

 • 76.
  Eriksson, Jonnie
  Lund University, Lund, Sweden.
  Realist by Nature, by Nature Abstract: Personalist Aesthetics in Mounier and Henry2013In: 12th International Conference on Persons: Abstracts: Lund, Sweden, August 6–10, 2013, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the “sketch for a personalist aesthetic” in Le Personnalisme (1949), Emmanuel Mounier cautioned that the tendency towards abstraction in modern art was a sign of nihilism; but he also saw in it a promise to reveal a reality which transcends our habitual view of the world. To Mounier, there is a paradox in the nature of art: it is both realist and abstract; it deals with the reality of beings while attempting to communicate transcendence. If abstract art can avoid esotericism, it can make the personal communal and speak to the common man. This paper argues that such a personalist aesthetic is realized in Michel Henry’s later phenomenology - in his monograph on Kandinsky, Voir l’invisible (1988), and his subsequent Christological meditations - which treats the possibilities to express the mystery of subjectivity in a communal personhood. Theologically, this is revealed in incarnation; aesthetically, in abstraction. For Henry, the inner life of emotions cannot be communicated by representation, but only by a radical expression of human reality in abstract art. Thereby human subjectivity is joined with the person of Christ, for the essence of art, revealed in abstraction, is the “resurrection of eternal life.”

 • 77.
  Eriksson, Jonnie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Språk, kultur och samhälle.
  Tusen platåer & Anti-Oidipus2016In: Ord och bild, ISSN 0030-4492, E-ISSN 1402-2508, no 3–4, p. 133-136Article, book review (Other academic)
 • 78.
  Eriksson, Jonnie
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Jonasson, Kalle
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Deleuze and Sport: towards a General Athleticism of Thought2023In: Journal of the Philosophy of Sport, ISSN 0094-8705, E-ISSN 1543-2939, Vol. 50, no 2, p. 159-174Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The French philosopher Gilles Deleuze repeatedly referred to a wide range of sports and games throughout his career. This article assembles a comprehensive view of the philosophy of sport seen from Deleuze’s perspective. By studying the development of how he discussed different sports and games, and by pinpointing the concepts he constructed with reference to them, the article attests to the merits of a Deleuzian philosophy of sports. His term athleticism is utilised as a node to overview his allusions to sports and games in general. Special attention is paid to sport as a companion to the creative domains of science, philosophy, and art. Thus, it is concluded that what athletes create are moves, which amounts to inventing new styles which may alter the sport and attest to new ways of thinking through bodies in motion. © 2023 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

 • 79.
  Eriksson, Jonnie
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Jonasson, Kalle
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "I'm not a Sporting Man, Fräulein”: The Tragedy and Farce of James Bond’s Heroic Prowess2023In: The International Journal of James Bond Studies, E-ISSN 2514-2178, Vol. 6, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article revolves around conceptualising temporality and drama, with the example of how the broken time sequestered by Karl Marx’s notion of historical repetition and the struggles relating to this, in his supplement to Hegel, is displayed in James Bond films. A focus of the inquiry is an hauntological analysis (in the Derridean sense) of how the connection between heroism and tragedy in films evokes haunting presences of older versions of Bond, between actors, between films, and within the specific story arcs. While the heroism of Bond is exemplified by his sportive endeavours, time and temporality are understood as repetition, and foremost in relation to the phenomenon of the reboot—a specialty of our protagonist. In his battles with various villains, Bond becomes embroiled in action sequences that are curiously spiced up with extreme sporting activities. Such sports are often transformed in the cinematic context: sometimes they are emphasised for stylisations of prowess and violence; sometimes they are distorted into parody and comic relief, in an oftentimes ironic fashion. Fulfilling Marx’s adage about how history repeats itself (“first as tragedy, then as farce”), Bond’s personage not only reappears in different incarnations, portrayed by different actors over time; each actor also repeats a similar pattern in their respective Bond biographies enacting a sustained heroism emanating from the extreme athletic displays in the agonal theatre of sports.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 80.
  Eriksson, Lena
  et al.
  Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
  Sager, Morten
  Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
  Staland-Nyman, Carin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Hensing, Gunnel
  Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
  Kunskap och bedömningar i sjukskrivning: En vetenskapsteoretisk studie av det försäkringsmedicinska beslutsstödet2014In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 91, no 4, p. 323-331Article in journal (Refereed)
 • 81.
  Ermlich Danielsson, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Schüler, Emelie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Slöjan i skolan: En kvalitativ studie av inställningen till slöjan blandhögstadieelever2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur sex elever på högstadiet förhåller sig till slöjan.Hur skiljer sig deras åsikter åt beroende på vilken religiös, kulturell eller etnisk bakgrund detillhör? Resultatet har vi fått fram genom att utföra två kvalitativa gruppintervjuer av lågstandardiserad karaktär. Vi kommer i uppsatsen fram till att de sex elever som vi intervjuathar en sekulariserad syn på slöjan. Vi kommer även fram till att åsikterna och kunskapernahos de sex eleverna inte skiljer sig avsevärt åt beroende på vilken religiös, kulturell elleretnisk bakgrund de tillhör.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 82.
  Fallby, Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Ivarsson, Andreas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Johnson, Urban
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Hagen, Kjetil
  Lilja, Henric
  Parental support as a predictors to success in adolescent male football2011In: Proceedings of the 13th European Congress of Sport Psychology, Madeira, Portugal. FEPSAC on-line publication, 2011, p. 308-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to examine if parental support could predict elite academy participation in an adolescent football population. The participants were 767 adolescent male football players, where 443 represented an academy team and 324 represented lower ranked teams, in age between 11 and 18. The participants were classified into three groups; a) children (11-12 years), b) youth (13-15 years) and c) junior (16-18 years). The questionnaire used was the Swedish health survey developed by the Swedish Health Institute with a number of football specific items added. Parental support was measured with six items that all measured emotional support (for example if the player experience that his parents understand, listen to, and treat him fair).One way ANOVA showed that academy players reported significant higher level of parental support then the non–academy players in children (F(1, 196)= 7,071, p = 0,008) and junior ages (F(1,194) = 10,830, p = 0,001). A logistic regression showed that parental support predicted approximately 68% of the players belonging accurate both in the children- (68,2%) and junior (67,9%) sample.The result supports previous findings showing that adaptive coping resources, such as social support seeking, could predict athletic success (Yperen, 2009). One recommendation for football clubs with youth academies is to involve parents in the social support network in order to give the players more adaptive coping resources. Further, educating parents about demands and career transitions that the players are exposed to in an elite academy could be beneficial in a developmental perspective.

 • 83.
  Fetiu, Valon
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Shulemaja, Eglantina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Framställningen av kristendomen i fyra läromedel för gymnasieskolans religionskunskap: En kvalitativ- och kvantitativ innehållsanalys2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 84.
  Folt, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Larsson, Emma
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Undviks islam i skolan?: En intervjuundersökning av islamundervisningen på tre kommunala gymnasieskolor i Halland2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöker vi islamundervisningen på tre kommunala gymnasieskolor i Halland med fokus ur ett lärarperspektiv. Fördomar om islam i samhället fick oss att reflektera kring om lärare väljer att prioritera eller undvika delar inom islamundervisningen, och i så fall vad. Syftet med vår C-uppsats är att undersöka, analysera samt reflektera över vilken syn lärare har på islamundervisningen i Religionskunskap 1, hur de arbetar med ämnet islam samt hur detta skiljer sig från arbetet med de övriga världsreligionerna. Metoden vi valt att använda oss av är intervjuer med fem gymnasielärare vilka är verksamma på de tre olika kommunala skolorna i Halland. I resultatet framkom det att fördomar genomsyrar islamundervisningen samt att media har en stor påverkan på undervisningen inom ämnet.

  Download full text (pdf)
  Undviks islam i skolan?
 • 85.
  Forsberg, Marcus
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  De Gröna Häxorna: En analys av tre Wiccanska influerares bloggar2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay aims to provide an analysis of three wiccan bloggers descriptions of their religious lives. Namely how they present the relationship between wicca and nature, and whether nature conservation and environmental issues are described as religious activities and if the language makes use of religious arguments.  In an attempt to present a selection of core concepts shared by the bloggers that could be used for educational purposes. The essay first gives an introduction to the topic, followed by its aims and research questions. It then presents the methods and theory used. Which is a mixture between Fairclough's (1995) critical discourse analysis and the descriptions of content analysis of Alan Bryman (2012). Following is a presentation of the research field surrounding wiccan religious practice, wicca for educational purposes and also research discussing the core concepts of wiccan religious practice. The results and analysis are both presented in a three part structure based upon the mixture of methods used. Where the word analysis is first presented, followed by content and later a qualitative analysis. Lastly the essay concludes with a didactical reflection and the conclusion of the essay. The didactical reflection aims to provide thoughts on the validity of the results place in education and to argue the importance of wiccan education. The conclusion of this essay determines that there are a core concepts that link the bloggers in their descriptions of their religion and that the language used surrounding environmental issues and nature preservation are deeply intertwined with religious arguments and themes. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 86.
  Gabrielsson, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Innovation and Sustainability.
  Huse, Morten
  BI Norwegian Business School, Oslo, Norway.
  Sustainability ethics and team production: Implications for value-creating boards in SMEs2023In: Research Handbook on Corporate Governance and Ethics / [ed] Talaulicar, Till, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2023, p. 48-67Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Sustainability has become a key concern for SMEs whose board members recognize the need to consider not only the financial bottom line but also the environmental and social performance of the business. Sustainability is about ethics because it calls on board members to consider the condition of current stakeholders as well as the potential condition of future people who are at the mercy of contemporary unsustainable production and consumption patterns. In this chapter, we build on recent developments of the extended team production theory to discuss the characteristics and behavior of value-creating boards in SMEs. We present an integrated value chain framework that may be used for developing the value-creating potential of boards to achieve the long-term sustainability goals of the business. © Till Talaulicar 2023.

 • 87.
  Gewert, Niklas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Film och religion: En undersökning om populärkulturens påverkan på film2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker om populärkulturen påverkar framställningen av religiösa myter på film. Studien utfördes för att ta reda på vilka likheter och skillnader det finns i filmernas händelseförlopp och hur hjälten gestaltas i filmerna. Studien genomfördes som en kvalitativ undersökning med hjälp av en komparativ närläsning av materialet. Empirin som användes i studien var Disneys Moana och Hercules som båda baseras på religiösa myter. Efter den komparativa närläsningen användes Campbells teoretiska hjälteresa som teori. Undersökningens resultat var att de två filmerna har ett mycket liknande händelseförlopp och struktur trots myternas olikheter. Undersökningen identifierade att hjältarna framställs mycket olika trots ett liknande händelseförlopp och hjälteresa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 88.
  Gietzen, Luke J.
  et al.
  Mankato State University, Mankato, United States.
  Ogilvie, Sarah J.
  Mankato State University, Mankato, United States.
  Steerling, Emilie
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Houston, Rebecca
  Mankato State University, Mankato, United States.
  Nygren, Jens M.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  de Ruiter, Hans Peter
  Mankato State University, Mankato, United States.
  Ethics and New Health Technologies: An Innovative Descriptive Analysis of the State of the Literature2022In: Creative Nursing, ISSN 1078-4535, E-ISSN 1946-1895, Vol. 28, no 4, p. 221-227Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The exponential advancement of health technologies has led to an increasing need for awareness and critical thinking about the potential unintended consequences and ethical dilemmas that may arise from using new technologies. Unfortunately, many ethical issues arise post-implementation. Few researchers preemptively consider the ethical implications of health technologies. The current study located more than 24 million articles in PubMed that discussed common health technologies. Of these, 0.07% (n = 17,816) articles deeply considered the technology’s potential ethical implica-tions. Critical thinking and ethics are the mainstays of nursing practice. Thus, critically thinking about the potential ethical implications of relevant technologies should be at the forefront of research; we contend that this is not common practice. We hope to shed light on this issue to remind researchers to think like nurses when researching new health technologies. © 2022 Creative Health Care Management.

 • 89.
  Grundström, Felix
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Brink, Felix
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Vad är yoga?: En kvalitativ undersökning av sex yogautövares syn på hur yoga påverkar dem psykiskt och fysiskt2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är tredelat. Första delen använde vi oss utav litteraturstudie för att kunna redogöra från yogans utveckling från klassisk indisk yoga till den fysiska yoga idag som har blivit en populär träningsform i väst. I nästa del har vi intervjuat sex personer som utövar yoga regelbundet för att undersöka om forskningens bild av yoga stämmer överens med de sex yogautövarna. Vi ville även undersöka hur dessa sex yogautövare beskriver yogans påverkan på deras kroppar och själar. Vilken skillnad yogautövarna finner både fysiskt och psykiskt, samt vad är det som gör att dessa personer utövar yoga regelbundet.  Vidare redogör vi för vad Frisk (1998) skriver om sin modell för gemensamheter för nyreligiösa religioner.  

   

  Våra intervjuer beskriver att yogan gör intervjupersonerna avslappnade och yogan har varit ett hjälpmedel i deras studier. Våra intervjupersoner menade alla, utom en att yogan ses som en träningsform och inte som en religiös handling.

   

  Vi reflekterar slutligen med hjälp av våra intervjuer kring möjligheten till att integrera yoga i skolan som en form av hälsoterapi för barn och ungdomar. Då våra intervjupersoner alla rekommenderade yoga till andra men också rekommenderade yogan som ett hjälpmedel till elever i skolan. Vi reflekterar även över hur yogan skulle fungera i en ämnesintegrerad undervisning.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 90.
  Gustafsson, Kristina
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  En muslimsk friskola: Förutsättningar och praktik2008In: Religion och livsfrågor, ISSN 0347-2159, no 4, p. 15-17Article in journal (Other academic)
 • 91.
  Göransson, Emelie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Jude eller same, i religionsundervisningen. Då får ni inte vara med?!2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ”Jude eller same, i religionsundervisningen, då får ni inte vara med?!” utgår från de nationella minoriteterna i Sverige och hur de framställs i läroböckerna för eleverna som läser religionskunskap A på gymnasiet. Uppsatsen är gjord med en jämförande litteraturstudie bland fem religionskunskapsböcker för gymnasiet. Med Anthony Giddens teori om minoriteter och etniciteter kommer att tolka hur läroböckerna framställer minoritetsreligionerna. Problemformuleringen grundar sig i hur läroböckerna framställer Sveriges minoriteters religioner med inriktning på samernas religion och judendomen. I uppsatsen har jag kommit fram till att det inte förekommer någon information om de undersökta nationella minoriteternas religioner, då med inriktning på minoritetsreligioner. Det är viktigt att belysa att det finns mycket information om judendomen, men informationen är inte kopplad till judendomen som religion till ett minoritetsfolk i Sverige.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 92.
  Göransson, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Jönsson, Linn
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Varför Gud?: En studie av ungdomars religiösa attribution i Halmstad2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Varför Gud?  En studie av ungdomars religiösa attribution i Halmstad

   

  Författare: Emma Göransson och Linn Jönsson

   

  Handledare: Jürgen Offermanns

   

  Frågeställning:

  • Vilka faktorer påverkar valet av religiös attribution hos en ungdom i Halmstad?
  • Finns det några specifika faktorer som förekommer oftare än andra i valet av religiös attribution hos en ungdom I Halmstad?

  Syfte: Vårt syfte är att finna orsakerna till varför en ungdom i Halmstad blir religiös och vad som kan vara avgörande i ett sådant beslut. Detta gör vi med utgångspunkt i religionssociologiska och religionspsykologiska teorier.

  Metod: Det är en kvalitativ studie.

  Teoretisk referensram: I detta kapitel presenteras de befintliga teorier gällande religionssociologi och religionspsykologi, vi valt att utgå från.

  Empirisk studie: Data är insamlad via intervju av tio ungdomar i två religiösa ungdomsgrupper i Halmstad.

  Slutsats: Vi har kunnat konstatera fem olika faktorer som legat till grund för ungdomarnas religiösa attribution i Halmstad.

  • påverkan från socialt kontaktnät
  • då religionen präglat individens uppväxt
  • då det har funnits en känsla av saknad
  • behovet av förändring i livet
  • sökandet efter en identitet och en samhörighet
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 93.
  Göransson, Jesper
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Amundsson, Anton
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nyreligiösa rörelser, ett andligt smörgåsbord?: En kvalitativ textanalys av sex läroböcker i religionskunskap2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Läroböcker är en central del i skolans utbildning och är den dominerande kunskapskällan i undervisningen. Det framkommer även att lärarna lämnar ett stort förtroende till läroboksproducenterna. Problematiken är att det numera inte finns en statlig nämnd som granskar och tillhandahåller listor över godkända läroböcker. I och med detta krävs det en kritisk granskning utav läroböckerna vilket även är denna studies syfte. Nyreligiösa rörelser är i dagens läge så pass integrerat i samhället att det kan talas om vår tids folktro. Vi har därför i denna studie genomfört en textanalys utav sex läromedelsböcker avsedda för gymnasiet inom ämnet religionskunskap med fokus på hur nyreligiösa rörelser framställs och betraktas i läroböcker. Litteraturen präglas av olika epoker där tre stycken böcker är utgivna efter läroplanen Lpf 94 och innan den senare utgivna läroplanen Lgy 11 blev publicerad. De resterande tre böcker är tryckta efter att Lgy 11 trätt i kraft. I resultat framkommer det att läroböckerna inte motsvarar de kunskapsmål som finns i läroplanerna. Dels på grund utav att innehållet av nyreligiösa rörelser får en begränsad del i antal procent i läroböckerna jämfört mot världsreligionerna samt att nyreligiösa rörelser framställs med klumpiga formuleringar och ordval.

  Title: Nyreligiösa rörelser, ett andligt smörgåsbord? – En kvalitativ textanalys av sex läroböcker i religionskunskap

  Author: Anton Amundsson & Jesper Göransson

  Keywords: New religious Movements, religion education, text analysis, textbook, curriculum

  Nyckelord: Nyreligiösa rörelser, religionskunskap, textanalys, lärobok, läroplan

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 94.
  Haag, Christian
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Gnistan i Dabiq: -        En studie om Islamiska Statens användning av islams religiösa traditioner för att legitimera, rättfärdiga och etablera Kalifatet 2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is about the so called Islamic States’ use of Islamic religious traditions in their propaganda magazine Dabiq. The purpose of the study is to find out how ISIS use history as a blueprint to perceive and interpret current events and occurrences. The theories of sociologist Pierre Bourdieu, Capital, and sociopsychologist Hjalmar Sundén’s Role theory is used to analyze how the different religious traditions and stories are used by ISIS and what these represent in the Muslim’s religious frame of perception. The results of this study show that the religious traditions are being used in order to legitimize, justify and establish their so-called Caliphate according to the stories of old. The results also show that not only religious matters are used to emphasize their claim in the Middle East but profane examples as well. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 95.
  Hafvervik, Christopher
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ali Naeem, Zaid
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Luciatåg i skolan: En intervjustudie om ett genus och mångfaldsperspektiv2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi forskade om hur rektorer arbetar med genusperspektiv och mångfald vid Luciafirandet i skolan. Vi forskade även om hur media framställer debatten som framförs av Luciafirandet. Det här genomförde vi genom intervjuer och internet-tidningar för att sedan bearbeta materialet med argumentationsanalys. För att tolka vår analys använde vi oss av teoretiska ramverket: ”interkulturellt perspektiv”. I vårt arbete framkom det att rektorerna vi intervjuade arbetade med mångfald och genus men att Lucia fortfarande lottats ut bland enbart flickorna i skolorna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 96.
  Hallberg, Lillemor
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Some reflections on qualitative research2008In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 3, no 2, p. 66-67Article in journal (Refereed)
 • 97.
  Hallberg, Lillemor R.-M.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  The “core category” of grounded theory: Making constant comparisons2006In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 1, no 3, p. 141-148Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Approximately 40 years ago, Barney Glaser and Anselm Strauss and their joint research approach, the constant comparative method of grounded theory, were at the forefront of what can be called a qualitative revolution. The publication of their book, The discovery of grounded theory (1967), was a breakthrough because of the systematic procedures for qualitative research that were presented. Prior to this publication, qualitative research methodology was traditionally most often taught orally. Through their book, Glaser and Strauss defended the method of qualitative research and countered the prevailing opinion that quantitative research provided the one and only approach to scientific inquiry. They argued that qualitative research is a field of inquiry in its own right, not merely to be used for pre-studies to “real” statistically based studies. The grounded theory method fits in with life world research, because the emphasis is on individuals as unique living wholes and the researcher focuses on the world as it is experienced by the individual. The researcher does not formulate any hypothesis in advance and tries to approach the research area with as few preconceptions as possible. Preconceptions, taken-for-granted assumptions, and interpretations must be handled by reflexive strategies in line with what Dahlberg (2006) has labelled “bridling”. Grounded theory offers the researcher a set of guidelines for building conceptual frameworks that specify the relationships among categories. The guidelines should be used as flexible tools rather than being seen as rigid rules. Grounded theory is a broad method with distinct procedures that work in practice and that are suitable to pragmatic researchers. The “core category” in grounded theory is, as I see it, the constant comparative method. The grounded theory method has been modified by the era within which it exists and by new ideas encountered in the world of inquiry (Annells, 1997). Varying views of what reality is and how it can be known affect the modes of the grounded theory method.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 98.
  Hammel, Kristin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nyandlighet: en kundvagn fylld med energi och balans: Kvantitativ enkätstudie om nyandlighet och konsumtion2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Nyandlighet har i samtiden kommit att uttrycka sig på flera olika arenor, från populärkultur till vårdsammanhang. Nyandlighetens allomfattande närvaro i det samtida samhället har bland annat beskrivits med hjälp av en marknadsmetafor. I denna marknadsmetafor betonas förekomsten av en nyandlig marknad där försäljning och konsumtion av nyandliga praktiker och föremål sammanträffar. 

  Det huvudsakliga syftet med förevarande studie har varit att undersöka hur den samtida nyandligheten i Sverige kan förstås med hänsyn till förekomsten av en nyandlig marknad, med särskilt fokus på konsumenterna.  Med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning har totalt 169 enkätsvar från konsumenter samlats in och utgör uppsatsens empiri. Från resultatet framkommer det att nyandlighet behandlas antingen som frånkopplat religion eller som del av den samtida uttrycksformen för religion. Därtill framkommer det att konsumtionen av nyandliga produkter motiveras med hälsofrämjande grunder, vilket i sin tur vittnar om en närhet mellan nyandlighet och välmående. Slutligen pekar resultatet på att den samtida nyandligheten, med hänsyn till konsumtionen av nyandliga produkter, kan förstås som något subjektivt och som något placerat i gråzonen mellan det sekulära och sakrala. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 99.
  Hansson, Jonas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK). Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Begreppshistoria: Program och praktik2008In: Idéhistoria i tiden: Perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år / [ed] Nils Andersson & Henrik Björck, Stockholm: Symposion Brutus Östlings bokförlag, 2008, p. 282-291Chapter in book (Other academic)
 • 100.
  Hansson, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Broberg, Gunnar
  Lunds universitet.
  Europa: geografi, historia och identitet2009In: Framtider, ISSN 0281-0492, no 1, p. 19-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
12345 51 - 100 of 241
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf