hh.sePublications
Change search
Refine search result
6789101112 401 - 450 of 1336
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Fllanza, Asllanaj
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Mlinaku, Sebahate
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Mobbning eller Kulturmöte2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Vetenskapliga undersökningar visar att tusentals barn i svenska skolor berörs av mobbning - som offer eller som plågare. Alla skolor har mobbning. Det är något egendomligt med de senaste årens debatt om mobbning. Massmedia ger ofta rapporter från barn, föräldrar och lärare där allt tyder på att mobbning är ett både utbrett och allvarligt problem. Syftet med vårt examensarbete var att ta reda på hur lärare och elever ser på mobbning under och i samband med lektionerna samt vad man som lärare kan göra för att förebygga mobbning. Under senaste åren har mobbning uppmärksammats allt mer i samhällsdebatter och inom skolan värld. Mobbning är inte bara ett problem för skolan utan en angelägenhet för hela samhället. Vi anser att egenskaper och kompetenser av olika slag äe oerhört viktiga i arbetet mot mobbning. Huvudmål är att få kunskaper om hur grundskollärare hanterar mobbning i klassen och i skolan. Vi anser at det är intressant att forska vidare om mobbning. Vi har använd litteratur och kvalitativa intervjuer i skolan. Vi har intervjuat både lärare och elever i olika klasser. Inledningsvis hade vi följande frågeställningar. Hur förebygger, upptäcker och stoppar läraren mobbning i skolan? Vilka kompetenser behöver läraren för att hantera mobbning osv. Vi har hämtat tidigare forskningar om mobbning samt läroplanen. Vi presenterar också berättelser om mobbning. Hur man förebygger mobbning och kulturmöten i mångkulturell skola.
 • 402.
  Fogelberg, Linda
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Lärobokens betydelse: En studie kring gymnasielärarnas användande av läroboken inom ämnet religionskunskap2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Eftersom jag alltid sett läroboken som en del av skolundervisningen och nu studerar för att bli gymnasielärare blev jag nyfiken på hur lärarna faktiskt använder sig av läroboken. Syftet med arbetet har varit att ta reda på vilken betydelse läroböckerna i religionskunskapsundervisningen inom den svenska gymnasieskolan idag har för gymnasielärarna. Hur använder och bedömer gymnasielärarna i religionskunskap sitt läromedel? genomförandet av undersökningen skedde med öppet riktade intervjuer där deltagarna bestod av åtta gymnasielärare som undervisade i ämnet religionskunskap. Gymnasielärarna representerade sammanlagt fem skolor från tre västsvenska städer och bestod av tre kvinnliga och fem manliga personer i en ungefärlig ålder mellan 30 och 55 år. Lärobokens betydelse för gymnasielärarna verkade inte ha något samband med vare sig kön eller tid i ämnet utan var mer av personlig karaktär. Av resultatet att döma hade läroböckerna inom ämnet religionskunskap en stor betydelse för gymnasielärarna oavsett om de använde den som grund eller som ett komplement. Att vara utan lärobok i undervisningen sågs inte som positivt. Tvärtom utgjorde läroboken en trygghet för deras undervisning.
 • 403.
  Fogelberg, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Åsälv, Pierre
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Inkludering i skolan: ur ett lärarperspektiv2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Denna studie behandlar inkludering i skolan sett ur ett lärarperspektiv. Inkludering handlar till stor del om att se olikheter som en resurs och att alla elever ska undervisas i den vanliga klassen i den ordinare skolan. Syftet med den här studien har varit att utifrån intervjuer av lärare ta reda på hur den enskilde läraren ser på inkluderingstanken samt genom litteraturstudier av forskning och styrdokument ta reda på vad inkludering innebär för skola och undervisning. Detta för att kunna göra en jämförelse mellan litteratur och realitet samt att belysa eventuella problem kring inkludering. För att uppnå syftet har undersökningen utgått ifrån följande tre specifika frågeställningar: Vilka attityder och förhållningssätt uttrycker de intervjuade lärarna rörande inkluderingfrågor? Hur ser, enligt de intervjuade lärarna, tillvågagångssätt och arbetsprocesser ut beträffande inkluderingsarbete? Vilka visioner har de intervjuade lärarna kring en inkluderande skola? Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativ intervju, informanterna har bestått av sex lärare som arbetat på grundskolans senare år och har varit verksamma i samma kommun men på olika skolor. Resultatet av studien visar att lärarnas syn på inkludering skiljer sig en del från litteraturens framställning av begreppet. Lärarna såg inte att elevers kunskapsutveckling skulle gynnas utav en inkludernade undervisning, som skolan ser ut idag, vilket litteraturen hävdar. Däremot såg en majoritet av lärarna inkludering som ett bra sätt att öka acceptans och tolerans för olikheter. Ett problem som lärarna såg med en inkludernade undervisning var att få alla elever att känna trygghet och gemenskap i klassen och då speciellt eleverna i behov av särskilt stöd. Ett annat problem var klassens storlek som lärarna idag ansåg vara för stor för en inkluderande undervisning.
 • 404.
  Fogelberg, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Ladjarevic, Ajsa
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Hälsofrämjande skola2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Rapportens övergripande syfte har varit att undersöka om det föreligger någon skillnad i hälsoarbetet på två kommunala grundskolor, där en av skolorna är med i utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola. Övriga frågeställningar som undersökts i studien är skolornas syn på begreppet hälsa samt hur det hälsofrämjande arbetet är organiserat. Tre intervjuer med rektorn, skolsköterskan och idrottsläraren på vardera skola har genomförts och analyserats. Resultaten visade att hälsoarbetet på den Hälsofrämjande skolan genomsyrar hela skolans verksamhet, samt är en ständigt pågående process. Den andra skolan bedriver ett hälsoarbete som initieras av endast ett fåtal drivande individer. Det hälsofrämjande arbetet på denna skola utgörs av kortsiktiga insatser, vilket gör att budskapet inte hinner befästa sig bland elever och personal. Det som framkommit av rapporten är att det är av betydelse att införliva hälsofrämjande insatser i hela skolans verksamhet, då det ökar känslan av sammanhang. Detta är grunden för en positiv skolsituation, bättre inlärning och högre välmående.

 • 405.
  Folkesson, Monica
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  En mötesplats för lärande - hur påverkar det didaktiska mötet lärarnas tänkande?2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Det talas mycket om lärande och det talas om att skolan ska bli en lärande organisation.

  Det talas inte lika mycket om hur en skola ska bli lärande. Min uppsats handlar om hur skolan

  kan bli lärande genom att åstadkomma didaktiska möten där lärarna får tid att reflektera över

  verksamheten. Mötena har handlat om vårt uppdrag, olika skolkulturer och tiden.

  De här faktorerna är betydelsefulla när det handlar om skolutveckling.

  Syftet har varit att skapa tid och plats för reflektion över den egna verksamheten och att på så

  sätt få syn på möjligheter och hinder som finns för att kunna göra förbättringar i

  verksamheten.

  Jag har använt mig av aktionsforskning som metod för att genomföra undersökningen.

  Studien visar att i den arbetsenhet som ingick i studien finns det goda förutsättningar att

  använda den egna verksamheten som utgångspunkt i ett utvecklingsarbete.

  Om didaktiska möten ska äga rum krävs förutsättningar i form av tid för möten med andra.

 • 406.
  Follin, Ulla
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  CBR: Community Based Rehabilitation1993Student thesis
 • 407.
  Folt, Emma
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Talar kvinnor och män samma språk?: En intervjuundersökning av män och kvinnors vardagsspråk i Halmstad2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to determine if and how male or female everyday languagesdiffer. The study is based on ten interviews with five men and five women living inHalmstad, who are between the ages of 22-29. The interview results were analyzed andcompared with previous research on the subject. The result shows that there is adifference between the male and female informants use of language. Women laughing,using italics, hedges, the word så ‘so’ and response signals to a greater degree than men.The reason may be that men and women basically use different conversation styleswhen they communicate, that men prefer a public speech, intended to provideinformation and knowledge. Women on the other hand, use a private speech with thestarting point to create community and belonging.

 • 408.
  Folt, Emma
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Vägen till motivation och förståelse?: – En kvalitativ intervjuundersökning avgymnasielärares attityder till ämnesövergripandeundervisning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att skapa en förståelse för om och i så fall varför det finns enskillnad mellan styrdokument och praxis gällande ämnesintegrering på gymnasiet, och dettagenom att undersöka gymnasielärares attityder till ämnesintegrering. Att samarbeta mellanämnena är någonting som jag anser förekommer oftare på grundskolan vilket är anledningentill att jag önskade studera huruvida arbetssättet tillämpas på gymnasiet. I och med införandetav GY11 (Skolverket, 2011) ska varje elev ges möjligheten att arbeta ämnesintegrerat.Undersökningen är baserad två kvalitativa gruppintervjuer med totalt sex lärare från tvåhögskoleförberedande program/arbetslag på en gymnasieskola i södra Sverige. Det insamladematerialet analyseras utifrån den fenomenografiska forskningstraditionen medutgångspunkten att urskilja olika attityder kring ett fenomen, i detta fall ämnesintegrering.Vidare diskuteras också resultatet utifrån Lennart Lundquist (1992) teori om implementeringutifrån begreppen förstå, kan och vill med det teoretiska antagandet att implementering enbartär möjligt då aktören förstår, kan och vill implementera det nya arbetssättet.

  Resultatet fastställer att informanterna i grupp A och B har relativt likvärdiga attityder tillämnesintegrering och att majoriteten av dem är positiva till arbetssättet i allmänhet. Denstörsta skillnaden är i huvudsak att arbetslag A mer frekvent tillämpar ett ämnessamarbete tillskillnad mot arbetslag B där det råder en viss tvetydighet kring tillämpningen av arbetssättet.Orsaken till detta grundas i att arbetslag A både förstår, kan och vill (Lundquist, 1992)implementera ämnesintegrering medan ingen av informanterna i grupp B besitter någon av detre egenskaperna. Avslutningsvis är det dock viktigt att påpeka att båda arbetslagen arbetarämnesövergripande och att arbetslagen därmed följer Skolverkets (2011) anförande.

 • 409.
  Folt, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Larsson, Emma
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Undviks islam i skolan?: En intervjuundersökning av islamundervisningen på tre kommunala gymnasieskolor i Halland2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöker vi islamundervisningen på tre kommunala gymnasieskolor i Halland med fokus ur ett lärarperspektiv. Fördomar om islam i samhället fick oss att reflektera kring om lärare väljer att prioritera eller undvika delar inom islamundervisningen, och i så fall vad. Syftet med vår C-uppsats är att undersöka, analysera samt reflektera över vilken syn lärare har på islamundervisningen i Religionskunskap 1, hur de arbetar med ämnet islam samt hur detta skiljer sig från arbetet med de övriga världsreligionerna. Metoden vi valt att använda oss av är intervjuer med fem gymnasielärare vilka är verksamma på de tre olika kommunala skolorna i Halland. I resultatet framkom det att fördomar genomsyrar islamundervisningen samt att media har en stor påverkan på undervisningen inom ämnet.

 • 410.
  Forsberg, Ellen
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Larsson, Emma
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Hälsa, en del av skoldagen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ämnet hälsa är i dagens samhälle aktuellt både i media och i skolvärden. Eleverna måste må så bra som möjligt för att det ska främja inlärningen. Studiens syfte var därför att undersöka skolpersonals uppfattningar om hälsofrämjande arbete i grundskolans tidigare år för att skapa förståelse och kunskap om ämnet. Frågeställningarna vi belyser är följande:

  • Hur säger sig pedagogerna på skolan arbeta hälsofrämjande?

  • Vad har de haft för fördelar/förutsättningar och vad har de mött för hinder/motgångar?

  • Varför väljer pedagogerna att arbeta hälsofrämjande och hur motiverar de sitt val?

  • På vilket sätt finner pedagogerna stöd för sitt hälsofrämjande arbetssätt?

  Metoden som använts är kvalitativa intervjuer av halvstrukturerad natur. Då informanternas uppfattningar är det intressanta i undersökningen inspirerades dataanalysen av fenomenografi. Undersökningen genomfördes på två F-5:skolor i samma kommun, där majoriteten av pedagogerna deltog i intervjuerna samt rektorerna.

  Det visade sig i resultatet att det anses som en viktig del i skolans arbete att aktivt arbeta hälsofrämjande då det visat sig ge positiva resultat både bland eleverna och i personalgruppen. Det viktiga är att starta där skolan befinner sig och inte överdriva det, utan istället skapa ett nytt synsätt som genomsyrar allt arbete.

 • 411.
  Forslund, Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Hansson, Christian
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Motivation till fysisk aktivitet: en studie om vad som motiverar ungdomar till fysisk aktivitet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Skolidrotten har på senare år, så gott som uteslutande, fått allt mindre timmar av den obligatoriska tiden i den svenska skolan. Har detta då resulterat i att ungdomar rör sig mindre även på fritiden? Syftet med undersökningen var därför att undersöka elevers fysiska aktivitet på fritiden och vilka faktorer som motivera eleverna till den fysiska aktiviteten. Faktorerna som undersökts är hurvida kroppsideal, social gemenskap, hälsotänkande eller föräldrars påverkan spelar in i individens bedrivande av fysisk aktivitet och om det finns skillnader mellan pojkar och flickor rörande dessa faktorer. En enkätundersökning genomfördes med elever i årskurs 3 på 3 gymnasieskolor i Västsverige. Resultatet visade att eleverna generellt sett var aktiva och att der var en viss skillnad mellan könen. Den största påverkansfaktorn till hurvida eleverna bedrev fysisk aktivitet visade sig vara elevernas föräldrar.
 • 412.
  Forslund, Kajsa
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Aspects of bilingualism: Code-switching, syntactic and semantic development in a bilingual child2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay deals with different definitions of bilingualism and why people become bilingual. Both positive and negative aspects of bilingualism are considered. It also deals with the term code-switching and when bilingual people code-switch. The material used in the essay comes from the on-line CHILD corpus of child language. The charts and the graph in the essay have been produced from a study made by the author of this essay. This study includes a bilingual girl of the age one year and three months up until the age two years and seven months. It includes the mean length of her utterances, how much the child uses the different word classes and different semantic groups, as well as how much the child code-switches in different ages. The results show that the mean length of utterances in Spanish most of the time is increasing, while the mean length of utterances in English is increasing until the child is just over two years old and then it fluctuated considerably.

 • 413.
  Forslund, Kajsa
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Svårigheter i andraspråksinlärning för invandrarungdomar i Sverige2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen behandlas vad som är svårt för svenska invandrarelever när det gäller att lära sig svenska som andra språk, både utifrån målen i kursplanen och vad elever och verksamma lärare generellt anser är svårt. I uppsatsen studeras även hur lärare kan arbeta för att elevernas språkutveckling ska bli maximal. Materialet som uppsatsen bygger på är dels fakta från forskare och lärare inom ämnet, dels en enkätundersäkning som är gjord på elever som går i grundskolans senare del, samt intervjuer med tre lärare i svenska som andra språk. Enkätundersökningen består mestadels av uppgifter eleverna själva skulle göra. Någon enstaka uppgift behöver de själva svara på med egna ord. Resultatet visar att ju svårare grammatiken blir, desto svårare blir det för eleverna att klara uppgifterna. Eleverna har dessutom svårt för att formulera svar med egna ord. I enkätundersökningen lyckades pojkarna bäst.

 • 414.
  Forslund, Kajsa
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Lindfors, Ambjörn
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  En studie av ungdomars skrivpraktik i skolan och på fritiden2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De olika skrivpraktikerna som ungdomar idag möter rymmer olika former och villkor där skolans mer formativa förhållningssätt ställer andra krav både till sitt innehåll och form jämfört med fritidens skrivpraktik där ungdomarna ofta själva väljer både textarena och formen för denna.

   

  Syftet med den här undersökningen var att försöka förstå och ge en bild av de olika skrivpraktiker som eleverna möter dels på sin fritid och dels i skolan. Vi ville även studera om fritidens skrivpraktik påverkade skolans skrivpraktik och i så fall hur. Undersökningen har genomförts med hjälp av åtta olika informanter, lika många flickor och pojkar, fördelat på fyra stycken i årskurs 8 på grundskolan och fyra stycken i årskurs 1 på gymnasiet. Resultatet har sedan analyserats utifrån tidigare forskning och visade att det skiljer sig mellan ungdomars privata skrivpraktik jämfört med skolans mer formella genreinriktade skrivpraktik. Skillnaderna utgörs av vad som inspirerar ungdomar till skrivande, om ämnesområdet har en verklighetsförankring med en autentisk mottagare, samt syftet med själva skrivpraktiken.

 • 415.
  Forsström, Jessica
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Elevrådets roll i elevinflytandet: En studie av tre kommunala gymnasieskolor i Halmstad2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Denna uppsats behandlar elevrådens roll på tre gymnasieskolor i Halmstad kommun år 2005. Uppsatsen bygger på intervjuer med elevrådsordföranden och kontaktrektorn på respektive skola. Frågeställningarna som uppsatsen utgår ifrån är följande: Hur upplever elevrådsordförande respektive kontaktrektor elevrådets arbete och inflytande; vad upplever de att de gör och vad upplever de att de borde göra? Vilka möjligheter och hinder anser de finns för ett utökat elevinflytande på skolan via elevrådet och vad har det för konsekvenser? Intervjuerna analyserades utifrån de regelverk som finns för gymnasieskolan och utifrån tidigare forskning, samt Antony Giddens strukturerings. Slutsatserna visar på stora skillnader mellan skolorna och varierrande förutsättningar beroende på personligt engagemang, varierande grad av stöd från skolans ledning samt elevrådens struktur.
 • 416.
  Fortuna, Lena
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Jakobsson, Jessica
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Motivation- : Vilka modeller/metoder använder lärare inom olika pedagogiska inriktningar för att motivera elever? 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Många elever har ingen motivation i skolan och enligt läroplanen ska läraren bidra till att skapa vilja och lust och lära. Detta examensarbete handlar om olika motivationsmodeller och pedagogiska inriktningar. Studiens syfte var att undersöka hur lärare i skolor med olika pedagogiska inriktningar använde sig av olika modeller och metoder för att motivera sina elever. Syftet var även att utreda vilka skillnader eller likheter som förekom mellan traditionell pedagogik, montessoripedagogik och utomhuspedagogik, samt vilken betydelse som de hade för motivationen. Syftet kunde undersökas genom att semistruktuerade intervjuer genomfördes med 12 olika lärare i två väst svenska kommuner. Förhoppningarna var att få konkreta metoder om hur man får elever mer motiverade. resultatet blev inga teoretiska metoder, men många tips och idéer gav konkreta arbetssätt att använda i läraryrket för att motivera elever.
 • 417.
  Foucault, Véronique
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Rouchice, Héléne
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  ELEVINFLYTANDE I SPRÅKUNDERVISNING: En undersökning om hur man uppfattar elevinflytande i engelsk- och fransk undervisning. 2001Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Det här arbetet belyser hur man uppfattar elevinflytande i språkundervisning för att öka elevernas delaktighet i undervisningsprocesser, innehåll och arbetssätt. De ska ha makt över sin inlärning. Lärarens roll lyftes speciellt fram för att kunna hjälpa eleverna att “lära sig själva”. Arbetets underlag baserades på en kvantativ undersökning i form av enkäter med både lärare och elever från grundskola och gymnasieskola. Utgångspunkten för arbetet var Lpf 94 och Lpo 94. Undersökningen fann att elevinflytande i språkundervisningen är betydande för att få en potimal inlärning, att detta arbetssätt kräver en lång inskolning, är anväändbar på alla nivåer (grundskola och gymnasieskola) och att en varierad undervisning är en förutsättning för att nå läroplanens mål.
 • 418.
  Fransson, Camilla
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Källberg, Ann
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  "Fröken, kaninen rev sönder läxan!": - Att öka lusten till lärandet genom meningsfulla läxor.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läxa är en uppgift som ges av läraren till eleven att genomföra efter avslutad skoltid. En meningsfull läxa har som syfte att utmana elevens förmågor gällande prestationer och personlig utveckling. De läxor som inte ger samma stimulans som meningsfulla läxor är exempelvis traditionella läxor (en läxa för alla), ineffektiva läxor (som inte påvisar elevens kunskaper) eller repetitionsblad. Syftet med denna litteraturstudie är att åskådliggöra effekterna kring läxan, och hur de påverkar elevernas skolprestationer. Forskning visar att de äldre eleverna presterar bättre akademiskt när de fullföljer sina läxor. För de yngre eleverna är läxans funktion att skapa vanor och självreglering. Litteraturstudien belyser viktiga beståndsdelar till skapandet av lustfyllda och meningsfulla uppgifter, och med rätt kunskap hos lärare och vårdnadshavare kan läxan berika eleven. Interaktiva läxor har visat sig ge eleven större akademiska framgångar, särskilt i multietniska klasser. Genom elevens erfarenheter från familj och omgivning utvecklas eleven att kunna fokusera på det väsentliga i olika sammanhang, så som förmågan att kunna förmedla erfarenheter i tal och skrift. Det fordras mer omfattande forskning på nationell nivå, som är knuten till aktuell läroplan. Vidare behövs fler internationella opartiska studier som problematiserar alla läxans ansikten.  

 • 419.
  Franzén, Fredrik
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Vägskäl2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Dagens elever går en mer komplex framtid till mötes, mot vilken det blir allt svårare att orientera sig till en för eleven passande och meningsfull utbildning och yrkesverksamhet. Vägskäl belyser ett av de mer betydande valen, valet av gymnasialt program, och fokuserar då på vad som påverkar eleverna i detta val och deras upplevelser av detsamma. Utgångspunkterna är teorier från olika sociologer, utbildningsdepartementets statistik och undersökningar genomförda av författaren själv. Teorierna betonar vikten av elevers sociala, ekonomiska och kulturella bakgrund, statistiken verifierar dessa och de egna undersökningarna för slutligen dessa in i verkligheten.
 • 420.
  Fraser, Maria Plenell
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Thornberg, Johan
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Matematikkunskaper i år 5: (en jämförande studie mellan åldershomogena och åldersheterogena klasser)2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med uppsatsen var att göra en jämförande studie angående matematikkunskaper i åldershomogena respektive åldersheterogena klasser. Vi ville se om det fanns skillnad på kunskapen i matematik i de olika ålderssammansättningarna. Resultaten från de nationella proven användes för att göra jämförelsen. Studien utfördes med samtliga elever i år 5 i Halmstad kommun som gått antingen åldershetrogent (129 st) eller åldershomogent (124 st) hela vägen från år 1 till år 5, totalt 253 elever. Resultaten visade att det var en större andel av eleverna i de åldershomogena klasserna som nådde godkänt
 • 421.
  Fredin, Helena
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Perspektiv på specialpedagogik: En studie av tre skolor2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Då jag inom min specialisering inom lärarutbildningen valde att läsa specialpedagogik 1-20p, blev jag intresserad av de skillnader och motsättningar som verkar finnas ute på skolorna när det gäller den specialpedagogiska praktiken. Inom specialpedagogiken genomförde jag intervjuer med aktiva pedagoger för att se hur det specialpedagogiska arbetet var utformat på deras skola. Resultatet av mina intervjuer jämfördes med nationella och nternationella styrdokument. Eftersom jag fann uppgiften mycket intressant valde jag att i denna uppsats fördjupa mig i specialpedagogik. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tre skolors specialpedagogiska arbete är utformat. Jag kommer också att belysa olika specialpedagogiska perspektiv som beskrivs i litteratur för att sedan undersöka hur dessa perspektiv tar sig uttryck på skolorna. Jag vill också försöka klargöra olika begrepp som används inom specialpedagogiken. Min undersökning bygger på nio kvalitativa intervjuer, genomförde på tre olika skolor. Intervjupersonerna är tre rektorer, två speciallärare, en specialpedagog samt tre lärare där en i varje yrkeskategori är representant för varje skola. I min litteraturgenomgång presenteras tre olika sätt att se på specialpedagogik. Resultatet av min undersökning visar att skolorna ständigt förhåller sig till de olika synsätten bl.a. genom organiseringen av specialpedagogiska verksamhet och genom de attityder som finns på skolorna. Resultatet visar också att det är möjligt att placera in en skola i ett av perspektiven, eftersom de tre skolorna använder sig av flera olika perspektiv samtidigt i sitt arbete.
 • 422.
  Fredriksson, Magnus
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Främlingsfientlighetens politisering: En fallstudie av Sverigedemokraterna2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose with this essay is to investigate Swedish political parties who have had or has a restrictive immigration policy containing opinions, that can be classified as xenophobic, and their history and development as a party. The focus in this essay is centred on the politicization that the parties Ny demokrati and Sverigedemokraterna have gone through and the mobilization they have reached. The material that will be handled in this matter are mainly the parties’ political programs that have been published in various forms, but these will be supplemented with secondary sources in the form of previous research, reviews by journalists and other literature. The result have shown that the development from 1970 – 1980´s to today considering these type of organizations is that they have changed in their appearance, in the matter of how they convey their message, and the actual appearance of the party members more than the message itself. The strongest evidence in this matter is Sverigedemokraterna which since the election 2010 has gained entrance in the Swedish parliament as a xenophobic party.

 • 423.
  Fredriksson, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Sljivo, Majsa
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  "Matematik kommer vi att ha i skolan": Pedagogernas och barnens syn på matematik2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Matematik ingår i förskolans strävansmål, och är ett av många strävansmål i förskolan. Detta innebär att pedagoger skall sträva efter dem och hitta tillfällen att lyfta fram dem med barnen. Vi har valt att undersöka hur pedagoger jobbar med matematik, hur de presenterar matematik för barnen för att underlätta barnens vidareutveckling och hur medvetna de är om strävans mål i just matematik för förskolan. Vi har även valt att undersöka barnens tankar kring matematik och dess användning i framtiden.

   

  I förskolans vardag kan man alltid finna sätt att lära ut matematik, men tyvärr hittar få pedagoger tid att sätta sig in i det och förstå barns tänkande och kunskaper. Mycket annat skall göras och uppmärksammas vilket leder till att matematiken för de flesta pedagoger ligger i skymundan. Trots allt kan man hitta få enstaka pedagoger som anser att man tar tillvara på tillfällena, nästan varje dag i förskolans vardag.

   

  Barnen som går i förskolorna vi besökte har ett intresse för att räkna, mäta, jämföra med mera. Men de är inte medvetna om att de jobbar med matematik. Matematik är ett för dem ett relativt okänt ord men ordets innebörd är de bekanta med. Har pedagogerna kunskap om matematik och tycker att de är intressant och roligt reflekterar det på barnen och i arbetet med barn.

   

   

   

   

   

  Nyckelord: Förskola, barn, matematik, pedagog

 • 424.
  Fremling, Lisa
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Ranmar, Anna
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Individen i pedagogens händer - en studie om den innebörd som pedagoger lägger i "att utgå från varje enskild individ"2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilken innebörd som sex olika pedagoger som arbetar i skolår tre lägger i begreppet ”att utgå från varje enskild individ” i matematikundervisning. Med innebörd avses i den aktuella studien hur pedagogerna talar om begreppet både utifrån deras tolkning av det och utifrån deras arbetssätt. Som empiriinsamlingsmetod har kvalitativa intervjuer använts och den analysmetod som har använts vid bearbetandet av datan har tagit sin utgångspunkt i diskursanalys. Detta innebär att pedagogernas artikulationer har härletts till olika diskurser med hjälp av ekvivalenskedjor. Tolv olika diskurser har identifierats och utifrån en kombination av dessa har den innebörd som respektive pedagog lägger i begreppet sammanställts. Studien visar att det bland de deltagande pedagogerna inte finns någon enhetlig innebörd av begreppet ”att utgå från varje enskild individ”, varje pedagog lägger en individuell innebörd i begreppet.

 • 425.
  Fricke, Sölwe
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Attityd och motivation till ämnet svenska på grundskolans senare del ur ett köns- och åldersperspektiv2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Huvudsyftet med det här arbetet har varit att undersöka flickors och pojkars attityd och motivation till svenskämnet på grundskolans senare del, dvs. årskurs sex till och med nio. Förutom att undersöka hur attityden och motivationen ser ut för pojkar respektive flickor har även åldern varit en variabel som tagits under luppen i den här frågan. Deeutom har diskuterats vari skillnader kan ligga samt vad som kan göras för att stärka attityden och motivationen till svenskämnet. Metoderna som jag använt mig av i min undersökning är dels en enkätundersökning, dels en intervjuundersökning. Syftet att använda mig av både en kvantitativ och en kvalitativ undersökningsnetod har varit att de båda skall komplettera varandra. Resultatet visar att det finns en könsskillnad både vad gäller attityden till svenskämnet samt faktorer viktiga för motivationen. Undersökningen visar även att det finns en diskreoans beträffande ålder. Intressant och föga väntat var att de undersökta i årskurs sex och nio var betydligt mer positivt inställda till ämnet svenska än vad de i sjuan och åttan var. Även flera faktorer viktiga för motivationen, såsom bl.a. inflytande på innehåll och arbetssätt, var fler i sjuan och åttan av uppfattningen att man hade lite av jämfört med de två andra årskurserna. Slutsatserna jag dragit till de här fenomenen är att skillnader mellan könen kan ligga i att pojkarna i högre grad än flickorna är i behov att få inflytande på undervisningen samt att de har ett större behov av varitation och omväxling, liksom mer självständigt arbete. Även skillnader mellan årskurserna vad gäller attityd till ämnet svenska går att, enligt min mening, förklara beroende på inflytande eller avsaknaden av inflytande.
 • 426.
  Fridh, Robin
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Elfwing, Dan
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Lärares uppfattningar om utomhuspedagogik: En intervjustudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elever lär på olika sätt och läraren måste därför tillämpa varierande inlärningsmetoder som möjliggör för eleverna att uppnå målen i läroplanen. Utomhuspedagogik kan vara en alternativ inlärningsmetod, för att få en varierad undervisning. Syftet med studien var att undersöka hur sex lärare i grundskolans tidigare år ser på utomhuspedagogik som metod. Studien baserades på en kvalitativ undersökning där strukturerade intervjuer utgjorde huvudmetoden.  Resultatet av studien visade att lärarna uppfattade utomhuspedagogik som ett komplement till klassrumsundervisningen, där ett praktiskt, utforskande och upplevelsebaserat lärande sker. Utomhuspedagogik som metod används för att konkretisera undervisningen och skapa en djupare förståelse. Studien visar att lärarna har en samstämmig syn på att utomhuspedagogik är en möjlighet att få med fler barn i lärandet. Utomhuspedagogik ger möjlighet att använda sig av flera olika arbetssätt för att befästa lärandet. Något som lyftes fram i undervisningen var elevernas motivation. Utomhusmiljön ger möjlighet till fler pedagogiska rum på skolgården, i naturen och i närmiljön. De utmaningar med att arbeta med utomhuspedagogik som lärarna tog upp är, att det kräver mer och utförligare planering.  

 • 427.
  Fristedt, Hanna
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  "Lost" på Österledsskolan: Att arbeta med ämnesövergripande tema Elev- och lärarsynpunkter2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Att arbeta med ämnesövergripande teman är något som blivit allt mer populärt ute på skolorna. Det finns skolor som profilerar sig genom att de till största eller stor del arbetar ämnesövergripande. Det är dock inte alla skolor som arbetar ämnesövergripande i så stor utsträckning som de kanske skulle vilja, vilket jag fick erfara när jag var på VFU våren 2005. På Österledsskolan i Oskarström utanför Halmstad fick ajg vara med om ett litetämnesövergripande tema kallat "Kärlekstema" däe svenska och No samarbetade under några veckor. Detta temaarbeta föll väl ut och eleverna uppskattade det. Jag hörde i detta sammanhang att lärarna i det arbetslag jag hade VFU i skulle vilja arbeta ämnesövergripande i mycket högre utsträckning än vad de gjorde och även integrera fler ämnen i sina teman. Jag fick uppfattning att flera lärare hade detta som intention och att det var något som de ville börja med från och läsåret 2005/2006.
 • 428.
  Fritz, Ida
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Persson, Johanna
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  "Fyra ben har ju kossor och hundar och sånt...": Hur tänker elever när de arbetar med division2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur elever tänker när de löser matematiska problem inom området division. Eleverna går i årskurs två och de ska lösa två olika divisionsuppgifter med hjälp av laborativt material. I vår undersökning har vi inspirerats av forskningsmetoden fenomenografi och sammanlagt har vi genomfört 16 kvalitativa intervjuer. Av analysen framgår det att elever har många olika tankar kring division och vi har totalt kunnat urskilja sju olika tillvägagångssätt i de båda divisionsuppgifterna. Det framkom även att det laborativa materialet har en stor betydelse för eleverna när de löser uppgifterna.

 • 429.
  Fritz, Lina
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Lindbom, Therese
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Neuropsykiatriska funktionshinder - en professionernas kamp: Om rektorers syn på neuropsykiatriska funktionshinder2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Neuropsykiatriska funktionshinder är ett ständigt aktuellt ämne i både media och inom skolans värld. I Sverige har det förts en konfliktfylld debatt kring neuropsykiatriska diagnoser, vilket har utvecklats till en professionernas kamp. I skolans verksamhet är rektorn den aktör som har det övergripande ansvaret för beslut som omfattar elever med neuropsykiatriska funktionshinder.  Utifrån detta var syftet med arbetet att undersöka vilket synsätt, individuellt eller socialt, som framträder i rektorernas syn på elever med neuropsykiatriska funktionshinder och dess betydelse i skolans värld. Rektorernas uppfattningar ställs i arbetet mot två olika sätt att se på problematiken, det individuella och det sociala synsättet. För att avgränsa undersökningen har enbart kategorierna orsak, diagnos, konsekvenser och stödåtgärder/behandling lyfts fram. Studien är kvantitativ och har genomförts i form av en enkätundersökning, där sju rektorer i en kommun i södra Sverige deltagit. För att analysera datan som samlats in via enkätundersökningen har en kvalitativ metod använts. Slutsatsen från studien är att de rektorer som deltagit i enkätundersökningen, till övervägande del gav uttryck för svar kopplade till det individuella synsättet. Ingen rektor svarade dock genomgående på ett sätt som gör det möjligt att knyta honom eller henne enbart till det ena eller andra synsättet. Därav kan slutsatsen dras att samtliga rektorer som deltagit i undersökningen, i varierande grad, gav uttryck för både ett individuellt och ett socialt synsätt.

 • 430.
  Fritz-Crone, Nicklas
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Idrott för alla: En studie om pedagogers syn på arbetet med rullstolsburna elever i idrotten2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  "Här finns det ju kanter som inte är helt perfekta. Men man tar sig ju fram med en liten extra omväg eller så." Citatet beskriver en av de fem intervjuade pedagogernas syn på inkludering av rullstolsburna elever under idrottslektionen. Studiens syfte är att se till vilka anpassningsmöjligheter samt svårigheter det enligt pedagoger finns vid idrott med rullstolsburna elever. Under arbetet med studien har jag inspirerats av hermeneutiken. Det jag kom fram till i min studie var att det enligt pedagogerna finns svårigheter som kan skapa hinder för den rullstolsburna eleven, så som den befintliga miljön, pedagogers kompetens samt vissa aktiviteter. Vid dessa svårigheter krävs det extra planering och en vilja att se möjligheter av pedagogerna. Resultatet visar att det finns många anpassningsmöjligheter till att rullstolsburna elever ska kunna vara med på idrottslektionerna. Det är till exempel att planera alternativa aktiviteter, individualisera målen i läroplanen samt att införskaffa material som underlättar för den rullstolsburna eleven. Min studie kan fungera som en inspirationskälla för blivande och verksamma pedagoger samt rektorer för att underlätta idrottslektionerna för rullstolsburna elever, samt göra lektionerna till en positiv upplevelse för dem.

 • 431.
  Fritzell, Marie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  “It is in the head”: A case study: two teachers of English at upper secondary level in Sweden discuss and demonstrate how they assess and correct written texts2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is a result of trying to grasp what teachers look at when they assess writing. The

  motive is to better understand what goes on inside a teacher’s mind when correcting a written

  piece of work and to raise the level of awareness of what teachers actually do. Background

  information as to what the teachers support their assessment on and how they acquired their

  “correcting skills” is also treated. The study brings up both what teachers say and what

  teachers do. It is an exploratory and open ended investigation. To perform this exploration a

  qualitative method is used. Interviews with open questions and observations of the assessment

  situation with think aloud protocols are performed. Examples of the teachers’ real life

  marking in students written texts are also considered.

  The findings show that teachers possess an intuition based on knowledge which has been

  constructed by themselves and that they cannot depict easily. Their own awareness of what

  they do seems to be mixed with what they would like to do at occasions. Linguistic topics

  such as morphology, grammar, syntax, vocabulary, spelling and idiomaticity are considered

  by both teachers showing that surface errors are of importance. Coherence and thematic

  treatment are also taken into consideration when teachers assess but the way they value these

  aspects together with views on what writing is, what communication is together with other

  possible choices shows that correction and assessing is highly subjective. In addition, this

  study points at the possibility that a teacher progresses from analytic to holistic with time and

  that writing as a process is more valid when a teacher becomes more experienced.

 • 432.
  Fritzell, Susanne
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Ämnesintegrerad undervisning i projektform med kemi som tema: Vad anser elever på NV da Vinci om detta?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 433.
  Fritzon, Sandra
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Working with literature in the classroom2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 434.
  Fritzon, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Larsson, Evelina
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Om engelskämnet: Sex gymnasielärares uppfattningar om engelskundervisningen; dess innehåll, roll och kommunikativa syfte.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to chart and describe which content and different models that teachers use when teaching English as a foreign language at upper secondary school in Sweden. The study was performed through a phenomenonographic point of view, where the aim is to present and compare different understandings within a certain area. Our study emanates in Lars-Göran Malmberg’s theories about different teaching models used when teaching Swedish, which have been transferred and modified by Bo Lundahl into teaching English as foreign language. On the basis of this theory, six individual interviews with different teachers at upper secondary school were carried out with concern of discussing the content and aim of English teaching. Since the idea of communication is frequently used in the teaching plan for the Swedish school system, focus in this study has also been to understand and compare what meaning different teachers put in this term.Conclusions were that all of the teachers have different conceptions of the subject, and also that they focus on different parts and content within their teaching. As far as the term communication is concerned, this also had a very different meaning to the teachers in the study. A consequence of this, and the fact that the subject itself is considered to be very diverse, could be that students leave school with different knowledge.

 • 435.
  Fritzson, Sandra
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Innehållet i Magasinet och Ess i svenska utifrån styrdokument och betygskriterier2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study focuses on two text books, Magasinet and Ess i svenska, both common teaching material in Swedish schools. Since Swedish school system recently got a new curriculum and grading criteria, the purpose with this essay was to see how well the teaching materials used in school match the new documents.

  Since the subject has not really been studied before, the chapter containing recent studies focuses on layout, appearance and contents of good teaching material. The survey that I have implemented includes studies of the two text books, with comparison of the new curriculum, grading criteria and previous studies of what makes a good text book.

  Conclusions were that Magasinet is very comprehensive and match the criteria and curriculum very well, even though it spans over four classes and has to cover a lot of information. However, since it covers so much information, each section sometimes feels not as thorough as it perhaps should have been. Ess i svenska on the other hand, is a good complement to use in ninth grade, if you have studied the previous books for seventh and eight grade in the series. Though, with Ess i svenska on its own, it could be hard for the students to reach the passing grades since it sometimes lacks a proper description of the working process and does not cover all the criteria in the curriculum.

 • 436.
  Frykner, Andreas
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Andersberg - ett miljonprogramsområde i Halmstad2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en uppsats som hat fått sin utgångspunkt från rapporten "Om sociala problem i nya bostadsområden" från Centralförbundet för socialt arbete. Rapporten från 1976 konstaterade att det i hög grad förekom sociala problem i de nya bostadsområden som byggs enligt Miljonprogramsmodellen. I Halmstad byggdes bostadsområdet Andersberg för att bota den bostadsbrist som under 1960-talet rådde i Halmstad. Då området byggdes enligt normer från just Miljonprogrammet, blev uppsatsens syfte att se hur väl detta bostadsområde stämde överens med de definitioner av sociala problem som preciserades i rapporten, samt att ge en lokal och levande bild av det tidiga Andersberg. Artiklar och insändare från Hallandsposten och material från Halmstad Kommunarkiv bekräftade att ANdersberg tidigt inte bara hade problem likt de som konstaterats från 1976, utan även problem av annan karaktär, såsom vandalisering, otrygghet och klagomål på barnsäkerheten i området.

 • 437.
  Frykner, Andreas
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Andersberg – ett miljonprogramsområde i Halmstad2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en uppsats som har fått sin utgångspunkt från rapporten ”Om sociala problem i nya bostadsområden” från Centralförbundet för socialt arbete. Rapporten från 1976 konstaterade att det i hög grad förekom sociala problem i de nya bostadsområden som byggts enligt Miljonprogramsmodellen. I Halmstad byggdes bostadsområdet Andersberg för att bota den bostadsbrist som under 1960-talet rådde i Halmstad. Då området byggdes enligt normer från just Miljonprogrammet, blev uppsatsens syfte att se hur väl detta bostadsområde stämde överrens med de definitioner av sociala problem som preciserades i rapporten, samt att ge en lokal och levande bild av det tidiga Anderberg. Artiklar och insändare från Hallandsposten och material från Halmstad Kommunarkiv bekräftade att Andersberg tidigt inte bara hade problem likt de som konstaterats i rapporten från 1976, utan även problem av annan karaktär, såsom vandalisering, otrygghet och klagomål på barnsäkerheten i området.

  Nyckelord

  Bostadsbrist

  Miljonprogrammet

  Andersberg

  Sociala Problem

 • 438.
  Frykner, Andreas
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Elevinflytande i Historia A - En studie om maktens betydelse för elevinflytandet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker elever och lärares syn på elevinflytande i Historia A, och syftet är att se om det finns några skillnader grupperna emellan och om dessa skillnader kan förklaras ur ett maktperspektiv. En enkätundersökning delades ut bland gymnasieelever som läser Historia A samtidigt som en gruppintervju gjordes med elevernas lärare. Resultatet av dessa undersökningar visade att majoriteten av eleverna i många fall önskar ett ökat inflytande, medan deras lärare är mer splittrade i frågan. I analysen dras slutsatsen att makt i olika former kan spela en stor betydelse för elevernas inflytande över deras egen utbildning.

 • 439.
  Fryland, Maria
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  'Look it up' A survey on the use of dictionaries among students in a Swedish upper secondary school.2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]
  Recent Second Language Vocabulary Learning research and studies of computer corpora have shown that words collocate, i.e. go together to form phrases and expressions, which thus can be treated as entities. This implies that learning and knowing words not only involve spelling and definition, but also, for example, collocation, grammatical and syntactical characteristics along with phrases and expressions containing the word. These 'chunks' of language can be learned by a conscious use of vocabulary learning strategies, i.e. discovery or consolidation strategies. These involve techniques like guessing from context, use of semantic fields, vocabulary notebooks and learner dictionaries. This essay starts with a review of different dictionaries and historical account of monolingual learner dictionaries, followed by an outline of vocabulary learning research and vocabulary learning strategies. Thereafter follows a report on a study performed in four classes at a Swedish upper secondary school, in the format of a questionnaire containing questions asking for students' use of dictionaries. The results shoe that the students prefer to use social strategies, especially asking friends for definitions, and to work with bilingual rather than monolingual dictionaries. In order to help students enhance their vocabulary knowledge and language abilities teachers need to focus on words, phrases and expression, and adopt a lexical approach to vocabulary learning.
 • 440.
  Främberg, Margareta
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Swedish Student’s Comprehension of Spoken English2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]
  The main aim og this study is to look at Swedish students’ abilities within the area of listening comprehension. Furthermore, the effect which age, gender and mother tongue might have on students’ listening skills will also be discussed. The study is based on the results from three different groups on the Listening comprehension part of a National test and on the results from a questionnaire concerning the students’ habits regarding English as a second language. The students were both upper secondary school students and university students. The results from the test showed that the group who had studied Enhlish the longest were also the group who achieved the highest average score. The questionnaire results showed that there were some clear correlations between the students’ results and their habits regarding the English language.
 • 441.
  Fyrlund, Ida
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Svedenfors, Frida
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Hur mår du?: En intervjuundersökning om elevers upplevelse av hälsa2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna studie beskriver hur elever, i skolår fem, uttrycker hälsa utifrån Antonovsky´s begrepp KASAM, en känsla av sammanhang. Genom en kvalitativ intervjustudie med öppna intervjufrågor, i grupper om tre elever, har eleverna samtalat om vad hälsa innebär för dem. Syftet med studien var att få eleverna att sätta ord på sina egna tankar kring hälsa. Resultatet visar att de har ganska goda kunskaper om vad hälsa innebär. De sätter dock inte in denna kunskap, i en övergripande beskrivning kring vad som ger känsla av sammanhang, i den egna livssituationen.

 • 442.
  Fägerquist, Moa
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  ”Det är för lite eftertanke, utan det händer bara och så ska det ske bums i kanalen” - en kvalitativ intervjustudie om lärares och rektorers uppfattningar kring införandet av skriftliga omdömen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka lärares och rektorers uppfattning om skriftliga omdömen, hur införandet av dessa omdömen fungerat i fem F-5 skolor och att undersöka hur de skriftliga omdömena kan utformas enligt de intervjuade för att ge tydlig information till elev, förälder och skola. Resultaten baseras på åtta kvalitativa forskningsintervjuer av lärare och rektorer och fem skriftliga omdömen. Enligt undersökningens resultat behövs tydligare riktlinjer från rektorernas sida och att elevens delaktighet möjliggörs genom att utformningen tar hänsyn till elevens ålder. Dessutom, visar undersökningen, att tid och resurser behöver avsättas för att stärka lärarnas kunskaper i ett gemensamt dokumentationsspråk, kunskaper i formativ bedömning samt färdigheter i att konkretisera mål att sträva mot i den pedagogiska planeringen. Enligt min utvärdering krävs kontinuerliga utvärderingar av verksamheten för att de rätta insatserna i implementeringsarbetet av de skriftliga omdömena ska kunna göras. Likaså är det viktigt att ge föräldrarna kompetens och delaktighet.

 • 443.
  Fälth, Sebastian
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Social Class and Status in Fitzgerald's The Great Gatsby2013Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att analysera påverkan av social klass och status i F. Scott Fitzgeralds roman The Great Gatsby med Max Webers teori om klass och status som utgångspunkt. Detta sker genom analys av karaktärernas relationer och beteende ur ett perspektiv där klass och status är centralt. Resultatet visar hur klass och status påverkar karaktärernas beslut, relationer och liv. Det leder till ett oundvikligt slut för Jay Gatsbys och Daisy Buchanans kärleksaffär samtidigt som konsekvenserna av karaktärernas handlingar påverkas av deras klasstillhörighet.

 • 444.
  Fälth, Sebastian
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Vad är hälsa i idrott och hälsa?: En undersökning av idrottslärares arbete med hälsa i grundskolans senare år2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hälsa är ett ämne som ständigt är aktuellt i vårt samhälle och nya idéer kring hälsosamma och ohälsosamma livsmedel, dieter och träning får ett stort utrymme i media. Arbetets syfte är att undersöka idrottslärares förhållningssätt till hälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa i grundskolans senare år samt undersöka om det finns ett gemensamt tolkningssätt av arbetsuppgifterna. Undersökningen syftar till att undersöka om idrottslärarnas yrkesverksamma år inom yrket och kön påverkar deras syn på undervisningen. Detta görs genom att en enkätundersökning skickas ut till de 91 stycken idrottslärare i grundskolans senare år som ingår i undersökningen. Forskning har visat att det saknas ett gemensamt tolkningssätt kring hälsa hos idrottslärare och att hälsa är något diffust för många inom yrket. Resultaten av denna undersökning tyder på att idrottslärares tolkning av hälsa inte beror på antalet år de har arbetat inom yrket eller deras könstillhörighet. Resultaten tyder inte heller på att idrottslärarna har ett gemensamt tolkningssätt kring hälsa och vad som ska ingå i hälsoundervisningen.

 • 445.
  Fältström, Henrik
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Matematik i Förskolan: Är det möjligt? 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Genom att observera situationer (möte, samspel och dialog) i förskolans vardag vill uppsatsen utröna vilka situationer i förskolans vardag som speciellt lämpar sig till matematiska läroprocesser. Genom enkät med efterföljande intervju samt en genomgång av lokala arbetsdokument vill uppsatsen beskriva några bakomliggande faktorer som gör att pedagoger i förskolan väljer att inte fokusera på matematik i dessa situationer, fastän läroplanen stadgar att barn skall möta matematik redan i förskolan. Forskning pekar på att barn är matematiska från födseln och har ett nedärvt intresse för inlärning i matematiska situationer, om det presenteras på ett för barnet intressant sätt. Slutsatsen är att matematiska situationer förekommer rikligt i förskolans vardag. En försiktig slutsats är att pedagoger inte utnyttjar dessa fördelar till att göra barn till matematiska problemlösare främst på grund av två anledningar: Förskolans ledning har inte dragit upp några riktlinjer för matematik och således vet inte pedagogerna vad som ska uppnås och de kan då inte staka ut vägen eller konkret planera för matematik i förskolan. Pedagogerna är oense om hurvida man överhuvudtaget ska fokusera på matematiki så låg ålder.
 • 446.
  Gaibar, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Khatib, Mona
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Språkbyte bland invandrarungdomar2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Vårt examensarbete handlar om de invandrarungdomar som använder två olika språk i sin vardag i Sverige. Syfte med vår uppsats är att undersöka vilka möjligheter har invandrarungdomar att utveckla och föra vidare sitt modersmål till kommande generationer. Vår studie är baserat på enkäter riktade till nvandrarungdomar och föräldrar, och tekniken var självskattningar. I denna studie deltog 62 nvandrarungdomar från Halmstad: I vår studie har vi använt Haugens modell för språkutbyte. Haugen beskriver språkbytesprocessen för minoritetsspråket som får konkurrens från majoritetsspråket, som successivt växer i styrka. Detta inträffar på bekostnaf av det ursprungliga språket, som försvagas för att slutligen helt ersättas av majoritetsspråket. Att ungdomar i vår studie förefaller att använda svenska med sina syskon tyder på att i framtiden kommer de att använda sitt eget språk allt mindre och inte föra det vidare till kommande generationer. Vi kan konstatera att det inte finnns några ungdomar som är enspråkiga i sina modersmål. Detta är ett bevis på att denna grupp genomgår en språkbytesprocess.
 • 447.
  Gavin, Elisabeth
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Sverigedemokraterna och de mänskliga rättigheterna2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverigedemokraterna har nu kommit in i riksdagen, nästa steg enligt Jimmie Åkesson är att få 30 % av rösterna! Med anledning av partiets bakgrund och den debatt som florerat kring deras främlingsfientlighet och annat, tycker jag det är angeläget att undersöka vad partiet står för. Syftet med detta arbete är därför att undersöka och besvara frågan:

  Vilken syn har Sverigedemokraterna på demokrati och de mänskliga rättigheterna, och visar de samma förhållningssätt till demokrati och mänskliga rättigheter i sitt principprogram och valmanifest som i andra dokument?

  Metoden jag har använt för att göra denna undersökning är olika typer av kvalitativ textanalys, först en enklare diskursanalys för att se vad akademiska teorier har för syn på demokrati och mänskliga rättigheter. Ett antal nyckelbegrepp inom demokrati valdes sedan ut; människosyn, folk-medborgare, stat-nation och kultur-religion, därefter konstruerade jag en modell där jag kunde besvara mina delfrågor genom att i tur och ordning titta på vilken syn på nyckelbegreppen de olika aktörerna hade, genom en aktörscentrerad systematisk textanalys av demokratiteorier och FN:s deklaration och konventioner om de mänskliga rättigheterna. Slutligen gjorde jag en innehållslig textanalys av Sverigedemokraternas principprogram, samt diverse material som jag funnit på deras hemsida, t ex TV-klipp, bloggar mm.

  Resultatet jag kom fram till är att Sverigedemokraterna inte alltid respekterar de mänskliga rättigheterna, de delar inte den människosyn och syn på kultur, som präglar demokratiteorier och FN. De är ganska öppna med sina åsikter i principprogrammet, de döljer t ex inte att de är emot Islam, även om tonen där är betydligt mer dämpad än i andra forum.

 • 448.
  Geber, Nicholas
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Johansson, Ola
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Persson, Fredric
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Varierad matematikundervisning2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med detta examnesarbete är att studera hur en grupp av elever upplever variation inom matematikundervisningen samt om och i så fall hur denna variation kan användas på ett konstruktivt sätt av författarna själva i sin kommande yrkesroll. Genom en kvalitativ fallstudie innehållande intervjuer och observationer har triangulering nyttjas för att komma fram till resultaten. Studien påvisar hur en införd väldefinierad variation upplevs av elevgruppen. Eleverna upplever den införda variatioen som rolig och omväxlande men också stressande i sitt sammanhang. De viktigaste slutsatserna i studien är att aktivt införd variation inom matematikundervisningen måste vara förankrad i elevernas planeringar och mål med den aktuella kursen de läser. Variationen måste också ses ur elevernas perspektiv.
 • 449.
  Geo [lm03olge], Olof
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  En skola - olika upplevelser? - En kvantitativ studie om elevers och lärares upplevelser av mobbningsituationen på en specifik skola2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Institution: LUT, Lärarutbildningen

  Kurs: AUO3 Allmänt utbildningsområde

  Termin: Höstterminen 2007

  Titel: Lärare och elevers upplevelser av mobbning på en specifik skola

  Författare: Olof Geo

  Syfte: Att jämföra elevers och lärares upplevelser av mobbningssituationen bland eleverna på en specifik skola.

  Metod: Kvantitativ (enkätundersökning).

  Material: Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, tidigare forskning, rapporter från skolverket.

  Resultat: Lärarnas och elevernas upplevelser av mobbningssituationen på den specifika skolan stämmer i vissa fall bra in på den tidigare forskningen medan den i andra fall skiljer sig. Både den tidigare forskningen och undersökningen på den specifika skolan visar att eleverna i högre grad anser att mobbning är ett problem på deras skola än vad lärarna gör. Båda undersökningarna visar också att lärarna anser att mobbning förekommer i högre grad än vad eleverna gör. Jämför man lärarnas och elevernas svar i enkätundersökningen finns det skillnader som tyder på att lärarnas och elevernas upplevelser av mobbningssituationen bland eleverna på skolan ibland är olika. Skillnaderna i procentsatserna av lärarnas och elevernas svar är dock på vissa ställen relativt små. Nästintill genomgående anger lärarna att förekomsten av mobbning är större än vad eleverna gör. Endast på påståendet som gav indikationer på psykisk mobbning angav eleverna tillsammans en högre procentsats än lärarna. På påståendet som gav indikationer på den fysiska mobbningen är skillnaden mellan elevernas och lärarnas upplevelser riktigt stora.

 • 450.
  Georgii, Glorianne
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Dialogue and participation: A study on communication in the classroom2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  School is a preparation for pupils’ active participation in society. According to the school curriculum (Lpf 94) every pupil should be able to influence, take responsibility and participate in the schools educational programme. In order to do this there has to be a good communication between the teachers and pupils in the classroom. (Maltén 1995:210)

  The aim of this observational study was to describe and analyze communication between the teacher and pupils in the classroom. The study was conducted by observing five teachers and twenty two pupils in one class, in the classroom.

  The results suggest that even though there was enough pupil participation in active learning, there was not enough pupil participation in the planning of the lessons.

6789101112 401 - 450 of 1336
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf