hh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 6678
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Persson, Annika
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Internation Standards on Auditing: Revisorers upplevelser om revisionskvaliténs förändring efter implementeringen av en ny revisionsstandard2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I början av 2000-talet inträffade flera stora revisionsskandaler i världen vilket ledde till en förtroendekris för revisioner. ISA implementerades som ett svar på 2000-talets revisionsskandaler som uppmärksammats internationellt och syftar till att förbättra revisionens kvalité och likformighet i världen. Syftet med studien är att förstå vilka upplevelser revisorer har om implementeringen av ISA genom att beskriva och analysera revisorernas upplevelser av vilka effekter implementeringen av ISA medfört på revisionskvalitén. Problemformuleringen som studien utgått från är följande: Hur upplever revisorer att revisionskvalitén har förändrats sedan ISA implementerades i Sverige? Vi har använt oss av en kvalitativ ansats med en abduktiv strategi då både den teoretiska referensramen och det empiriska materialet varit utgångspunkt för vår studie. Insamlingen av empiri bestod av personliga intervjuer med åtta revisorer. I urvalet av respondenter ingår både auktoriserade och godkända revisorer från både Big-4 och icke Big-4 byråer. Vår studie visar att revisionskvalitén inte behöver ha ökat efter implementeringen av ISA, vilket var syftet med de nya revisionsstandarderna. Studien visar vidare att ISA inte är anpassat för små företag och ett diversifierat regelverk för revision av små företag kan gynna de små företagen eftersom kostnaden idag är större än nyttan av de nya revisionsstandarderna. ISA har även medfört att revisionen idag blivit dyrare att genomföra eftersom fler arbetsmoment krävs och dokumentationen blivit mer omfattande, vilket tar tid från andra granskningsåtgärder.

 • 302.
  Andersson, Mette
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Rydén, Matilda
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  SJÄLVKÄNSLA, PERFEKTIONISM, TÄVLINGSÄNGSLAN OCH SJÄLVFÖRTROENDE HOS TÄVLANDE IDROTTARE2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan självkänsla, perfektionism, tävlingsängslan och självförtroende. Dessa fenomen samspelar och ger antingen positiva eller negativa utfall för atletens prestation och känslor inför tävling. Vidare var syftet att undersöka eventuella skillnader i ovan nämnda variabler mellan individuella idrottare och lagidrottare samt ta reda på om det finns några skillnader mellan könen. En enkätundersökning genomfördes med 101 deltagare från totalt sex olika sporter. Resultaten av PSPP-R visade att individuella idrottare hade högre fysiskt självvärde och global självkänsla än lagidrottarna. En möjlig förklaring till det är att det kan krävas en starkare självkänsla för att lyckas inom individuell idrott. Vidare hade lagidrottarna, enligt MPS, högre värden av oro över misstag och tvivel rörande handling. Inom lagidrotten uppstår en konkurrenssituation då hög prestation krävs för att inte ersättas av en bättre spelare, detta kan möjligen framkalla en högre oro för misstag samt tvivel. Könsskillnaden bestod i att kvinnorna hade signifikant lägre idrottskompetens, fysiskt självvärde samt global självkänsla. Få skillnader i perfektionism förutspåddes med bakgrund av tidigare forskning men en skillnad i tvivel rörande handling påfanns då kvinnor låg signifikant högre än männen. I tävlingsängslan (CSAI-2) fick kvinnorna högre poäng i både kognitiv och somatisk ängslan medan männen hade signifikant högre självförtroende. Dessa resultat kan tolkas som att det är långt kvar till jämställdhet mellan könen inom idrotten.

 • 303.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Karlsson, Caroline
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Från vision till medarbetare: En kvalitativ studie om hur medarbetare inom Halmstads kommun använder visionen Halmstad 2020 i sitt arbete2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie är en kvalitativ undersökning som syftar till att undersöka hur de anställda inom Halmstads kommun använder sig av visionen – Halmstad 2020 och värdegrunderna den vilar på i sitt arbete. För att analysera det empiriska materialet har vi använt oss av teorier om kommunikation, värdebaserat och expressivt ledarskap, ledarskap i politiskt styrda organisationen samt Human Resources. Totalt har vi genomfört två informantintervjuer, samt tio intervjuer inom två olika förvaltningar i kommunen. Vi har även tagit del av olika dokument som har legat till grund för vår studie. Resultaten visade att flera av respondenterna upplevde visionen som abstrakt och otydlig. Det framkom även att kommunikationen kring visionen upplevdes som bristfällig inom båda förvaltningarna. Vidare framkom det att ledarskapet har betydelse i arbetet mot en vision. Vår slutsats är att arbetet mot en vision omfattas av god kommunikation, ett värdebaserat/expressivt ledarskap samt ett HR– arbete som är integrerat i organisationens övergripande vision.

 • 304.
  Andersson, Mimmi
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Larsson, Cecilia
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Larsson, Jennie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Elevinflytande på tid: En aktionsforskningsstudie om att involvera elever i planeringsprocessen i ämnet idrott och hälsa2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Aktionsforskningens syfte är att öka elevers delaktighet i ämnet idrott och hälsa genom att involvera dem i planeringsprocessen. Detta eftersom elever sällan tillåts vara delaktiga i utformandet av undervisningen och därmed saknar förståelse för dess syfte och innehåll. Studien präglas av ett relationellt perspektiv i strävan efter visionen om En skola för alla. Tidigare studier visar fördelar med elevinflytande och skriftliga planeringar i syfte att medvetandegöra elever om sitt lärande. I ämnet idrott och hälsa beskrivs att förutsättningar för detta många gånger saknas. Två aktioner, ett träd som konkretiserar kursplanens innehåll och en planeringsmall som skapar tillfälle för eleverna att involveras, planerades och genomfördes tillsammans med en medforskande idrottslärare. Aktionerna dokumenterades genom observationer, loggböcker, två reflektionssamtal samt en intervju med idrottsläraren och två reflektionsskriv av eleverna. Resultatet presenteras i kategorierna delaktighet, planering, tid och lärarens förhållningssätt. Slutsatserna är att eleverna förvaltar möjligheter till involvering genom att lyssna på instruktioner, svara på frågor och därefter presentera egna förslag och idrottsläraren beskriver denna involvering som positiv då den ökar elevernas medvetenhet. Studiens didaktiska implikationer är att grovplaneringar bör lämna utrymme för elevinflytande samt att införandet av nya rutiner måste få ta tid.

 • 305.
  Andersson, My
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Lindkvist, Katarina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  “Man är rätt så utelämnad till sig själv som enhetschef, det gäller att vara lite påhittig": -En kvalitativ studie om enhetschefers handlingsutrymme i arbetet med sjukskrivningar inom offentlig äldreomsorg2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur enhetschefer arbetar med sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad psykisk ohälsa inom offentlig äldreomsorg. Utifrån syftet har fyra frågeställningar bearbetats fram för att utveckla och öka förståelsen till studiens problemområde. Studiens metodval är kvalitativa intervjuer med en hermeneutisk ansats och tematisk analys som bearbetningsmetod. De kvalitativa intervjuerna gjordes med nio stycken enhetschefer från två olika kommuner i södra Sverige. Resultatet visade att enhetschefer har handlingsutrymme att arbeta förebyggande för att reducera sjukskrivningar och att det skiljde sig åt från hur rehabilitering hanteras. Enhetschefer inom äldreomsorgen har tydliga riktlinjer när det handlar om rehabilitering medan det förebyggande arbetet inte har det. Det finns därmed handlingsutrymme för att arbeta mer förebyggande för att reducera sjukskrivningar. Alla respondenter hade förståelse om att det förebyggande arbetet är en viktig faktor för att sjukskrivningar ska reduceras men att tid och antal medarbetare kan försvåra att det förebyggande arbetet prioriteras.

  Nyckelord:

 • 306.
  Andersson, Nelly
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Eriksson, Anna-Karin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Gruppen, vardagen och matematiken: - en studie om elevers roller och arbete i grupparbete med vardagsnära problemlösning i matematik2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Matematik är ett ständigt aktuellt ämne. Enligt Skolverket ska lärare hjälpa elever att se matematiken i vardagen och ge möjligheter till grupparbeten.Tidigare forskning tyder på att elever kan ha svårigheter med vardagsnära matematik och grupparbete kan leda till en hög alternativ låg nivå av samarbete. Studiens syfte är att undersöka hur elever tillsammans kan arbeta med vardagsnära kontext inom ämnet matematik i grundskolans tidiga år. Forskningsfrågorna är: Vilka roller synliggörs i grupparbete med problemlösningsuppgifter med vardagsnära kontext? och Hur påverkas elevers arbete av den vardagsnära kontexten när de arbetar i grupp? Videoobservationer utfördes på två skolor med 11 elevgrupper. Två analyser genomfördes, en utifrån tidigare definierade roller och en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att flera olika roller uppstår under arbetet och att rolllerna förekommer i olika stor utsträckning. Vidare visar resultatet att den vardagsnära kopplingen kan fungera som en motivation eller en distraktion. Slutsatsen är att tätt samarbete kan uppstå men även att samarbetet kan ligga på en låg nivå och att den vardagsnära kontexten kan påverka arbetet positivt och negativt. Slutligen efterfrågas svensk forskning kring vardagsnära matematik, problemlösning i grupp och de kooperativa rollerna i de tidiga skolåren.

 • 307.
  Andersson, Nelly
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Eriksson, Anna-Karin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Vardagsnära matematikundervisning: En kunskapsöversikt2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett kunnande i matematik är en viktig del för att bli en fullt deltagande individ i samhället. Lärare i de tidiga skolåren har en stor betydelse för elevernas grundläggande kunskaper och fortsatta lärande i matematik. Trots den uttalade vikten av att förstå den matematik vi möter i vardagen kan vi se hur svenska elevers resultat i anknytning till vardagsnära problemlösning försämras i internationella undersökningar. I denna kunskapsöversikt avsågs det att undersöka hur vardagsnära matematik kan används och påverka elevernas motivation och resultat. Resultatet visar att lärare har svårt för att koppla matematik och vardag fullt ut i undervisningen och att deras föreställda tillvägagångssätt och utförandet av matematikundervisningen skiljer sig. Vidare visar forskning att eleverna har svårt att finna och ta hänsyn till den matematik de möter i vardagen med skolans. Slutligen indikeras det att främst resultat men även motivation kan påverkas positivt av en vardagsnära matematikundervisning. Denna kunskapsöversikt implicerar att ytterligare forskning inom ämnet vardagsnära matematik är behövligt.

 • 308.
  Andersson, Niklas
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Kimström, Jason
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  ON THE ACQUISITION OF KNOWLEDGE AMONG ECO-INNOVATION FIRMS: THE INFLUENCE OF EXTERNAL SOURCES2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study was conducted to explore the external sources of knowledge that are present around the eco-innovation firms. Our study has focused on eco-innovations with the aim  to find sustainable solutions, leading the reduction in greenhouse gases, on the extraction of renewable energy sources, since studies have indicated a link between the industrialization and the impact on the climate. 

  The purpose formulated for this study was to explore the external sources of knowledge that are present around the eco-innovation firms. By conducting this exploratory study we will contribute to existing research by adding empirical evidence to identifying what the external sources of knowledge are and further explore what kind of knowledge eco-innovation firms gain from these external sources. The participating companies in the study was chosen since they represent Swedish firms in the development of eco-innovations with the goal to minimize the environmental impact. 

  We conducted the thesis with a qualitative approach and the empirical data was gathered from four different companies in the field of wave and tidal power. The four interviews were executed through telephone interviews with both the researches acting as interviewers. The respondents were either the CEO of the company or a board member, since these persons were most likely to possess the relevant information for this study. 

  In our study we have found the external sources of knowledge to be of significant importance to the eco-innovation firms. Based on our theoretical framework, we have identified the external assets as suppliers, customers, competitors, governmental actors and research institutions. These external sources have different importance depending on the character of the knowledge that is gained. The external sources showed to contribute with important knowledge in areas of R&D capabilities, technology development, market orientation and regulation. By assessing the external sources of knowledge firms will unlock great potential knowledge that would otherwise be very costly. A conclusion was that as eco-innovation firms acquire knowledge by their external assets in parallel there are signals, unconsciously communicated going out to the external environment. Since our study has shown that academic experience among the founders seemed to have been helping the firms in their contact with governmental actors in order to attract subsidies and in the approval process for test sites, this indicates that what seems to be communicated from within the eco-innovation firms to their external environment is certain legitimacy, credibility and reputation that strengthen the relationship with governmental actors.

  This study was performed as a multiple case study on four different eco-innovation firms working with development of technology to extract energy from renewable energy sources in terms of wave and tidal power. Our choice to only interview one person on each firm, due to a limited time frame and resources, might make it hard to generalize the findings since there is a possibility of biased data. Other limitations that make it hard to draw to much from the results are the fact of focusing on a limited area on eco-innovation in only one country, since regulations play an important role this might differ between different countries.

 • 309.
  Andersson, Olov
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Den tredje kraften: Om påverkanskrafter under avvecklingsprocessen av de svenska vårdhemmen för personer med utvecklingsstörning2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 310.
  Andersson, Oscar
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Livh, Clara
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Investeringar i energieffektiviseringsåtgärder: En studie om effekten av regionalt energikartläggningsstöd2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Which investments in energy efficiency measures have been done as a result of RegionHallands energy audit checks? In the view of which economical aspects have proposed measures in the energy audits been done? Does the companies experience some kind of barriers regarding the investments and what kind of incentives could possibly stimulate the implementation of energy efficiency measures?

 • 311.
  Andersson, Petra Lilja
  et al.
  Lund Univ, Dept Hlth Sci, Lund, Sweden..
  Ahlner-Elmqvist, Marianne
  Lund Univ, Dept Hlth Sci, Lund, Sweden..
  Johansson, Unn-Britt
  Sophiahemmet Univ Coll, Stockholm, Sweden.;Karolinska Inst, Dept Clin Sci, Danderyd Hosp, Div Med, Stockholm, Sweden..
  Larsson, Maria
  Karlstad Univ, Dept Nursing, Karlstad, Sweden..
  Ziegert, Kristina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Nursing students' experiences of assessment by the Swedish National Clinical Final Examination2013Ingår i: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, E-ISSN 1532-2793, Vol. 33, nr 5, s. 536-540Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Swedish National Clinical Final Examination (NCFE) was established in 2007 in order to examine nursing students' clinical competence upon completing their Bachelor's degree in nursing. The NCFE constitutes an innovative method of examination, divided into two parts: a written and bedside test. The aim of this study was to evaluate nursing students' experiences of being assessed by means of the NCFE, in order to obtain information that could be used to improve the examination. A survey was conducted using a questionnaire with open-ended questions concerning the written and the bedside part of the NCFE. The answers from 577 third-year nursing students were analysed using content analysis. The nursing students regarded the NCFE as promoting further learning and as an important means of quality assurance. Its comprehensive nature was perceived to tie the education together and contributed to the students' awareness of their own clinical competence. The strengths of the NCFE especially highlighted were its high degree of objectivity and the fact that it took place in a natural setting. However, the students felt that the NCFE did not cover the entire nursing programme and that it caused stress. It thus appears to be important to reconsider the written theoretical part of the examination and to standardise the bedside part. (C) 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 312.
  Andersson, Philip
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Malinova, Kristiana
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Promotional Products: A quantitative study about which promotional product are thebest to be used in general and specific industries2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Title: Promotional Products - A quantitative study about which promotional product are thebest to be used in general and specific industries

  Authors: Philip Andersson and Kristiana Malinova

  Supervisor: Jean-Charles Languilaire

  Examiner: Christine Tidåsen

  End seminar: 2012-06-04

  Level: Bachelor Dissertation in Marketing, 15 Swedish credits, Spring 2012

  Key words: promotional products, promotional items, promotional gifts, product advertising,promotion, promotion methods and swag.

  Question:“Which are the best promotional products to be used by companies in general andin specific industries?”

  Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze the use and the importance ofpromotional products for companies. What we want to achieve with this study is to find outwhich promotional product is the best in general and in specific industries. We will explorethe power of promotional items and how to achieve the best results when it comes to savingtime and money.

  Theoretical framework: The theoretical framework includes theories regarding whatcompanies need to consider when choosing to use promotional products. The theories whichare used are based to on the four hypotheses which we have chosen to analyze.

  Methodology and Method: This dissertation is a quantitative study with a deductive andextensive approach.

  Empirical framework: The empirical framework present findings and statistics of theresearch.

  Analysis: The four hypotheses are analyzed and critical examined.

  Conclusion: If companies learn how use promotional products they will gain a greatadvantage on the market. The type of the industry is of great importance when it comes tochoosing the right promotional products.

 • 313.
  Andersson, Philip
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Thuresson, Daniel
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Val av revisor i onoterade ägarledda företag: En studie om vilka faktorer som påverkar onoterade ägarledda företags val av revisor2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen har vi undersökt hur onoterade ägarledda företag väljer revisor och vad som påverkar valet av revisor i dessa företag. Tidigare forskning har visat att det finns ett forskningsgap inom små bolag och deras val av revisor. Vi har intervjuat sex företag i flera olika branscher. Företagen hade en omsättning på mellan fem och femtio miljoner. I de flesta fall initieras revisorn för företaget med en rekommendation. I nästa steg bokas oftast ett möte med revisorn där främst personkemin mellan företagaren och revisorn bedöms. De studerade företagarna är i majoriteten av fallen nyblivna företagare och vet då inte vad som kan förväntas av revisorn. Valet grundas ofta på rekommendationen tillsammans med utvärderingen av personkemin. Egenskaper som tillgänglighet, proaktivitet och generell kunskap är egenskaper som utvärderas med tiden av företagen. Besitter inte revisorn de efterfrågade egenskaperna finns risken att företagarna väljer att söka efter en ny revisor. Företagarna letar då mer aktivt efter en revisor som besitter egenskaperna. Beroende på interna och externa faktorer kan företagarna även efterfråga oberoende och specifika rådgivningstjänster. Det har identifierats som faktorer som är behovsanpassade till företagen.

 • 314. Andersson, Pia
  et al.
  Karlström, Klara
  Factors influencing a customer’s loyalty in B2B relationships: A qualitative study of relationship marketing2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Title: Factors influencing a customer’s loyalty in B2B relationships: A qualitative study of relationship marketing

  Authors: Klara Karlström & Pia Andersson

  Advisor: Svante Andersson

  Level: Master thesis in marketing (15 Swedish credits). Spring 2014.

  Keywords: Customer loyalty, Behavior, Relationship marketing, B2B

  Purpose: The purpose of this study is to get a deeper understanding of which factors that influence a customer’s loyalty in the relationship between a supplier and a customer in B2B and how these factors are achieved?

  Frame of Reference: In the following chapter we present theory from previous research related to our research questions and purpose. First, a conceptualization of relationship marketing is outlined followed by theory regarding customer loyalty. Second, the selected factors of relationship marketing that can indicate customer loyalty are presented one by one.

  Methodology: In this chapter all the method choices to fulfill the thesis’ purpose and to answer the research questions are discussed and motivated. The choices for this study are comprehensive approach, qualitative method, a case study with one case company interviewing three informants.

  Empirical Study: In this chapter we present primary data that is collected for our study. It is collected through personal interviews with three informants at Getinge.

  Conclusion: Our conclusion is that satisfaction is more important that the other nine factors and that shared value and bonding are less important then the other factors. How they are achieved depend on the situation, the employee at Getinge and the customer in specific and there are no clear guidelines on how the should be achieved. Although there are no guidelines there are directions and the achievement of the factors are based on Getinge’s core values. The employees of Getinge are using the core values together with their individual common sense to reach the best result of customer loyalty.

 • 315.
  Andersson, Pia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Lindgren, Malin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Nyckelfaktorer i en utlandsetablering: En studie som beskriver SMFs internationaliseringsprocess2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att bedriva internationell verksamhet är ett omtalat fenomen då vi idag handlar mer med andra delar av världen, lär oss fler nya språk och reser längre bort än förut. Internationalisering har blivit allt viktigare för tillväxten av företag och det ses som en ofrånkomlig överlevnadsstrategi som bidrar till värdefulla erfarenheter och användbart lärande. Företag anpassar sin verksamhet till internationella miljöer genom ett innovativt, proaktivt och ett risksökande beteende vilket sträcker sig utanför den egna nationens gränser. De senaste decennierna har inneburit att världen dramatiskt har förändrats och därigenom även det ekonomiska samhället. Den globala marknaden har ändrat synen på landsgränser och geografiska avstånd vilket har lett till att världen numera är mer integrerad. Förändringar har också skett genom den teknologiska revolution som pågått en längre tid. Revolutionen har medfört att företag mer effektivt kan använda information, kommunikation, tillverkning och transport i arbetet med att anpassa sina produkter till utländska marknader. De företag som är mest anpassningsbara på internationella marknader är små och medelstora företag (SMF). Genom sin flexibilitet är de skickliga på att hitta nya internationella affärsmöjligheter. Dessa SMFs är ofta fokuserade på nischmarknader med specifika produkter som därigenom skapar efterfrågan runt om i världen. För små och medelstora företag är den internationella marknaden oerhört viktig och i Sverige har en av fyra SMFs internationella aktiviteter. Vårt syfte med denna studie har varit att identifiera och förstå SMFs internationaliseringsbeteende genom att besvara frågan: Hur har internationaliseringsprocessen gått till för tillverkande små och medelstora företag?

  I vår slutsats kom vi fram till att båda fallföretagen internationaliserat sig genom export och att de sedan investerat i dotterbolag på utvalda marknader. Företagen har till största del gått utomlands genom proaktiva motiv i strävan mot en högre lönsamhet. Enligt vår mening gick det inte att enhetligt beskriva fallföretagens utlandsetablering genom någon av internationaliseringsmodellerna. Vi förklarar istället processen genom att sammanlänka delar av dessa teorier till olika aspekter i deras internationalisering. Något som visade sig vara relevant i vår undersökning var betydelsen av nätverk i verksamheten och att entreprenörens roll i företaget hade stor betydelse för internationaliseringsprocessens utseende. Anledningen till att internationaliseringen skett på olika sätt har till stor del berott på den kunskap och erfarenhet som entreprenören och företaget besuttit vid dess utlandsetablering.

   

 • 316.
  Andersson, Rasmus
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Mörk, Hanna
  Högskolan i Halmstad.
  High risk, high reward: En kvalitativ undersökning om hur organisationer resonerar kring möjligheter och risker vid samarbeten med influencers på Instagram2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Målet är att undersöka hur olika organisationer resonerar i termer kring möjligheter och risker i samband med samarbeten med influencers på Instagram. Syftet med detta är att belysa vilka eventuella för- och nackdelar organisationerna ser vid samarbeten med influencers i förhållande till organisationernas egna värderingar och varumärke samt hur potentiella risker vid ett samarbete vägs in.

  Frågeställningar: 

  Hur resonerar organisationerna ifråga kring användningen av influencers i sin marknadsföring på Instagram? 

  Hur resonerar organisationerna ifråga kring varumärkesstrategier i sina samarbeten med influencers på Instagram? 

  Vilka strategier använder de aktuella organisationerna för att hantera de risker som finns i och med ett samarbete med influencers på Instagram?

  Metod och material: Kvalitativ undersökning med fyra semistrukturerade intervjuer.

  Huvudresultat: Undersökning visar på betydelsen av att organisationer använder sig av

  influencers genom samarbeten på Instagram för öka möjligheten att få ett starkare varumärke eller nå ut med sina budskap. Till sist visar undersökningen på att organisationerna är medvetna om vilka risker som finns genom samarbeten med influencers.

 • 317.
  Andersson, Rebecca
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Elevers interaktion i matematiksamtal: En observationsstudie om hur mellanstadieelever stöttar varandra i matematiska resonemang2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 318.
  Andersson, Rebecca
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
   Gymnasielärares responsgivning:  En studie av gymnasielärares responsgivning och deras upplevelser kring respons2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka gymnasielärares responsgivning, finna skillnader och likheter mellan teoretiska ämnen och ämnet idrott och hälsa samt belysa lärares upplevelser kring sin egna responsgivning. Fem gymnasielärare deltog i studien och som metod har observationer och intervjuer använts. Vid observationerna användes ett idrottspsykologiskt mätinstrument, Coaching Behavior Assessment System (CBAS), och en intervjuguide utarbetades till intervjuerna. Varje lärare observerades vid sex tillfällen, tre gånger i det teoretiska ämnet och tre gånger i ämnet idrott och hälsa. Dessutom genomfördes en intervju med respektive lärare för att ta reda på hur de resonerar kring sin responsgivning samt om dessa upplevelser överensstämmer med observationsresultaten.

  Observationsresultaten visar på att individuell respons är mest framträdande i lärarnas teoretiska ämnen. Responsen i form av instruktioner och organisation används oftare i idrott och hälsa, precis som gruppresponser, även om individuell respons används mer även under dessa lektioner. Responser av lärarna som är icke lektionsrelaterade gavs vid väldigt få tillfällen under de observerade lektionerna. Observationsresultaten visar också att lärarna ger fler responser/minut i de teoretiska ämnena jämfört med idrott och hälsa.

  Intervjuresultaten tyder på att lärarna upplever individuell respons som mest avgörande av de möjliga responssätten för påverkan av elevers motivation och lärande, vilket stämmer överens med observationsresultaten, framförallt inom de teoretiska ämnena.

 • 319.
  Andersson, Renate
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Karlsson, Ellen
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  “Vad ska jag skriva nu då?”: - en aktionsforskningsstudie om hur elever och lärare använder sig av metaspråklig förmåga i arbete inspirerat av genrepedagogik2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att elever kan ha svårt för att börja skriva berättandetexter och inspireras för att komma vidare i skrivprocessen. I följande studie har elevers arbete med berättandeskrivning studerats för att undersöka om genrepedagogik kan utveckla och stötta elever i sitt skrivande. Elevers kommunikation mellan varandra och med lärare var också väsentligt att undersöka för att få syn på eventuella svårigheter kring berättandetexters struktur och språkliga drag. Syftet med denna studie är därför att undersöka och utveckla kunskap om elever och lärares användning av metaspråklig förmåga i arbete med elevers egenproducerade texter, inspirerat av genrepedagogik. Tillsammans med berörda skolor identifierades ett utvecklingsområde. Detta mynnade sedan ut i en gemensam planering utifrån genrepedagogikens fyra faser som innebär att arbetet börjar i ett mer lärarlett arbete och slutar mer elevstyrt. Studien är en aktionsforskning eftersom att genrepedagogiken initierades som en ny metod på skolorna. Allt material som samlades in skedde via videoinspelning och elevtexter. Resultatet är tänkt att svara på följande forskningsfrågor: Hur kommunicerar elever och lärare samt elever och elever med varandra om berättandetexters struktur och språkliga drag? och Vilka olika kriterier som nämns i helklassamtal om berättandegenrens struktur kan utgöra ett stöd i elevers egenproducerade texter? som mynnade ut i följande kategorier: Kommunikation mellan elever och elever samt lärare och elever och Helklassamtalets betydelse för elevtexterna. En övergripande slutats av resultatet är att en kommunikation sker mellan elever och elever samt lärare och elever, de använder sig av en metaspråklig förmåga för att prata om texters struktur och språkliga drag, eleverna kan med hjälp av genrepedagogiken utveckla sitt skrivande och kan finna ett stöd i genrens typiska struktur.       

 • 320.
  Andersson, Robin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Castlin, Julia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Arbetslöshet, vad gör det med oss?: - Om arbetssökandes upplevelser kring arbetslöshet och hälsa2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Författare: Julia Castlin och Robin Andersson

  Titel: Arbetslöshet, vad gör det med oss?

  Handledare: Jan Karlsson

  Syftet med denna studie var att undersöka hur arbetssökande upplever att arbetslösheten påverkar deras hälsa. Studien hade även för avsikt att undersöka vilka utmaningar arbetssökande upplever och hur dessa hanteras i vardagen. Vidare studerades hur arbetssökande kan lära sig om sin hälsa under arbetslösheten utifrån egna samt andras erfarenheter. Metod: Denna studie grundas på sex stycken semi-strukturerade intervjuer med arbetssökande som varade i 30-40 minuter. De arbetssökande som deltog i studien hade varit utan arbete i minst två månader och var inskrivna eller på väg att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Teori: Teorierna som behandlar såväl hälso- som pedagogiska teorier är: känsla avsammanhang (KASAM), erfarenhetsbaserat lärande och praktikgemenskaper. Samtliga tre teorier har utgjort kärnan i en analysmatris som i studien legat till grund för att finna samband mellan empirin och teorierna, vilket var en hjälp för att besvara studiens syfte. Resultat: Resultaten som framkom i denna studie pekade på att arbetssökandes hälsa påverkas av tilltron till den egna förmågan att uppnå sina individuella mål. Krav och förväntningar från omgivningen verkar också påverka individernas hälsa. Resurser i form av ekonomisk trygghet och socialt stöd tycks kunna bidra till ett bättre subjektivt välmående. Den största utmaningen upplevdes av många arbetssökande vara att få en anställning. Orsakerna till den upplevda svårigheten var dock varierande och individuella hinder såsom brist på resurser, brist på erfarenhet/utbildning och konkurrens på arbetsmarknaden pekades ut. I intervjuerna framkom även att flera av intervjupersonerna hade utvecklat nya “idéer/teorier” som kan underlätta en hantering av liknande situationer i framtiden. Dessa nya idéer kan ha uppkommit både genom egna erfarenheter eller genom utbyte med andra. Slutsats: Hälsan under arbetslösheten tycks vara beroende av individens förmåga att hantera situationen som i enlighet med teorierna om erfarenhetsbaserat lärande och SE, beror på individens tidigare upplevelser och tilltro till sin egen förmåga. Sannolikheten för att få en anställning verkar således öka om individen innehar ett högt KASAM.

 • 321.
  Andersson Rydell, Malin-Simone
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Sexualiserat våld mot kvinnor i våld i nära relationer: En kvalitativ studie om jourkvinnors erfarenheter av sexualiserat våld och pornografi2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats tar avstamp i fakta om det sexualiserade våldets omfattning. Avsikten med arbetet är att beskriva och analysera medarbetare på kvinnojourer, deras beskrivning av sexualiserat våld mot kvinnor i våld i nära relationer - hur det förstås, i vilket syfte och dess konsekvenser samt om pornografikonsumtion tycks vara kopplad till förövarens våld. Målet med uppsatsen är utöver redovisning av materialet även att genom genusvetenskapliga teorier och hermeneutisk kunskapssyn reflektera över varför sexualiserat våld mot kvinnor i nära relationer sker. Uppsatsens metoder är av kvalitativ karaktär och datainsamlingen framkommer genom semistrukturerade intervjuer. De teoretiska utgångspunkterna arbetet använder sig av är; genussystem, det idealiska offret

  – det motspänstiga offret, hegemonisk maskulinitet och våldets normaliseringsprocess. Uppsatsens resultat pekar på att våldet på samtliga kvinnojourer är omfattande och betydande. Resultat visar också att våldet beskrivs som främst uppdelat i två dimensioner: psykiskt och fysiskt som i grunden har sitt ursprung i makt och kontroll. Våldsdimensionerna beskrivs som återkommande i syfte att kontrollera och kränka sin partner som leder till att den utsatta partnern lyder, känner osäkerhet och tvivlar på sitt omdöme. Vidare visar resultaten att sexualiserat våld mot kvinnor i nära relationer beskrivs som svårpersonligt och rationaliserat. Det vill säga att våldet är mycket svårt att prata och berätta om. Detta grundar i stigmatisering av våldet och ger konsekvens av skuld och skamkänslor. Resultaten pekar även på olika sätt för kvinnor att hantera våldet hon utsätts för – hur våldet normaliseras för kvinnan och -eller visar motmakt mot våldet. Pornografikonsumtion tycks inte leda till definitivt våld. Däremot visar resultatet att pornografikonsumtion kan medföra svårigheter till relationen. Som att porren väljs före partnern och att konsumenten kan finna inspiration från porren samt genom olika utövande tvinga sin partner till olika handlingar, hämtade från porrens innehåll. Diskussionen och slutsatserna diskuterar de presenterade resultaten på en mer övergripande nivå och i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar

 • 322.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Carlson, Malin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Kravprofilens roll vid rekrytering: En kvalitativ studie av en rekryteringsprocess med fokus på kravprofilen2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur en rekryteringsprocess kan se ut i en bransch med höga kompetenskrav och hur HR-personal som arbetar med processen kan beskriva den. Särskilt fokus ligger på hur kravprofilen används genom rekryteringsprocessen. Utifrån syftet formulerades två frågeställningar: Hur kan en rekryteringsprocess gå till? Hur kan en kravprofil användas genom en rekryteringsprocess och vilka hinder och möjligheter kan arbetet med en kravprofil innefatta?

  Studien är genomförd med kvalitativ metod. Resultatet grundar sig på sju semistrukturerade intervjuer som har genomförts på en HR-avdelning i en kunskapsintensiv organisation. Vi har använt teori som framförallt handlar om rekryteringsprocessen och kravprofilen samt tidigare forskning om beslutsprocessen och olika synsätt inom rekrytering.

  Resultatet visar att rekryteringsprocessen till stor del är en formaliserad process i meningen att den innehåller standardiserade steg och olika bedömningsmetoder. Slutligen grundas beslutet på en helhetsbedömning av den arbetssökande. Studien visar även på att kravprofilen anses betydelsefull men att den trots det ibland blir bortprioriterad. När en kravprofil utformas visar resultatet att den används för att möjliggöra att identifiera behov, underlätta matchning och agera som stöd vid olika steg i processen. Hinder som framkom var tidspress, att fastna för mycket i vem som hade befattningen tidigare och att det redan finns en förutbestämd kandidat tidigt i processen.

 • 323.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Graad, Stina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Skapandet av Vi och Dom: Identitetskonstruktioner inom EU:smigrationsdiskurs 2011-20162016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Globala konflikter har under 2010-talet utmanat den Europeiska Unionen på många sätt ochdärmed har migrationen blivit ett prioriterat område på den europeiska agendan. Dennauppsats studerar EU:s migrationsdiskurs under tidsperioden 2011-2016 för att analysera deneuropeiska identiteten och hur vi och dom konstrueras inom diskursen. Uppsatsen tar sinutgångspunkt i tidigare forskning inom området och de teoretiska och metodologiska ramverksom ligger till grund för uppsatsen. Studien bygger på en modernistisk identitetsteori medfokus på antagonism och utgår från diskursanalys som metodologiskt tillvägagångssätt medinfluenser från diskursteoretikerna Ernest Laclau och Chantal Mouffe samt av andradiskursiva analysmodeller. De empiriska materialet studeras i form av migrationspolitiskadokument från EU-kommissionen och analyseras utifrån teori och metod.Sammanfattningsvis avslutas studien med resultatet att EU inte konstruerar ett tydligt vi menatt det finns flertalet tydliga dom, där vissa ses som en tillgång för EU och andra somantagonister.

 • 324.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Wennerström, Anneli
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Skulder – intressenters inställning till förslaget beträffande definition, recognition och derecognition i IASB:s föreställningsram2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett av världens huvudsakliga normgivningsorgan inom redovisningsstandarder är International Accounting Standards Board. Just nu pågår projektet att revidera föreställningsramen där grundtankarna för den finansiella rapporteringen redogörs. Studien kommer beröra förslag beträffande definition, recognition och derecognition av skuld. Olika intressenter har fått möjligheten att kommentera dessa förslag genom Comment Letters (CL) på ett tidigare utgett Exposure Draft (ED) 2015.

  Studiens syfte är att redogöra för olika intressentgruppers inställning till förslaget på definition, recognition och derecognition av skulder i IABS:s föreställningsram. Vidare är syftet att undersöka den bakomliggande anledningen till varför de ställer sig positiva eller negativa till förslaget. Slutligen är syftet att undersöka om informationsbehovet skiljer sig mellan intressentgrupperna beträffande definition, recognition och derecognition i IASB:s föreställningsram.

  Studiens bidrag är att bidra med en större förståelse inom ämnet samt att vara till nytta för normgivare och den framtida normgivningsprocessen. Detta görs genom att identifiera hur olika intressenter ställer sig till förslagen samt varför. Då det är viktigt att intressenters intressen tas hänsyn till för att föreställningsramen ska bli allmänt accepterad, kommer studiens resultat vara ett bidrag till den fortsatta utvecklingen av föreställningsramen.

  Studien baseras på de CL som inkommit till International Accounting Standards Board innan den 26 oktober 2015, vilket var sista datumet att lämna CL på ED 2015. Studien har avgränsats till att endast inkludera CL från normgivare, redovisningsprofessionen, banker, företag och akademiker. I studien behandlas 125 stycken CL. Därefter har en dokumentundersökning med en induktiv ansats gjorts.

  Resultatet av studien visar att en majoritet av intressenterna ställer sig positiva till förslagen beträffande definition, recognition och derecognition av skuld. Banker är den enda intressentgrupp som ställer sig negativa till förslaget vilket kan grunda sig i att de är oroliga att förslaget öppnar upp en möjlighet för företag att själva göra en bedömning om vilken redovisningsmetod de ska välja. Emellertid önskar alla intressenter att mer vägledning ges i föreställningsramen. Vidare går det att dra en slutsats att intressenterna önskar en mer regelbaserad föreställningsram. Utifrån studiens resultat kan det konstateras att projektet att revidera föreställningsramen bör fortgå då det finns oklara principer som behöver tydliggöras. 

 • 325.
  Andersson, Sara
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för humaniora (HUM).
  Skyddande pojkar och omtänksamma flickor?: En språklig studie av personbeskrivande ord i barnböcker ur ett genusperspektiv.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet var att undersöka hur huvudkaraktärerna i tio barnböcker rent språkligt gestaltas ur ett genusperspektiv i en jämförelse med de traditionella stereotyperna för vad som anses manligt respektive kvinnligt. I studien undersöktes även likheter och skillnader mellan positivt och negativt laddade ord ur ett genusperspektiv. Metoderna för undersökningen gick ut på att först dela in de personbeskrivande orden i barnböckerna i tre olika semantiska kategorier: känslor, psykiska egenskaper och fysiska egenskaper. Sedan gavs orden en positiv eller negativ laddning.Baserat på de vanligast förekommande orden finns ingen skillnad mellan beskrivningar av manliga och kvinnliga huvudpersoner. Baserat på alla förekommande personbeskrivande ord finns dock en skillnad mellan ord som beskriver manliga och kvinnliga huvudpersoner. Resultatet följer de traditionella genusstereotyperna vi har om manligt och kvinnligt: nämligen att pojkar beskrivs som skyddande och flickorna som omtänksamma och omsorgsfulla. Denna skillnad tyder dock på en mer jämställd situation, jämfört med studier av barnböcker från 1960-talet. Två tredjedelar av de personbeskrivande orden är negativt laddade. Jag kunde inte se någon skillnad mellan positiva och negativa laddningar på orden i en jämförelse mellan manliga och kvinnliga personbeskrivningar. De stereotypa beskrivningarna av manliga och kvinnliga personer överensstämmer även med vissa av huvudkaraktärerna i de enskilda böckerna.

 • 326.
  Andersson, Sara
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Bengtsson, Julia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Nystartade företag och rådgivning: finns det samband mellan efterfrågan på rådgivning och företagsledarens kunskaper, intressenter och bransch?2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 240 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nystartade företag är viktiga för Sveriges ekonomiska tillväxt. I tidigare studier diskuteras att företagsledare i nystartade och små företag ofta saknar kunskap om redovisning och behöver rätt verktyg för att lyckas. Fram till november 2010 fanns revisionsplikt för alla bolag i Sverige där en revisor granskar ett bolags räkenskaper för att kvalitetssäkra att redovisningen inte innehåller några väsentliga fel. Sedan revisionspliktens avskaffande är det fler företag som väljer bort revisorn vilket har skapat möjligheter för yrkesgruppen redovisningskonsulter i Sverige. En redovisningskonsult kan anlitas för upprättandet av de finansiella rapporterna och har större möjligheter att ge företag rådgivning inom en mängd områden. Med redovisningskonsultens växande roll tillsammans med nystartade företags viktiga bidrag syftar denna studie till att kartlägga vilka rådgivningstjänster ett nystartat företag efterfrågar från sin redovisningskonsult. Vidare syftar studien även till att analysera om det föreligger samband mellan den rådgivning ett nystartat företag efterfrågar från sin redovisningskonsult och företagsledarens kunskaper, intressenter och bransch. I den enkätundersökning som genomförts med nystartade företag kunde resultatet inte påvisa några statistiskt säkerställda samband. Däremot kunde en sammanställning av de vanligaste rådgivningstjänsterna för nystartade företag tas fram. Detta bidrar till att redovisningskonsulter kan fokusera på dessa områden i kontakten med nystartade företag och således ge dem större möjlighet till att lyckas och därmed bidra till ökad ekonomisk tillväxt i Sverige.  

 • 327.
  Andersson, Sara
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Carlsson, Nora
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Riskhantering vid kreditbedömning för kommersiella fastigheter: En studie inom banksktorn2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A bank loan is the primary source to meet the capital needs to finance an investment for a company. A credit is always associated with a risk and banks main risks are associated to their credit. In recent years, credit losses have increased for some of the Swedish banks. According to “Finansinspektionen” (Swedish financial inspection), a large part of the credit losses consists of loans for commercial real estate. There are three types of risks associated with granting loans: credit risk, liquidity risk and market risk. It is important that creditors identify the risks associated to the credit in order for the bank to avoid credit losses in the future.

  The purpose of our study is to find out how Sweden's major banks are working with risk management when credit rating a customer and revaluating risk during the operating credit period. We also examined how banks appraise a property to be mortgaged. This study is based on a qualitative methodology where we have used a semi-structured interview when interviewing representatives from each of the four major banks in Sweden; Handelsbanken, Nordea, SEB and Swedbank.

  The results shows that banks identify and manage the risks and uncertainties associated with granting loans by working on the basis of guidelines and policies. However, there are no guidelines for how the soft factors must be analysed when credit rating, even though they are very important to the banks. When appraising commercial real estate in connection to credit rating the banks use multiple valuation methods to ensure the value of the property. The study also shows that banks are working similar because of the fact that they are highly regulated and supervised.

  Keywords: appraising real estate, credit loss, credit grant, risk management.

 • 328.
  Andersson, Sebastian
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Kokot, Bojan
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Radic, Aleksandar
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Fastighetsbranschen bygger på ledarskap: Den coachande ledarstilens effekt på self-efficacy2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

 • 329.
  Andersson, Simon
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE).
  Berggren, Karl
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE).
  Kommunikation och samarbete inom e-learning: En studie av lärares användning av lärplattformen Blackboard2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  E-­‐learning har de senaste åren blivit ett populärt sätt att bedriva utbildning.Geno me-­‐learning ges möjlighet till flexibelt lärande vilket innebär att studenter kan studera oberoende av geografiska och tidsmässiga aspekter, genom så kallade lärplattformar. Dock har vissa problem med formen på utbildningen upptäcks där brist på kommunikation och samarbete lyfts fram som viktiga faktorer. Studiens syfte var att undersöka hur lärplattformar används av lärare för att stödja kommunikation och samarbete inom e-­‐learningkurser. Genom en empirisk studie bestående av intervjuer med lärare kunde de främsta problemen angående kommunikation identifieras och lösningar på dessa erbjudas. Dessa visar på att möjligheten till direkt kommunikation mellan studenter och gentemot lärare är den främst bidragande faktorn till problemen. Studiens resultat visar på att lärplattformar och lärare borde möjliggöra och främja direkt kommunikation mellan studenter genom såväl design som kursupplägg.

 • 330.
  Andersson, Sofia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Karlsson, Jessica
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  För den vars enda verktyg är en hammare, ser alla problem ut som en spik: - En studie av lärares konflikthantering2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur verksamma pedagoger resonerar kring konflikter som kan uppstå. De 18 medverkande lärarna tjänstgör endera på högstadie- eller gymnasieskolor i Hallands län. De frågeställningar som uppsatsen baseras på är: Hur väljer lärarna att hantera konflikterna i de fiktiva fallen? samt Vilka konflikthanteringsmodeller ger lärarna uttryck för? Tidigare forskning kring ämnet visar att lärare och lärarstudenter upplever en okunskap angående hur konflikter i skolan kan hanteras, vilket motiverar valet av uppsatsämne. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt grundar sig i tre perspektiv på konflikter: relation, kommunikation och makt som sammanfattas i ett analysverktyg. Studien lägger därför stor vikt på huruvida informanterna identifierar dessa perspektiv, samt vilka metoder som används för att lösa konflikterna. Analysverktyget tillhandahåller centrala teman som utgör grunden för vidare analys och diskussion.

 • 331. Andersson, Sofia
  et al.
  Lidén, Magdalena
  Verksamhetsförändringar inom kundservice: en studie genomförd i banksektorn2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 332.
  Andersson, Sofie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Gottlind, Maria
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Psykosocial förändring i slutenvård: En kvalitativ studie om behandlingspersonalens främjande vård av ungdomar på institution2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är utförd på en av Sveriges institutioner som inom slutenvården behandlar pojkar, 15-21 år, dömda till tvångsvård med stöd av lagen om vård av unga, LVU eller lagen om sluten ungdomsvård, LSU. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur behandlingen genom slutenvården sker. Undersökningen baseras på en kvalitativ studie genom strukturerad djupintervju med behandlingspersonal på institutionen. Intervjun baseras på tidigare forskning som behandlar brottslig identitet, registerdata- mönster i tvångsvården, uppkomst och behandling av destruktivt beteende och ADAD- ett kartläggnings instrument. Resultatet visar att majoriteten av ungdomarna har haft en problematisk uppväxt präglad av utanförskap som medför dålig självkänsla och inte sällan missbruk samt kriminalitet. Personalens uppgift blir att motivera och stärka individen till självmakt för att återintegreras till samhällsramen. Analysen av resultatet är gjord utifrån ett sociologiskt perspektiv där vi utgått ifrån Etablerade och outsiders, Microsociologi och Empowerment. Den visar att stigmatiseringen förstärker den unges destruktivitet. Ankomsten till institutionen präglas av skam och det är nödvändigt för den unge att den blir hanterbar. Detta görs genom den anknytningen den unge får till personalen som medför tillit och ökad motivation vilket är nödvändigt för att skapa egenmakt.   

 • 333.
  Andersson, Stina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Sörman, Sara
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Ser du vad jag ser?: En kunskapsöversikt om bildens betydelse för läsförståelse med hjälp av stöttning.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kunskapsöversikten berör bildens betydelse för läsförståelse med hjälp av stöttning och samspel. Artiklar och avhandlingar har sökts genom olika databaser med hjälp av olika sökord. De artiklar som har varit relevanta för att ge svar på kunskapsöversiktens syfte har analyserats och skrivits fram i bakgrunden och framförallt i resultatdelen. Merparten av resultaten visar på bildens betydelse för läsförståelse och att lärarens insats är betydande då det krävs olika strategier för att lära sig att läsa en bild men för en del elever är bilden ett hinder för läsning. Flertalet elever genomför läsningen av bilder på ett självklart vis men för andra krävs det ett regelbundet arbetssätt och stöttning för att öka läsförståelsen. I dagens högteknologiska samhälle är begreppet literacy ständigt aktuellt då symboler med eller utan text finns i omgivningen. Vidare forskning kan utföras genom en etnografisk studie där bildens betydelse för läsförståelse undersöks. Med en önskan och ett hopp om en vidare aktionsforskning där bilden införlivas och den auditiva delen lyfts fram. Sammanfattningsvis är bildens betydelse i samspel med stöttning och digitala verktyg av stor vikt för att möjliggöra inkludering då vi alla är, lär och utvecklas olika.

 • 334.
  Andersson, Svante
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  A Network Approach to Marketing Management2002Ingår i: Journal of Enterprising Culture, ISSN 0218-4958, Vol. 10, nr 3, s. 209-223Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article is an argument in favour of the importance of having different perspectives for different situations in marketing. Since the 1990s, relationship marketing has become an accepted stream in marketing research. However, this type of marketing consists of many different perspectives. Here, the network approach is covered. Its origin and its divergence from the mainstream marketing mix approach are discussed. It is concluded that Swedish culture and context influenced the development of the network approach. However, the network view is not pertinent to all marketing situations in Sweden and the approach is also useful outside of the Swedish context. Finally, it is argued that marketing research should benefit from many different perspectives and approaches that could be applicable to different marketing situations.

 • 335.
  Andersson, Svante
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Born Globals – Early Internationalizing Firms2006Ingår i: Marketing: Broadening the Horizons / [ed] Stefan Lagrosen & Göran Svensson, Lund: Studentlitteratur, 2006, s. 235-254Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this book is to provide a wider perspective of the marketing field, particularly at a time when the field of marketing is expanding and developing in new and different directions. Unlike the more traditional literature, this book affords a deeper insight into the new marketing avenues of services marketing, business-to-business marketing and relationship marketing. Several other relevant marketing-related areas are also presented.

  An international team of distinguished authors contribute their expertise, which provides a comprehensive overview of recent marketing developments. (Från förlaget)

 • 336.
  Andersson, Svante
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Decision-making in born globals - effectuation or causation?2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this study is to enhance the understanding of a born global firm’s early internationalization process and the entrepreneur’s decisions regarding internationalization by using effectuation theory.

  Design/methodology/approach

  An explorative case study is used to explore if effectuation theory is a fruitful alternative perspective compared with the dominant paradigm (causation), which is primarily used in earlier studies on born globals.

  Findings

  The study shows how a born global company could enter many markets in short time, by co-operating with local network partners. The founders’ prior knowledge and networks were important to understand the rapid international expansion. Effectuation theory focuses on the entrepreneurs’ ability to create opportunities together with network partners and is a useful tool to understand the development in the born global firm.

  Research limitations/implications

  The study shows that effectuation theory holds promise for developing the international entrepreneurship area. Future research is recommended to focus not only on the entrepreneur’s competencies but also on the entrepreneur’s behaviour, including during the time before they started the firm.

  Practical implications

  Decision-makers in the early development of born global firms are recommended to use his/her own and his/her company’s resources and network. Also advantage should be taken of opportunities when they are recognized or created, instead of focusing on traditional planning activities.

  Originality/value

  There are few studies which have used effectuation theory as a basis for understanding the early development of a born global firm.

 • 337.
  Andersson, Svante
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Det växande företaget2001Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Vad utmärker det växande företaget? Vilken betydelse har entreprenören för det växande företaget? Dessa och många andra frågor besvaras i denna bok.

  Vad utmärker det växande företaget? Varför växer vissa företag medan andra stagnerar eller rent av minskar i storlek? Vilken betydelse har entreprenören för det växande företaget? Agerar växande företag på ett sätt som skiljer dem från andra företag? Använder växande företag speciella strategier och organisationsformer? I vilka miljöer växer företag? Ovanstående frågor – och många andra – besvaras i den här boken.

  Den vänder sig till studenter, praktiker och beslutsfattare som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om växande företag och hur de fungerar. Boken bygger på författarens forskning om svenska snabbväxande företag, och de teoretiska diskussionerna illustreras med exempel från svenska företag.

 • 338.
  Andersson, Svante
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Early Internationalizing Firms and the Decision to Internationalize: Causation or effectuation2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 339.
  Andersson, Svante
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Entrepreneurs’ influence on firms’ international behavior2007Ingår i: The global enterprise: Entrepreneurship and value creation, New York: International Business Press, cop. , 2007, s. 109-136Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 340.
  Andersson, Svante
  Entrepreneurship and Small Business Research Institute (ESBRI), Stockholm, Sweden.
  High growth Firms, Internationalization and Job Creation in Sweden1999Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Principal Topic

  High growth firms have shown to be an important factor for creating jobs in the economy at large. It has therefore been an increasing interest in this phenomenon from media, politics and academia. In spite of a large research effort, the knowledge about this phenomenon is still limited because there are few common results regarding the factors of importance for the creation of high growth firms. Some researcher claim that the entrepreneurs’ characteristics and the firms network and microenvironment are important whereas other claim that institutions in society in large are the most important factors. The purpose of this study is to deeper investigate the characteristics of high growth firms and to explore the factors that can explain the development of those firms. As earlier studies about high growth firms in Sweden has shown a strong connection between growth and internationalization, the firms international development will be highlighted.

  Method

  In an earlier study seven different types of firms were identified based on secondary data. In this second study, deep case studies will be conducted to get a deeper understanding of why these firms grow. Here the elite of the elite of the different types, super growers, will be further investigated. Super growers achieve higher growth in sales, organic employment and total employment than other groups in absolute and relative terms. Super growers were over-represented in young and growing industries, such as the business system industry. Three Swedish companies in that industry are chosen as case companies. Historical and a real time information will be collected. Secondary data and personal interviews will be used. The different cases will be confronted with each other and different theoretical approaches will be confronted with the cases in order to generate new knowledge about high growth firms.

  Implications

  This research intends to have implication for academia, practitioners and policy makers. For academia this explorative research intends to identify which factors that are important to understand the phenomenon of high growth firms. Practitioners and policymakers can learn from these findings and if the intention is to create high growth and job creation, concentrate on actions that will favor that development.

 • 341.
  Andersson, Svante
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  High-growth firms in the Swedish ERP industry2003Ingår i: Journal of Small Business and Enterprise Development, ISSN 1462-6004, E-ISSN 1758-7840, Vol. 10, nr 2, s. 180-193Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper analyses growth patterns in three high-growth Swedish firms (Intentia, IBS, and in the enterprise resource planning (ERP) industry. A multi-theoretical framework is developed and used to analyse the firms' growth. It is concluded that growth is a complex phenomenon that has to be viewed from different theoretical angles to be understood. It is shown that entrepreneurs' intentions, international growth strategies, organic organisations, industry structure and networks, and national cultures are all factors that influence firms' growth.

 • 342.
  Andersson, Svante
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  How do entrepreneurs create international new ventures – cognition and action2014Ingår i: Abstract proceedings: 17th MIE conference @ Research Center for International Competitiveness UAI, Santiago, Chile, September 2-5, 2014, 2014, s. 16-16Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper continues with a discussion on earlier research on entrepreneurs in international new ventures. It can be concluded that research that has shown that the entrepreneur is an important factor to understand the inception and development of INVs. It can also be concluded that the research, so far, has came up to somewhat different conclusions and focused on different aspects on how entrepreneurs influence firm’s international behaviour. Following the above discussion earlier research on entrepreneurs and firm’s international development is discussed next in this paper. It is concluded that the entrepreneur’s cognition and action is instrumental to understand firm’s international development. To build international ventures the entrepreneurs need to adapt to different context and build an organization that can continue to grow internationally. A global mind-set is important to see and act on international opportunities. The paper concludes with some practical implications.

 • 343.
  Andersson, Svante
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  International Entrepreneurship and the Theory of Effectuation2010Ingår i: Entrepreneurship and the creation of small firms: empirical studies of new ventures / [ed] Carin Holmquist and Johan Wiklund, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010, s. 179-196Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 344.
  Andersson, Svante
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  International entrepreneurship, born globals and the theory of effectuation2011Ingår i: Journal of Small Business and Enterprise Development, ISSN 1462-6004, E-ISSN 1758-7840, Vol. 18, nr 3, s. 627-643Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  – The purpose of this study is to enhance the understanding of a born global firm’s early

  internationalization process and the entrepreneur’s decisions regarding internationalization by using

  effectuation theory.

  Design/methodology/approach

  – An explorative case study is used to explore whether

  effectuation theory is a fruitful alternative perspective compared with the dominant paradigm

  (causation), which is primarily used in earlier studies on born globals.

  Findings

  – The study shows how a born global company could enter many markets in a short time,

  by co-operating with local network partners. The founders’ prior knowledge and networks were

  important to understand the rapid international expansion. Effectuation theory focuses on the

  entrepreneurs’ ability to create opportunities together with network partners and is a useful tool to

  understand the development in the born global firm.

  Research limitations/implications

  – The study shows that effectuation theory holds promise for

  developing the international entrepreneurship area. Future research is recommended to focus not only

  on the entrepreneur’s competencies, but also on the entrepreneur’s behavior, including during the time

  before they started the firm.

  Practical implications

  – Decision-makers in the early development of born global firms are

  recommended to use his/her own and his/her company’s resources and network. Also advantage

  should be taken of opportunities when they are recognized or created, instead of focusing on

  traditional planning activities.

  Originality/value

  – There are few studies that have used effectuation theory as a basis for

  understanding the early development of a born global firm.

   

 • 345.
  Andersson, Svante
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  International Growth Strategies in Consumer and Business-to-Business Markets in Manufacturing and Service Sectors2006Ingår i: Journal of Euromarketing, ISSN 1049-6483, E-ISSN 1528-6967, Vol. 15, nr 4, s. 35-56Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Internationalization of the firm traditionally has been examined using theoretical frameworks that do not focus on the firm's marketing context. In this paper, it is argued that international growth strategies are different for firms in different marketing contexts. Different international growth strategies for manufacturing and service companies in consumer and business-to-business market are studied. Using case studies, the study identifies different barriers in different marketing contexts and identifies different international growth strategies. The study shows that various internationalization theories are appropriate in different marketing contexts.

 • 346.
  Andersson, Svante
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  International growth strategies in different marketing contexts2011Ingår i: International Growth of Small and Medium Enterprises / [ed] Niina Nummela, New York: Routledge, 2011, s. 97-114Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 347.
  Andersson, Svante
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  International Strategies in firms dominated by marketing and technical entrepreneurs2003Ingår i: Proceedings of the 1st Conference on International Entrepreneurship in a European Context, Madrid: Instituto de Empresa , 2003Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 348.
  Andersson, Svante
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Internationalisering av snabbväxande företag2001Ingår i: Tillväxtföretagen i Sverige / [ed] Per Davidsson, Frédéric Delmar, Johan Wiklund, Stockholm: SNS förlag, 2001, s. 294-330Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 349.
  Andersson, Svante
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Internationalization as a Consequence of Entrepreneurial Acting1998Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 350.
  Andersson, Svante
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Internationalization in consumer and business to business markets in manufacturing and service sectors2005Ingår i: CIMAR 2005, 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
45678910 301 - 350 av 6678
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf