hh.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 24755
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Ahl, Amanda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  De "bortglömda": En kvalitativ innehållsanalys om hur könsidentitet och sexuella läggningar skildras i läromedel för samhällskunskap.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur läromedel för samhällskunskap för gymnasieskolan  skildrar kön- och köns överskridande identiteter samt sexuella identiteter och läggningar i textinnehållet. Studien bygger på en kvalitativ innehållsanalys av tre läromedel som avser samhällskunskap 1b för gymnasieskolan, vilka alla är utgivna eller redigerade mellan 2016–2018. Studiens konklusion visar på att läromedlens innehåll explicit exkluderar andra könsidentiteter än manligt och kvinnligt kön samt skildrar i ringa mängd olika sexuella läggningar. Detta medför flera problematiska aspekter både för elever och lärare, då elever med normbrytande könsidentitet och sexuell läggning inte kan identifiera sig som likvärdig den kvinnliga och manliga könsidentiteten eller heterosexualiteten, vilket undervisande lärare måste bemöta med kompletterande kunskapskällor för att kunna genomföra en likvärdig undervisning.

 • 252.
  Ahl, Amanda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Jag vet att min gud inte älskar mig mindre för att jag är kvinna": En kvalitativ studie om muslimska och kristna kvinnors uppfattningar om religion, exkludering och marginalisering i Sverige.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete i religionsvetenskap undersöker vilka uppfattningar fyra kvinnor med kristen och muslimsk religionstillhörighet har om sin religion och religionens roll i Sverige,samt vilka upplevelser vederbörande kvinnor har av exkluderande och marginaliserande behandling, grundat i sin religion och sitt kvinnliga kön. Det genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med två kvinnor med muslimsk religionstillhörighet och två kvinnor med kristen religionstillhörighet. Studiens resultat pekar på att kvinnor med kristen och muslimsk religions tillhörighet upplever exkluderande och marginaliserande behandling både av agenter inom samhällsinstitutioner, främst inom skolan, samt inom den religiösa grupp de tillhör.Studiens resultat visar också på att det finns upplevelser av en okunskap bland människor i Sverige om hur religionernas ideologi talar för män och kvinnors jämlikhet och jämställdhet,där religiös fundamentalism, och extremistiska värderingar att kvinnan är underordnad mannen, uppmärksammas mer än religionens ”sanna” värderingar.

 • 253.
  Ahl, Daniel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Utveckling av instyrningsfunktionen hos ett dockningsinterface2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this project the task has been to develop a product that will facilitate an operation for personnel working in a sterilization center. The operation is to steer the front of a loading trolley into the chamber of an autoclave, a so-called docking. The moment is complicated because the margins to deviate from ideal docking position and still succeed, is very small.

  The principal Getinge's desire was that the product could be retrofitted at the customers on their existing systems. One of the demands was that the product should fit two types of trolleys, one with a adjustable working height and one with a fixed working height. Getinge is supposed to purchase the system from a subcontractor who shall manufacture it and the requirement from Getinge is that the cost of purchase mustn't exceed SEK 500

  Initially principles, solving the problem was developed. These were presented in the form of sketches and CAD models. After evaluating the principles one of the them were selected as the winner and was further developed in a stage called primary construction. The winner was a mechanical system consisting of two units, one unit attached to the autoclave and one unit attached to the underside of the trolley.

  The system's functionality was to facilitate the docking operation, allowing larger deviations from the ideal docking position, still with a successful docking. This was achieved by a conical design of the unit attached to the underside of the trolley.

  The system was designed with respect to facilitate retrofitting. Components and materials were selected to ensure a long life-span. It was also taken in account that the system should be ergonomic since it's operated by people.

 • 254.
  Ahl, Lena
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Från begränsad till utvidgad. En studie om vilka faktorer som inverkar på hur lärare förhåller sig till den nya och mer komplexa lärarrollen.2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med studien är att försöka tydliggöra vem individen bakom dagens lärarroll är. Jag vill lyfta fram vad det är i lärarens bakgrund som inverkar på hur han/hon förhåller sig till och hanterar den nya och mer komplexa rollen, vilken jag har valt att benämna ”den utvidgade” lärarrollen. Studien baserar sig dels på den fältstudie som jag gjorde inför min C-uppsats (2002), vilken berörde lärares arbete i det ”postmoderna” samhället. Den empirin är kompletterad med sju stycken nya livsberättelser. Män och kvinnor berättar för mig om sin uppväxt, skolgång, vägen till läraryrket och hur de ser på den nya och mer komplexa rollen. Ämnet är intressant med tanke på att de förändringar som sker i samhället även inverkar på skolan, lärarna och eleverna. Dagens komplexa samhälle kräver reflexiva identiteter vilket i sin tur ställer andra krav på skolan och lärarna än att enbart vara kunskapsförmedlare. Min studie visar att de lärare som accepterar den utvidgade lärarrollen fullt ut är avvikaridentiteter och dessutom flexibla och förändringsbenägna. De flesta av lärarna är reflexiva och självständigt reflekterande och några av närmar sig Touraines beskrivning av ”subjektet”, vilket innebär att individen själv är med och skapar de sociala förutsättningarna som han/hon lever i. Den skola som jag har gjort min studie på verkar vara på väg att bli en skola för subjektet.
 • 255.
  Ahl, Lena
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Lärares arbete i det postmoderna samhället2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Jag har under ett års tid vistats regelbundet på en högstadieskola och intervjuat lärare om hur de upplever sin arbetssituation. Jag har försökt förstå grunderna för deras upplevelser med hjälp av i första hand, C Wrigt Mills och Andy Hargreaves. De bekymmer och problem som tydligast framträder hos lärarna handlar om svårigheter med att arbeta i arbetslag,, hantera elever med problem, krav på förändringar och flexibilitet samt den ökning av stress och tidspress som många upplever. Jag vill lyfta fram att en del av de bekymmer som lärarna upplever i sin arbetssituation har sin förklaring i problem på samhälls- och organisationsnivå. Eftersom människan lever i en miljö som är begränsad kan hon inte förväntas vara medveten om alla orsaker till sin belägenhet eller det egna jagets begränsningar.
 • 256.
  Ahl, Lena
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Hoffert, Anna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Vad ska man med mobilen till? En undersökning av hur individer tolkar och förhåller sig till mobiltelefonen.2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Vi har gjort en undersökning om vilken funktion mobiltelefonen fyller för människor i olika åldersgrupper och kön. Vi vill försöka förstå vilket förhållande individer har till mobiltelefonen, och hur de använder sig av den. Vi är intresserade av om de olika grupperna ser någon risk med att använda mobiltelefon och vi har också undersökt vilken inställning människor generellt sett har till ny teknik. Genom att i huvudsak använda oss av SCOT-teorin (socialkonstruktivism med inriktning på teknik) vill vi försöka förstå hur olika människogrupper tolkar och förhåller sig till mobiltelefonen. För att få en djupare inblick i vad risk innebär för olika individer, använder vi oss av Giddens och BEcks teorier. Vi har genomfört en kvalitativ undersökning bestående av tolv semistrukturerade intervjuer där lika delar manliga och kvinnliga respondenter ingår i undersökningsgruppen. Gruppen är indelad i fyra olika åldersintervaller, 13-20 år, 21-40 år, 41-60 år, och 61 år och däröver. Detta för att vi tror att de olika åldersintervallerna representerar olika skeden i livet och för att vi vill undersöka om det finns några skillnader mellan grupperna. Vår undersökning visar att ungdomar är mycket intressereade av ny teknink och att de anser att det är viktigt att ha den sedaste modellen av mobiltelefon.De använder telefonen för att skicka SMS och för att ringa till kompisar. Mellangrupperna 21-40 år, 41-60 år, använder mobilen mestadels i sina arbeten och inte lika mycket privat som vad ungdomarna gör. Det är inte viktigt med den senaste modellen och de är heller inte lika intresserade av ny teknik som ungdomarna är. Den äldre gruppen 61 år och däröver anser att mobilen utökat deras frihet och möjlighet till aktiviteter och att mobilen blivit en trygghetsfaktor i deras liv. Alla respondenter uttrycket en oro för strålningsrisken och risker i samband med mobiltelefoni och bilkörning.
 • 257.
  Ahl, Madeleine
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lundgren, Anton
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Diskussionens kraft: En kvalitativ studie angående hur elever stöttar varandra i gruppsamtal kring naturvetenskapliga fenomen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt forskning utgör det naturvetenskapliga språket och dess begrepp en betydande del av naturvetenskaplig utbildning, och samtidigt konstateras att det naturvetenskapliga språket och dess begrepp är det största hindret för elevers naturvetenskapliga lärande. Flera forskare hävdar att för att elever skall kunna utveckla begreppsförståelse måste eleverna socialisera med människor som har mer utvecklad språklig kunskap, och då framför allt genom samtal och diskussion av frågor och problem som berör den naturvetenskapliga diskursen. Samtidigt visar forskning att lärande inte per automatik är ett resultat av arbete och samtal i grupp, utan att de sociala och kunskapsmässiga förutsättningarna i grupper är av vikt för hur givande ett gruppsamtal blir.

  Enligt Skolverket skall elever ges möjligheter att samtala och kommunicera samt utveckla sin förmåga att arbeta tillsammans med andra. Därför väcks nyfikenhet kring hur detta gemensamma arbete fortlöper, och om eleverna samarbetar i gruppsamtal. Hur stöttar elever i årskurs 4 och 6 varandra i sina lärandeprocesser i samtal kring frågor om fysikaliska fenomen inom arbetsområdet krafter? Resultatet av denna studie visar att elevers stöttning av varandra sker på ett flertal olika sätt, samt att stöttningen är av betydelse för samtalets utfall och hur givande samtalet blir. Tillsammans kan elever konstruera kunskap kring fenomen och begrepp, om eleverna klarar av att samarbeta och stötta varandra i sina lärandeprocesser. 

 • 258.
  Ahl, Madeleine
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lundgren, Anton
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hur kan en regndroppe vara sur? Den har väl inga känslor?: En litteraturstudie om hur elevers språk och begreppsförståelse i de naturvetenskapliga ämnena kan utvecklas2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En viktig del av att lära naturvetenskap är att lära sig kommunicera naturvetenskap. Användandet av begrepp i de naturvetenskapliga ämnena förekommer i stor utsträckning, vilket har visat sig hämma elevers utveckling inom dessa ämnen. Ändå slår Skolverket fast att elever skall kunna använda sig av begrepp i den naturvetenskapliga klassrumskommunikationen, och således undersöks i denna litteraturstudie hur arbete med naturvetenskaplig begreppsförståelse kan te sig; vad sägs i den nationella och internationella naturvetenskapsdidaktiska forskningen? Synliggörs arbetsmoment i vilka eleverna får möjlighet att utveckla sin begreppsförståelse? Forskning pekar på vikten av att samtala, och att samtalet skall löpa som en röd tråd genom naturvetenskapliga arbetsmoment, såsom laborationer, där naturvetenskapliga fenomen konkretiseras och synliggörs. Lärarens roll i samtalet är tydlig: den ska syfta till att guida elever genom naturvetenskapens komplexitet och tvetydiga ordförråd genom vardagsnära samtalsämnen, och i förlängningen främja elevers förståelse av och utveckling inom de naturvetenskapliga ämnena.

 • 259.
  Ahlabo, Henrik
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Blickby, Sebastian
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  (O)likabehandlingsplaner: En kvalitativ textanalys av tre skolors likabehandlingsplaner2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en kvalitativ studie kring likabehandlingsplaner i grundskolans senare år. Syftet med studien har varit att med hjälp av den kvalitativa textanalysen analysera de nationella styrdokumenten samt de lokala handlingsplanerna. För att på så vis få en inblick i hur skolorna har valt att formulera det praktiska arbetet med likabehandling utifrån de sju diskrimineringsgrunderna i sina likabehandlingsplaner. Vidare har vi även ställt skolornas likabehandlingsplaner i relation till de nationella styrdokumenten Skolverkets Allmänna råd[1]samt DO, BEO och Skolinspektions handledning[2]. Vidare har vi i denna studie utgått från följande frågeställningar:

   

  Frågan till de nationella styrdokumenten är följande:

  • Hur kommer likabehandling till uttryck i Skolverkets Allmänna råd[3] samt i DO, BEO och Skolinspektionens handledning[4]?

   

  Frågor till lokala handlingsplaner:

  • Hur har skolorna valt att formulera det praktiska arbetet med likabehandling samt diskrimineringsgrunderna i sina likabehandlingsplaner?
  • Hur förhåller sig grundskolornas likabehandlingsplaner till Skolverkets Allmänna råd[5]samt DO, BEO och Skolinspektionens handledning[6]?

   

  Metoden vi har använt oss av är en kvalitativ textanalys. I denna studie har vi kunnat se att en utav de tre slumpmässigt utvalda grundskolornas likabehandlingsplaner har allvarliga brister, främst rörande kartläggning och nulägesanalys. 

   

  [1]Skolverket 2009b

  [2]DO, BEO och Skolinspektionen 2009

  [3]DO, BEO och Skolinspektionen 2009

  [4]Skolverket 2009b

  [5]Skolverket 2009b

  [6]DO, BEO och Skolinspektionen 2009

 • 260.
  Ahlbeck, Iselin
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Johansson, Ida-Paulina
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Hållbarhet - styrning, arbete och redovisning: Arbetsförloppet med hållbarhetsfrågor i sex stora svenska textilföretag2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problembakgrund: Ekonomiska kriser och hållbarhetskriser har lett till förändringar i sociala, ekonomiska och ekologiska förhållanden världen över. Företag börjar ta större ansvar för hållbarhet men kan uppleva stora svårigheter att uppnå sina hållbarhetsmål. Detta beror på att det saknas förståelse för hur processen ser ut. Beslutsfattare har svårigheter med att skapa en plan som går ända från hållbarhetsvision till hållbarhetsredovisning via strategi, implementation och prestationsmätning. Textilindustrin spelar en stor roll i den globala ekonomin, och har stor påverkan på sociala och miljömässiga frågor. Studien undersöker hur arbetsförloppet med hållbarhetsfrågor ser ut hos sex stora textilföretag: KappAhl, Hemtex, Åhléns, Haglöfs, Indiska samt Gudrun Sjödén.

  Frågeställning: Hur ser arbetsförloppet ut i svenska textilföretags verksamhet från att hållbarhetsmål utformas till att resultat redovisas?

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera arbetsförloppet i stora svenska textilföretag från att hållbarhetsmål utformas till att resultat redovisas, och generera en ökad förståelse för detta.

  Metod: För att få fram relevant data med utgångspunkt i frågeställningen utfördes en kvalitativ studie. Eftersom det saknas kunskap kring frågeställningen har studien ett induktivt angreppssätt där ökad förståelse inom området försöktes skapas. Detta gjordes med hjälp av intervjuer med personer som aktivt arbetar med hållbarhetsarbete i respektive företag.

  Resultat:Studien har identifierat ett arbetsförlopp över hållbarhetsarbetet i de undersökta företagen bestående av vision, mål, strategi/plan,genomförande och redovisning. Studien har även funnit faktorersom påverkar hållbarhetsarbetet. Dessa är lönsamhet, mål, strategi, budget, struktur, kultur, lärande, samarbete, integration samt redovisning. Studien har även ökat förståelsen för vikten av att integrera hållbarhet i hela verksamheten.

 • 261.
  Ahlberg, Ingela
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Mental kontroll och den ironiska processen i golf.: Ett fältexpriment.2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Idrottare drabbas ibland av störningar av den mentala kontrollen under idrottsutövande som skulle kunna härledas till den ironiska processen. Syftet med studien var att undersöka om ironiska effekter kunde uppstå under en tävlingssituation i golf. Det genomfördes ett fältexperiment med åtta golfspelare, i åldrarna 16-17 år (m=16,25) och med golfhandicap mellan 3,5 och 16,7 (m=9,12), som på ett övningsfält fick slå vardera 20 bollar mot en flagga 143 meter bort (tio bollar i kontrollsituationen, tio i exprimentsituationen). De instruerades att försöka slå bollarna så nära flaggan som möjligt, dock inte till höger om den gränslinje som drogs fyra meter till höger om en tänkt centrallinje från utslagsplatsen till flaggan. Resultaten visade att försökspersonerna i högre grad slog bollen till höger om centrallinjen under kontrollsituationen än i exprimentsituationen. Tänkbara förklaringar till detta skulle kunna vara överkompensation i tävlingssituationen eller att kontrollsituationen kändes mer stressande än tävlingssituationen. Andra förklaringar, som diskuteras, skulle kunna vara att exprimentsituationen inte upplevdes stessande eller inte framkallade de stessfyllda emotioner som påverkar just dessa personer. Det diskuteras också ifall det faktum att golfspelarna är experter i sin idrott skulle kunna vara en orsak till att tävlingsmomentet inte framkallade några tendenser till ironiska effekter.
 • 262.
  Ahlberg, Jenny
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  La situation économique au temps de "Germinal" - une étude comparative de la condition des mineurs et de la situation de la compagnie minière dans le roman aussi bien que dans la réalité2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [fr]

  Uppsatsen behandlar den ekonomiska situationen i "Germinal" av Émile Zola. Det är mycket i romanen som handlar om ekonomi, t.ex. gruvarbetarnas ekonomiska situation och krisen i industrin. Jag har undersökt gruvarbetarnas ekonomiska situation, deras arbetsförhållanden och boendeförhållanden, liksom borgarnas situation. Uppsatsen behandlar också den övergripande ekonomiska situationen och hur denna påverkar industri, gruvarbetare och borgare. Bokens händelser och gruvarbetarnas och borgarnas reaktioner på dessa granskas i uppsatsen, liksom gruvbolagets ekonomi och organisation. Jag har också studerat motsvarande situationer i verkligheten och gjort en jämförelse.

  Le mémoire traite la situation économique dans «Germinal» par Émile Zola. Une grande partie du roman tourne autour de l’économie, soit l’économie des mineurs, soit la crise industrielle. J’ai examiné la situation économique des mineurs, leurs conditions de travail et leur mode de logement aussi bien que la situation des employeurs, la situation économique en

  gros et comment celle-ci influence l’industrie, la bourgeoise et les mineurs. La série d’évènements et la réaction des employeurs et des mineurs est prise en considération ainsi que l’organisation et la situation économique de la Compagnie des Mines de Montsou. J’ai étudié les situations correspondantes dans la réalité aussi, par exemple la situation économique des mineurs, les conditions de travail et la situation des mines de charbon. Une comparaison entre roman et réalité a également été faite.

 • 263.
  Ahlberg, Jenny
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Släktbandens betydelse för styrelsens funktioner i familjeföretag2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Familjeföretagen dominerar många av världens ekonomier, och är speciella eftersom familjen ofta finns med i företagets ledning och styrelse. Just på grund av släktrelationerna kan styrelseledamöter som är familjemedlemmar tänkas ge en speciell karaktär till styrelsen, som i sin tur kan tänkas påverka betoningen på styrelsens funktioner, det vill säga de uppgifter styrelsen ägnar sig åt. Uppsatsens syfte är med detta som bakgrund att förklara släktbandens betydelse för styrelsens funktioner i familjeföretag.

  I uppsatsens teori behandlas familjen utifrån tre delar, vilka är om styrelseledamöterna är familjemedlemmar eller inte, hur nära släkt de är, samt om flera generationer inom samma familj finns representerade i styrelsen. De två senare delarna kombineras till något som kallas släktkoefficient, som anger ett medeltal för hur nära släkt styrelseledamöterna är. De olika styrelsefunktioner som teorin utgår från är kontroll, hantering av resursberoende samt konfliktlösning.

  Undersökningen genomfördes genom två enkäter samt genom insamling av kompletterande information från Affärsdata. Resultatet blev fullständiga svar från 94 familjeföretag. I analysen visade det sig att fyra styrelsefunktioner kunde identifieras, närmare bestämt kontroll, hantering av resursberoende, konfliktlösning och beslut, där den senare behandlats som en del av konfliktlösning i teorin.

  I analysen undersöktes samband mellan de tre delarna i familjedimensionen samt de fyra styrelsefunktionerna. Det visade sig finnas samband mellan släktkoefficienten och betoningen på funktionerna kontroll, hantering av resursberoende samt beslut, vilket kan tolkas som att släktrelationerna i styrelsen har betydelse för betoningen på dessa funktioner. Det fanns också samband mellan antalet generationer i styrelsen och betoningen på konfliktlösningsfunktionen. Uppsatsens bidrag är att ha påvisat betydelsen av hur nära släkt styrelseledamöterna är för styrelsens funktioner.

 • 264.
  Ahlberg, Joakim
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Jacobson, Lars
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bankservice via telekommunikation1991Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Avsikten med arbetet är att gen en god grund för att kunna utforma en säker och bra anpassad telefonbank åt Hallands Föreningsbank. Författarna har genomfört arbetet med tanke på den anknytning till intern marknadsföring och Service Management som finns i ett tjänsteföretag. Detta löper som en röd tråd genom arbetets resultat och det sätt författarna genomfört undersökningen på. Service Management beskrivs som det optimala sättet att utforma ledning och strategi i ett tjänsteföretag. För att uppnå ett bra resultat har de studerat andra bankers lyckade eller mindre lyckade telefonbanker. Detta för att kunna utvärdera flera alternativa tillvägagångssätt i utformandet.
 • 265.
  Ahlberg, Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lindblom, Roland
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  H2 För racing2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Motor sports have been around as long as motor vehicles have been. Sports are often seen as costly polluter but in the same time the motor sports have encourages a large part of development, both for vehicles and other industries. Inventions like rear mirror and ABS brakes come from motor sports.

  One way to once again drive development forward while making motor sports carbon-neutral is to run the race cars on hydrogen.

  In this thesis, the goal is to convert a spark ignition engine for hydrogen operation. The basis for the hydrogen conversion is the current situation analysis, which raises questions about racing, safety, economy and technology.

  In the current situation the most hydrogen are made from natural gas reforming, giving a net increase of carbon dioxide in the atmosphere. The technology and the desire are to produce hydrogen from all eco-friendly sources such as hydro, solar and wind power. Today, hydrogen is stored efficiently in 700 bars composite tanks.

  This thesis shows how easy most diesel, wankel or spark ignition engines can be converted to hydrogen. Our engine has been converted through the reconstruction of ignition and fuel systems for hydrogen.

  One possible scenario for hydrogen racing is to use professor Stenmark hydrogen balls (macro-spheres) in a piping system in the car. As the macro-spheres can be easily inserted in the pipe, the safety, space and emphasis in the car improved significantly against other storage methods of hydrogen. Today there are no race classes for hydrogen vehicles, but in the future, hydrogen vehicles can perhaps compete on equal terms or in their own classes.

 • 266.
  Ahlberg, Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nelje, Joel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kraftvärmeverk i glesbygd - en möjlighet?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our purpose in this paper is to examine if there is any profitability for a company with a factory in the timber industry to invest in a combined heat and power, CHP. Based on analysis and the results that the paper generates, we will give Derome AB a suggestion on how it is a profitable investment or not to installing in a CHP.

  By investing in a CHP plant, you can get a high efficiency, which means that companies can use their resources more effectively. The Swedish wood industry has by-products of production that can be used for combustion in their boiler which is an advantage.

  The essay is a qualitative study where we have a case company, Derome AB. In this company, we interviewed two employees who have knowledge in the study. They have helped us to provide information and data about their business.

  We chose to use the pay-off- and the net present value method, NPV, to see if there are profitable advantages for the investment. For investment decisions these two methods are the most common for companies. Pay-off is a simply method to see whether an investment is profitable, while the NPV is a more accurate method.

  CHP plants produce both electricity and heat for consumption. They have a high efficiency between 80-90%. Previous studies show that Sweden is in a situation where they need to install more CHP to expand the district heating network and to increase electricity production. CHP will according to previous studies also be an important part of Sweden's electricity supply.

  Swedish timber industry is important for Swedish exports and has nearly 270 thousand employees either directly or indirectly. Wood industry has a great potential for expansion to produce both electricity and heat.

  The conclusion of our study indicates that there are profitability advantages of investing in a CHP plant in Kinnared. The investment could be seen as an environmental investment and therefore use a low discount rate in NPV. But for Derome AB it can not be seen as an investment profitable when they use a 12% discount rate and 15% in return on investment. The pay-off time for the investment can be seen as profitable by both authors and Derome AB.

 • 267.
  Ahlberg, Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nelje, Joel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Revisorn och revisionens roll i ideella föreningar - en studie på idrottsföreningar2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Non-profit organizations have a large and significant role in Swedish society and Thunberg (2006) choose to express it like Sweden stops without nonprofit effort. But in several non-profit organizations, and then perhaps especially in sports, there exist problems with the economy. Tate (in Vermeer, Raghunandan & Dana, 2009) explains that the audit of non-profit organizations differs from the audit of for-profit companies as they often have differences in culture, organizational structure, financial requirements, accounting standards, financial reporting, financial statements and the auditor's risk environment. While the audit is different, it should also be noted that in the vast majority of non-profit organizations, there are no statutory requirements for audit, but despite this, 99% of all non-profit organizations have some form of audit regulated by their statute (Lundén & Lindblad, 2011). Meanwhile, several Swedish sport federations began using more and more of the elite licenses for clubs which play in the highest and higher series.

  Purpose of the study: With this study, we want to describe and analyze the auditor and the audit's role and influence in sports. The aim is also to develop a study to understand whether the auditor is of importance for survival and sports club building and the fulfillment of their goals. This has been a contributing factor to our research question: What is the auditor and the audit's role and influense in Swedish non-profit sports clubs and what is their significance in the sports association's work with economic goals versus goals of achievements?

  Method: We chose to conduct a qualitative study and has worked with an inductive approach. In this study, we have chosen to focus on two groups of respondents in our empirical data collection: sports and auditors in sports. We interviewed three sports clubs and four auditors.

  Results and conclusions: We believe this completed study say that the auditor is an important part of sports associations in Sweden. By being able to be of assistance to them as there always exists knowledge that is needed to make important decisions for the association. We also find that although the purpose and aim of the activities of sports associations and the companies are different, this do not change the auditor's role in any substantial way, but work on the same basic principles of business. However, independence is something that can be questioned in several clubs as it seems, without that auditors put any more emphasis on it. 

 • 268.
  Ahlberg, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Patrick
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Miljöledningssystem1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 269.
  Ahlberg, Niklas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Pettersson, Olle
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Musiken är framtiden: En studie om hur musik kan bygga varumärkeskapital2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien visar att strategiskt arbete med musik för att bygga varumärkeskapital kan användas på många olika sätt för att stärka varumärket. Alla organisationer är olika och musik kan hjälpa varumärken att differentiera sig mot konkurrenterna. Att koppla varumärket till musik genererar ett starkare varumärkeskapital oberoende av hur stark kopplingen är till musiken, förutsatt att organisationen är medveten om att musik påverkar hur varumärket uppfattas. Att stegvis förbättra och utveckla användningen av musik i kommunikationen anser vi är av vikt då både den egna marknaden och musikindustrin kontinuerligt utvecklas. Att varumärket innehar en egen strategisk musikplattform som uppfattas trovärdig av marknaden, anser vi är det mest effektiva.

 • 270.
  Ahlberg, Patrik
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Grimåsen, Maria
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Transsexualitet: Transsexuella patienter i vården2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Minorities risk being excluded from society and discriminated in different ways. Transexuals is a group who is exposed to these risks not only in society but also in medical attendance. The purpose of this literature review was to elucidate factors affecting the meeting between health professionals and transsexual patients. Transsexuals had difficulty in finding health professionals who respected their gender identity. This resulted in that health care was made inacces-sible. Furthermore this group of patients experienced disinterest from the professionals and this resulted in a lack of their health care needs. When professionals showed respect and empathy for the transsexual, combined with awareness and competence, the treatment was optimal. Discrimination and transphobia against this group of patients were due to inadequate skills, morals and different individual set of values. General health problems of this group of patients were assumed being caused by the patients transsexuali-ty.

  A significant factor was to address the transsexuals by the right pronouns as an impaired quality of care was experienced when wrong pronouns were used during a heath care meeting. The heteronomous view within health care excluded the transsexuals from investigations, treatments and health care availability.

  Lack of prior research has resulted in poorly trained professionals regarding transsexuality. This deficiency occurred both in primary and institutional care. Recent knowledge is based on clinical experience and to a less extent of scientific evidence. This has resulted in that nursing students had an inadequate formal education regarding transgender issues.

 • 271.
  Ahlberg, Tony
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Väremo, Lukas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Varaktighet: - den bortglömda aspekten av viktminskning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I sjuksköterskans hälsofrämjande arbete krävs kunskap om hälsorisker och förmåga att se till patientens behov, såväl de fysiska, psykiska och sociala. Övervikt och fetma är idag ett av samhällets största problem, och har en komplex uppkomstmekanism. Möjligheten till en varaktig viktreducering påverkas av en rad olika faktorer. För att övergå till den hälsosamma livsstil som krävs för en varaktig viktnedgång, behövs en beteendeförändring. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur psykologiska och psykosociala faktorer påverkar överviktiga individers möjlighet till en varaktig viktnedgång. I resultatet framkom två huvudteman: Motivation och mål samt Livsstilsförändring. Individer har varierande förmåga till självkontroll, egenvård och följsamhet, samt olika tillgång till stödfunktioner i samhället. Motivation och mål har en central roll. Hur personer reagerar på utmaningar och svårigheter är också högst individuellt och avgörande för en varaktig viktnedgång. En ökad kunskap genom utbildning och forskning rörande psykologiska och psykosociala faktorer kan underlätta sjuksköterskans möjlighet till individanpassad vård och förbättra motivationsstrategier för livsstilsförändringar. Mer kunskap kan även leda till ett förbättrat bemötande och omvårdnad. 

 • 272.
  Ahlbin, Tina
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Olofsson, Caroline
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Barnsexhandel i Europa- Ett globalt hälsoproblem2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 273.
  Ahlborg, Mikael
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Exploring Socioeconomic Status and the association with Mental Health in school children – a cross-sectional study2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Poor Mental health in adolescence has become more prevalent over the past decades. Differences between gender and age in mental health are apparent where girls rate their mental health lower than boys. Socioeconomic status has proven to be a determinant for poor mental health, however in detecting poor mental health, the use of solely objective measures may not suffice. The aim of this cross-sectional study was to explore different aspects of socioeconomic status and their association with school children’s mental health. The data was obtained from the 2009/10 HBSC survey in Sweden. A sample of 4449 students aged 11 and 15 was included. Binary logistic regression with odds ratio (OR) and 95% confidence intervals (95%CI) was used to estimate the associations between the different aspects of SES and mental health outcomes. The relationship between poor mental health and low subjective economic status was significant while no such relationship was found in the other SES-measures. The use of subjective economic status may be a more reliable determinant for poor mental health than objective and relative measures. Future studies should focus on developing targeted interventions, also on the understanding of socioeconomic status in childhood.

 • 274.
  Ahlborg, Mikael
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Bergeld, Sofi
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Mannischeff, Marie
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Musikens effekt på postoperativ smärta2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Efter ett kirurgiskt ingrepp uppkommer alltid smärta, som ett svar på vävnadsskada, som ökar risken för postoperativa komplikationer. Därav har det blivit patientens rätt att få postoperativ smärtlindring. På de flesta sjukhus används huvudsakligen analgetika som postoperativ smärtlindring. Det förekommer inadekvat postoperativ smärtlindring vilket kräver nya strategier och förbättringar inom postoperativ smärthantering. Musik har visat sig kunna minska oro, sänka hjärtfrekvens och blodtryck samt bidra till ett ökat välbefinnande. Baserat på den här kunskapen är det lockande att framhäva om musik möjligen kan ha positiva effekter på postoperativ smärta. Syftet med studien var att belysa musikens effekt på postoperativ smärta hos kirurgpatienter, som ett komplement till analgetika. Studien genomfördes som en litteraturstudie där 19 vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. Resultatet visar tydligt att patienter som genomgår ett kirurgiskt ingrepp och får musikbehandling i genomsnitt uppskattar sin smärtintensitet lägre än de patienter som inte får musikbehandling. Musik som behandling kan även minska patienters behov av analgetika efter ett kirurgiskt ingrepp. Förslag till vidare forskning kan vara att undersöka vilken dosering och typ av musik som ger optimal smärtlindrande effekt samt om musikbehandling kan förkorta patientens sjukhusvistelse efter ett kirurgiskt ingrepp.

 • 275.
  Ahlborg, Mikael
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Svedberg, Petra
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Nyholm, Maria
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Morgan, Antony
  Glasgow Caledonian University, Glasgow, United Kingdom.
  Nygren, Jens M.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Socioeconomic inequalities in health among Swedish adolescents - adding the subjective perspective2017In: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 17, article id 838Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Socioeconomic inequalities in adolescent health predict future inequalities in adult health. Subjective measures of socioeconomic status (SES) may contribute with an increased understanding of these inequalities. The aim of this study was to investigate socioeconomic health inequalities using both a subjective and an objective measure of SES among Swedish adolescents.

  Method

  Cross-sectional HBSC-data from 2002 to 2014 was used with a total sample of 23,088 adolescents aged 11–15 years. Three measures of self-rated health (dependent variables) were assessed: multiple health complaints, life satisfaction and health perception. SES was measured objectively by the Family Affluence Scale (FAS) and subjectively by “perceived family wealth” (independent variables). The trend for health inequalities was investigated descriptively with independent t-tests and the relationship between independent and dependent variables was investigated with multiple logistic regression analysis. Gender, age and survey year was considered as possible confounders.

  Results

  Subjective SES was more strongly related to health outcomes than the objective measure (FAS). Also, the relation between FAS and health was weakened and even reversed (for multiple health complaints) when subjective SES was tested simultaneously in regression models (FAS OR: 1.03, CI: 1.00;1.06 and subjective SES OR: 0.66, CI: 0.63;0.68).

  Conclusions

  The level of socioeconomic inequalities in adolescent health varied depending on which measure that was used to define SES. When focusing on adolescents, the subjective appraisals of SES is important to consider because they seem to provide a stronger tool for identifying inequalities in health for this group. This finding is important for policy makers to consider given the persistence of health inequalities in Sweden and other high-income countries. ©  The Author(s). 2017

 • 276.
  Ahlborg, Tone
  et al.
  Nordic School of Public Health, Göteborg, Sweden.
  Dahlöf, Lars-Gösta
  Göteborg University, Sweden.
  Hallberg, Lillemor R.-M.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Quality of the Intimate and Sexual Relationship in the First-Time Parents Six Months After Delivery2005In: Journal of Sex Research, ISSN 0022-4499, E-ISSN 1559-8519, Vol. 42, no 2, p. 167-174Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aimed to describe the quality of the intimate relationship among parents six months after the birth of their first child. The Dyadic Adjustment Scale (DAS) has been modified and used on 820 responding first-time parents, of which 768 were couples. The results reveal that most parents were happy in their relationship, but both mothers and fathers were discontented with the dyadic sexuality. "Being too tired for sexual activity" was a problem, especially for the mothers, and the most common frequency of intercourse was once or twice per month. The result does not support the assumption that the couples compensate the lacking sexuality with sensuality. Good communication within the couple was associated with higher levels of several dimensions of the intimate relationship, especially dyadic consensus and satisfaction. Thus, one way to stabilize and strengthen a relationship when dyadic sexual activity is low would be to emphasize dyadic communication and sensual activity.

 • 277.
  Ahlborg, Tone
  et al.
  Nordic School of Public Health.
  Persson, Lars-Olof
  University of Göteborg.
  Hallberg, Lillemor R.-M.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Assessing the Quality of the Dyadic Relationship in First-Time Parents: Development of a New Instrument2005In: Journal of Family Nursing, ISSN 1074-8407, E-ISSN 1552-549X, Vol. 11, no 1, p. 19-37Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this research was to psychometrically evaluate the Dyadic Adjustment Scale (DAS), modified for use with new, first-time parents by extending the items of communication, sensuality, and sexuality. A total of 820 Swedish respondents, 6 months after the birth of their first child, participated in the study. Psychometric evaluation was conducted with factor analysis. The obtained factor structure was tested with multitrait analysis program. Thirty-three itemswere found to fit into a five-factor solution, explaining 50% of the total variance. Descriptive data revealed thatmost new parentswere satisfied with their intimate relationship in general, but dissatisfied with their sexual lives. Themodified DAS, now called the Quality of Dyadic Relationship Instrument includes 33 items and seems to be a useful, updated measurement for assessing quality of the intimate relationship in new first-time parents.

 • 278.
  Ahlbäck, Annie
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Kvarnsäter, Petra
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  En av 36,7 miljoner: Att få en HIV diagnos2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Although HIV is a well-known disease and millions of people worldwide are affected, it is still one of the world's most stigmatized diseases. Stigmatization causes the disease to be associated with both prejudice and shame, affecting the people who suffer from the disease annually. The purpose of this qualitative literature study was to highlight patients' experiences of getting an HIV diagnosis. The results of the literature study were based on nine scientific articles that resulted in the following six themes: Experiences of shock, experiences of anger and guilt, experiences in fear of dying, experiences of difficulty whit disclosure to friends and family, experiences of acceptance, and experiences of the diagnosis as a positive turning point. In the results, it was clear that the diagnosis raised many strong emotions and that the people who are affected are in urgent need of assistance and support from healthcare professionals to handle the diagnosis. Hence, it is important that nurses get an insight into the experiences regarding an HIV diagnosis and receive more education in the subject so that the right information can be given.

 • 279.
  Ahlbäck, Fredrik
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Erlandsson, Daniel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Snacka om Spotify2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel

  : Snacka om Spotify

  Författare

  : Fredrik Ahlbäck och Daniel Erlandsson

  Handledare

  : Christine Tidåsen

  Nivå

  : Kandidatuppsats, Marknadsföring (15hp), VT 2010

  Nyckelord

  : Word of Mouth, Sociala medier, Twitter, Facebook, Blogg

  Frågeställning

  : Hur har Spotify använt sig utav sociala medier och Word of mouth?

  Syfte

  : Syftet med vår studie är att förklara hur sociala medier och WOM har använts utav Spotify. Denna uppsats kommer alltså att vara en fallstudie om företaget Spotify men för att få ett bredare perspektiv och en djupare förståelse så kommer vi även att undersöka hur kunderna har uppfattat WOM kring Spotify. De sociala medierna vi kommer undersöka och titta närmare på är Facebook, Twitter och bloggar. I avseendet WOM kommer vi både att titta på viral marknadsföring, vilket är WOM på internet, men vi kommer också att titta på WOM offline.

  Metod

  : Det är en kvalitativ och kvantitativ studie med ett deduktivt angreppssätt.

  Teoretisk referensram

  : I detta kapitel presenteras den teori vi har valt att utgå ifrån för att gå vidare till den empiriska delen och analysen. Vi börjar med att presentera en lite bredare teori för att alltef-tersom komma in mer och mer på de faktorer vi valt att fokusera på

  Empirisk studie

  : Data är insamlad via en öppen individuell telefonintervju med Sophia Bendz, Global Marketing Director på Spotify samt en enkätundersökning på 192 Spotify-kunder.

  Slutsats

  : Vi har identifierat två saker som genomsyrar allt som Spotify har gjort i sitt arbete med att bygga upp och bibehålla en stark och positiv WOM kring företaget samt arbetet med de sociala me-dierna, de två faktorerna är kvalitet och kundorientering

 • 280.
  Ahldén, Lina
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Johansson, Karin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Johansson, Karin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att vilja leva - Hur sjuksköterskan kan uppmärksamma suicidnära ungdomar inom somatisk vård2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Många suicidnära ungdomar söker somatisk vård strax innan de gör ett suicidförsök. Flera suicid borde därför kunna gå att förhindras. Syftet med studien var att identifiera vilken kunskap sjuksköterskan inom somatisk vård behöver för att uppmärksamma suicidnära ungdomar. Två frågeställningar ställdes för att belysa syftet. Behöver sjuksköterskan specifik kunskap för att uppmärksamma suicidnära ungdomar? Vilka tecken och symtom som tyder på suicidbenägenhet kan sjuksköterskan identifiera vid ett bedömningssamtal? Studien genomfördes som en litteraturstudie. De två största riskfaktorerna för att ungdomar ska begå suicid är tidigare suicidförsök och depression. Suicidnära ungdomar finns inom somatisk vård. Genom kunskap om riskfaktorer, tecken och symtom om suicidalitet kan sjuksköterskan uppmärksamma suicidnära ungdomar vid ett bedömningssamtal. Denna information kan struktureras utifrån VIPS-modellens sökord, vilket gjorts under resultatdelen. Många suicid går att förebygga. Suicidnära ungdomar söker sig i stor utsträckning till somatisk vård. Därför bör resurser läggas på suicidpreventiv utbildning av sjuksköterskor. Vidare forskning behövs om vilken kunskap sjuksköterskor besitter samt i vilken utsträckning de har mod att använda sig av den. Ett annat område för vidare forskning är om suicidnära ungdomar upplever sig uppmärksammade av sjuksköterskor inom somatisk vård.

 • 281.
  Ahlebrand, August
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science. 920801117.
  Investigating the effects of pre-exhausting a synergist prior to a compound exercise.: An electromyographic study2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Pre-exhausting a synergist prior to a compound exercise has been shown to alter the firing patterns in the muscles during the exercise. Pre-exhausting a muscle is done by exercising a muscle group to fatigue with a single joint exercise prior to an exercise.

  Aim: The purpose of this study was to further investigate the effects of pre-exhausting the triceps brachii prior to performing a bench press, measuring the EMG activity in pectoralis major, triceps brachii and deltoid anterior.

  Methods: 30 participants, men (n=15) and women (n=15), performed two different protocols (T1 and T2) while the muscle activity was measured with surface EMG. Electrodes were placed on pectoralis major, triceps brachii and deltoid anterior. Maximum voluntary isometric contraction (MVIC) was performed prior to performing protocols in order to get reference values.

  Results: Pectoralis major and deltoid anterior activation was significantly higher when preexhausting triceps brachii before bench press compared to no PRE, but no significant increase was seen in triceps brachii (p=0.000, p=.0009 and p=0.405 respectively) MVIC expressed in percentages and mean values ± standard deviation during protocol T1 for pectoralis major 45.3(±12.4), triceps brachii 56.28(±15.9) and deltoid anterior 63.45(±31.4) and during protocol T2 pectoralis major 56.41(±18.4), triceps brachii 58.49(±20.07) and deltoid anterior 71.65(±42.7).

  Conclusion: These results suggest that pre-exhausting a synergist prior to a compound exercise may change the muscle activity in the involved muscles. This can be used in a practical sense to develop weak points in the muscles by changing the activation pattern in the muscles hence being able to target specific muscles better.

 • 282.
  Ahlebrand-Lorenzen, Susanne
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Lindskog, Marita
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Eutanasi - en begreppsanalys2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Eutanasi är ett omdiskuterat begrepp som diskuteras både inom media och den medicinska etiken. Det finns ett mångdimensionellt perspektiv av begreppet vilket kan påverka det etiska förhållningssättet i vården av döende patienter. Syftet med begreppsanalysen var att ur ett sjuksköterskeperspektiv tydliggöra begreppet eutanasi inom palliativ vård. Metoden var en modifierad form av begreppsanalys enligt Walker & Avants modell. Resultatet är redovisat genom en lexikal och en litterär analys, som visade skillnader mellan aktiv och passiv eutanasi. Antecedentierna för passiv eutanasi är en obotligt sjuk patient med begränsad tid kvar att leva, attributen är att livsuppehållande åtgärder avbryts eller sätts inte in. Antecedentierna för aktiv eutanasi är en patient som är hopplöst, plågsamt sjuk eller skadad person som önskar avsluta sitt liv. Attributet är en handling som dödar eller tillåter dödande av hopplöst sjuka eller skadade individer. Konsekvensen av eutanasi är att patienten dör. Sjuksköterskor i palliativ vård som kommer i kontakt med patienter som har en önskan om eutanasi, kan ha svårt att hantera situationen på ett optimalt sätt vilket kan leda till att svåra frågor kan bli obesvarade.

 • 283.
  Ahlefeldt-Laurvig, Felicia
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  The impact of eutrophic discharge on invertebrate abundance in Fucus communities2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Eutrophication due to enhanced nutrient concentrations can affect marine communities by altering the species composition of macroalgae and marine invertebrates, where certain species have shown tendencies to increase. The aim with this study was to assess how the species composition changed in relation to the distance from a nutrient enriched stream discharge. The study was conducted in an area with rocky shores and Fucus vesiculosus as the dominant alga, and also included the mouth of the eutrophic stream Kvarnabäcken. Macroalgae and invertebrate abundance was examined in eight locations (including an unaffected reference location) at different distances from the mouth of Kvarnabäcken. The concentrations of total nitrogen and total phosphorus were measured in the marine locations as well as in the stream. Although Kvarnabäcken displayed elevated nutrient concentrations, no distinct nutrient gradient was detected in the marine locations due to distance from the stream. The abundance of invertebrates and macroalgae varied to some extent in the locations, where the location in the immediate mouth area showed most differences, which contributed to the conclusion that the direct impact of nutrient discharge is limited. Although there are aspects indicating that the alterations in animal and algae abundance are consequences of nutrient discharge, other factors that regulate community composition must be considered when evaluating eutrophication in marine communities.

 • 284.
  Ahlenius, Elisabeth
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bynander, Jenny
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sanningens ögonblick - fastighetsmäklaren skapar förtroende i kundmötet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Hur använder fastighetsmäklaren relationsmarknadsföring för att bygga relationer till kunder?

  Syfte: Vi vill skapa förståelse för hur fastighetsmäklaren använder kundmötet för att skapa förtroende till kunden.

  Slutsats: Fastighetsmäklaren bör lägga mest vikt vid att skapa förtroende till kunden genom sin personlighet. Det beror på att majoriteten av våra respondenter anser att förtroende för dem som personer är mer betydelsefullt än förtroendet för deras tjänster. För att skapa förtroende gäller det för mäklaren att kunna infria kundens förväntningar vilket underlättas av att kundens förväntningar är realistiska. Realistiska förväntningar kan skapas genom att fastighetsmäklaren har en aktiv kommunikation med kunden. Det är av stor vikt att kommunikationen mynnar ut i en dialog då det är viktigt att kunden känner att han alltid kan kontakta sin mäklare. Ett kundmöte i form av en dialog bygger på att det finns engagemang hos både mäklaren och kunden. När kommunikation kombineras med engagemang så skapas förtroende hos kunden. Personlighet, engagemang, kommunikation och infriade förväntningar möjliggör förtroendeskapande men förutsätter att en fungerande personkemi finns.

 • 285.
  Ahlgren, AnnaKarin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Larsson, Carina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Omvårdnad av barn med medfödda hjärtfel ur ett föräldraperspektiv1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Anledningen till denna studie är att det har känts viktigt att få kunskap om hur föräldrar till hjärtsjuka barn upplever sjukvården och de förändringar som uppkommer då familjen utökas med ett hjärtsjukt barn. Syftet med studien var att belysa omvårdnad av barn med medfödda hjärtfel ur ett föräldraperspektiv. Då föäldrar nås av beskedet att deras efterlängtade barn har ett medfött hjärtfel, kan förhoppningar och drömmar kring barnet komma i skymundan av upplevelser och sorg över att barnet inte är friskt. Av resultatet framkommer det att föräldrasituationen blir mycket utsatt och det sätter spår i familjelivet och de sociala aktiviteterna minskar. Då föräldrar ställs inför nya situationer är det viktigt för dem att förstå informationen och göra den begriplig. För att möjliggöra ett bemästrande av situationer framhåller föräldrar vkten av att få stöd från familjemedlemmar och sjuksköterskor. Sjuksköterskor bör främja en tillitsfull relation med föräldrar och visa dem respekt för den unika situation de befinner sig i, samt identifiera outsagda behov. Förslag till framtida forskning är att belysa tonårstid och unga vuxenår för barn med medfödda hjärtfel, då dessa barn genom dagens sjukvård ökar i samhället. Sjuksköterskors holistiska synsätt kan vidgas om de får ökad kunskap om barnets erfarenheter av sin sjukdom, dess effekter och upplevelser av sjukvården.
 • 286.
  Ahlgren, Daniel
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Littorin, Philip
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  "Idrott och hälsa ur lärarnas perspektiv": - En kvalitativ studie om hur lärarna arbetar med Idrott och Hälsa samt styrdokumentens kopplinf till praktiken2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ämnet idrott och hälsa är ett viktigt ämne i dagens skola där det har skett en förändring från tidigare läroplaner fram till den vi har nu. Från att det tidigare i princip har varit ren idrott på schemat så finns det idag även en hälsa aspekt att ta hänsyn till. Med det så har direktiven i hur undervisningen ska utformas blivit mindre. Syftet med denna uppsats är jämföra hur styrdokumenten ser ut för ämnet idrott och hälsa för grundskolan med hur lärarna i ämnet idrott och hälsa beskriver hur de arbetar utifrån dessa. Åtta stycken lärare i idrott och hälsa har vi via kvalitativa intervjuer låtit beskriva hur deras undervisning praktiskt går till, vad de tycker om dagens styrning av ämnet och hur de skulle vilja att ämnet ser ut i framtiden. Resultatet av empirin visar lärarnas olika syn på hur deras undervisning utförs och det är med blandade åsikter de beskriver hur man genom styrdokumenten kan nå en ultimat undervisningssituation.

 • 287.
  Ahlgren, Eva
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Isacsson, Malin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Anestesisjuksköterskors strategier för att förebygga postoperativ smärta2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract                                      The management of postoperative pain is insufficient despite increased knowledge of the physiology of pain and the development of new pharmacological guidelines. Postoperative pain left untreated can lead to delayed mobilization and secondary complications such as deep venous thrombosis, pulmonary embolism, cardiac infarction, stroke and pneumonia. The outcome is increased mental and physical disability for the patient and increased costs for the society. The nurse anesthesist has a crucial role in postoperative pain management before and during anesthesia and needs to work preventively to secure sufficient analgesia for the patient. The aim of this study was to enlighten the nurse anesthesist’s strategies to prevent postoperative pain after general anesthesia. Semi-structured interviews with four nurse anesthetists at a hospital in the Southwest of Sweden were analyzed with qualitative content analysis. The nurse anesthesists strived to individualize pain management. The effect of the atmosphere created at the preoperative meeting with the patient, the character of the planned procedure and the usage of other methods of pain management all affected peroperative planning of dosage of intravenous analgesics. By using multimodality analgesia in patients who have surgery under general anesthesia postoperative pain could be prevented and hence contribute to reduced patient disability and faster postoperative recovery.  Furthermore, the in-hospital care time can be reduced which could mean socioeconomic benefits.

   

 • 288.
  Ahlgren, Henrik
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Engström, Roger
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Korpi, Marie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Hans
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Småföretag och revisorer: samspel i ett förväntningsgap1991Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  I denna uppsatsbeskrivs och analyseras de uppfattningar och förväntningar som finns i samspelssituationer mellan småföretag och revisorer. Författarna har gjort en surveyundersökning bland småföretag med färre än 50 anställda och fallstudier med revisorer för att beskriva och analysera samspelssituationen mellan dem. De allra minsta företagen har de största samspelsproblemen med sina revisorer. Ofta är det bristande intresse för ekonomi som är orsaken till detta, enligt revisiorerna. Författarna har funnit att även brist på kunskap om revisorns arbetsuppgifter och roller har en stor betydelse då det gäller att kunna samspela på rätt sätt med sin revisor.
 • 289.
  Ahlgren, Henrik
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Engström, Roger
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Pettersson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  ADB i de minsta företagen: Problem och behov av rådgivning1990Student paper second termStudent thesis
 • 290.
  Ahlgren, Jenny
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Göransson, Emma
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  EU i skolans värld: En studie angående lärares förutsättningar att bedriva EU-undervisning i skolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 291.
  Ahlgren, Jimmie
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Rosén, Carl Magnus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kvalitetssäkring hos byggföretag i Hallands län: en attitydundersökning2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Det ställs idag allt högre och högre krav på byggföretagen vad gäller kvalitet. Vissa problem som funnits inom byggbranschen i decennier har man ännu inte helt kommit till rätta med. Ett exempel är de skandalomsusade fuktproblemen som ofta tas upp i media och fortfarande sätter en negativ stämpel på byggbranschen. För att komma till rätta med dessa kvalitetsproblem blir det allt mer viktigt att initiera ett kvalitetstänkande i hela byggprocessen. Alla måste försöka jobba mot ett gemensamt mål, och försöka förbättra byggbranschen rykte. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur väl utbrett kvalitetstänkandet är inom byggföretagen i Hallands län och vilka attityder och inställningar som finns kring detta. För att få en övergripande bild av detta utfördes dels intervjuer och dels en omfattande enkätundersökning. Huvuddelen av de som intervjuades och svarade på enkäterna var tjänstemän i olika positioner inom företagen. Tyngdpunkten lades på deras egna personliga åsikter.
 • 292.
  Ahlgren, Michael
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Carlsson, Ulric
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hed, Jonas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Innovationer i små och medelstora företag: De externa kontakterna i innovationsprocessen2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  In our essay we investigate how small and mediumsized firms in the Swedish landscape of Halland perform their produktdevelopment activities and how they use external information for this cause. We have studied 10 manufacturing enterprises with 10-99 employees and in different lines of business in order to see the great variation in their efforts. The result shows that there are only a few persons in the company that are initially involved in the productdevelopment process. Thus these persons effect the final result very strongly. Our paper also shows that customers are the far most important external actors in the product development process. Other important results are the great importance of informal work and the fact that the common attitude to innovation is of a rective nature rather than proactive. The later means that the enterprises work on a customer order basis rather than searching for new opportunities by them selves.
 • 293.
  Ahlgren, Michael
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Laszlo, Attila
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Rosenqvist, Björn
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Valido, Francisco
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  AB M Lundgrens Gjuteri 1999Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  We have throug interviews with the employees, the customers and by studing Lundgrens Gjuteri getting a number of inputs regarding the company. By analyses and discussions we have come up with a number of suggestions and ideas that we think will improve Lundgrens Gjuteri and make it even better than it is today.
 • 294.
  Ahlgren, Patrick
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Järnliden, Patrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sköld, Andreas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  entertainer.tv: Lansering mot studenter.2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  A parliamentary resolution to shutdown the analog television broadcasting network, starting 2005, will force the consumer to switch over to a digital alternative. TeleData HiperLAN Teknik AB (TDH teknik) will in association with the technology launch a new unique product named entertainer.tv. Our question is. “How can a company that launches a newly developed product through non- traditional distribution channels act to attract that part of the target group which are students?” To answer this question we had an interview with TDH teknik and we also created a focusgroup with students from the University of Halmstad. The results of the focusgroup showed dissatisfaction towards associations and organisations as distribution channels. According to us this means that the company must use complementary channels to avoid a failure. Furthermore we are of the opinion that the company needs to offer an alternative to rental buying of entertainer.tv as well as a shorter rental period but at an alternative level of pricing. In the end we found that students were not a primary target group to address. After our study we see good possibilities for entertainer.tv to succeed because the focusgroup wanted an all-in-one solution.
 • 295.
  Ahlgren, Patrick
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Järnliden, Patrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sköld, Andreas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ödman, Carl
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Marknadskommunikation: Mot golfspelande studenter -2003Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen handlar om att ta reda på vissa fakta om golfspelande studenters vanor och prioriteringar vad gäller val av golfbana att spela på och klubb att bli medlem i. Vi har genom en marknadsundersökning tagit fram data som sammanställts i diagram.
 • 296.
  Ahlgren, Patrik
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Almén, Roger
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Björnberg, Carl
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Går det att mäta servicegraden i ett tjänsteföretag?1995Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Service är något som uppmärksammats mer och mer på senare tid då utvecklingen gått från produktorientering till kundorientering. Denna utveckling har krävt att kunden placeras i centrum. Ett gott förhållande till sina kunder är ofta en förutsättning för ett företags fortlevnad. Blir man som kund väl bemött hos ett företag berättar man detta för sina medmänniskor. Blir men inte väl bemött berättar man det för ännu flera. Alla är vi överens om att det är viktigt med god service. Men hur kan man mäta effekterna av servicen?
 • 297.
  Ahlgren, Patrik
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersson, Jennie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ericsson, Roger
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kommunen: Vad är en förvaltningschef? En VD eller en politruk?1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Man har ställt sig frågan om en offentlig verksamhet klarar att driva sin verksamhet som ett företag? Man valde att titta på en kommuns och ett företags grundförutsättningar och deras organisation och ledning för att sedan göra en empirisk undersökning gällande de två sista områdena. I undersökningen ställdes frågor till högre kommunala tjänstemän om vad de ansåg om möjligheten att använda sig av ett företags sätt att organisera och leda sin verksamhet utifrån ett antal, av författarna uppställda, skillnader med utgångspunkt från teorin. Uppfattningen är att offentliga verksamheter på många sätt skulle kunna driva sin verksamhet mer likt ett företag. Vad man kom fram till är det viktigaste för de kommunala verksamheten är att sätta upp klarare mål och göra en tydligare ansvarsfördelning. Tjänstemän måste få större befogenheter att fatta beslut, men de övergripande frågorna i kommunen måste fortfarande fattas av de folkvalda politikerna.
 • 298.
  Ahlholm, Annica
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Inlärning via media: positivt eller negativt?1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Denna studie handlar om hur media uppfattas av unga kvinnor i dagens samhälle. Som förordet frambingar (“...de bilder av verkligheten som media skapar tenderar att bli verkligare än den verklighet som den enskilde individen skapar genom egna primära erfarenheter.”) är det viktigt att försöka förstå hur media kan påverka den unga individen. Syftet med undersökningen är att utröna om ungdomstidningar (Elle, Fitness, Amelia, Veckorevyn och Frida) uppfattas positivt eller negativt av de, för studien berörda, unga kvinnorna. De två huvudfrågor som stått i focus för studien lyder; hur påverkar individens bakgrund (uppfattningar rörande olika aspekter av sig själva) dennas kunskap, självförtroende och ideal? Eftersom syftet fått styra valet av metod tillämpas kvantitativ utgångspunkt. 100 enkäter delades ut till försökspersoner. Enkäten bestod av 25 frågor om bl a attityder gentemot tidningar, hur individen ser på sig själv i olika avseenden och om denna anser sig påverkas av tidningarna. Försökspersonerna bestod av ca 50 kvinnor på Sannarps gymnasiets andra årskurs och ca 50 kvinnor på Högskolan i Halmstad i varierande ålder. Efter en grundläggande litteraturstudie och enkätundersökning analyserades resultatet och samband försökte finnas. Resultatet av enkätundersökningen visar att alla frågor vilka rör kunskapsinhämtning genom tidningar, påverkas mer av individens attityder än av dennas bakgrund. Likaså påverkas självförtroende och ideal mer av attityder än av bakgrund. Andra intressanta resultat handlar om individens uppfattning av verklighet, dennas orsak till läsning av tidningar, ålder etc. Studien bör väcka tankar kring dagens samhälle och det ständiga informationsflödets konsekvenser.
 • 299.
  Ahlin, Birgitta
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Bergström, Maria
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Faktorer som påverkar vid palliativ vård-ett mångkulturellt perspektiv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Döden angår oss alla och vår kulturella bakgrund har stor betydelse för hur vi möter den. Palliativ vård fokuserar på att ge stöd och lindring till döende patienter för att öka deras livskvalitet. Av Sveriges invånare har var sjätte utländsk bakgrund och detta ställer andra och delvis nya krav på sjukvården. Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans palliativa omvårdnad till patienter från andra kulturer. Studien är en litteraturöversikt där tolv artiklar analyserats utifrån syftet. I resultatet finns många olika faktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnadsarbete av palliativa patienter i en mångkulturell vårdsituation. Resultatet delades upp i tre huvudkategorier:

  kulturell kommunikation, kulturell medvetenhet/kunskap och kulturella skillnader/behov. För att kunna ge patienter med annan kulturell bakgrund en palliativ omvårdnad med hög kvalitet behövs medvetenhet och kunskap hos sjuksköterskan om deras specifika behov. Utvidgad utbildning och diskussion behövs i ämnet och svenska empiriska studier som belyser dessa patienter och anhörigas behov. Det är nödvändigt att både den specialiserade palliativa vården och övrig vård tar del i både forskning och utbildning, eftersom palliativa patienter från andra kulturer finns inom de flesta specialiteter.

 • 300.
  Ahlin, Carola
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Bengtsson, Irén
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Nilsson, Lisbeth
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Patientinformation vid en kranskärlsoperation2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Coronary artery bypass is for the patient a major event leading to many questions and concerns. Previous research has shown that patients who have undergone coronary artery bypass have great needs of information. Our aim of this study was to describe information before and after a coronary artery bypass. The study was done as a literature review. The results of the study were distributed into three categories, information methods, information content and the various factors that affect patient information. Information was given in writing, orally, by video, by Internet or by a patient previously undergoing a coronary artery surgery, usually in combination with each other. What the patient wanted the information should contain varied from person to person depending on what stage the patient was, pre- or postoperatively. Several factors emerged that were relevant. It was important for the patients that the staff took the time to listen and respond to questions and concerns. Patients with small social networks had a greater need for information than others with larger social network. Another important thing was that patients could easily get in touch with competent personnel both before surgery and after discharge. The conclusion of the result was that the information should be individualized based on each patient's needs. Continued research is needed to develop good patient information on patients' experience of different types of information means, and to develop contact with patients who have previously done a coronary artery bypass.

3456789 251 - 300 of 24755
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf