hh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 2132
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Bencic, Michelle
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Persson, Erik
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Banken som kreditgivare: En kvalitativ studie om hur banker bedömer immateriella tillgångar i tjänsteföretag.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Banker har en viktig roll i det finansiella systemet, de hjälper företag att växa genom att erbjuda hjälp att täcka finansieringsbehov genom kreditgivning. Innan krediten beviljas av banken görs en kreditbedömning. Banken kräver i många fall även att säkerhet lämnas av det kreditsökande företaget. Problematik kan uppstå då företag innehar en stor del immateriella tillgångar, så som intellektuellt kapital, vilket kan vara fallet för tjänsteföretag. Immateriella tillgångar är svåra att värdera, inte bara för banken men även företaget som innehar dem. På grund av att många immateriella tillgångar inte kan tas upp i balansräkningen uppstår ett gap mellan företagets redovisade värde och dess marknadsvärde. Detta gör det svårt för banker att objektivt bedöma företag vars tillgångar till stor del är av immateriell karaktär. Föreliggande uppsats har till syfte att utifrån problemformuleringen ”Hur tar banker hänsyn till tjänsteföretags immateriella tillgångar vid ett kreditärende?” skapa förståelse för hur banker tar hänsyn till immateriella tillgångar vid kreditbedömningen av företag som ansöker om kredit samt hur immateriella tillgångar bedöms som säkerhet vid kreditgivning. Detta uppnås genom intervjuer med sex respondenter som arbetar som företagsrådgivare eller chef på bank. Resultatet visade att kreditbedömningen är det som bankerna oftast anser vara mest väsentligt när kredit beviljas, även om de till stor del också kräver att företaget lämnar någon form av säkerhet. Beroende på vilken typ av säkerhet som lämnas kan banken anpassa kreditvillkoren. De tillgångar eller villkor som lämnas som säkerhet skall helst vara förknippade med krediten och möjliga att sälja vidare på en andrahandsmarknad alternativt fungera som ett styrmedel för banken. Immateriella tillgångar anses av respondenterna vara otillräckligt för att fungera som säkerhet på grund av sådana svårigheter. Gällande kreditbedömningen angav hälften av respondenterna att den behöver anpassas efter tjänsteföretag. De som ansåg detta tenderade även att inkludera immateriella tillgångar i kreditbedömningen, framför allt eftersom immateriella tillgångar anses nära förknippade med särskilda risker. Slutligen visade resultatet även att respondenterna ansåg att immateriella tillgångar är ett komplement till övrig finansiell information i kreditbedömningen.

 • 252.
  Bengtsson, Anna
  Högskolan i Halmstad.
  Monetär värdering av effekter från transportprojekt: En fallstudie med fokus på Trafikverkets väginvesteringar2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett företag som ska välja mellan olika investeringsalternativ kan använda sig av nettonuvärdesmetoden för att beräkna vilken investering som anses mest lönsam. För att genomföra uträkningen prognostiseras framtida positiva kassaflöden som investeringen förväntas generera. Nettonuvärdesmetoden kan även användas vid bedömningar av infrastrukturinvesteringar men för den offentliga sektorn är de positiva kassaflödena inte lika frekventa i investeringsprocessen. För den offentliga sektorn är det istället befolkningens nytta av en investering som värderas. Nyttan är från början kvalitativ och värderas monetärt med hjälp av kalkylvärden, kalkylprinciper, trafikprognoser och andra verktyg. En monetär värdering av nytta gör att en nettonuvärdesuträkning blir möjlig. För att genomföra omformuleringen används en metod som kallas Cost-Benefit Analysis. Genom metoden identifieras de kvalitativa effekterna av en investering för att de sedan ska kunna kvantifieras. Studiens undersökningsenhet är Trafikverket som utvecklar och underhåller det Svenska transportsystemet. Studien har identifierat vilka värden Trafikverket kvantifierar i sin nettonuvärdesuträkning, vilka faktorer som ligger bakom värderingen och hur kvantifieringen går till. Det är nyttan i form av sparad tid, trafiksäkerhet och konsekvenser för miljö som kvantifieras. Undersökningen har skett genom insamling av teori i form av vetenskapliga artiklar samt rapporter och den empiriska utgångspunkten har varit de rekommendationer och den beräkningsmetodik som Trafikverket använder sig av vid den monetära värderingen. Värderingen av nytta som genereras av en investering är beroende av befolkningens betalningsvilja för ökad nytta. Det är den betalningsviljan som är grunden för de rekommendationer som Trafikverket följer. Resultatet har visat de faktorer som är grunden för värderingen, vilka värden som kvantifieras och hur kvantifieringen är möjlig, för att Trafikverket ska kunna använda nettonuvärdesmetoden för att göra en bedömning angående ett investeringsalternativ.

 • 253.
  Bengtsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Larsson, Ida
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Revolutionary Rebranding´s Impact on Brand Attitudeand Customer-Based Brand Equity among SwedishConsumers2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 254.
  Bengtsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Lindström, Mikaela
  Högskolan i Halmstad.
  Smittar ditt varumärke?: Hur viral marknadsförings implementeras för varumärkesutveckling2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utforska hur svenska företag går tillväga vid implementeringen av viral marknadsföring och hur detta är kopplat till företagets varumärkesutveckling. Vi ämnar finna hur den processen ser ut samt hur varumärket kopplas till kampanjen. Uppsatsen har utgått från en deduktiv ansats och studien genomfördes med en kvalitativ undersökning. Intervjuer genomfördes via telefon med fyra svenska företag inom olika branscher. De olika respondenterna hade alla erfarenhet från viral marknadsföring. Den teoretiska referensramen inleds med att definiera samt ge en förklarande bild av viral marknadsföring. Detta följs av ett avsnitt rörande varumärke och hur företag kan arbeta med detta på ett utvecklande sätt. Kapitlet avslutas med en diskussion gällande relationen mellan dessa ämnen. Litteraturen ligger som grund för den modell som presenteras i slutet av den teoretiska referensramen. I detta kapitel återges de som framkommit från de fyra intervjuerna. Strukturen i detta kapitel utgår från modellen som presenterades i det tidigare kapitlet. I slutsatsen presenteras en modifierad version av den tidigare modellen. Vi har genom litteratur och respondenternas svar kommit fram till att för att lyckas implementera viral marknadsföring är de viktigaste faktorerna målgruppen, budskapet som kommuniceras, spridning av budskapet och utvärdering av resultatet. De som bör genomsyra de olika faktorerna är               varumärket samt dess värden. Dessa kan då kommuniceras så att kundens uppfattning om varumärket överensstämmer med de företaget anser att de står för och vill förmedla.

 • 255.
  Bengtsson, Billy
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Alvarado, Erik
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  2013 - Året det vårades för blankning: En empirisk studie av svenska finansiella instituts arbete med blankningsaffärer gentemot sina kunder2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Uppsatsens titel: 2013 – Året det vårades för blankning

  Datum: 2013-05-21

  Uppsats nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi (61-90 hp)

  Författare: Erik Alvarado och Billy BengtssonHandledare: Sven-Ola CarlssonExaminator: Marita Blomkvist

  Nyckelord: Blankning, Förbud, Regleringar, Effektiva marknadsteorin, Behavioral finance, Strategi

  Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att förstå och analysera hur mäklarna samtförvaltare på svenska finansiella institut arbetar med blankning gentemotsina kunder idag.

  Problemformulering: Hur arbetar mäklare och förvaltare på svenska finansiella institut medblankningsaffärer åt sina kunder?Metod: Metodvalet föll på en kvalitativ studie med en induktiv ansats. Den datasom utgör empirin har samlats in genom besöks- och telefonintervjuer.

  Teori: I november 2012 valde regeringen att gå EU:s linje och börja följa derasförordning angående regleringar mot blankning. Detta ställer krav på attFinansinspektionen publicerar gårdagen genomförda blankningsaffärermorgonen efter. Något som lett till en mediedebatt kring att intresset förblankning kan öka, då investerare nu kan ta rygg på andra blankare.Blankning kan vara ett populärt investeringsalternativ utifrån ett flertalstrategier medan anledningarna till att blanka kan vara många. Antingen blankar investerare utifrån rationella värderingar och tillgången på informationsom finns på en effektiv marknad. Vidare kan du utgå ifrån känsloinpulser,något som kan kopplas till behavioral finance-perspektivet.

  Empiri: Primärdata har samlats in från fyra svenska finansiella institut: AvanzaBank, Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken och Simplicity AB.

  Resultat: Intresset för blankning bland de finansiella institutens kunder är relativtsvalt, något som främst beror på en lång teknisk process och höga kostnader.En slutsats som ligger helt i linje med den ledande teorin kring regleringaroch förbud mot blankning, nämligen Diamond-Verrecchia hypothesis.

 • 256.
  Bengtsson, Carolina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Claesson, Sophie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Facebooka med dina kunder: En studie i hur svenska dagligvaruföretag kan stärka sina kunders varumärkeslojalitet genom sociala medier2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med avhandlingen var att få fram konkreta förslag på hur svenska dagligvaruföretag kan arbeta med Facebook i sin marknadsföring för att öka både befintliga och nya kunders varumärkeslojalitet till företaget.

  Teorikapitlet innehåller teorier kring ämnena varumärke, märkeslojalitet, kommunikation, Internet, sociala medier och Facebook. Ytterligare information har även samlats in genom intervjuer med tre experter inom sociala medier för att styrka teorierna kring sociala medier.

  Studien visade att svenska dagligvaruföretag idag inte använder sig av Facebook i dess fulla kapacitet. Genom att använda sig av en kombination av grupper, sidor, applikationer och event kan företag stärka sina kunders varumärkeslojalitet. Det handlar om att använda dessa olika verktyg för att skapa en relation med kunden och en kanal för dialog. Kan företaget sedan besvara kundens frågor och funderingar på ett bra och snabbt sätt genom denna nya mediekanal kan en långvarig relation skapas mellan kunden och företaget som i sin tur leder till varumärkeslojalitet hos kunden.

   

 • 257.
  Bengtsson, Daniel
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Evertsson, Per
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Word of Mouth - En studie i konsumenters kommunikation varandra emellan i samband med ett köp2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 258.
  Bengtsson, David
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Börsnoterade fastighetsbolags finansiella situation och kapitalstruktur före och efter finanskrisen2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: Finanskrisen 2008-2009 hade sitt ursprung i överoptimistisk långivning med anknytning till fastigheter. Bostadsbubblan som hade uppstått mellan 2001-2006 i USA fick störst betydelse och kom att beskrivas som den främsta utlösande faktorn till finanskrisen. Bostadsbubblan sprack och huspriserna började falla under 2007. Krisen intensifierades och utvecklades till en global finanskris under 2008 då den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers tilläts gå i konkurrs. Botten nåddes sannolikt under 2009 som präglades av en global recession. Men samtidigt ser vi fortfarande under 2012 efterspelet av finanskrisen i form av svag tillväxt, osäkerhet på de finansiella marknaderna och stadsfinansiella kriser i euroområdet. Finanskrisens utbrott resulterade bland annat i att banker och andra finansiella institut ströp utlåningen, penningmarknaden total frös och tecken på en totallåsning av banksystemet blev snabbt tydliga. Fastighetsbranschen karaktäriseras av speciella finansiella förutsättningar som gör att den urskiljer sig från andra branscher. Fastighetsbolag har generellt sett en hög belåning för att möjliggöra de kapitalkrävande investeringar som fastigheter innebär. Fastighetsbolagen har därför vanligtvis en kapitalstruktur med stor andel främmande kapital, vilket medför att tillgång till externt kapital och en fungerande finansiell marknad är närmast ett livsvillkor bolagen. Utifrån den bakgrunden ansåg jag att det borde vara intressant att undersöka hur den finansiella situationen i börsnoterade fastighetsbolag har påverkats och utvecklats under finanskrisen.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara hur den finansiella situationen i börsnoterade fastighetsbolag har påverkats och utvecklats under den senaste finanskrisen. Vidare syftar studien till att förklara hur finanskrisen har påverkat bolagens finansiella ställning. Studien syftar även till att bidra med i någon mån ökad förståelse för hur börsnoterade fastighetsbolag påverkas av en finansiell kris.

  Teori: Den teoretiska referensramen behandlar fyra olika temaområden bestående av teori som förklarar kapitalstruktur, finansiella nyckeltal, värderingsteori samt redovisning i fastighetsbolag. Teoriområdet kring kapitalstruktur belyser dels kapitalstruktur som begrepp, men även de teorier som traditionellt förknippas med kapitalstruktur. Redovisning i fastighetsbolag fokuseras på den internationella standarden IAS 40, som tillämpas vid redovisning och värdering förvaltningsfastigheter.

  Metod: För uppsatsen har en kvantitativ metod använts där 17 fastighetsbolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm har studerats. Analysen grundar sig på insamlad data från fastighetsbolagens årsredovisningar för år 2006 till 2010.

  Resultat och slutsatser: Studiens resultat visar att fastighetsbolagens soliditet minskade och var lägre under 2008-2010. Studien visade även att belåningsgraden hos fastighetsbolagen ökade under perioden 2007-2010. I undersökningen kunde även en stigande lönsamhet i form av förvaltningsresultat och driftöverskott noteras sedan 2006. Studien visade att bolagen gjorde nettoupptag av lån under samtliga år, med en tydlig minskning 2008-2010. En ökande total skuldsättning kunde även påvisas under hela perioden. Avslutnings vis visade studien att samtliga fastighetsbolag redovisade positiva värdeförändringar på sina förvaltningsfastigheter 2006-2007 och 2010. För främst 2008 men även 2009 redovisade stora flertalet av bolagen en markant negativ värdeförändring på förvaltningsfastigheter.   

 • 259.
  Bengtsson, Elias
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Investment funds, shadow banking and systemic risk2017Ingår i: Shadow Banking: Scope, Origins and Theories / [ed] Anastasia Nesvetailova, London: Routledge, 2017, s. 163-177Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Credit intermediation - accepting deposits or other short-term funding from surplus agents and lending it on to corporations, households and public bodies with borrowing needs - is typically associated with banks. Traditionally credit intermediation has been provided through a business model where banks act as single intermediaries, managing all stages of the credit intermediation process. The role of other financial intermediaries, such as investment funds, has been limited. However, in recent decades, the provisioning of credit has become increasingly segmented, with the various stages of the intermediation process supplied by a variety of financial entities, specializing on one particular or several stages in the intermediation chain. The potential benefits from such segmentation are substantial. It allows for more efficient intermediation, provides opportunities to diversify risk, improves pricing and allocation of risk as well as avoids its concentration in (typically a few large) banks. It also increases supply of funding and liquidity, thereby lowering costs for banks, their clients and the overall economy (Duffie, 2008; Bengtsson, 2014a). © 2018 selection and editorial matter, Anastasia Nesvetailova; individual chapters, the contributors.

 • 260.
  Bengtsson, Elias
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Grothe, Magdalena
  European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany.
  Lepers, Etienne
  Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris, France.
  Home, safe home: Cross-country monitoring framework for vulnerabilities in the residential real estate sector2020Ingår i: Journal of Banking & Finance, ISSN 0378-4266, E-ISSN 1872-6372, Vol. 112, artikel-id 105268Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents and assesses a framework for monitoring vulnerabilities related to the residential real estate sector, which can be easily employed for policy purposes. The framework provides intuitive and transparent early warning signals through a composite vulnerability measure, which aggregates indicators in a model-free way across three dimensions of real estate sector vulnerabilities (i.e. valuation, household indebtedness and the bank credit cycle). Our vulnerability measure proves to be a significant predictor of historical real estate crises, with a better forecasting performance than the majority of advantageously in-sample calibrated model-based measures. © 2018 Elsevier B.V.

 • 261.
  Bengtsson, Elias
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Holmberg, Ulf
  Jönsson, Kristian
  Identifying systemically important banks in Sweden – what do quantitative indicators tell us?2013Ingår i: Sveriges Riksbank economic review, E-ISSN 2001-029X, nr 2, s. 50-71Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The global nancial crisis has led to an increased focus on identifying systemically-important nancial institutions and on assessing to what extent they contribute to risks in the nancial system. However, producing an identi cation method is complicated and associated with several dif cult choices. This article provides some guidance on how to design methods for identifying systemically-important banks in Sweden. Both simple and advanced indicators are used. One conclusion is that the systemic importance of the four major Swedish banks varies considerably over time. It is also apparent that the different indicators can provide different results for the ranking of systemically- important banks, despite the fact that each indicator in itself provides a rather constant ranking over time. The different indicators of systemic importance should therefore be able to complement each other to a great degree. This suggests that several different indicators may be needed when assessing the risks in individual banks and the system as a whole.

 • 262.
  Bengtsson, Elin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Nilsson, Sandra
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Hållbarhetsredovisning ur ett ledarskapsperspektiv: - En studie om hur och varför företag, inom livsmedelsbranschen, använder hållbarhetsredovisning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar förklara hur och varför företag, inom livsmedelsbranschen, använder hållbarhetsredovisning utöver lagkravet. Livsmedelsbranschen är speciellt intressant eftersom det är en bransch som har stor påverkan, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. I takt med den växande populationen i världen har livsmedelssektorn en stor roll att spela i framtiden för att kunna tillgodose jordens befolkning med livsmedel på ett hållbart sätt.

   

  Vår forskningsfråga är således “hur och varför använder företag, inom livsmedelsbranschen, hållbarhetsredovisning?” Kvalitativa intervjuer har genomförts med hållbarhetsansvariga på företag för att kunna besvara nämnd forskningsfråga. Hållbarhetsansvarig har en ledande och betydande roll för hållbarhetsredovisningen inom företaget och följaktligen tolkas och analyseras deras utsagor. Vidare tar vi hjälp av legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori för att försöka förstå hur och varför företag använder hållbarhetsredovisning. Dessutom har en analysmodell konstruerats för att underlätta tolkningen av insamlad empiri.

   

  De resultat som framkommit utifrån empirin är att hållbarhetsredovisningen används som en hållbarhetsmotor och som ett uppföljningsdokument för det verkliga hållbarhetsarbetet inom företagen. Vidare leder hållbarhetsredovisningen till ökad medvetenhet kring företagets hållbarhetsarbete och medför intern struktur för företaget. Hållbarhetsredovisningen är således mest relevant ur ett internt perspektiv. Hållbarhetsansvarig väljer hållbarhetsredovisningens innehåll och då detta innehåll kan vinklas i en riktning som blir fördelaktig för företaget, kan hållbarhetsredovisningen följaktligen inte anses vara fullt trovärdig och pålitlig. Vidare har intressenterna den största påverkan på utformningen av företagets hållbarhetsredovisning.

 • 263.
  Bengtsson, Erika
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Junefelt, Josefine
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Riskspridning i fastighetsbolag: Hur tillämpningen sker för att minimera risk och generera avkastning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 264. Bengtsson, Felicia
  et al.
  Savolainen, Stephanie
  Virtual reality, a dream for marketers?: A study to research decision makers attitudes towards using virtual reality as a marketing strategy2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 265. Bengtsson, Hanna
  et al.
  Hackvall, Linnea
  Styrningen betydelse för tillväxt: En stude av små, ägarledda gasellföretag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 266.
  Bengtsson, Kristian
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Tjörnebrant, Kristian
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Vem använder budget?: En kvantitativ undersökning av budgettillämpningen i olika organisationer2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Weber and Linder (2005) have enlightened that the focus of the current debate on the budget’s to be or not be, has been on trying to find a general tool, which fits best in all situations. They argue that the budget may be more appropriate for organizations in certain circumstances, than for others. They claim that there is a gap in research concerning the situations in which the budget may be appropriate, or when Beyond budgeting is preferred. It is this gap we are trying to fill with our thesis.

  The purpose of the thesis is to explain which situational factors that affect the organization's use of budgets for the functions the budget can fulfill. We examined various organizations to explain the situation dependent factors that affect the organization's use of budgets. Since the budget is a tool that can fulfill multiple functions, we have chosen to examine the use of budgets for the three functions - Planning & Coordination, Responsibility allocation, and Control & Evaluation. We chosed not to investigate the function for Motivation, since we be-lieve that motivating the employees is a function of the reward system.

  To be able to generalize our conclusions, we constructed a model of factors that could affect the use of budgets. To test the model, we have made a survey, which was sent to about 700 organizations. Using the responses of the survey we tested the model with regression analysis.

  The conclusions we have reached through our empirical study is that the organizations' over-all use of budgets is affected by the environmental turbulence, its competitive situation, the degree of formalization and the size of the organization. The organization's information sys-tem also affects the use of budgets positively, but only for the functions Planning & Coordi-nation and Responsibility allocation. We also came to the conclusion that the corporate cul-ture affects the use of budgets negatively, but only for the function Planning & Coordination.

  With our results and conclusions, we believe that we have filled a part of the gap in research concerning the budget’s to be or not be. We have identified situational factors that affect the use of budgets for its functions and they show when budget tends to be used.

 • 267.
  Bengtsson, Malin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Westerblad, Matilda
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Middle Manager's Skillset and Organizational Change in the Supply Chain2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The globalized world is acknowledged by increased competition, and since competition today is between supply chains there is an importance of controlling the supply chain. The globalization is one of the reasons for the increasing need for organizational change, and the process of implementing strategic change is affected by skills for effective leadership; conceptual, interpersonal and technical skills.

  The purpose of this study was to develop an understanding of the middle manager’s skillset and how it differs through the phases of organizational change in supply chain. By focusing on middle managers, we put emphasis on the individuals involved in putting the plan for organizational change into practice. A model is developed to explain the utilization of skills in the phases of transition.

  For this study we used a qualitative research method with a single case study design, by interviewing seven middle managers in an international organization. The empirical data were based on semistructured interviews with respondents in middle managerial positions in supply chain. An abductive approach was applied through the process of writing the thesis.

  Environmental factors as a reason for organizational changes in supply chain were initially described in the theoretical framework. Change and the phases in change processes as well as the middle manager's role in the change process were further explained. Required skills for effective leadership when presenting, implementing and embedding organizational change initiatives were further described.

  This thesis shows that a middle manager who faces an organizational change in supply chain are required to focus on specific skills at different points of time, when operating in the different phases of transition.

 • 268.
  Bengtsson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Zanders, Elena
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Storytelling och varumärkesuppbyggande - Ett perfekt partnerskap?2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Vilken betydelse har marknadsföringsinriktad corporate storytelling för varumärkesuppbyggande i företag inom den svenska textil och konfektionsbranschen?

  Syfte: Uppsatsens syfte är att förklara vilken betydelse marknadsföringsinriktad storytelling kan ha vid varumärkesuppbyggande för företag inom textil och konfektionsbranschen. Syftet är att förklara hur storytelling, som ett verktyg, kan användas för att bygga ett starkt varumärke hos företag samt ge branschspecifika rekommendationer för hur storytelling kan användas effektivt.

  Metod: Studien har en kvalitativ forskningsansats med ett deduktivt angreppssätt där ett fallföretag, Fjällräven, intervjuats inom ämnet. Fallföretaget arbetar aktivt med marknadsinriktad storytelling.

  Teoretiskt perspektiv: Teoriavsnittet inleds med en beskrivning av varumärkesuppbyggande där varumärkesidentitet och varumärkeskapital beskrivs mer ingående. Därefter redogörs det hur storytelling används som strategiskt verktyg.

  Empiriskt perspektiv: I empirin redogörs den djupintervju som genomfördes med fallföretaget.

  Slutsats: Studien visar att storytelling har en stor betydelse för varumärkesuppbyggande inom textil- och konfektionsbranschen.

 • 269.
  Bengtsson, Sara
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Bröchner, Josefine
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  DIGITALISERINGSTRENDER: En studie om hur digitaliseringen förändrar revisorns arbete2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 270.
  Bengtsson, Sebastian
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Ohrlander, Caroline
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Beslutsinstanserna i de svenska storbankerna: Vad prioriterar de i kreditbedömning av företag och varför?2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kreditbedömning är ett viktigt verktyg för de svenska storbankerna i rollen som kapitalförmedlare för företag. Den kan baseras på de 5 C’na och genomföras på flera olika beslutsinstanser. Det finns ett praktiskt och ett teoretiskt problem i hur bankerna skall organisera kreditbedömningen då tidigare forskning är oense om prioriteringen i kreditbedömningen på olika beslutsinstanser och vad som förklarar det. Studiens huvudsyfte är då vad beslutsinstanserna i de svenska storbankerna prioriterar i kreditbedömning av företag, inom ramen för de 5 C’na, och vilka faktorer som förklarar det.

  Med en kvalitativ metod har vi intervjuat chefer och företagsansvariga som representerar högsta och lägsta beslutsinstans på lokal nivå medan sekundärdata i form av bankernas riskrapporter har representerat central nivå och högsta beslutsinstans.

  Resultatet är att central nivå och cheferna prioriterar kapaciteten och de företagsansvariga karaktären. Faktorer som förklarar det är lagar och kreditpolicy som central nivå respektive cheferna uppger som mer styrande kring att prioritera kapaciteten. Vidare består ratingen av såväl finansiella nyckeltal som subjektiva bedömningar. Annan faktor är storleken på företaget där företagsansvariga hanterar mindre företag vilka lämpligast bedöms med utgångspunkt i karaktären. 

 • 271.
  Bengtsson, Sofie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Tormena, Isabella
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  En kvalitativ studie om vad som motiverar säljare inom detaljhandeln i södra Italien2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

  Personalen i serviceföretag har ett lågt beslutsfattande och är även de som arbetar närmast kunden. De har ofta en huvudsaklig uppgift, försäljning. Det är många gånger säljarna som avgör om kunden blir en återkommande kund eller inte, baserat på bemötandet och servicen som ges. Det bör ligga i företagets intresse att ha en motiverad personal, som tar väl hand om kunden. Det finns många teorier gällande detta ämne, denna uppsats fokuserar på Hackman och Oldhams arbetskaraktärsmodell. Modellen består av fem kärndimensioner, som alla ska bidra till inre motivation hos den anställda. Hackman och Oldham har efter år av forskning själva belyst problemet att den sociala aspekten fattas i modellen. Författarna har därför använt sig av modellen med två komplement, feedback från agenter och samverkan med andra.

   

  Författarna har med en kvalitativ metod, ur ett deduktivt perspektiv, undersökt om följande faktorer är av betydelse för den anställdes motivation; (1) variation i arbetsuppgifterna, (2) möjlighet att fullfölja det arbete som påbörjats, (3) att ha arbetsuppgifter som påverkar omgivningen, (4) att själv få bestämma över sättet att arbeta, (5) att tydligt se genom resultatet av uppgiften hur den har utförts, (6) att få feedback från chef och kollegor, samt (7) samverkan med andra i och kring organisationen.

   

  Syftet var att undersöka om Hackman och Oldhams arbetskaraktärsmodell går att applicera på säljare inom detaljhandeln i södra Italien och vad som påverkade säljarnas motivation. Detta för att öka förståelsen för var ifrån motivationen uppstår. Unikt för denna uppsats var att undersöka om de sociala faktorerna hade mer betydelse för de anställda än de kärndimensioner som Hackman och Oldham tog upp i sin ursprungsmodell. Efter att ha genomfört sex stycken intervjuer med personal från fyra olika företag, så kom författarna fram till att modellen behövde revideras. De anställda ansåg att variationen bland kunderna vägde upp för det icke varierande arbetet, de fann det inte nödvändigt att fullfölja en arbetsuppgift från början till slut, samt inte heller att påverka omgivningen med sina arbetsuppgifter. En reviderad modell finns presenterad i uppsatsens slutsats.

   

  Frågeställningen för uppsatsen lyder:

  Vilka kärndimensioner påverkar motivationen hos säljarna i en italiensk detaljhandel?

   

  Nyckelord: Hackman och Oldham, arbetskaraktärsmodellen, motivation, arbetsutformning, sociala faktorer. 

 • 272.
  Bengtsson, Therese
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Håkansson, Daniel
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Real-time marketing effects on brand in social media2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this research is to investigate whether RTM-advertising is a more effective and attractive way of creating social media content compared to traditional social media marketing, and if so, provide insights on what makes it successful. The objective is also to get a greater understanding if such real-time marketing may affect the consumers’ perception of a brand due to the lack of time to consider the content of the marketing message. Further we wish to research if and what kind of impact events have on the real-time marketing effectiveness. Lastly we provide recommendations on how to, according to us, best practice RTM-advertising on social media today.

  Theoretical framework: The theoretical framework consists of the essentials of brand equity and the importance of having a strong brand, as well as the emerging of a digital marketing platform and how it affect how companies perform marketing activities today. Further the theoretical framework covers the basic of social media and development of RTM. Considering RTM being a new phenomenon, previous scientific theories on the subjects are limited.

  Method: The research is based on a triangulation, a combination of both qualitative and quantitative research methods. This was made to get a broad perspective on the subject with viewpoints from both experts and consumers. The qualitative part consisted of five interviews with experts in the field of marketing as well as online observations of real-time marketing activities. The quantitative part consisted of a survey with 296 responses.

  Conclusions: The conclusions made in this research is that RTM is an effective and attractive way of creating social media marketing if made according to the following guidelines: 1) Build content on up-to-date news, so called newsjacking, 2) Be selective on what events to work on to make sure they are in alignment with your brand personality, 3) Use weather related happenings to build real-time content that is relevant and geographically on target, and 4) Interact with other brands and start a two way conversation. However, advertising in real-time may jeopardize how the brand is perceived by its consumers, since it may 1) Confuse the consumers, a luxury brand may for example come off as too mainstream, 2) Be misunderstood, considering the lack of time to plan and reconsider, and 3) Have the brand come out as Page 3 of 76 unauthentic, if the real-time content fail to reach high engagement, making it look dull and unattractive. Lastly, events have shown to have an impact on the effectiveness of the real-time advertisement, since 1) It provides brand with a short-cut to creating content that people are talking about, 2) Events are easy to plan beforehand, and 3) Events often open up to unpredicted happenings that consumers want to talk about, creating a so called opportunistic real-time opportunity.

 • 273. Benjamin, Broberg
  Users' perceptions of Facebook as a place for narcissists and voyeurists2016Studentarbete övrigt, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 274.
  Benon, Hannah
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Hedvig, Emaus Günzel
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  ”Den ægte” storskaliga livsmedelsföretaget – Småskaligt producerad med mycket kärlek: En studie om hur storskaliga och småskaliga livsmedelsföretag framhäver sin varumärkesidentitet.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka hur storskaliga och småskaliga företag inom den svenska livsmedelsbranschen förmedlar en varumärkesidentitet som anspelar på de variabler som är typiska för ett småskaligt företag. Undersökningen ämnar studera hur dessa företag framställer sin varumärkesidentitet utifrån variablerna; småskalig, hantverksmässig, traditionell samt genuin/äkta. Vidare undersöks om identiteten stämmer överens med imagen. Uppsatsen antar en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ metodansats.

  Studien visar sambandet att företagen förmedlar sin varumärkesidentitet utifrån variablerna; småskalig, hantverksmässig, traditionell och genuin/äkta på samma sätt, oavsett storlek. Samt kan även ett mönster ses i hur variablerna förmedlas, vilket sker genom betoning på historieberättande, ursprung och arv.

 • 275.
  Benson, Caroline
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Hedrén, Martin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Online Brand Communities - a Route to Brand Loyalty?2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this thesis is to investigate if the use of online brandcommunities helps sporting goods brands in building brand loyalty.

  Frame of Reference: The frame of reference begins with a presentation of brands leading upto brand equity and subsequently brand loyalty. The second part of thissection begins with a presentation regarding marketing communication,the promotional mix and online communities. Finally, brand loyalty andonline community is merged together into a presentation of brandloyalty in online brand communities.

  Method: The purpose is examined through comparing secondary data withquantitative collected data about community members’ purchasingbehaviour prior and after joining a sporting goods brand community.

  Empirical Framework: In this part the results of the online questionnaire is presented.

  Conclusion: The survey concludes that sporting goods brands' online brandcommunities have a positive impact and suggestions on further researchare presented.

 • 276.
  BENTZ, Hugo
  Högskolan i Halmstad.
  How the customer satisfaction in function of the Kano Model is used to have a better competitive advantage within the car industry?2017Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This article has as objective, to show and analyzing how the customer satisfaction in function of the Kano Model is used to take a competitive advantage within the car industry. Some results show that the impact of the customer satisfaction surveys account for 8 to 10% of the turnover of the major European car companies. In fact, in the 5 past years, the profitability of the leaders in customer satisfaction have surpassed the laggards. Leaders had a cumulative total return of + 22.5%, the SP 500 experienced a decline of -1.3% during the same period, latecomers lost - 46.3%. Therefore, these figures demonstrate how it’s important to set up a good strategic customer listening in order to take advantage on competition.

 • 277.
  Berg, Filip
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Forsberg, Johanna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Vissa saker måste var och en göra själv: En studie om arbetssökande personers självledarskap2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Begreppet självledarskap innebär ett inflytande över den egna personen. Självledarskap är aktuellt för alla personer, därför att alla leder; har inflytande över, sig själva. Alla kan bli mer effektiva självledare. Ett effektivt självledarskap är en fördel då personer ställs inför uppgifter de finner svåra men samtidigt nödvändiga att utföra. Att leda sig själv kan göras genom tre olika strategier, beteendefokuserade strategier, naturliga/inbyggda belöningsstrategier samt tankemönsterbaserade strategier. De här tre självledarskapsstrategierna har för avsikt att styra de tre faktorer som påverkar mänskligt fungerande; beteende, omgivning samt kognition.Studien utgår ifrån en uppgift som anses generellt utmanande/svår; arbetssökande. Studien beskriver hur arbetssökande kan ta hjälp av professionella personer för att höja sitt självledarskap gällande arbetssökande. Studien kommer att ge professionella jobbcoachers, arbetsförmedlares samt arbetspsykologers syn på deras möjligheter att påverka självledarskapet hos en arbetssökande. Kan de leda arbetssökande till att leda sig själva mer effektivt? Hur?

 • 278.
  Berg, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Alhaider, Rawa
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Surrogate boycotts: and the effects on companies and marketing2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this research is to understand what role surrogate boycotts can play on companies targeted by a surrogate boycott and how companies can work with their marketing strategies to reduce the effects of a surrogate boycotts. We have used a qualitative approach in this thesis, with multiple cases studies as a method. Our empirical data was collected through personal interviews with people from the Danish companies: Mette Munk A/S, Nordex Foods, Quantum and Arla Foods. We conclude that the role that surrogate boycotts play on companies involved is that it effect the company’s financial situation and gives the problems with the image. We also conclude that companies can work with promotion, altering their products and choosing other ways to distribute their products in order to reduce the effects of a surrogate boycott. Also different marketing tools and strategies can be used during different stages of the boycott in order to be most effective.

 • 279.
  Berg, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Månsson, Andreas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Kunden har alltid rätt: En uppsats om hur företag inom detaljhandeln kan mäta och följa resultatet av sin interna marknadsföring mot personal med kundkontakt2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utifrån ett chefperspektiv beskriva ochförklara hur företag inom detaljhandeln på taktisk nivå kan arbetaför att mäta och följa upp resultaten av sin interna marknadsföringmot personal med kundkontakt. Studien har en kvalitativ ansats där vi har genomfört sexsemistrukturerande intervjuer med chefer på taktisk nivå hosStadium, Bilia Väst, Affärsverken Karlskrona AB samt enkompletterande intervju med Scandinfo.

 • 280.
  Berg von Linde, Carl
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Samuelsson, Martin
  Högskolan i Halmstad.
  Kommunala fastighetsbolags investeringar i CSR2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract Title: Municipal property companies CSR investments Seminar date: 2015-05-28 State university: Halmstad University Institution: School of Economics, Technology and Sience (ETS) Level: Bachelor Thesis in Economics, 15 hp Authors: Carl Berg von Linde and Martin Samuelsson Examinor: Jan-Olof Müller Supervisor: Eva Berggren Number of pages: 39 Attachments: 3 Keywords: CSR, Municipal-owned housing, Social- and environmental responsibility, Strategic CSR, Legitimacy, Levers Research question: · How do municipal Swedish real estate companies invest in CSR and why? Purpose: The aim of this study is to understand how three municipal property reasons around investment in CSR and to identify different factors why investing in CSR differs between municipal property companies. Methodology: A qualitative study with abductive conducted semi-structured interviews of three municipally owned housing companies. Conclution: The municipal real estate industry uses CSR as a strategy to gain different benefits such as brand recognition. By acting responsibly, companies will strengthen their legitimacy and create long-term economic gain. Many investments can’t be calculated, and decisions about CSR investments are often based on experience. What problems they face and the condition in which municipal property company has to operate have an impact on the CSR investments. CSR in the local real estate industry is no individual work and should preferably be done through cooperation, partly because many different actors operate in the same residential area and partly to develop CSR.

 • 281.
  Bergelin, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Ejdfors, Linnea
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Ägardirektivets påverkan på investeringar inom kommunalt ägda energibolag2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 282.
  Bergersen, Linn
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Nilsson, Josefine
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Budgeten - Controllerns syn och IT-systems stöd vid budgetprocessen2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varje företag har sitt eget sätt att ta fram sin budget. Controllern har ofta en central roll vid budgetarbetet och ser till att budgeten sammanfaller efter de mål som företaget satt upp. Företag använder sig av olika IT-system i sina verksamheter och dessa kan vara till hjälp vid framtagningen av budgeten. Syftet med denna studie är att studera hur företag framställer sin budget ur controllerns synvinkel. Vi kommer även att se hur IT-system kan stödja controllern och medarbetarnas verksamhet. För att få en djupare förståelse av ämnet har vi valt att genomföra en kvalitativ studie med en abduktiv ansats. I vår teoretiska referensram sker en genomgång av studiens centrala begrepp, controllern, budgeten, informationssystemet samt ERP-systemet. Vi har genomfört tre besöksintervjuer för att studera hur dessa genomför sin budgetprocess och hur IT-systemen kan vara till stöd. Varje intervju spelades in och gjordes på respondentens arbetsplats. Resultatet av denna studie visar att företag arbetar på likartade sätt i budgetprocessen genom en iterativmetod. Företag använder IT-systemen för att finna historiken från tidigare år samt för att skapa budgeten. De tar hjälp från analysverktyg som Excel och skapar revideringar av budgeten genom prognoser.

 • 283.
  Berggren, Emelie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Nilsson, Emma
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Arbetsprocessen kring prestationsmått: En fallstudie om hur arbetsprocessen kring prestationsmått kan se ut i ett företag2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 284.
  Berggren, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Fri, William
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Lindström, Niklas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Konsumenters påverkan av produktplacering i film - En fallstudie om Hamilton - I nationens intresse2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse för produktplacering i svensk film och dess påverkan på svenska konsumenter. Syftet är också att gå på djupet med få enheter för att få en tydligare bild av fenomenet produktplacering.

 • 285.
  Berggren, Eva
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Far from an Ivory tower: Researchers as enablers of commercialization2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 286.
  Berggren, Eva
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Researchers as enablers of commercialization at an entrepreneurial university2017Ingår i: Journal of Management Development, ISSN 0262-1711, E-ISSN 1758-7492, Vol. 36, nr 2, s. 217-232Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to explore and visualize alternative ways – how and by whom – that academic research can come into commercial use. This study in the Swedish context investigates one entrepreneurial university, Chalmers University of Technology. In total, 18 interviews were conducted about researchers' views on commercialization and on how research comes into commercial use.Five propositions are advocated in relation to researchers’ role as enablers of others' commercialization. The concept of “need for utilization” is introduced as the critical explanation for researchers'  readiness to transfer knowledge mainly via alumni to established companies. This study suggests that both universities and policy should acknowledge alternative ways of commercialization of academic research instead of putting all efforts on trying to transform unwilling academic researchers into entrepreneurs. One alternative is to foster ongoing contacts between researchers and alumni, who make commercial use of academic research in established firms. This study furthers the knowledge about researchers’ individual motivation for commercialization, as driven by a “need for utilization.” By showing how researchers enable others commercialization, this study broadens the prevailing focus on researchers' formation of university spin-offs as the essential output from entrepreneurial universities. The results also contribute to understanding the role of alumni in knowledge transfer to existing industry. © 2017 © Emerald Publishing Limited

 • 287.
  Berggren, Eva
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Student Entrepreneurs: The Influence of University, Entrepreneurship Education and Research2009Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This licentiate thesis deals with the questions if and how entrepreneurship education and access to research at university stimulate student start-ups. The phenomenon of student entrepreneurs is approached in three empirical studies. In the first study mail questionnaires were sent out to former entrepreneurship students at three universities in Sweden, in order to find out if the students’ entrepreneurial behaviour was influenced by education. The second study explores differences in communication skills and the handling of liabilities of newness between entrepreneurs with entrepreneurship education at university and/or previous start-up experience. Student entrepreneurs are compared with a control group of randomly chosen Swedish entrepreneurs. In the third study, the influence from university research on student entrepreneurship as well as direct and indirect regional effects are examined through interviews with university spin-offs around Halmstad University. Entrepreneurship education at university is found to influence entrepreneurial behaviour, to increase the student’s awareness of business opportunities and to result in high start-up frequency early in life. The student entrepreneurs perceive fewer problems to handle some aspects of liability of newness as well as communicative skills in terms of openness and adaptation. Other-orientation is on the other hand supported by previous start-up experience. Hence, with experience from both entrepreneurship education and previous start-up, the students seem well prepared for future start-ups. The case study show multiple and long term indirect effects from student entrepreneurship in developing an entrepreneurial region. Established student entrepreneurs support less experienced student entrepreneurs by linking them to supplementary resources. Students are found to shoulder an important role as academic entrepreneurs in interaction with other individuals connected to the university.

   

   

 • 288.
  Berggren, Eva
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Lindholm Dahlstrand, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Creating an Entrepreneurial region2008Ingår i: Bridging the Functional and Territorial views on Regional Entrepreneurship and Development / [ed] Johannisson, Bengt & Lindholm Dahlstrand, Åsa, Örebro: Forum för småföretagsforskning , 2008, s. 35-54Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 289.
  Berggren, Eva
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Lindholm Dahlstrand, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Creating an entrepreneurial region: Two waves of academic spin-offs from Halmstad University2009Ingår i: European Planning Studies, ISSN 0965-4313, E-ISSN 1469-5944, Vol. 17, nr 8, s. 1171-1189Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article presents a Swedish case study of the regional effects of academic spin-offs.It is based on empirical data from Halmstad University and the Halmstad region, on the west coast ofSweden. The Halmstad case functions as an illustration of co-existing territorial and functionalrationales, where a “rurban” lifestyle is combined with an increasingly “pracademic”knowledge. Spillover effects of university research (directly as well as indirectly) in the form ofacademic spin-offs have been traced over time. In doing so, we are able to identify two waves ofacademic entrepreneurship with direct and indirect regional effects. These waves contribute tothe strengthening of the regional entrepreneurship and the attractiveness of the region. Theestablishment and (early) actions of the university can be seen as a stone that was thrown in thewater, causing several waves to appear in the region. Whether these waves will be reinforcedenough to create an entrepreneurial region, or just slowly disappear as rings on the water, alsodepends on the creation of an absorptive capacity and construction of the regional innovationsystem.

 • 290.
  Berggren, Eva
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Lindholm Dahlstrand, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Creating an Entreprenurial Region: Two Waves of Academic Spin-offs from Halmstad University2012Ingår i: Enacting Regional Dynamics and Entrepreneurship: Bridging the Territorial and Functional Rationales / [ed] Bengt Johannisson & Åsa Lindholm Dahlstrand, London: Routledge, 2012Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 291.
  Berglund, Axel
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Fransson, Carl
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Sovereign Credit Rating effects on equity markets: Applied on US Data2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper is a study on how U.S stock market reacts on sovereign credit rating announcements, and if there is a significant difference between low or high debt firms. We have used an event study based on historical stock prices from 30 companies, 15 with high debt and 15 with low debt. All companies are taken from the S&P`s 500 index which we also use as a market index. We use a regression model with 10 % significance level to see if there is a significant impact on high debt firms. Our result shows that the market will be affected by the downgrade. We also conclude that there was a significant negative impact on the high debt firms.

 • 292.
  Bergman, Mikaela
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Hartung, Cecilia
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Varför väljer små svenska företag att internationalisera sig och hur ser internationaliseringsprocessen ut?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sedan 1980-talet har villkoren för företag att överleva på marknaden förändrats. Vad som förutspås är att inte ens de största företagen med de största hemmamarknaderna kommer att överleva på enbart försäljning i hemlandet. Många företag lockas av tanken på att expandera internationellt då de ser det som ett sätt att tjäna mer pengar, bland annat genom att de då når nya kunder på nya marknader. Det kan vara svårare för små företag att internationalisera sig med anledning av att en internationalisering kan vara kostsam och att mindre företag ofta har begränsade resurser. Detta leder helt enkelt till att det blir svårare för dem att agera på andra marknader än hemmamarknaden. Många små företag ser möjligheter att tjäna pengar på de utländska marknaderna men på grund av sina begränsningar har de inte möjlighet att göra en internationell satsning. För små företag är det oftast så att de inte i förväg planerar att bli internationella utan detta sker ofta av en ren slump. De kan till exempel genom någon kontakt i utlandet få möjlighet att inleda någon form av internationalisering och genom detta tar de tillfället i akt.

  Vårt syfte med arbetet är att få ökad förståelse för små företags internationaliseringsprocess.

  Slutsatserna för vårt arbete blev att i vissa fall är det möjligt att dra generella slutsatser om hur små företag i allmänhet agerar och bör agera vid internationalisering, men vi har också kommit fram till att det i andra fall inte går att dra generella slutsatser om hur ett litet företag bör agera då deras behov och struktur ser olika ut. Detta kan vara av olika anledningar så som produkt, resurser, kunskap eller erfarenhet med mera.

 • 293.
  Bergman, Patric
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Andersson, Andreas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Företags utnyttjande av lagerhanteringsfunktioner i affärssystem2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lagerhantering handlar inte bara om den fysiska produkten, utan även om information som berör produkter i lager. För att underlätta informationen för lagerhantering internt och externt kan affärssystem eller andra datoriserade system användas. Affärssystem kan vara stora och komplexa och utnyttjas inte alltid fullt ut. Därför var syftet med denna studie att förklara i vilken utsträckning företag använder affärssystem för att stödja information för lagerhantering internt och externt. Vår teoretiska referensram är uppbyggd genom tre olika avsnitt som är en utbyggnad av problemområdet. Avsnitten är Lagerhantering och logistik, Affärssystem samt Samarbete med kunder och leverantörer och utgör strukturen för uppsatsen. För att få en klarare bild av det praktiska området genomförde vi pilotintervjuer på ett konsultbolag i affärssystembranschen. Vi har utfört en kvalitativ studie där vi intervjuat tre svenska företag för att få deras syn på användandet av affärssystem. Resultatet av denna studie visar att företagen i studien använder de funktioner i affärssystem som stödjer intern lagerhantering i medel-låg utsträckning. Även de funktioner som stödjer extern lagerhantering används i medel-låg utsträckning. 

 • 294.
  Bergstedt, Eric
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Pettersson, Louise
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Svenska bankers kreditgivning till företag i Kina: En jämförelse mellan kreditgivning till svenska företag i utlandet och inhemska företag2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The lending process is considered as important for both banks as well as businesses. There are many variables that must be taken into account by the banks in the lending process for businesses. Many companies choose to go abroad to establish operations and many of these companies are in need of funding. Bank funding is one solution. A curiosity for how bank lending is made to companies abroad began to grow. Research in this area was limited, which made us wonder what’s taken into consideration when granting loans to companies abroad compared to domestic companies. With this in mind the following question arose; How is Swedish banks' lending process done to companies abroad compared to companies in Sweden?

  To answer this question the lending process has been described and explained, and by identifying five assessment criterias. These criterias are as follows; accounting, the business itself, assets, owners and management, business concept. These five assessment criterias along with research on risks regarding internationalization identified several factors that should be considered in the lending process to companies abroad. These factors are the company's previous experience in other international markets, the company's network in the country, the country risk and transfer risk. These five assessment criterias, together with the four factors were the starting point of this study but also the pillars in both the theoretical framework and analysis model, but also in the qualitative study. The qualitative study was carried out by eight interviews with lenders at Swedish banks in two different markets; Sweden and China. The conclusion that emerged from the study is that the lending process differs between companies abroad and domestic companies. The main differences identified were within the following credit steps; credit application, credit assessment and decisions and credit terms. The biggest difference identified in the study is that these three steps are done in cooperation between the Bank abroad and a credit manager in the domestic market. In the credit assessment this study could identify factors considered when granting loans to companies abroad but which are not taken into account in lending to domestic companies. The factors identified were those that could be identified by the theory, experience in international markets, networks in the country, the country risk and transfer risk. From these discoveries we devised a model that is practical useful both for banks and companies. This model can help banks identify the factors that should be assessed in the lending process to companies abroad and to reduce the bank's credit risk. This model can also help companies to gain an understanding of their own lending process to the bank and also provide the company with a scope for preparation. 

 • 295.
  Bergström, Axel
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Malmsten, Johan
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Låt oss underhålla kunderna tillsammans!: Hur företag kan utnyttja partnership i sitt arbete medexperience marketing.2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Låt oss underhålla kunderna tillsammans! – Hur företag kan utnyttja partnerships i sittarbete med experience marketing

  Författare: Axel Bergström och Johan Malmsten

  Handledare: Christine Tidåsen

  Nivå: Kandidatuppsats, Marknadsföring 15 hp. VT 2011

  Nyckelord: Experience marketing, partnership, upplevelsemarknadsföring, brand advocate

  Problemformulering: Hur kan företag utnyttja partnership för att få ut mer av sitt arbete medexperience marketing?

  Syfte: Syftet med uppsatsen var att förtydliga hur partnership kan utnyttjas i företags arbetemed experience marketing. Analysen kom fram till hur experience marketing kan utnyttjas påett mer fördelaktigt sätt med hjälp av partnership. Vi belyste vad som krävs för att lyckas medexperience marketing och vilka krav som ställs för att skapa ett framgångsrikt partnership.

  Metod: En kvalitativ forskningsansats med ett deduktivt tillvägagångssätt användes. Sexintervjuer gjordes med personer med erfarenhet ifrån arbete inom experience marketing ochpartnership.

  Teoretiskt perspektiv: Tidigare forskning inom experience marketing och partnershippresenterades. Efter detta redogjordes det sedan för hur de här två ämnena samverkar.

  Empiriskt perspektiv: Den insamlade primärdatan ifrån de sex intervjupersonernapresterades.

  Slutsats: Studien visade att ett företag med hjälp av partnership kan förstärka sitt arbete inomexperience marketing. Genom tydliga emotionella kopplingar till sina kunder i samverkanmed skapandet av unika kunderbjudanden blir kunderna mer än bara konsumenter, de blirbrand advocates. Oberoende av bransch eller storlek kan företag förbättra sitt arbete medexperience marketing genom att tillämpa partnerships.

 • 296.
  Bergström, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Svenhag, Lina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Hur väljer företag rätt celebritet?: En studie om företags tillvägagångssätt för att lyckas med celebrity endorsement2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel:                                   Hur väljer företag rätt celebritet? – En studie om företags tillvägagångssätt för att lyckas med celebrity endorsement

  Syfte:                                  Syftet med denna uppsats är att beskriva och öka förståelsen för hur företag väljer celebrity endorser och hur detta val kan påverka deras varumärke.

  Teoretisk referensram:    Teoriavsnittet inleds med förklaring av varumärke och brand equity. Avsnittet avslutas med att celebrity endorsement presenteras.

  Metod:                               Uppsatsen är en kvalitativ studie med deduktiv ansats där tre semistrukturerade intervjuer har utförts. De fallföretag som intervjuats använder sig alla av celebrity endorsement och är kunniga inom området.

  Empiri:                              I detta avsnitt presenteras materialet från tre intervjuer med våra fallföretag.        

  Slutsats:                             Uppsatsens slutsats är att företag måste göra noggranna undersökningar kring varumärket och celebriteten för att valet av celebritet ska bli rätt och att användningen av celebrity endorsement blir lyckad.

 • 297.
  Bergstén, Amanda
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Olsson, Cecilia
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Cause-related marketing - a worthwhile cause?: A quantitative study among Swedish Generation Y2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this thesis is to contribute with knowledge of the preferences and attitudes among Swedish Generation Y in terms of cause-related marketing. The study aims to find out what this generation prefers in cause-related marketing efforts, focusing on causes and type of support. Furthermore, as a result of Generation Y’s presence on social media it will also examine their attitudes and preferences regarding cause-related marketing on these media platforms. With this thesis the main purpose is to contribute with insights and guidance for Swedish companies wanting to perform cause-related marketing initiatives towards Swedish Generation Y.

  Frame of references: The frame of references begins with a presentation of consumer behaviour and the power that consumers possess in today’s society. The second section presents corporate social responsibility before moving on to cause-related marketing, profoundly exploring the different aspects of this kind of marketing and presenting existing theories regarding Generation Y’s view on cause-related marketing. The chapter is concluded with a presentation of social media.

  Methodology: A deductive and quantitative approach has been used for the thesis as this was found appropriate for the purpose. An online questionnaire has been conducted in order to reach a large number of respondents.

  Empirical framework: The empirical framework presents the results of the online questionnaire.

  Conclusion: The survey concludes that Swedish Generation Y responds to causes related to humans, e.g., health and well-being, education and social matters, and that they want to see long-term commitment from companies. Moreover, when performing CRM-initiatives information is a key for companies in order to attract and appeal to Swedish Generation Y.

 • 298. Berisha, Dorentina
  et al.
  Olsson, Caroline
  How companies react towards unethical statements on social media: effects on brand image2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 240 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 299.
  Berjat, Estelle
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  How to improve customer satisfaction in luxury hotel industry2017Studentarbete övrigt, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 300. Bernat Llaneras, Aina
  et al.
  Amengual Tomàs, Mar
  Break the seasonality through the Social Media: The case of Mallorca2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
3456789 251 - 300 av 2132
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf