hh.sePublications
Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 1336
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Eliasson, Jenny
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  En lärares ledarroll-: En studie av fem gymnasielärares ledarroller2001Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  En lärares arbete är komplext och mångsidigt. En central del av en lärares kompetens är rollen som ledare. Syftet med denna undersökning var att undersöka lärares uppfattning av deras egen ledarroll. Mina frågeställningar var: a) hur definierar lärarna sin ledarroll och hur ser den ut i verkligheten? b) hur påverkar en lärares ledarstil elevernas beteende och därmed indirekt klassrumsklimatet? Metoderna som användes var observation och strukturerad intervju. Jag intervjuade fem gymnasielärare och observerade varje lärare under två lektionstillfällen. Resultatet indikerade att lärarnas uppfattning av sin ledarroll varierade från lärare till lärare. Lärarnas utgångspunkt var att praktisera en demokratiskt elevorienterad ledarstil, men vissa lärare tenderade att falla över till en mer låt-gå-ledarstil. Eget ansvar och individualiserad undervisning var två undervisningsformer som tycktes påverka elevernas positivt, och därmed påverkades även klassrumsklimatet positivt. Relationen till eleverna var en faktor som lärarna betonade. En fungerande relation tilleleverna ansågs som en väg till ett optimalt inlärningsklimat.
 • 352.
  Eliasson, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Nilsson, Eric
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Legolådan som social arena: Leksakens roll i förskolebarns sociala samspel2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om hur förskolebarn använder leksaker som socialt redskap. Syftet med arbetet var att undersöka om och hur barn använder LEGO som socialt redskap och uttrycksform och vi ställde oss frågorna: På vilket sätt kan vi se att barn använder LEGO i leken? Kan vi se skillnader i barns användande av LEGO i olika situationer? Vår metod för att undersöka detta var videoobservationer på en förskola. Barnen som deltog i studien var mellan tre och fem år gamla och sex stycken till antalet. I tidigare forskning framkom det att leksaker kan ha differerande inverkan på leken, att samspel mellan barnen i leken gynnar kreativiteten och att makt och fostran har stor betydelse i lekandet. I vår studie visade det sig att barnen använder leksaken som redskap för att uttrycka sina tankar och erfarenheter och att maktaspekten i det här fallet gynnade lekens kreativa värld. Vi såg även att samspel mellan barn inte var ett krav för att barnen skulle använda leksaken som ett redskap för att testa sina tankar och idéer. 

 • 353.
  Ellingsen, Cecilia
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Dahlström, Jennie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Elever i behov av särskilt stöd- resursfördelningen och dess förutsättningar på en kommunal grundskola2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 354.
  Elmdahl, Lena
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Larsson, Matilda
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Barns upplevelser av samspel, lek och pedagoger2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med denna studie vill vi öka förståelsen för hur barn i fyra- sexårsåldern upplever det samspel

  och den lek som sker i förskolan, samt hur pedagogers närvaro eller icke närvaro i rummet tolkas och upplevs av barnen. I forskningsgenomgången behandlas bl.a. samspel som begrepp, samspel i leken och även pedagogens betydelse för det samspel och samspelsmönster som sker i förskolan. I denna studie har vi intervjuat 15 barn i åldrarna fyra- sex år. Studien utgår från en hermeneutisk ansats och har ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt. De medverkande barnen bidrog med många konkreta och intressanta exempel på samspelssituationer och hur de gick tillväga för att lösa situationer som kunde uppstå. Barnens upplevelser av pedagogers närvaro i rummet såväl som medverkan i lekar var mycket blandade. Det var dock många av barnen som gav uttryck för att de inte upplevde det som annorlunda att leka då det var en pedagog närvarande i rummet, men när de fick välja var det många som uppskattade att leka ensamma. Detta visar på komplexiteten och vikten av reflektion och lyhördhet i pedagogers yrkesutövande.

 • 355.
  Elvmyren, Agneta
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  En empirisk studie av lärares sätt att tolka och bedöma två kursmål i svenska vid några grund- och gymnasieskolor, våren 20062006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med uppsatsen var att undersöka likvärdigheten i lärares bedömning samt betygens bärkraft från årskurs 9 mot gymnasiets A-kurs. I syfte låg en jämförelse av hur respondenterna tolkar och arbetar med två konkreta kursmål i svenska, utifrån respektive stadie, skola och personlighet. Dessutom ställdes fråga hur lärare fullföljer detta mot betygssättning och om möjligheten finns att lärare hellre friar än fäller? Frågeställningarna var: 1. Hur tolkar behöriga lärare de utvalda kursmålen? 2. Hur bedömer dessa lärare att eleverna har uppnått dessa mål? 3. Hur fullföljs det vid betygssättning? Den tredje frågeställningen tillkom efter materialsammanställning. Som bakgrund tecknades en kort betygshistorik och gällande styrdokument sammanfattades. Den teoretiska ansatsen förankrades i tidigare relevanta undersökningar, läroplansteori samt etiskt perspektiv. Vald metod var kvalitativ intervju, med strategiska urval då studien inte ställde några krav på generaliserbara resultat. Totalt intervjuades 12 lärare, jämt fördelade på sex grund- och gymnasieskolor. Den empiriska materialet bestod av 94 sidor utskrivna intervjuer, vilka bearbetades och analyserades i olika steg. Resultatet redovisades, med belysande citat från respondenterna, integrerat med analys och diskussion. Undersökningen visade på en samstämmig tolkning och bedömning av kursmålen, oavsett stadie, men med variationer i arbets- och förhållningssätt grundade i bl.a. skolkoder, betygskulturer och autonomitet i urket. Vid betygssättning visade det sig att flertalet utgick från helhetsbedömning och betygens bärkraft diskuterades, liksom begreppet likvärdig. Det visade sig också att andra, än kunskapsmässiga, aspekter vägs in i bedömningen och att det finns lärare som hellre friar än fäller.
 • 356.
  Elvmyren, Agneta
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Vad tror vi om “själen”?: En empirisk studie av några halländska gymnasieungdomars uppfattning av själen den 7 och 8 oktober 20042004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med uppsatsen var att undersöka och analysera några svenska gymnasieungdomars aktuella uppfattning av själsbegreppet. Analysen gjordes utifrån hur deras uppfattningar av själen kunde förstås med hänvisning till intresse för existentiella frågor, studier och livsfas - i ljuset av sekulariserat Sverige och religiös privatisering. Undersökningen, i form av enkäter, genomfördes i fem olika gymnasieklasser i Halmstad. Urvalet grundades på en tanke om jämn könsfördelning och bredd hos informanterna utifrån valt gymnasieprogram, genom fördelning av teoretiska och praktiska utbildningar. Den övergripande teorin för arbetet var Grounded Theory och analysen gjordes utifrån en kombination av religionpsykologiskt och religionsociologiskt perspektiv. Materialet bestod av 102 besvarade enkäter, utifrån vilka två olika kategoriseringar av elevernas själsbilder gjordes och slutsatsen drogs att uppfattningen bär tydliga drag av sekularisering och religös privatisering. I resultatet presenterades belysande citat från enkäterna och dessa visar bredd och variation, övertygelse och osäkerhet, tro på spöken och Gud, på reinkarnation och evolutions-teorier, på hjärnfunktioner och prästers påhitt bland mycket annat. Tro på själens existens visade sig inte ovillkorligen betyda evigt liv, intresset för existentiella frågor är stort och många uttalar en önskan om att kunna tro på något.
 • 357.
  Emami, Azita
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Frej, Helen
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Lyssna på eleverna!: Inlärning ur ett elevperspektiv2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Alla individer har sitt unika sätt att lära. Att få möjlighet att upptäcka och lära känna sin personliga inlärningsstil borde vara varje elevs rättighet och en ständigt pågående kunskapsprocess i dagens skola. Syftet med vårt arbete var att undersöka vilka dominerande inlärningsstilar som finns i en klass och försöka utröna om dessa påverkar elevernas skolgång och vilka betyg de får. Vår studie baserade sig på 20 intervjuer med elever från årskurs nio. Resultatet av vår undersökning visade en tendens att det är de kinestetiska eleverna som missgynnas och riskeras att slås ut från skolan. Detta stämmer överens med tidigare forskning som vi tagit del av under vårt arbete. Endast ett fåtal av de intervjude eleverna kände till sin egen inlärningsstil. Dessutom hade de under sin skoltid nästan inte alls fått någon undervisning varken om vilka olika inlärningsstilar eller studieteknik. Att utgå från elevernas individuella inlärningsstilar bygger på ett lärande som baserar sig på kunskap om elevernas stykor vilket är av största vikt för att skapa en positiv attityd till skolan. Därmed ökar deras möjlighet att klara sig i det moderna informationssamhället där det viktigaste är vetskapen om hur de lär och var de hittar kunskapen!
 • 358.
  Emanuelsson, Tobias
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Matematikundervisning i det virtuella klassrummet: Flipped Classroom i praktiken2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet var att undersöka en grupp elevers upplevelser efter att ha undervisats enligt undervisningsmetoden Flipped Classroom. Flipped Classroom skiljer sig från vanlig traditionellundervisning då läraren inte längre föreläser framför eleverna, utan låter sina elever ta åt sig materialet utanför lektionstimmen. Lektionstimmen spenderas istället till gruppuppgifter och diskussioner angående materialet samt också en stor del till eget arbete. Undervisningsmetoden har tidigare visat sig ha tagits emot väl av studenter på universitetsnivå, då de känt en högre delaktigheti sitt lärande och kunnat reflektera över andras tankemönster.

  En gymnasiegrupp med 13 elever undervisades av mig enligt Flipped Classroom. Elevernasupplevelser av denna undervisningsform har undersökts med en kvalitativ metod därdatainsamlingen genomförts med semi-strukturerade intervjuer.

  Resultatet visar att en stor majoritet av eleverna var nöjda och positiva till undervisningen. Dekände en större delaktighet i sitt lärande, kände ett större stöd från läraren och ett ansvar som i stor grad sågs som positivt, då de fick större kontroll över sin utbildning. Eleverna uttryckte att de fann det mycket positivt att de fick en större del av lektionen till aktivt arbete och att de kunde skapa sigen större framförhållning till lektionen, istället för att de passivt intog materialet genom föreläsningar på tavlan.

 • 359.
  Emma, Karlsson
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Ida, Borgman
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Pedagogernas påverkan: En studie om varför pedagogerna använder sig av fysisk aktivitet under de teoretiska lektionerna2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till arbetet bygger på inaktiviteten i dagens samhälle, med fokus på barnen. Samt den fysiska aktivitetens betydelse för elevernas hälsa, både fysiskt, psykiskt, socialt och hur eleverna lär sig med hela kroppen. Huvudsyftet i detta arbete är att undersöka varför några av dagens pedagoger arbetar med fysisk aktivitet under de teoretiska lektionerna i skolan. För att få svar på arbetets syfte och frågeställningar har vi använt oss av hermeneutiken som inspirationskälla. Där vi samlat in delar, vår förförståelse samt de intervjuades förförståelse, har satt cirkeln i snurrning, som slutligen fångats till en horisontsammansmältning. De data som samlats in har gjorts via intervjuer med pedagoger som är idrottsintresserade, klasslärare samt ansvariga för ämnet idrott och hälsa. Det material vi fått in i form av litteraturgenomgång och intervjuer har sammanställts, analyserats och tolkats.

  Resultatet som framkommit är att fysisk aktivitet under de teoretiska lektionerna är en viktig del i arbetet för de intervjuade pedagogerna. Fysisk aktivitet under de teoretiska lektionerna har betydelse för elevernas hälsa, koncentration, lärande och utveckling. Ett annat resultat i arbetet är att klassrumsklimatet förbättras och samspelet mellan eleverna blir bättre vilket bidrar till en bättre stämning i klassrummet. Nackdelar som framkommit är att tiden inte räcker till och det råder osäkerhet i att utöva fysisk aktivitet under de teoretiska lektionerna.

  Resultatet visar att samhället har påverkan på skolan och på hur pedagogerna arbetar med fysisk aktivitet. Målfokuseringen i samhället har lett till att en del elever avstår från att vara fysiskt aktiva på fritiden vilket har lett till att skolans idrottstimmar är deras enda väg till fysisk aktivitet. Resultatet påvisar att pedagogerna måste ta till sig det nya, som olika media verktyg men samtidigt inte glömma bort den fysiska aktiviteten.

 • 360.
  Emma, Nordin
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Hur anser sig lärare förvalta skolans uppdrag om strävan efter daglig fysisk aktivitet?: En studie om fyra lärares vardagliga arbetet med fysisk aktivitet i skolan i en kommun i sydvästra Sverige.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2003 tillkom strävansmålet att; ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare ser på sin rolldå det kommer tillatt erbjuda eleverna fysisk aktivitet under dagen och hur deanser att deförvaltar detta uppdrag. Undersökningen är byggd på kvalitativa intervjuer med fyra lärare som alla arbetar inom samma kommun men på olika skolor. Resultatet av studien är att dessa lärare har vissa kunskaper om elevers rörelsebehov men att de inte alltid får tiden att räcka till. En möjlig orsak till detta kan vara att de gör fysisk aktivitet till något mer komplicerat än vad det egentligen behöver vara. 

 • 361.
  Enander, Martin
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Spelfilm som pedagogiskt hjälpmedel i kultur och idéhistoria2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien försöker jag lämna en redogörelse på hur lärare kan arbeta didaktiskt och metodiskt med spelfilm i undervisningen, i kursen kultur och idéhistoria på gymnasiet. Via en kvalitativ intervju-undersökning med elva elever som läser kultur och idéhistoria på klippans gymnasium, och kopplingar till didaktisk forskning i ämnet har jag lyft fram olika förhållningsätt att använda spelfilm. För att lärare ska förhålla sig didaktiskt och metodiskt med spelfilm i undervisningen krävs det att lärare är insatta i Lpf 94, kursmålen och följer upphovsrätten. Det krävs även att lärare har didaktisk kunskap om hur en spelfilm i undervisningen bör förbehandlas och efterbehandlas med eleverna. Det är även betydande att lärare är medvetna om mediareception, att elever kan läsa av spelfilmer olika beroende hur lärare väljer att visa spelfilmer.

 • 362.
  Engblom, Michaela
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Tandrup, Emilie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Ska vi språka?: – Om andraspråkselevers utveckling i den mångkulturella grundskolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Andraspråksinlärning är ett komplext område för både lärare ochelever. Kunskapsmål såväl som trivsel ska uppnås och för dettabehövs stöd och uppmuntran från alla inom skolans verksamhet.Syftet med det här examensarbetet var att kartlägga hur möten serut i den mångkulturella skolan. Detta har gjorts genom ensystematisk litteraturstudie där ett urval forskning omandraspråkselevers språkutveckling har studerats. Studiens resultatär indelat i sex olika kategorier: förberedelseklass, frånförberedelseklass till ordinarie klass, integrering av första- ochandraspråk, språkets betydelse för ämneskunskaper,modersmålsundervisning samt upplevelsen av att inte vara somalla andra. I den studerade forskningen beskrivs vikten av attstötta tvåspråkiga elevers språkutveckling på både första- ochandraspråket. Det är flera faktorer som spelar roll förandraspråkselevers trivsel så som lokaler, samhörighet ochpedagogiska insatser som utmanar eleverna samtidigt som destöttar. Framtida forskning och utbildning behövs inom ämnet föratt säkra framtidens andraspråkselevers positiva upplevelser iskolan.

 • 363.
  Englund, Alvar
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Demokrati i skolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Jag vill börja med att rikta ett varmt tack till mina två handledare, Margaretha Milsta och Bengt Tjellander som gett mig mycket positiv feedback. Dessutom vill jag tacka studiekamrater, egna lärare, lärarkollegor, släkt, vänner och inte minst elever som stöttat, reflekterat och gett mig uppslag genom åren. Även min examinator Anders Nelson fårtjänar ett tack rör sina extra ordinära insatser för att jag skulle hinna få arbetet godkänt i tid. Till sist vill jag också rikta ett synnerligen stort tack till Ulla Tebelius som gett mig ovärderliga råd och konkret hjälp när allt hopp syntes ute.

 • 364.
  Engman, Kim
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Rex, Emelie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Att lära språk med alla sinnen: Lärares genomförande och de estetiska lärprocessernas betydelse för språkutveckling2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 365.
  Engstrand, Sandra
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Hur motiverar lärare i Idrott och hälsa elever till fysisk aktivitet?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Motivationsarbete är viktigt i skolans värld, särskilt i Idrott och hälsa, då många elever aldrig

  är fysiskt aktiva på fritiden, enligt litteraturen. Elevers inställning till fysisk aktivitet är en

  viktig grundsten till motivationen att delta i Idrott och hälsa. Syftet med examensarbetet var

  att få djupare kunskap om lärares erfarenheter av att bemöta omotiverade elever till ett aktivt

  deltagande i ämnet Idrott och hälsa. Syftet har även varit att belysa lärarnas erfarenheter av att

  stärka elever med dålig självtillit samt hur de förhåller sig till elevernas olika intressen och

  behov.

  Metoden som använts var kvalitativa intervjuer där fem stycken lärare i Idrott och hälsa, på

  grundskolans senare del, intervjuats enskilt. Lärares erfarenheter från sin undervisning visade

  att samtal, kontakt och tillit till eleverna är det som är viktigast då det gäller att motivera

  elever eller öka deras självförtroende i undervisningen. Tvång i undervisningen är inte någon

  lösning, utan istället låta eleverna göra någonting annat. För de elever som behöver stärka

  självkänslan är det av vikt att låta dem hamna i situationer som de känner att de klarar av.

  Olika stationer i undervisningen kan underlätta för att bemöta elevernas olika intressen i

  undervisningen. En ökning av motivationen skulle även kunna uppnås om eleverna själva får

  erfarenhet av de positiva effekter fysisk aktivitet för med sig. Entusiasm, tålamod och

  förstärkning av olika slag är viktigt för att stärka och motivera elever. Resurser i form av mer

  undervisningstid, extra lärare samt mindre elevgrupper skulle behövas i ämnet.

 • 366.
  Engström, Eva
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Nätterqvist, Lena
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Förskola eller Förskoleklass Ett pedagogiskt dilemma2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Avsikten med vårt examensarbete var att undersöka sexåringarnas förutsättningar inför

  skolstarten och att ta reda på hur sexåringarna vägleds in i skolans värld, samt till vad

  pedagogerna vägleder eleverna till inför framtiden. Den bakomliggande orsaken var de

  pedagogiska olikheter barnen har inför skolstarten, några av sexåringarna går i förskola men

  den övervägande delen går i förskoleklass. Uppsatsen är en kvalitativ studie och vi strävade

  efter att bringa klarhet i hur pedagogerna hanterade mötet med barnen i de olika

  verksamheterna. Metod vi tog i anspråk för att få insikt i hur pedagogerna vägledde barnen

  var observationer samt intervjuer. I litteraturdelen har vi tagit upp vad som tidigare skrivits

  om förskolepedagogik och hur barn lär sig att lära. Vi har utgått från läroplanerna Lpfö-98

  och Lpo-94 samt tidigare såväl som aktuell forskning. Resultatet har vi grundat på vår

  empiriska studie samt litteraturstudien. Resultatet visar på att läroplanerna har en gemensam

  syn på kunskap, men att Lpfö-98 i mål att sträva mot anser det viktigt att hos barnet utveckla

  nyfikenhet och lust att lära samt att enligt Lpo-94 är leken väsentliga delar i lärandet. Vi kom

  fram till, liksom forskningen visar på, att det är sexårsverksamheten som har anpassat sig till

  skolans organisation och kultur och inte som det var tänkt vid startandet av förskoleklassen,

  att förskolepedagogiken hade till avsikt att följa med in i skolans värld.

 • 367.
  Engström, Jeanette
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Aspekter på utökad fysisk aktivitet i skolan: En studie av lärares uppfattningar om eventuella samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och prestationer i teoretiska ämnen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete har varit att undersöka lärares och skolledares uppfattningar om värdet av daglig schemalagd fysisk aktivitet i skolan samt att undersöka om samma grupper är intresserade av att införa ett sådant arbetssätt. I arbetet har en litteraturgenomgång av kunskapsläget avseende effekter av fysisk aktivitet på hälsa och prestationer i teoretiska ämnen följts upp med en enkätundersökning om samma ämne riktad till lärare och skollärare i en kommun i västra Sverige. Litteraturgenomgången har visat att det finns vetenskapligt stöd för att god fysisk prestationsförmåga är kopplat till goda prestationer i teoretiska ämnen samt till ett gott hälsoläge. Det finns även stöd för att utökad mängd schemalagd fysisk aktivitet i skolan kan införas utan negativa effekter på prestationerna i teoretiska skolämnen.Enkätstudien genomfördes med en enkät omfattande 10 frågor med fasta svarsalternativ riktad till lärare och rektorer på 7 skolor. Frågorna rörde primärt lärarnas förväntningar på effekterna i teoretiska skolämnen om daglig schemalagd fysisk aktivitet införs i skolan, samt deras inställning till ett införande av ett arbetssätt med daglig schemalagd fysisk aktivitet. Totalt distribuerades 77 enkäter, varav 7 till rektorer, 10 till idrottslärare och 60 till klasslärare i årskurs 1-5. Svarsfrekvensen var 78 % i hela materialet, med 50 % bortfall i idrottslärargruppen, 20 % bortfall i klasslärargruppen och inget bortfall i rektorsgruppen.Resultatet av enkätstudien visar att en klar majoritet av respondenterna förväntar sig positiva effekter på prestationerna i svenska och matematik om ett arbetssätt med daglig fysisk aktivitet införs, samt att en majoritet av respondenterna är positiva till ett införande av ett sådant arbetssätt. Däremot finns det delade uppfattningar om bästa sättet att skapa tid för daglig schemalagd fysisk aktivitet. Avseende inställningen till daglig fysisk aktivitet och metoderna för att skapa tid för sådan schemaläggning finns det inga signifikanta skillnader mellan de olika grupperna av respondenter.I diskussionen förs bl a resonemang om möjliga förklaringar till att trots denna positiva inställning till daglig schemalagd fysisk aktivitet har sådan schemaläggning inte införts vid någon av de skolor som deltagit i undersökningen. Möjligheter till ett salutogent arbetssätt med stärkande av friskfaktorer genom daglig schemalagd fysisk aktivitet parallellt med förbättrade prestationer i teoretiska skolämnen inom ramen för aktuell kursplan och läroplan diskuteras ocksa

 • 368.
  Engström, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Styrenius, Karin
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Mångfaldens Individer2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Vår erfarenhet av praktikperioder och vikariat på skolor i Halmstad har skapat ett intresse för skolans kulturella mångfald. Undersökningen utgick från ett lärarperspektiv och syftet var att intervjua och observera lärare angående deras kunskaper kring undervisning i mångkulturella klasser. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer och observationer med utgångspunkt i humanismen. Vi har även studerat skolans styrdokument utifrån begreppet mångkultur i skolan. Resultatet visar att det handlar mycket om lärarens förhållningssätt; att inse allas olikheter och därför variera och individanpassa undervisningsmetoder samt att se elevernas olika bakgrunder som en tillgång är avgörande i undervisningen. Vi har också funnit att skolans styrdokument innehåller mål och riktlinjer som måste tolkas och efterlevas i all undervisning. De viktigaste slutsatserna i vår undersökning är att man måste se gruppens alla individer och planera undervisningen så att alla olikheter tillgodoses; den mångkulturella aspekten blir bara ytterligare en del i individanpassningen.
 • 369.
  Enochsson, Marie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Det komplicerade rollivet2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Då jag tycker att jag har saknat en större förståelse för gruppdynamik valde jag att skriva om detta. Detta är en viktig del av en lärares utbildning. Under observationer i olika klassrumsmiljöer har jag studerat de krafter som omedvetet/medvetet sker i klasstrummet. Dessa kunskaper har jag sedan jämfört med redan skriven litteratur. Den vuxna rollen är viktig för den växande individen på många olika sätt. (Även om den unga många gånger inte tror det.) Därför är det viktigt att ta tillvara på dessa relationer. Gruppen och individen hänger tätt ihop. Utan den ena skulle ej den andra existera. Därför är det viktigt att förstå de olika roller som kan uppstå i en grupp. För det är samspel med andra i gruppen som man utvecklas som individ.
 • 370.
  Ericson, My
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Mattsson, Emma
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Kan man tala om jämställdhet i matematikläroböcker?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet var att klarlägga om räkneuppgifterna i ett urval av matematikböcker

  i år 7 kunde anses vara j ämställda, samt att se om det hade skett någon förändring över

  tid. För att göra detta analyserade vi sex matematikböcker utgivna runt åren 1990 till 2000.

  En bok behöver inte vara jämställd bara för att det finns lika många kvinnor som män, utan

  det har även stor betydelse i vilket sammanhang de är representerade. Därför såg vi på järnställdhet

  ur både en kvantitativ och en kvalitativ aspekt, genom att vi undersökte hur könsfördelningen

  såg ut och hur genus konstruerades.

  För att både flickor och pojkar ska kunna känna samma anknytning till personerna som återfinns

  i uppgifterna är det viktigt att båda könen blir representerade likvärdigt vad gäller deras

  intresseområden. Risken finns att användandet av läroböcker som inte är j ämställda, styr eleverna

  in i en genusnivå där flickor inte kan göra manliga saker eller pojkar kvinnliga.

  Resultatet av vår underökning visade ingen större förändring över den undersökta tidsperioden.

  Det som kunde ses var att könsfördelningen i de sex matematikböckerna var relativt järnställd.

  Men däremot konstruerades genus, i ett flertal böcker, på ett sätt som gjorde att männen

  fick utrymme i kvinnornas värld medan kvinnorna oftast lämnades utanför männens värld.

 • 371.
  Ericsson, Cecilia
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Att fastna i grupper och roller: Den nöjde känner sig Instängd och slår Näven i bordet2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med uppsatsen är att belysa en skolklass ur ett sociogramperspektiv. Vilka typer av roller och subgrupper kan man hitta? Jag använder mig av sociogrammetoden för att kartlägga en klass och analyserar sedan elevernas svar på ett antal frågor utifrån deras placering i sociogrammet. I analysen hittar jag vissa mönster mellan svaren och elevens placering i sociogrammet och framförallt upplever jag att jag lärt känna min klass bättre efter att ha gjort den här undersökningen. Den sociala strukturen i en klass är av intresse att känna till för att läraren, då gruppen spelar en viktig roll för individens utveckling. Den lyhörda ledaren kan upptäcka och förhoppningvis bryta destruktiva mönster och kanske därmed hjälpa elever som fastnat i grupper och roller.
 • 372.
  Ericsson, Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Sjögren, Christina
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  AUTISM - IDROTT & HÄLSA2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Idrottsundervisning för elever med diagnosen autism är en miljö som kräver

  specialpedagogiska åtgärder. Struktur är en grundläggande del i undervisningen av dessa

  elever. Detta är något som examensarbetet behandlar. Genom intervjuer och observationer har

  denna undersökning resulterat i olika metoder och undervisningsstrategier för barn och

  ungdomar med autism vad gäller motorik, kondition, bollspel, samarbete, tvångsmässiga

  mönster och att fånga elevens intresse. Detta examensarbete kan fungera som ett underlag till

  idrottslärare som arbetar med autistiska elever. Man bör ha i åtanke att detta examensarbete

  och dess resultat inte fungerar för alla barn och ungdomar med autism, utan det är viktigt att

  undervisningen individualiseras efter varje individ.

 • 373.
  Ericsson, Linn
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Orden bland drakar och demoner: En språkstudie av svenska rollspelsböcker2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay was to do a research about if the language in Swedish role-playing books is used correctly and if the composition along with the possible language errors makes the books hard to understand.

  This research was also about to find out why these problems occurs and if the authors are aware of them.

  I choose books from two Swedish role-playing games, Eon and Drakar och Demoner. I read them trough, noted the mistakes made and put them together in a scoring table. I also did a LIX-test on the books and interviewed one of the authors.

  The results shows that the books to Eon is harder to read than the books to Drakar och Demoner and this agrees with the vision the authors of the books claims to have.

  The results also shows that it is not only the language mistakes and the composition that makes the books hard to read, but also the choice of difficult words and badly formulated rules.

 • 374.
  Ericsson, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Larsson, Julia
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Har man läxor så är man STOR? – En intervjustudie om lärares tankar om läxor2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om lärares tankar och åsikter om läxor. Underlaget är en kvalitativ intervjustudie med lärare på två gymnasieskolor i västra Sverige. Det som undersöks är hur lärare ser på läxor, vad lärare har för åsikter om läxor i förhållande till styrdokumenten samt vilka sociala omständigheter lärarna anser att det kan finnas som påverkar eleven på fritiden när läxan ska göras. Vi kommer att undersöka lärares inställningar till läxor, deras tankar om läxors utformning, samt vilken anledning de som lärare har att ge dem. Denna information jämförs med den tidigare forskningen som består av kända namn som Buell, Kohn, Cooper och Hellsten. Den mesta forskningen inom ämnet läxor är mycket kritisk till dessa och anser att skolan idag inte problematiserar ämnet nog utan möjligen borde byta inställning till hur och varför läxor ges. Men det finns även forskning som stödjer givandet av läxor i sin nuvarande form och anser att de inte bara kan ge akademiska utan även ickeakademiska effekter, som självdisciplin och studievanor. Resultatet visar att lärarnas åsikter om läxor är lika i många fall, men att det också finns många olikheter vilket leder till att läxan kanske borde problematiseras mer i Sverige.

 • 375.
  Ericsson, Ylva
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Lindström, Sofia
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Matematiksvårigheter ur speciallärarnas perspektiv2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med vår studie var att undersöka speciallärarnas arbetsmetoder och syn på elever med matematiksvårigheter och få svar på frågorna. Hur stor del av eleverna har matematiksvårigheter och varför? Hur hjälper speciallärarna barn med matematiksvårigheter i skolan? Vilka kunskaper har speciallärarna om dyskalkyli och almänna matematiksvårigheter? Vi läste in oss på literaturen och gick ut och gjorde fyra kvalitativa intervjuer med olika speciallärare på högstadiet och gymnasiet. Intervjuerna skedde med hjälp av frågor som speciallärarna fått iförväg. Elever med matematiksvårigheter var mellan 9-25% ute på våra undersökta skolor. Förekomsten av dyskalkyli var inte dokumenterad av speciallärarna, men enligt litteraturen torde det vara ca 6% eller mindre. Orsaken till matematiksvårigheter var bl.a. ärftliga, neurologiska, psykologiska och låg allmän begåvning. Den didaktiska miljön var viktigast för elever med matematiksvårigheter. Eleverna behövde gärna arbeta i mindre grupper, arbeta med baskunskaperna (tabellerna), prata matematik, begrepp, använda laborativa arbetssätt, konkretisera problemen och få individanpassad undervisning mm. Våra litteraturstudier visade att det var viktigt att skilja mellan elever med almänna matematiksvårigheter och de med dyskalkyli. Elever med allmänna svårighter blev hjälpta av upprepade övningar. Elever med dyskalkyli blev inte hjälpta av att öva mera utan behövde alternativa arbetssätt. Kunsakperna hos speciallärarna i matematik var låg. Bara en hade läst matematik på högskolan, resten hade endast läst matematik på gymnasiet. Tyvärr så var kunskapen om begreppet dyskalkyli i det närmaste okänt. Begreppet dyskalkyli användes inte ute på skolorna. Det fanns inga elever med diagnosen dyskalkyli. Elever med formodad dyskalkyli fick samma undervisning som elever med allmänna matematiksvårigheter. Som en speciallärare sa "Eftersom ingen av oss har någon direkt utbildning så improviserar vi och gör så gott vi kan".
 • 376.
  Eriksson, Annalena
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Hoel, Marie-Louise
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Kränkande handling ett gemensamt ansvar2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Inledningsvis diskuterar vi allmänt kränkande handlingar mellan elever och deras kamratrelationer. Därefter presenteras vårt syfte där vi studerar fyra intervjuade pedagogers syn på vad en kränkande handling är och hur de uppstår. Syftet omfattar även hur pedagogerna arbetar förebyggande mot kränkande handlingar och vi undersöker deras syn på inneslutande och uteslutande i elevernas relationsskapande. Även lagstiftning som reglerar den svenska grundskolans verksamhet redovisas. Vi beskriver senare vad kränkande handlingar är och förklarningsmodeller till fenomenet belyst ur olika definitioner och aspekter. Därefter framställs de metoder som används av pedagogerna i deras arbete mot kränkande handlingar. Vi har valt att i vårt arbete ta anstas i den hermeneutiska teorin och genom kvalitativa intervjuer fått insyn i hur pedagogerna ser på fenomenet. Vårt resultat förmedlar vikten av att alla vuxna i elevernas omgivning bör ha ett gemensamt förhållningssätt och att de måste ständigt påpeka att all form av kränkande handlingar är oacceptabelt. Kränkande handling är ett gemensamt ansvar.
 • 377.
  Eriksson, Birgitta
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Olofsson, Isabella
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Särén, Maria
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Fysisk aktivitet under skoldagen2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Fysisk aktivitet har alltid varit viktig för människan. Det mesta tyder på att fysisk aktivitet i lagom dos är bra både för barn/ungdomars fysiska och psykiska hälsa. I början av 2003 gjordes ett tillägg av Skolverket i Lpo94 om den fysiska aktiviteten i skolan med en rekommendation om att alla elever ska ha regelbunden fysisk aktivitet. Ett riktmärke är 30 minuters fysisk aktivitet/dag. Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur rekommendationen konkretiseras i grundskolan. Vår undersökning har genomförts med 150 enkäter och 6 kvalitativa intervjuer med lärare som undervisar i årskurs F-9 på fyra skolor i Hallands län. Vårt resultat visar att de flesta lärare i vår undersökning ser tillägget som mycket positivt, men det är bara hälften som följer rekommendationen. Resultatet visar också att det är vanligare med daglig fysisk aktivitet i de yngre åldrarna än i de äldre. Det framkom av vårt resultat att lärarna vill ha fortbildning och bättre samarbete i arbetslaget för att konkretisera rekommendationen.
 • 378.
  Eriksson, Caroline
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Bara börja jobba: Elevers beskrivningar av tal i bråkform2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta reda på hur elever i årskurs 5 beskriver tal i bråkform, vilka eventuella missuppfattningar de har samt hur de beskriver användningen och nyttan av att kunna bråk. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med totalt åtta elever. Intervjuerna transkriberades och tolkades genom meningskoncentrering. För att bråk inte ska ses som en lista av ämneskunskaper som kan bockas av kategoriserades resultat utefter NCM och UFM:s kompetenser. Den empiriska studien visade att eleverna hade svårigheter i att beskriva användningen och nyttan av att kunna bråk. Det förhöll sig till vardagliga händelser som att dela på en pizza eller godis. Eleverna hade även många missuppfattningar inom bråk varav många beskrivs i internationell forskning. Missuppfattningar om tal i bråkform hade eleverna antingen med sig innan undervisningen om bråk startade eller så fick dem de på grund av undervisningen.

 • 379.
  Eriksson, Frida
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Genus och olika kunskaper i geografi.: En studie om förhållandet mellan ett antal elevers uppfattningom sina kunskaper i geografi,och deras olika lek- media- och resvanor.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka uppfattningar flickor och pojkar hade om sina kunskaper i geografi. Utifrån att allt som vi som individer möter påverkas våra kunskaper, har jag studerat om det fanns något förhållande mellan geografiska kunskaper, lek-, media- och resvanor och kön. Det empiriska materialet utgår från en enkätundersökning utförd på fyra klasser i årskurs nio. Eleverna fick besvara frågor om sina lek- media- och resvanor och frågor på natur- och kulturgeografi med antagandet att de tillgodogjort sig mål att uppnå i geografi. Analysen av resultatet, med utgångspunkter i beräknandet av chi2-värdet och i genuskontraktet och genussystemet, visade på att en kvalitativ skillnad mellan pojkars och flickors lek- och mediavanor reflekteras i deras geografiska kunskaper. Resultatet visade också att flertalet elever tycktes ha stora brister i geografi.

 • 380.
  Eriksson, Ingela
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Jansson, Maria
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Miljöundervisning i skolan2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Studiens utgångspunkt är att studera elevers och lärares miljömedvetenhet utifrån två olika arbetssätt. Dels är det två skolor som arbetar med traditionell miljöundervisning och dels är det en skola som arbetar utefter Grön Flaggmodellen. I arbetet framkommer det även vilka faktorer som under elevernas skoltid påverkar deras miljömedvetenhet. Vi vill även lyfta fram vilka olika miljökunskaper som eleverna har.

  Undersökningen visar att skillnaden finns när det handlar om miljömedvetenhet hos eleverna. När det gäller miljöundervisningen på de olika skolorna skiljer det sig inte något nämnvärt. Elever och lärare på skolor utan Grön Flagg har stor miljömedvetenhet när det gäller att se miljön som helhet. Eleverna och lärarna på skolan med Grön Flagg har utvecklad miljömedvetet men den är mer koncentrerad på närmiljön.

 • 381.
  Eriksson, Johanna
  et al.
  Halmstad University. Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Nilsson, Emma
  Halmstad University. Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Det löser sig!: Förberedelsens betydelse för gymnasieelevers lärande vid kemilaborationer2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Laboratory work is a big part of chemistry education in high school. During our student training placement we have noticed that the laboratory work is not fully utilized to develop students´ chemistry knowledge. This problem made us want to investigate how the laboratory work in chemistry could be set, to become more meaningful for students. We introduced two preparation methods, and examined the outcome of students learning experiences and their acquisition of chemistry knowledge. This was examined both through surveys and observation. Our study showed that it is not clear that students learn by experimenting. Several students expressed that an initial discussion did contribute to an instructive laboratory sessions and claimed that the preparation had helped them to articulate their knowledge and that it helped them to focus on the right things during the experiment. The students who had prepared themselves communicated in a more scientific manner during the laboratory work.

 • 382.
  Eriksson, Magnus
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Johansson, Fredrik
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  3D modellen som informationsbärare2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Scania står mitt i införandet av ett nytt CAD- och modellarkivsystem. Med införandet av dessa system öppnar sig nya möjligheter att hantera artikelinformation grafiskt som tidigare inte funnits. Med de nya systemen, Catia V5 och Enovia LCA, finns nu möjligheten att inleda processen mot att få 3D-modellen till informationsbärare.

  Examensarbetet syftar till att utvärdera och kartlägga möjligheterna för 3D-kravsättning med hjälp av FT&A modulen i Catia V5, för att få 3D-modellen som informationsbärare på Scania. FT&A modulen (Functional Tolerancing & Annotation) som utvärderats i arbetet kan bäst beskrivas som en mått- och toleranssättningsmodul för 3D-modellen. I utvärdering undersöktes förutom FT&A kompabiliteten mot Scanias ritningsstandarder, hur FT&A kravsatta modeller kan sparas ner i Enovia.

  För att få bättre förståelse för hur det dagliga arbetet med ritningar bedrivs på Scania genomfördes en undersökning med Scania medarbetare där nyckelpersoner från selekterade avdelningar intervjuades. Syftet med dessa intervjuer var utöver att införskaffa större inblick i ritningsarbetet att identifiera vilka krav och önskemål på FT&A modulens funktionalitet användarna förväntar sig finnas för att kunna fortsätta arbeta med företagsstandarderna som existerar idag.

  Fördelarna med att använda sig av kravsättning i 3D är bland annat att det blir enklare att visualisera vad som är kravsatt i modellen. Detta bland annat beroende på att alla mått och toleranser finns samlade på samma ställe, i en modell vilken är zoom och roterbar. Ytterligare fördelar med att få tillverkningsinformationen direkt i 3D är att det ger stabilare uppdateringar av informationen vid geometriförändring samt en tydligare bild av informationen. Under utvärderingen av modulen har även vissa begränsningar i modulen uppdagats, dessa härrörs främst från avsaknaden av stöd för referenspunktssystemet i Catia V5 vilket används på Scania. Vidare behöver även hanteringen av metadata och övrig textdokumentation utvecklas för att på ett enklare och bättre sätt kunna hanteras i samband med 3D-kravsättningen.

  I arbetet har en omvärldsanalys genomförts där företagen BAE systems (Hägglunds), Electrolux, SAAB Aero och Volvo Cars IT besökts för att ta del av deras kunskaper och erfarenheter kring arbete med kravsättning i 3D. Av företagen arbetar vid tidpunkten för rapportens skrivande SAAB och Volvo aktivt med 3D-kravsättning med hjälp av FT&A modulen i Catia V5. Dessa företag kan påvisa betydande tidsvinster vilka kan härledas till införandet av 3D-kravsättning.

  Slutsatser dragna från projektet är att FT&A modulen inte helt uppfyller de krav som ställs från Scania i dagens utformning. Modulen är dock förhållandevis ny och tekniken är under utveckling. Det finns tid och pengar att tjäna med en vidare utveckling inom området. Lämpligt sätt att fortsätta arbetet med 3D kravsättning anser skribenterna vara att utföra ett pilotprojekt inom området.

 • 383.
  Eriksson, Mattias
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Änglar: En uppsats om förändring2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Jag försöker i min uppsats studera om diskursen änglar genomgått förändring. Detta för att om möjligt kunna avlägsna sena utvecklingar och föreställningar som gjorts kring diskursen och närma mig änglar som de först uppträder i de gammaltestamentliga skrifterna. Jag vill också undersöka om de israelitiska änglarna har sina likar i andra samtida och närbelägna religioner. Frågeställningar som jag arbetar med är: har dikursen änglar ändrat forum, mening och innehåll över tid? Finns det skillnader i beskrivningar av änglar om man jämför bibeltexter och koranens surur? Är änglar en diskurs som “föddes” med den israelitiska religionen, eller förekommer “änglar” också i andra religioner i gammal tid i detta geografiska område? Uppsatsen är uppdelad i tre avsnitt. Den första uppmärksammar uppfattningar kring diskursen ängeln i 2000-talet. Den andra delen berör beskrivningar och uppfattningar kring diskursen änglar i religionerna islam, kristendom och judendom. En viss inblick i närbelägna kontexter och samhällsomgivningar studeras för förståelsen för de förändringar som berör änglar. Andra religioner och element i dessa uppmärksammas också för att kunna upptäcka huruvida de förändringar som uppdagas i diskursen änglar kan spåras till dessa religioner. I det tredje avsnittet ges en kortare beskrivning av israelitisk religion i gammaltestamentlig tid samt andra västsemitiska religioner. U uppsatsens diskussion undersöks frågan om element som återfinns i de religioner som hört hemma i det geografiska området kan utgöra en grund för diskursen himmelska sändebud, idag bättre känd som diskursen änglar.
 • 384.
  Eriksson, Mattias
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Svensson, Jens
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  IndividualiseringsprocesserEn Grounded theory-studie om hur en grupp gymnasielärare funderar, reflekterar och känner inför uppgiften att i undervisningen utgå från den enskilde elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Examensarbetet är en Grounded theory-studie vars syfte har varit att undersöka hur en grupp gymnasielärare funderar, reflekterar och känner inför uppgiften att i undervisningen: utgå från den enskilde elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, en formulering hämtad från läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Syftet med studien var också att generera en teori rörande ovanstående. För att uppnå undersökningens syfte användes en datainsamlingsmetod som bestod i att informanterna i formen av informella brev uttryckte personliga funderingar, reflektioner och känslor gällande nyss återgivna Lpf 94-formulering. Det insamlade datamaterialet visade med tydlighet att formuleringen: läraren skall utgå från den enskilde elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, för de tillfrågade informanterna handlade om individualiseringsprocesser. Däremot sågs stora variationer i vad individualisering i undersökningsdomänen egentligen betydde, hur begreppet uppfattades och hur man som lärare praktiskt kunde individanpasssa undervisningen. Genom utförda undersökning framkom att "klassens" förutsättningar och behov bland informanterna ansågs avgörande för hur undervisningen planerades och genomfördes, alltså inte alltid den enskilde elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.
 • 385.
  Erikssonova, Sarka
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Korpi, Lena
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Ugglor, gympa och Melodifestivalen: En studie om hur barns intressen lyfts fram i förskolan2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med studien var att undersöka om och hur pedagogerna på förskolan lyfter fram barns intressen från informella lärmiljöer och deras förhållningssätt till intressen om de innefattar populärkultur.

  De frågor vi sökte svar på var:

   

  •  Hur uppmärksammar pedagoger barns intressen från informella lärmiljöer?
  •  Hur vidareutvecklar pedagoger barns intressen från informella lärmiljöer?
  •   Vilket förhållningssätt har pedagoger till barns intressen om de innefattar populärkultur?

   

  För insamling av material använde vi kvalitativa undersökningsmetoder. Vi valde att intervjua och observera pedagoger på två avdelningar på en förskola med barn i blandade åldrar mellan ett och fem år.

   

  Resultatet av studien visade att pedagogerna aktivt lyfter fram barns intressen från informella lärmiljöer i samtal och de utvecklar även aktiviteter utifrån barns egna intressen. När det gällde populärkultur i intressen så samtalar pedagogerna med barnen om dem i lika hög grad som om andra intressen från informella lärmiljöer, för att bekräfta barnen och deras kultur, men de undviker helst att utveckla populärkulturella intressen till aktiviteter. 

 • 386.
  Erlandsson, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Rudgaard, Ulrik
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Konflikter och konfliktlösning2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Vi har studerat varierande litteratur i ämnet och gjort en empirisk studie genom kvalitativa intervjuer med årskurs 4-9 lärare för att besvara våra problemformuleringar. Konflikter är ett mångfacetterat begrepp med många olika definitioner. Sammanfattningsvis kan man benämna begreppet konflikt som ett fenomen där oförenliga mål och intressen råder. Konflikter kan orsakas av exempelvis överträdelser av allmängiltiga normer, oenighet om föremål eller uppgifter samt missförstånd i kommunikationen. I arbetet med konflikter är förebyggandet en viktig del. I detta sammanhang används allt från värderingsövningar, lek- och gruppövningar, rollspel till samtal gällande ämnet. Det finns flera teorier angående hanterandet av konflikter. Ett moment som många återkommer till vikten av ett jag- budskap liksom betydelsen av att skilja mellan sak och person. Vidare talar man om individens ansvar och betonar att varje part i en konflikt har möjlighet att avgöra huruvida konflikten stannar upp och löses eller trappas upp. Som lärare är det väsentligt att arbeta med konfliktlösning även i undervisningen samt i förebyggande syfte för att på så sätt skapa en trygg grupp där alla elever känner tillit och har sin roll.
 • 387.
  Ermlich Danielsson, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Jönsson, Johannes
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Språklig handledning i skolan: En kvalitativ studie i hur lärare i ett teoretiskt och ett praktiskt ämne använder språket för att handleda eleverna2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 388.
  Ermlich Danielsson, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Schüler, Emelie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Slöjan i skolan: En kvalitativ studie av inställningen till slöjan blandhögstadieelever2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur sex elever på högstadiet förhåller sig till slöjan.Hur skiljer sig deras åsikter åt beroende på vilken religiös, kulturell eller etnisk bakgrund detillhör? Resultatet har vi fått fram genom att utföra två kvalitativa gruppintervjuer av lågstandardiserad karaktär. Vi kommer i uppsatsen fram till att de sex elever som vi intervjuathar en sekulariserad syn på slöjan. Vi kommer även fram till att åsikterna och kunskapernahos de sex eleverna inte skiljer sig avsevärt åt beroende på vilken religiös, kulturell elleretnisk bakgrund de tillhör.

 • 389.
  Ermlich-Danielsson, Sandra
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Högstadieelevers erfarenheter och attityder till tvåspråkighet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Syftet med uppsatsen är att närmare beskriva vad tvåspråkighet innebär. Riktpunkten har dessutom varit att analysera vad högstadieelever har för attityd till tvåspråkighet. Uppsatsens huvuddel består av resultat och analys från enkätundersökningen som visar att de flesta elever uppskattar sin tvåspråkighet. Undersökningen visar även att eleverna föredrar att prata svenska i skolan, men att de för det mesta använder sitt andra språk när de är hemma med sina föräldrar.

  Det finns mycket litteratur inom ämnet och därmed mycket forskning. Men det finns ingen entydig definition av vad tvåspråkighet är; här råder många skiljda uppfattningar

 • 390.
  Eroldsson, Charlotta
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Vid medvetande eller inte?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till uppsatsen bygger på reflektioner, som är gjorda under några års tid, av elever som ständigt kommer för sent till morgonlektion och är allmänt trötta. Vad beror denna trötthet på? När det vad tid för uppsatsskrivande i Idrott och Hälsa, kändes det som ett bra tillfälle att fördjupa sig närmare inom området sömn, då sömn är en viktig del av den personliga hälsan. Huvudsyftet med den här uppsatsen har varit att utifrån gymnasieelevers deltagande i undersökningen bilda sig en uppfattning om det finns ett problem med ungdomars sömnvanor och om det är relaterat till hög datoranvändning. Vad det gäller sömn så är undersökningen mest inriktad på att samla information kring hur många timmar eleverna sover och vad de själva anser om sitt sömnbehov. Ett delsyfte har varit att undersöka om gymnasieeleverna har en hög datoranvändning. Även där har det fokuserats på hur många timmar de spenderar vid datorn efter skoltid och vad de själva anser om sitt beteende. Metod för undersökningen är kvantitativ metod i form av en enkät. Denna enkät har delats ut till 89 gymnasieelever som alla har varit över 18 år. Av resultatet framgår att det finns ett samband mellan de elever som använder datorn mest frekvent också är de elever som har stora sömnproblem. Resultatet visar även på att eleverna själva är medvetna om sina sömnvanor och att deras sömn inte är tillfredställande. Det är ungefär lika många elever som sitter vid datorn mest frekvent som också anser att de är datorberoende. Ungefär lika många elever sover mindre än vad som anses vara normalt.

 • 391.
  Ewald, Heléne
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Kan svenska i skolan vara roligt?: Hur svenskundervisningen följs upp från högstadiet till gymnasiet och hur elever och lärare tillsammans kan göra svenska på gymnasiet intressantare2001Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Undersökningens syfte var att ta reda på gymnasieelevers uppfattning om hur svenskundervisning följs upp från högstadiet på gymnasiet, och hur svenskämnet därigenom kan göras intressantare. Metoden som användes var enkät till elever ur två olika program på en gymnasieskola, samt intervjuer av två gymnasielärare och två högstadielärare. Resultatet visade att uppföljningen av svenska på gymnasiet är mycket god, då både elever och lärare ansåg att undervisningen bygger vidare på elevernas tidigare erfarenhet och kunskap, och elevernas ansåg generellt att svenska på gymnasiet innebär en positiv vidareutveckling av svenskundervisningen på högstadiet. Moment som eleverna ville ska ingå i svenska för att göra det intressant är bl a drama och självständigt skrivande. Slutsatsen som har dragits av resultatet är att man kan tala om en positiv trend i svenskaundervisningen på gymnasiet, samt att eleverna inser vikten av svenska och har idéer för att öka intresset för ämnet.
 • 392.
  Fager, Eva
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Petersén, Kajsa
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Tyst i klassen2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Talängsliga elever känner oro eller ångest när de skall tala och sitter därför mestadels tysta i

  klassrummet. Åtskilliga lärare saknar kännedom och kunskap om talängslan och då kan de inte

  heller ge tillräckligt stöd och hjälp till dessa elever. Vår enkätundersökning visar hur vanligt förekommande

  talängslan kan vara bland elever i årskurs åtta och nio samt vilka talsituationer de

  tycker känns svårast. Flickorna visade sig vara talängsliga i större omfattning än pojkarna, vilket

  kan beror på fostran och de förväntningar som skolan och samhället har på dem. För att få en

  uppfattning om hur talängslan kan upplevas känslomässigt intervjuade vi två elever. Konsekvensema

  av talängslan kan vara mycket omfattande. Människor använder språket för att skapa kunskap.

  Vi lär oss genom att läsa, skriva och tala. Talängslan kan också bli förödande för elevernas

  självbild och sociala liv. Med kunnighet, förståelse och engagemang kan emellertid lärare hjälpa

  de flesta av sina talängsliga elever

 • 393.
  Fagerström, Anja
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Engdahl-Larsson, Helene
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Historieundervisningen i årskurs 7-9 utifrån de didaktiska frågorna2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Denna uppsats handlar om hur lärare i årskurs 7-9 undervisar i ämnet historia. I vår undersökning av skolor i Halmstad och Ljungby kommun har vi försökt att utröna i vad mån lärarnas utbildning och tjänstår har något samband med vad, hur och varför de undervisar på ett visst sätt. Finns det ett samband mellan utbildning och tjänstgöringstid, och vad får detta samband för konsekvenser för hur lärare utbildar sina elever? Materialet bygger på kvalitativt utformade enkäter bland lärare. Enkäten relateras till NU-03 och de didaktiska frågorna får stå i fokus i undersökningen. Enkätsvaren relateras till den teoretiska fyrfältsmodellen som tidigare forskare som Claes Eriksson har använt. Slutsatsen blir att det går att finna olika tendenser ifråga om utbildning, tjänsteår och val av undervisningsupplägg och det går att placera in olika lärarkategorier i den nämnda fyrfältsmodellen. I fråga om undervisningssätt föreligger skillnader mellan olika typer av utbildning som lärare har.
 • 394.
  Falck, Niklas
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Mina första tid som praktiserande lärare: “Teori utan praktik är tom och praktik utan teori är blind”, J.Roby Kidd, 1915-19822005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Inför mitt examensarbete låg det i planerna att först skriva om en grupp elever på Hallägraskolan i Halmstad som har behov av särskilt stöd. Det fanns även tankar om att skriva om ledarskap, skolans kontakt med verkligheten och eller näringslivet. När jag hösten 2001 blev erbjuden arbete i Laholm, kunde jag inte efter 5 års studier tacka nej. Valet stod mellan en mellanstadieskola och en högstadieskola. Jag var i det positiva dilemmat att både ville ha mig som anställd. Anställningsförfarandet går att läsa i min uppsats. Snar kom idén upp att jag skulle skriva min uppsats baserat på mitt första år som lärare. Kunde jag som ny lärare ha användning för mina tidigare arbetslivserfarenheter och synliggöra detta genom reflektion. Högskolan stödde mig fullt ut i detta upplägg och gav mig studieuppehåll. Med utgångspunkt ifrån möjligheten att skriva examensarbetet som verksam lärare är detta arbete skrivet som en vetenskaplig berättelse. Examensarbetet är baserat på reflektioner av observationer och handlingar som jag gjort. Jag har stärkt min uppfattning att detta är en bra sätt att ta tillvara arbetslivserfarenhet och utvecklas som praktiker. Dessutom har jag fått insikt om att jag har använt tidigare införskaffad arbetslivserfarenhet, från min tid som praktiserande försäljare, under min tid som lärare.
 • 395.
  Falk, Kristina
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Matematikkunskaper för alla?: Inriktning på matematiksvårigheter2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  I denna uppsats fördjupar jag mina kunskaper om matematiksvårigheter. Detta gör jag genom att undersöka vad de olika forskarnas resultat säger om vad som det finns för orsaker till elevers matematiksvårigheter och vilka inledningar de olika forskarna gör. För att undersöka detta gjordes även en intervjustudie om hur man som lärare kan överbrygga elevers svårigheter. Detta gjordes genom intervjuer med fem lärare som arbetar ute i olika skolor. Dessa lärare fick jag tag i genom att jag ringde till olika skolor och fick tag i lärare som undervisade i matematik. Jag kommer fram till att forskarnas resultat skiljer sig markant från varandra med kan indelas i sociala/emotionella och biologiska orsaker. Sociala/emotionella orsaker kan vara dålig språklig kompetens, känslomässiga blockeringar och olämplig pedagogik. Biologiska orsaker kan vara neuropsykologiska problem, dålig kognitiv utveckling och dyskalkyli. I intervjustudiens resultat visar att individanpassning på skolorna idag sker genom att eleverna räknar enskilt och med lite kommunikation mellan lärare och elev samt att det inte finns någon tid och/eller någon ekonomisk möjlighet att förändra undervisningen.
 • 396.
  Falk, Malin
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Transgressive Identites and Desires:: A Queer Reading of The Great Gatsby2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  When The Great Gatsby was published in 1925, the critics were not exactly full of praise. The overriding judgement was that F. Scott Fitzgerald used immature characters and a trivial subject for his story.
 • 397.
  Fasth, Emmelie
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Biskupiak, Katarzyna
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Praktisk och teoretisk matematik - Ur pedagogers synvinkel2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 398.
  Fingal, Daniel
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Norén, Gunnar
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Ämnesdidaktik vid Högskolan i Halmstad-Åsikter från studerande på ”nya lärarutbildningen” med inriktning mot matematik2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Detta arbete behandlar ämnesdidaktik på lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad. Syftet med undersökningen har varit att ta reda på dels hur studenterna på den nya lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad med inriktning mot matematik uppfattar sin ämnesdidaktikutbildning och dels vad Högskolan och Enheten för LärarUtbildning (ELU) har för syn på ämnesdidaktik. I litteraturgenomgången har vi försökt skapa en allmän bild av ämnesdidaktik. I undersökningen av studenternas uppfattning har en enkätundersökning gjorts som omfattar 43 stycken studenter i de fyra årskullar som läser på den nya lärarutbildningen. I undersökningen av Högskolans syn på ämnesdidaktik har dokument från ELU granskats och en intervju med en utbildningsansvarig vid ELU genomförts. Resultatet av undersökningen visar att studenterna med matematikinriktning har en klart negativ uppfattning om sin ämnesdidaktikutbildning. Det visar också att ELU har svårt att påverka innehållet i ämneskurserna och ser den verksamhetsförlagda utbildningen som det främsta sättet att förmedla ämnesdidaktiska kunskaper.
 • 399.
  Fischer, Pamela
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Islam i Sovjetunionen -: Den kommunistiska religionspolitikens påverkan på islam i Sovjet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 400.
  Fischer, Pamela
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Fransson, Linda
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Religionsämnets innehåll och karaktär utifrån styrdokumenten Lpf 94 och Gy -072006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Den här uppsatsen handlar om det gymnasiala religionsämnets innehåll och karaktär. Arbetet innefattar en historisk redogörelse över religionsämnets och värdegrundens historia. Vidare görs en analys av värdegrund, perspektiv och religionsämnets kursplan i Lpf 94 samt perspektiv och kursplan i Gy -07. Utifrån en hermeneutisk grund och ett sperspektiv bildas, genom kvalitativ textanalys, en uppfattning om vilket som är religionsämnets huvudsakliga innehåll och karaktär. Delfrågor till styrdokumenten har varit: Vad innehåller religionsämnet? Finns det en tudelning inom ämnet? Vilken religionssyn framträder? Författarna betonar vikten av förståelse, kontext och socialisering i förhållande till uppfattandet och utformningen av de studerade texterna. Diskussionen utmynnar i att det religiösa arvet, i form av protestantismen, har haft en viktig betydelse för sekulariseringsprocessen och utformningen av religionsämnestexter idag och genom tiderna. Den religionssyn som framträder är en blandning av liberal och postmodern syn med vissa inslag av konvervatism. Det finns belägg för att kalla ämnet tudelat, främst när det gäller huruvida elever förväntas lära om eller av religion. Uppsatsen behandlar analysmaterialet utifrån olika sociologiska och religionsvetenskapliga begrepp som socialisering och kontext, sekularisering och konfessionalitet. Den presenterar också olika sätt att se på religion och vad som bestämmer den rådande uppfattningen om religion och religionens plats och roll i samhället samt för individen.
567891011 351 - 400 of 1336
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf