hh.sePublications
Change search
Refine search result
38394041424344 2001 - 2050 of 2154
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2001.
  Trpezanovska, Emilia
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Bengtsson, Charlotte
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Investeringar och risker på medelstora företag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för hur medelstora företag resonerarkring orsaken till investeringar och ge en tydlig definition av vilka risker som kan uppstå. Syftet äräven att beskriva och förklara företagens investeringsprocess från förslag till beslut. Uppsatsen ärav kvalitativ art och data har samlats in genom nio intervjuer på olika medelstora företag inomolika branscher. Den insamlade empirin har analyserats tillsammans med relevant och befintligteori utefter rubrikerna orsak till investering, investeringsprocessen, investeraren, finansiering, kalkylränta,kalkylen, osäkerheter och risker.Vid investeringar på företag spelar investeringsprocessen, orsak till investering och risker en storroll. Investeringsprocessen kan vara en komplex process och olika forskare har olika syn på huren investeringsprocess kan se ut i ett företag ifrån att en idé blir till verklighet. Det finns fleraolika orsaker till att ett företag gör investeringar och det kan vara att underlätta och säkerställa enlångsiktig lönsamhet i verksamheten samt skapa nya affärsområden. Enligt Ohlsson (2012) finnsdet två strategier för att förbättra ett företags långsiktiga lönsamhet, dels genom att företagetinvesterar för att öka intäkterna, eller att genomföra investeringar för att minska kostnaderna.Risker finns vid olika typer av investeringar och riskerna kan vara i form av valutarisk, politiskrisk och marknadsrisk. Hur ett företag hanterar risker och vilken syn de har är beroende på vilketsammanhang företagen är verksamma i och vilken typ av investering som sker.Resultatet visar att flera företag arbetar i en liknande investeringsprocess det vill säga att eninvesteringsidé kommer fram på företaget sedan görs det en omfattande bedömning avinvesteringen, efter detta sker det ett fastställandebeslut i styrelsegruppen och sist realiserasinvesteringen. Orsaken till investeringar på de nio medelstora företagen är att öka effektiviteten,skapa nya affärsområden och därigenom ökar företaget sin omsättning. De risker som kan uppståär politiska risker, valutarisker, marknadsrisker och kommersiella risker. Sammanfattningsvis ärrisker vid investeringar varierande på grund utav att alla företagen inte är lika riskabivalenta. Vissarisker kan påverkas och vissa risker kan inte påverkas såsom politisk risk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2002.
  Truong Thi Tuyet, Trinh
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Bohlin, Sofia
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Building Trust In Sharing Economy: An Exploratory Study of Trust-building Processes And Cultural Differences2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2003.
  Turesson, Eric
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  STRATEGIC INTERNET MARKETING FOR MUSIC FESTIVALS IN OSLO: A qualitative case study on two music festivals practise of strategic Internet marketing2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The overall aim of this study was to research how music festivals in Oslo practise strategic Internet marketing and how these could improve their marketing throughout strategic Internet marketing. The interest of this study evoked since there was a lack in previous research in this field. Other issues to explore were marketing particularities and how these could be solved. Two music festivals in the city centre of Oslo were interviewed. The study was based on Chaffey and Smith’s (2008) SOSTAC planning framework, together with previous research findings in the field of strategic Internet marketing. The result showed a primarily use of informal goals, together with actions and evaluation based on gut feelings. Focus was placed on creating additional value and thus loyalty. Most applied marketing were connected to Web 2.0 techniques. The study found several shortcomings concerning the practise of strategic Internet marketing. Suggested improvements included use of online measurement systems and a strategic approach towards objectives and evaluation. The study found two distinct characteristics including the importance of visitor activity and loyalty. Web 2.0 techniques, the website and co-branding activities were concluded to be the most effective types Internet marketing. These together with an enhanced use of Web 2.0 techniques were also concluded to be the solution to marketing peculiarities.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2004.
  Tuvesson, Andreas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Larsson, Carl-Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sannolikhet, ingen sanning: En studie om värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt IAS 402010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Från och med 2002 ska börsnoterade företag upprätta koncernredovisningar enligt IAS/IFRS. Detta gäller inom hela Europeiska Unionen. En del av dessa standarder är IAS 40 som behandlar redovisningen av förvaltningsfastigheter. Efter införandet av dessa nya regler har viss kritik uppkommit då flertalet faktorer i värderingsprocessen har stor osäkerhet. Därav är det intressant att titta närmre på dessa olika faktorer, vilka de är, hur de tas fram och hur de påverkar värderingen. Vidare vill författarna se om resultatet av dagens värderingar är tillförlitligt jämfört med försäljningspriser på marknaden. För att få fram dessa resultat används dels dokumentundersökningar och dels öppna individuella intervjuer. Genom analyser av årsredovisningar från sex större börsnoterade fastighetsföretag försöks det få en förståelse för val av metoder, arbetsprocess och de beräkningar av faktorer som genomförs. De faktorer som analyseras är val av värderingsmetod, ingående grundata som diskonteringsränta/direktavkastningskrav och driftnetto samt val av intern eller extern värdering. Vidare ska intervjuer med två företag ge en mer ingående förklaring av de delar som studerats i dokumentundersökningen. Detta för att skapa en förståelse kring hur företagen resonerar vid de val de gör samt vilka delar i värderingsprocessen som är viktigast och svårast att hantera. Företagens värderingar jämförs sedan mot försäljningspriser på marknaden. Undersökningen visar på att det framförallt är valet av värderingsmetod samt uträkningen av diskonteringsräntan/direktavkastningskravet som påverkar resultatet mest. Övriga faktorer påverkar självklart också värderingen men får inte lika stor effekt på resultatet. Det som framkommer av undersökningen är att dagens värdering inte är helt tillförlitlig. Sett på en hel fastighetsportfölj ger värderingen ofta ett tillförlitligt resultat men för enskilda fastigheter är värderingen mer osäker. Värdering av fastigheter kommer dock aldrig bli helt tillförlitligt, men ett strängare regelverk med färre valmöjligheter hade ökat tillförlitligheten betydligt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2005.
  Tyskbo, Daniel
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Rosell, Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Att tangera det icke tangerbara: En kvalitativ studie om styrningen av intangibles i tjänste- och tillverkningsföretag2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Hur kan tjänste- och tillverkningsföretag arbeta med styrning av intangibles?

  Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva om och hur tjänste- och tillverkningsföretag arbetar med styrning av intangibles. Styrningen fokuseras och beskrivs utifrån mått och mätning, budgetering och resursallokering, tillgång eller kostnad. Vi vill skapa en ökad förståelse för hur företag kan bemöta utmaningen vid styrningen av intangibles, då flertalet organisationer an-ser att sin nuvarande styrning och mätning av intangibles antingen är bristfällig eller inte existerar alls.

  Metod: En kvalitativ metod med en abduktiv ansats har använts för att besvara problemformuleringen. Fyra stycken besöksintervjuer har genomförts och legat till grund för empirin.

  Slutsats: Alla fallföretag bekräftar utmaningen med styrning av intangibles, trots detta arbetar samtliga företag med det. Tillvägagångssätten skiljer sig åt och det pekar på att det inte finns ett "optimalt" sätt att styra intangibles.

  Download full text (pdf)
  Att tangera det icke tangerbara
 • 2006.
  Täge, Jessica
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Brorsson, Emma
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Revisorns oberoende: En jämförande studie mellan revisorer som är verksamma vid små respektive stora revisionsbyråer, med utgångspunkt i analysmodellen.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Revisorns oberoende är en av grundförutsättningarna för att revisorn ska kunna utföra sitt arbete på ett oklanderligt vis och ge samhället en rättvisande bild av företagen. Skandalerna kring Enron och HQ Bank har belyst oberoendefrågan under senare tid. Skandalen kring HQ Bank har lagt fokus och haft en negativ inverkan på förtroendet för den svenska revisionsbranschen. Ytterligare arbete har därför påbörjats gällande oberoendefrågan. Vi har valt att i studien utgå ifrån analysmodellen vilket är ett hjälpmedel för att säkerställa revisorns oberoende, modellen innefattar tre steg för revisorn att följa. Tidigare studier har påvisat ett samband mellan revisionsbyråns storlek och revisorns oberoende. Har revisionsbyråns storlek och revisorns oberoende ett samband då revisorn granskar små företag?

  SYFTE: Syftet med studien är att beskriva om det finns skillnader mellan revisorer verksamma vid små respektive stora revisionsbyråer gällande oberoendefrågan, utifrån analysmodellen. Genom att gå på djupet med enskilda individer vill vi få en förståelse över hur revisorer uppfattar oberoendet. Vi vill även bygga upp en förståelse för hur revisorerna hanterar beroendeställningar som kan uppkomma.

  PROBLEMFORMULERING: Hur uppfattar och hanterar revisorer vid små respektive stora revisionsbyråer, som reviderar små företag oberoendefrågan utifrån analysmodellen?

  METOD: Studien är grundad på en kvalitativ ansats. Det empiriska materialet har samlats in genom sex besöksintervjuer med auktoriserade och godkända revisorer i Hallands län. Intervjuer har genomförts med tre små samt tre stora revisionsbyråer för att möjliggöra en jämförelse. Samtliga revisorer reviderar små företag.

  RESULTAT: Vi kan konstatera att uppfattningarna gällande revisorns oberoende och analysmodellens utformning inte skiljer sig nämnvärt åt mellan revisorer som är verksamma vid små respektive stora revisionsbyråer. Skillnader kan däremot urskiljas i hanteringen av beroendeställningar. Vi kan fastställa att egenintressehotet och vänskapshotet hanteras olika beroende på revisionsbyråns storlek. Även motåtgärderna och dokumentationen genomförs på olika vis till följd av att de små respektive stora revisionsbyråerna har olika resurser att tillgå.

  Download full text (pdf)
  Revisorns oberoende
 • 2007.
  Uhrbom, Oskar
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Jandorff, Jesper
  Investeringsbedömning av energieffektiva småhus i trä2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to describe how Boverkets Byggregler has affected the cost ofnewly built houses from 2003 to 2012, to Boverkets Vision 2025. The purpose is also to findagent-principal relations in the construction sector.When investing in an energy efficient house the operating costs are reduced compared to aconventional house. But due to the lower operating costs, the investment cost rises. In thisstudy, we find out if it is economically viable to invest in an energy efficient house comparedto a conventional house from the customer's perspective.The study's approach has been qualitatively where we in collaboration with Derome Hus hadaccess to three conventional reference houses and a passive house and data that was necessaryto conduct viability assessments on houses. We conducted five interviews with people fromDeromekoncernen and Varbergs kommun.The calculation methods we have used in this study are present value method, annuity methodand a sensitivity analysis. In the present value method, we have calculated all future cashflows to year zero for a fair and comparable pricing to occur. Annuity method allocates theentire investment cost in equal annual annuities. In the sensitivity analysis, we test differentoutcomes in profitability as a result of change in the future price of electricity and districtheating. The electricity price changes we have used in the sensitivity analysis are a priceincrease of 1%, 2% and 3%. The same goes for the price of district heating. We have assumeda calculation time of 20 years and 50 years, where 20 years is the average time a person livesin the same house in Sweden and 50 years is estimated to be the approximate economiclifetime for a house.The results of the study indicate that passive house is the most economically viable option at acalculation time of 50 years. But at a calculation time of 20 years the reference house from2003 is the most profitable option. A principal-agent relation was also located whereFinansinspektionen and Boverket makes it more difficult for an individual to buy a house.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2008.
  Ulvenblad, Per-Ola
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Innovation på landsbygden och i dess företag – för hela samhällets bästa2017In: Så här ligger landet – tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling, Jönköping: Jordbruksverket , 2017, p. 140-148Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2009.
  Ulvenblad, Per-Ola
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Ulvenblad, Pia
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Tell, Joakim
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  An overview of sustainable business models for innovation in Swedish agri-food production2019In: Journal of Integrative Environmental Sciences, ISSN 1943-815X, E-ISSN 1943-8168, Vol. 16, no 1, p. 1-22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Companies in the agri-food sector are under increasing pressure to adopt sustainable business models that consider not only economic but also both social and environmental aspects. This paper examines how Swedish food producers use sustainable business models to innovate their businesses. The empirical data comes from a telephone survey with 204 companies and from case studies of 4 companies. A conceptual framework regarding sustainability-oriented innovation (SOI) and a eight sustainable business model archetypes are used to map and analyse the sustainability innovation practices and the sustainable business models. The results show a surprisingly sustainable business focus taken by many companies, which is not only on optimization, but also on organizational transformation and on systems building. The results show the companies vary as far as which archetypes they match. The most common archetype matches are ‘Maximise material and energy efficiency’ and ‘Adopt a stewardship role’. Only 10% measure success solely in financial terms, while 80% measure success in financial terms as well as social and environmental terms. Another conclusion is that companies in the agri-food sector have unique characteristics and the value intention of the entrepreneurs is an important building block in sustainable business model innovation. © 2018 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group

 • 2010.
  Ulvenblad, Pia
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Entrepreneurs´ communication behaviours in technology-based and service-based businesses – a resource dependence perspective2010In: New Technology-Based Firms in the New Millennium: Volume VIII / [ed] R. Oakey, A. Groen, G. Cook & P. Sijde, Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited, 2010, p. 133-146Chapter in book (Other academic)
 • 2011.
  Ulvenblad, Pia
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Entrepreneurs’ Communicative Behaviour in Technology-Based versus Service-Based Businesses — A Resource Dependence Perspective2010In: New Technology-Based Firms in the New Millennium. Vol 8 / [ed] Ray Oakey, Aard Groen, Gary Cook, & Peter Van Der Sijde, Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2010, Vol. 8, p. 133-146Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  To enhance the understanding of entrepreneurial communication strategies in the start-up phase of the business, a resource dependence perspective is presented. Resources can be categorized in several ways. Penrose (1959), one of the pioneers in the resource-based view, and the subsequent work of, for example, Wernerfelt (1984) and Barney (1991), have brought the individual, the entrepreneur and especially resources within the business into focus. The process school of the resource-based view focuses on processes and activities and internal strategic capabilities (Tucker, Meyer, & Westerman, 1996). Furthermore, capabilities are based on developing, carrying and exchanging information through the business's human capital (Tucker et al., 1996). Grant (1991, p. 122) defined such capabilities as ‘complex patterns of coordination and cooperation between people, and between people and (tangible) resources’. Baum, Locke, and Smith (2001) and Lee, Lee, and Pennings (2001) found that new businesses’ internal capabilities are the primary determinants of the businesses’ performance. One of the intangible resources could be a business reputation (Deephouse, 2000). A positive reputation creates advantages in order to obtain, for example, financial capital. © Emerald Group Publishing Limited.

 • 2012.
  Ulvenblad, Pia
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Growth intentions and communicative practices: Strategic entrepreneurship in business development2009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis focuses on the “will and skill” of individuals who take part in activities of running a business. The aspect of “will” is studied in terms of growth intentions and the aspect of “skill” is studied in terms of communicative practices. The overall purpose is to explore how entrepreneurs think and talk about growth and how they act in their communicative practices to express their growth intentions and to mobilize resources for their businesses. To meet the overall purpose four empirical studies have been conducted. The empirical data consist of interviews and observations “shadowing” entrepreneurs, as well as mail questionnaires to Swedish entrepreneurs. Perspective Text Analysis (PTA) has been used to analyse growth intentions, and reveals growth in both a pragmatic sense and an institutionalized sense. Pragmatic growth refers to talk about growth in terms of space for development, space for money and status, and/or space for security and control. Institutionalized growth refers to talk about growth in terms of a winning scenario or a threatening scenario. The analysis regarding communicative practices resulted in six categories of communicative behaviour in the business start-up: (i) from no one to someone, (ii) from small to big, (iii) from inexperienced to experienced, (iv) from one role to another role, (v) from alone to a network member, and (vi) from silence to conversation. Further, the entrepreneurs show other-orientation, openness and adaptation in their communicative behaviour. In addition, entrepreneurs with previous experience from entrepreneurship education report higher willingness in the dimension of openness and adaptation in communication. The communicative practices are merged into a model of content-centred, behaviour-centred and adaptive-centred communication strategies. Entrepreneurs’ “will and skill” with focus on communication strategies are proposed to be an important part of strategic entrepreneurship.

 • 2013. Ulvenblad, Pia
  Sustainability and cooperation aspects in business models of agri-food firms in Sweden2018Conference paper (Refereed)
 • 2014.
  Ulvenblad, Pia
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  The challenge of communication (ChoC): Communicative skills in the start-up phase of a business2008In: Small Enterprise Research: The Journal of SEAANZ, ISSN 1321-5906, Vol. 16, no 1, p. 2-15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Entrepreneurs in newly started businesses need to think of communication in a strategic way since they lack a “track record” and suffer from liability of newness. The aim of this paper is to capture entrepreneurs´ communicative skills using a framework of leadership theories focused on the dimensions (i) other-orientation, (ii) openness and (iii)adaptation. The data is collected through structural observations “shadowing” five entrepreneurs in Sweden. The findings show that the entrepreneurs are both oriented toward others and open to input from them. They often adapt to the situation and act in accordance with the co-actor’s interest. However, they also withhold their standpoint when they find it necessary. The entrepreneurs with highgrowth orientation were those that showed the most frequent other-oriented and opened behaviour during the observations. They were also adaptive in their communication with different counterparts.

   

 • 2015.
  Ulvenblad, Pia
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Barth, Henrik
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Hoveskog, Maya
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Business Model Innovation (BMI).
  Ulvenblad, Per-Ola
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Unpacking priorities of agri-food companies in Sweden: Insights from a survey of Sustainable Business Models2018Conference paper (Refereed)
 • 2016.
  Ulvenblad, Pia
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Berggren, Eva
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Winborg, Joakim
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  The role of entrepreneurship education and start-up experience for handling communication and liability of newness2013In: International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, ISSN 1355-2554, E-ISSN 1758-6534, Vol. 19, no 2, p. 187-209Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The aim of this study is to test the assumption that ability to handle communication and iability of newness (LoN) is enhanced by academic entrepreneurship education and/or previous start-upexperience.

  Design/methodology/approach – The data collection includes a questionnaire with a total sample of 392 responding entrepreneurs in Sweden. Statistical analyses are made between entrepreneurs with academic entrepreneurship education respectively previous start-up experience. Findings – The findings show that entrepreneurs with experience from entrepreneurship education report more developed communicative skills in the dimensions of openness as well as adaptation, whereas the dimension of other-orientation is found to be learned by previous start-up experience. When it comes to perceived problems related to LoN the differences between the groups were not as strong as assumed. However, the differences observed imply that also for handling LoN the authors identify a combined effect of possessing start-up experience as well as experience from entrepreneurship education. Consequently, entrepreneurs with experience from both, show in total the most elaborated skills.

  Practical implications – One way to improve future entrepreneurship educations is to make students more aware of the mutual profit in a business agreement and how to communicate this in a marketing situation. Another suggestion is to include starting business as a course work.

  Originality/value – This study not only meets the call for actual outcome from entrepreneurship educations in terms of changed behaviour but also for interdisciplinary research in the entrepreneurship field in integrating leadership research with focus on communication.

 • 2017.
  Ulvenblad, Pia
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Blomkvist, Marita
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Winborg, Joakim
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Academic entrepreneurship: the structure of incubator management and best practice reported on Swedish business incubators websites2011In: International Journal of Entrepreneurship and Small Business, ISSN 1476-1297, E-ISSN 1741-8054, Vol. 12, no 4, p. 445-458Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to describe the extent and content of information regarding incubator management structure, selection, support and network mediation on Swedish incubators websites and analyse connections between how different incubator management structure have an impact on the content of incubator best practice. The data is based on information reported on 44 incubator websites in Sweden processed within the SPSS system. The findings show that incubators with more male representation in board and coach/advisor personnel report a more active part in business support including network mediation.

 • 2018.
  Ulvenblad, Pia
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Cederholm Björklund, Jennie
  The Rural Economy and Agricultural Society, Lilla Böslid, Sweden.
  A leadership development programme for agricultural entrepreneurs in Sweden2018In: The Journal of Agricultural Education and Extension, ISSN 1389-224X, E-ISSN 1750-8622, Vol. 24, no 4, p. 327-343Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose:

  This article describes the five-phase process of a leadership development programme conducted with agricultural entrepreneurs who own and manage dairy farms in Sweden. The programme primarily focused on leadership of employees and on self-leadership. The article’s purpose is to present a template for leadership development programmes that can be used in the agricultural sector and in other industry sectors as well.

  Design/Methodology:

  The empirical data come from interviews with agricultural entrepreneurs, agricultural advisors and authors of a book on leadership in its various forms. Observations were also conducted of the instruction in the leadership development programme.

  Findings:

  First, agricultural entrepreneurs (and possibly entrepreneurs in other sectors) benefit from leadership development programmes in which the concept and practice of self-leadership are emphasized. Second, such programmes are more valuable to participants if other actors (e.g. academics and advisors) are participants. Third, coaches are useful as support for the programmes’ participants. Practical Implications: An implication of this study is the finding that working with the knowledge transfer and dissemination to advisors and entrepreneurs in the agricultural sector can enhance leadership competences in the industry. Role transformation (e.g. advisor to coach) can also enhance the transfer of such leadership competences.

  Theoretical implications:

  An implication for theory is to include a self-leadership module in leadership theories about learning leadership in development programmes.

  Originality/Value:

  Knowledge transfer and dissemination through leadership development programmes for agricultural advisors and entrepreneurs can have a beneficial effect on industry leadership and management. In addition to the traditional leadership skills that many leadership development programmes teach, such programmes also need to emphasize self-leadership.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2019.
  Ulvenblad, Pia
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Hoveskog, Maya
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Tell, Joakim
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Ulvenblad, Per-Ola
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Ståhl, Jenny
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Barth, Henrik
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Agricultural business model innovation in Swedish food production: The influence of self-leadership and lean innovation2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This conceptual paper focuses on the need for knowledge in leadership, organization and innovative thinking that exist in primary production throughout the value chain from the farm to the final consumer. There are also needs in terms of improving and developing the entire value chain from the farm to the final consumer. Self-leadership and lean innovation is in this paper proposed to enhance the possibilities for business model innovation in the food production. The aims of the paper are two folded; Firstly, the aim is to present a framework containing self-leadership and lean innovation and how these theoretical approaches can facilitate and shape business model innovation in the agricultural sector. Secondly, the aim is to show a way of working with this problem area in order to meet these needs in the agricultural sector. A framework for business model innovation is presented as well as an interactive research design addressing the problem area in terms of action research in which learning networks is an important concept. The paper concludes with suggestions for future research challenges. 

  Download full text (pdf)
  Agricultural business model innovation in Swedish food production
 • 2020.
  Ulvenblad, Pia
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Ulvenblad, Per-Ola
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Bank Financing of the Innovative Firms – How Do Bank Officers Perceive the Communication of the Entrepreneur?2012Conference paper (Refereed)
 • 2021.
  Ulvenblad, Pia
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Winborg, Joakim
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Billström, Anders
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Entrepreneurs’ perceptions of stakeholder importance and timing - A Pecking Order Stakeholder (POS) perspective of incubator businesses2012Conference paper (Refereed)
 • 2022.
  Valassis, Kostantin
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  de Rosen, Yannick
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Adaptation/Standardization of SMEs’ Marketing Mix Elements across borders2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Nowadays, the globalization phenomena makes companies of every size think beyond domestic market. However, implement an international strategy that is efficient is not a simple task for firms. Indeed, companies have to respond to market specific context while they have different characteristics. In the literature, with regard to the adaptation/standardization of the marketing mix, most of the researches have built their theories upon the analysis of multinationals’ cases. Little attention has been paid on the cases of SMEs although in different topics of interest it has been seen that these two types of companies do not behave exactly the same ways. Therefore, this thesis aims to find the reasons affecting the SME’s decision of adapting/standardizing the marketing mix and how do they proceed to do so.

  A qualitative research has been done with one Belgian small-medium enterprise (Bruyere) that evolves in the chocolate industry and more precisely in the market of pralines. The data gathered, thanks to the interview of two managers of Bruyerre, are structured with the theoretical framework beforehand developed. The analysis and discussion section contrasts and compares the theoretical framework and the data gathered.

  The research brought specific and significant findings about the small-medium Belgian enterprise (Bruyerre). Beyond general factors affecting their decisions either to adapt or standardize the element of the marketing mix strategy across nations, in this case, we found that managers have to build strong relationships with their partners across nations, take into consideration the nature of their product when deciding the strategy of adaptation/standardization and be flexible for their partners’ requests.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2023.
  van den Brink, Jakob Jan
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Martensson, Jesper
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Entry mode decision for Swedish business-to-business firms internationalizing to India2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  AbstractTitleEntry mode decision for Swedish business-to-business firms internationalizing to India. AuthorsJesper Mårtensson, Joep van den BrinkSubjectMaster Thesis in International Marketing KeywordsInternationalization, Entry Mode, BRIC-markets, Internal & External Factors, Effectuation & Causation. Question(s)How do internal and external factors influence the entry mode decision for Swedish business-to-businessfirms internationalizing to India?How can the entry mode decision process be characterized for Swedish business-to-businessfirms when internationalizing to India?How does the entry mode, used by Swedish business-to-business firms in India, follows the Transaction Cost Approach to entry modes and the Resource Based Approach to entry modes?PurposeThe purpose of this study is to get a deeper understanding of how internal and external factors influence the entry mode decision forSwedish business-to-business firms that internationalize to India. Furthermore, the study aims at bringing in a process-based view of the entry mode decision literature.The study also aims to investigate entry modes used in India to see how it followsthe recommendations of the transaction cost and the Resource Based explanation to entry mode choice. MethodQualitative multiple case study consisting of three cases. The data was collected through personal interviews. The cases have been analyzed using a within-case analysis and a cross-case analysis.ConclusionThe findings of our study show that firms evaluate just a few internal and external factors when internationalizing to India. As can be derived from our study, the product has an importantinfluence on the entry mode decision for the investigated firms. The more standardized a product is, the easier it is to penetrate the Indian market using low-control entry modes. The higher the complexity of the product, the more knowledge is required from the firm and thus, the higher the likelihood for a firm to internationalize to the Indian market using high-control entry modes. It is also shown that firms tend to rely on earlier experiences when internationalizing to India, whereas this could limit the firms for choosing the right entry mode. Furthermore, the specific market barriers for the Indian market have an influence on the entry mode decision as well. It is also found that firms that have a causational approach to foreign entry mode will not allow for a rapid switch in the level of foreign involvement before they have reliable information as a base for the decision. The firms with an effectual approach made their entry mode decision based on selecting an entry mode with low resource commitment, seeing their achieved turnovers in India as a bonus.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2024.
  van Ees, Hans
  et al.
  University of Groningen, Groningen, Netherlands.
  Gabrielsson, Jonas
  Lund University, Lund, Sweden.
  Huse, Morten
  BI Norwegian School of Management, Oslo, Norway & Tor Vergata University, Rome, Italy.
  Toward a Behavioral Theory of Boards and Corporate Governance2009In: Corporate governance: An International Review, ISSN 0964-8410, E-ISSN 1467-8683, Vol. 17, no 3, p. 307-319Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Manuscript Type: Review

  Research Question/Issue: A coherent alternative to an economic approach of corporate governance is missing. In this paper we take steps towards developing a behavioral theory of boards and corporate governance.

  Research Findings/Results: Building upon concepts such as political bargaining, routinization of decision making, satisficing, and problemistic search, a behavioral theory of boards and corporate governance will focus more on (1) interactions and processes inside and outside the boardroom; (2) the fact that decision making is made by coalitions of actors and objectives are results of political bargaining; and (3) the notion that not only conflicting, but also cooperating, interests are parts of the boards' decision making and control over firm resources.

  Theoretical Implications: The consequences are a new research agenda for boards and corporate governance. The agenda will focus on actual instead of stylized descriptions of board behavior. In a behavioral perspective the emphasis on problems of coordination, exploration, and knowledge creation may dominate over problems of conflict of interest, exploitation, and the distribution of value. A future research agenda based on a behavioral framework calls for novel and adventurous research designs.

  Practical Implications: A behavioral theory of boards and corporate governance will be closer to actual board behavior than the traditional economic approach and research about boards and corporate governance may thus become more actionable for practitioners. © 2009 Blackwell Publishing Ltd.

 • 2025.
  van Huizen, Elina
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Olsson, Sara
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Hybridisering i statligt ägda bolag: En fallstudie av Lernia AB2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan bolagiseringen av statliga affärsverk och myndigheter har staten börjat äga aktiebolag. Dessa bolag har två styrlogiker, affärsmässighet och demokrati, vilket innebär att de både har ett vinstintresse och ett samhällsintresse. Bolag som har båda dessa egenskaper kallas för hybridorganisationer. På grund av dessa intressen, som anses vara motstridiga, blir en hybridorganisation komplex (Thomasson, 2013). Denna studie studerar således hur hybridisering kan uppfattas i statligt ägda bolag med fokus på bolagets mål och identitet. Studien består av en fallstudie av Lernia AB, ett statligt ägt bolag som är verksamma inom bemanningsbranschen. Till grund för studien ligger material kring hybridisering och statligt ägda bolag men också ekonomistyrning och målstyrning, vilket beskrivs i den teoretiska referensramen i kapitel tre samt kapitel fyra. Primärdata, som presenteras i studiens femte kapitel, samlades in genom intervjuer med fyra av Lernias medarbetare. Dessa har någon form av ansvar och arbetar på olika nivåer i företaget. I sjätte kapitlet analyseras den teoretiska referensramen tillsammans med empirin. Resultaten från studien, som presenteras i studiens sjunde kapitel, visar på att målen i hybridiserade statligt ägda bolag, präglas av ett samhällsintresse och ett vinstintresse, där det även finns en balans dem emellan. Således styrs bolaget av båda styrlogikerna, vilket kännetecknar hybridorganisationer. Däremot präglas företagets identitet av ett stort samhällsintresse, vilket styr företaget och dess medarbetare i sättet av vara och agera. Denna studie visar också på att vilket mål som de anställda tycker är viktigast varierar utifrån vilken kunskap, position och egenskaper de har, vilket tydligt visar på att organisationen är hybridiserad. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2026.
  Van Schuppen, Henk-Jan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hrakhouskaya, Maryia
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Development of a conceptual framework of motivators for professionals in a multicultural organization with a hybrid R&D structure: How to avoid carrot management2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study was set out to design a conceptual framework of motivation practices for multicultural organizations with a hybrid R&D structure. We derive four separate motivational needs from specific cultural dimensions. These motivational needs give us the possibility to link certain motivational practices with the cultural settings. A case study was conducted in order to provide empirical support for the conceptual framework.

  Download (pdf)
  attachment
 • 2027.
  Van Schuppen, Henk-Jan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Strutz, Burkhard
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  The effect of knowledge sharing: A study of the influence of knowledge sharing on strategic alliance performance2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master’s thesis was performed with the purpose of analysing the influence of knowledge sharing on the performance of strategic alliances. For responding to the research question, a deductive approach was chosen; first, a theoretical model, based on existing theories about knowledge sharing in strategic alliances, was developed, which was then transformed into hypotheses; this was followed by a survey among 50 manufacturing firms within the EU. The empirical data was thereafter analysed and the hypotheses were tested through a regression analysis. The study revealed several results: (a) it became apparent throughout the theoretical research, that knowledge sharing is not directly measurable, but had to be described by its composing aspects; (b) the results obtained through the regression analysis showed that (1) the trust among the alliance partners, (2) the degree to which the firms’ shared knowledge is explicit, and (3) the degree to which the contributed knowledge is related to the firm’s core knowledge, have a positive impact on the performance of an alliance.

  Download (pdf)
  ATTACHMENT01
 • 2028.
  van Vugt, Maik
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Bizzotto, Marta
  Halmstad University.
  Critical Success Factors of Mobile platforms in the Start-up Phase2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 2029.
  van Vugt, Maik
  et al.
  Halmstad University.
  Jacobsen, Ole
  Halmstad University.
  Applying the value grid model; an examination of Google2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the last twenty years, Google had a tremendous growth, from a small project of two PhD students to one of the most valuable companies on the globe. This growth is characterised by the versatile of the company, next to its search engine, Google explored many different value chains along the way. In this study, the value grid model is used to examine their movements. It can be stated that Google used, and uses, the paths/dimension as implied by Pil and Holweg (2006) to explore new opportunity and demand. The main reason why Google is able to do so is because of its board and management, who are innovative, and open-minded. Next to the top management is the appearance of Google in many different sectors and value chains a reason of their growth. The variety in businesses allows them to create a “Google experience”, and thus a competitive advantage in comparison with their main competitors who do not have this ability. 

  Download full text (pdf)
  Applying the value grid model; an examination of Google
 • 2030.
  VENKATESH, UMA DEVI
  Halmstad University.
  CRITIC OF A BOOK: BENEFITS OF PRIVATE AND PUBLIC INTELLIGENCE2012Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2031.
  VENKATESH, UMA DEVI
  Halmstad University.
  LITERATURE REVIEW ON BUSINESS INTELLIGENCE: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS2012Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2032.
  VENKATESH, UMA DEVI
  Halmstad University.
  QUALITATIVE ANALYSIS OF VALUE GRID MODEL: DEVELOPING VALUE GRID MODEL FOR IKEA FROM VALUE CHAIN ANALYSIS2012Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2033.
  VENKATESH, UMA DEVI
  Halmstad University.
  QUALTITATIVE ANALYSIS OF BUSINESS INTELLIGENCE: BUSINESS INTELLIGENCE FOR IBM WITH SMARTER SELF-SERVICE ANALYTICS2012Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2034. Verhoeven, Peter
  et al.
  Sha, Nana
  A study based on Kano model to improve satisfaction of students at university libraries in Sweden2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper designed the questionnaire for the case and combines the Kano Model with the LibQUAL+TM model to understand the students’ perception and expectation of the library service quality in Sweden. Also, find a specific way to improve the satisfaction of the students.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2035.
  Victor, Mofjell
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Case studies about swedish companies2016Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose with this paper is to investigate and get deeper understanding of case studies about Swedish companies. I will focus on the way the case studies have been constructed, the purposes of the studies and how well the findings may be implemented to other contexts. I find this interesting because case studies are something that can benefit every company in other to in some way improve and streamline the business. The data used in this paper will be obtained from various case studies within the subject “Swedish companies” and therefore analyzed to draw conclusions.

  The findings from this study is that every case study is unique, and there is not one single, optimal way to construct a case study. One must take the purpose of the study into consideration and establish the study from this. However, there are common traits between case studies, such as the ways of obtaining data for the studies and the uniqueness of research question. How well the findings of a case study can be generalized to other contexts also depends on the uniqueness of the purpose of the study.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2036.
  Victor, Mofjell
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Factors for universities to consider for trade shows: Exhibit marketing for universities2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper investigates factors universities should consider when attending trade shows. The findings are based both on earlier studies, but also a research on this subject. The purpose of this study is to examine important aspects of exhibit marketing for universities which subsequently could be improved to improve the performance at a trade show. The findings of this study are that the booth staff, the layout of the booth, pre-show communication with the desired audience, among others, are important factors for universities to consider when attending trade show.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2037.
  Victor, Mofjell
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  How could universities use trade shows better?: Exhibit marketing for universities2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2038.
  Videmann, Jordan
  et al.
  Halmstad University.
  Depestele, Valentin
  Halmstad University.
  Effect of music on customer's behavior in ourchassing process2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Marketing is a tool that must always be sharpened to meet the market needs. In a world of constant evolution, marketers are looking for new ways to attract and capture the attention of consumers. The emergence of new forms of marketing makes sales experience increasingly rich and increasingly difficult. The points of sale must offer originality to rival and beat the competition in all aspects. The use and stimulation of the senses through sensory marketing makes more satisfactory consumer experience and allows to differentiate in the market. Different theories say that music is an atmospheric element that influences consumer behavior. However, these writings do not take into account demographic factors. Nevertheless a difference between generation is present in the way of consuming. The study is focused on Generation Y in order to know the specificities of this one. In fact, generation Y has evolved in a very intense musical framework and it would be interesting to observe their behavior in-store face a stimulus in order to analyze the influence.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2039.
  Viksten, Annelie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Vilka faktorer påverkar storleken på biståndet?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Då bistånd i många fall inte fungerat som förväntat har det bildats stark kritik där man menar att det är ineffektivt. En del av biståndsforskningen tittar på vilka faktorer som kan göra biståndet effektivare.Debatten har resulterat i att man i Sverige år 2007 genomförde en Landfokusering där valde man ut 33 länder för fortsatt samarbete. År 2011 har dock ingen större skillnad skett i hur många länder Sverige ger bistånd till. I den här uppsatsen genomförs en ekonometrisk tvärsnittsanalys där jag vill studera sambandet mellan storleken på biståndet år 2011 och ett antal förklarande variabler.Mitt resultat indikerar att Sverige ger mycket till länder som redan får mycket bistånd av andra. Resultatet visar även att Sverige ger mer till de 33 utvalda samarbetsländerna än övriga biståndsmottagare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2040.
  Vlahek, Davor
  et al.
  Halmstad University.
  Sjöstrand, Maria
  Halmstad University.
  Arbetskraftskostnadens inverkan på sysselsattningen och arbetslösheten2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2041.
  Voitkane, Aija
  et al.
  Department of Economics and Technology and Society, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Johansson, Jeaneth
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL). Department of Economics and Technology and Society, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Malmström, Malin
  Department of Economics and Technology and Society, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Wincent, Joakim
  Department of Entrepreneurship, Management and Organisation, Hanken School of Economics, Helsinki, Finland & Institute of Technology Management, University of St. Gallen, St. Gallen, Switzerland.
  How much does the “same-gender effect” matter in VCs' assessments of entrepreneurs?2019In: Journal of Business Venturing Insights, ISSN 2352-6734, Vol. 12, article id e00133Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Our study uses cognitive mapping techniques to take into account how the same/opposite gender influences the cognitive evaluations of venture capitalists (VCs). Contrary to what has often been discussed in previous entrepreneurship literature, our results report women VCs evaluate women entrepreneurs more critically, and men VCs evaluate men entrepreneurs more critically. However, overall, the VCs' vaguer processing and lower rating of women's venturing compared to men's indicate a general structure of subordinating women's venturing compared to men's venturing. Ultimately, this contributes with an alternative view to explain what we see on the VC scene: women entrepreneurs are more likely to be rejected. We discuss implications of these results as well as implications for future study. © 2019 Elsevier Inc. 

 • 2042.
  Voordeckers, Wim
  et al.
  Hasselt University, Hasselt, Belgium.
  Van Gils, Anita
  Maastricht University, Maastricht, Netherlands.
  Gabrielsson, Jonas
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL). Lund University, Lund, Sweden.
  Politis, Diamanto
  Lund University, Lund, Sweden.
  Huse, Morten
  University of Witten/Herdecke, Germany & Department of Communication and Culture, Norwegian School of Management BI, Oslo, Norway.
  Board structures and board behaviour: A cross-country comparison of privately held SMEs in Belgium, the Netherlands and Norway2014In: International Journal of Business Governance and Ethics, ISSN 1477-9048, E-ISSN 1741-802X, Vol. 9, no 2, p. 197-219Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, we examine and compare formal board structures and actual board behaviour in privately held SMEs. We integrate and build on ideas from institutional theory and the behavioural theory of the firm to propose that privately held firms have specific governance needs that 'decouple' formal board structures from actual board behaviour. Following this logic, we expect board structures to vary across countries while board behaviour does not. We test this in a cross-country sample of SMEs in Belgium, the Netherlands and Norway. The empirical results support the proposition that board structures are largely decoupled from actual board behaviour in privately held SMEs. Overall, the findings imply that it is possible to coordinate and disseminate board development research and practice across countries despite national differences in formal board structures. Copyright © 2014 Inderscience Enterprises Ltd.

 • 2043.
  Vriens, Dirk
  et al.
  Radboud University, Nijmegen, Netherlands.
  Solberg Søilen, Klaus
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Disruptive intelligence - How to gather information to deal with disruptive innovations2014In: Journal of Intelligence Studies in Business, ISSN 2001-015X, E-ISSN 2001-015X, Vol. 4, no 3, p. 63-78Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Disruptive innovations are innovations that have the capacity to transform a whole business into one with products that are more accessible and affordable (cf. Christensen et al. 2009). As Christensen et al. argue no business is immune to such disruptive innovations. If these authors are right, it might be relevant to be able to recognize these innovations before they disrupt a business. Incumbents may use this information to protect their business and others may use it to participate in the disruption. Either way, gathering information about potential disruptive innovations is a relevant activity. The production of this information (we call this information "disruptive Intelligence") is the topic of this paper. In particular, we analyze disruptive innovation theory and formulate several intelligence topics which may help in predicting disruptive innovations. In addition, we formulate several ’biases’ which may impair the production of ’disruptive intelligence’.

 • 2044.
  Vu-Thi, Xoan
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Stenberg, Emma
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  A Literature Review of the field of Knowledge Management Systems2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Knowledge Management Systems (KMS) studies, with roots from the information theory, knowledge and knowledge management (KM) has increased during the past years and moved to a broader spread of occupations. Therefore, a need of a literature review on the field of KMS arose and is fulfilled in this article. From selected ample scientific articles in the field some major similarities and controversies as well as research gaps were discovered.  Conclusions from the review result in that even if there are some differences in the field regarding knowledge and KM most authors agree on the bases of KMS. Another conclusion result in a connection to the information theory that mainly concern about information exchange and the relevant process, which was first developed by the founder Claude E. Shannon from the thematic school.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2045.
  Vu-Thi, Xoan
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Stenberg, Emma
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Local History of Scania: The Embedded Drivers in Movement from Agriculture to Industry2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Local-History-of-Scania-the-embedded-drivers-in-movement-from-agriculture-to-industry-Stenberg-Vu-Thi
 • 2046.
  Vu-Thi, Xoan
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Stenberg, Emma
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Local-History-of-Scania-the-embedded-drivers-in-movement-from-agriculture-to-industry-Stenberg-Vu-Thi2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Scania is well known for its agriculture, previously the region consisted of mostly agricultural landscape and farming. Scania is the wealthiest part in Sweden of agricultural landscape and stands out from the rest of the country’s landscape. In the late eighteenth century the industrialization came to the region and the agriculture developed in pace with the industry. Most previous studies have described the evolution from agriculture to industrialization and urbanization of the region but seemed to fail to investigate the embedded drivers that drove the transformation. Therefore this study investigated embedded drivers during the period from agriculture to industrialization in the region of Scania. The result showed that factors of agricultural transformation, social change and entrepreneurship were the key embedded drivers for transformation.

  Download full text (pdf)
  Local-History-of-Scania-the-embedded-drivers-in-movement-from-agriculture-to-industry-Stenberg-Vu-Thi
 • 2047.
  Wagner, Beverly
  et al.
  Department of Marketing, Strathclyde Business School, Glasgow, UK.
  Svensson, Göran
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER). Oslo School of Management, Oslo, Norway.
  A framework to navigate sustainability in business networks: The transformative business sustainability (TBS) model2014In: European Business Review, ISSN 0955-534X, E-ISSN 1758-7107, Vol. 26, no 4, p. 340-367Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  – The purpose of this paper is to describe a transformative business sustainability (TBS) model of stakeholders and sources in sustainable business practices with an interface and exchange node of resource residuals.

  Design/methodology/approach

  – The research is based upon a grounded methodology drawn from four in-depth case studies, spanning over six years in different countries and industries. Data were gathered from multiple sources, and interview transcriptions were returned to interviewees for clarification, accuracy, final proofreading and approval.

  Findings

  – The TBS model complements existing research by emphasising the importance of commitment to an overarching vision through corporate leadership assigning areas of strategic priority that respond to current and future environmental regulation and social needs.

  Research implications/limitations

  – Efforts aimed towards business sustainability and application of sustainable business practices in business networks include interfaces and interactions between involved stakeholders and sources. We argue that stakeholders and sources should be recognised as intertwined, where resources used in activities in a business network causing resource residuals may be recovered and reused by other actors in the business network.

  Practice implications

  – The TBS model can be used by managers to plan, implement and assess practices to provide a holistic view of sustainable business activities that supports the development of a company and its network. It may also be used to map and navigate interactions between elements within and external to the company.

  Originality/value

  – The principal contribution of the current research is twofold, a TBS model and a tool to map and navigate corporate sustainability efforts. © Emerald Group Publishing Limited.

 • 2048.
  Wagner, Beverly
  et al.
  University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom.
  Svensson, Göran
  Oslo School of Management, Oslo, Norway.
  Conceptual Development of a Sustainable Business Approach2010In: Cuadernos Aragoneses de Economía, ISSN 0211-0865, Vol. 20, no 1, p. 19-34Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article sets out literature to underpin a conceptual framework that explains one way to organise sustainable business approaches. The literature review highlights seven interconnected issues, the natural environment, driving forces, purchasing policies, value-adding processes, intermediaries, retail practices and the marketplace. It is through a combination of these concepts that retailers, wholesalers, producers, suppliers and other intermediaries join forces to create sustainable approaches across the business network.

 • 2049.
  Wagrelius, Oskar
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Eriksson, Sara
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Is fat the new skinny?: A study on weight and perception of models in green marketing2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Is fat the new skinny? A study on weight and perception of models in green marketing.

  Date: 2018-05-22

  Level: Bachelor Thesis in International Marketing

  Author: Oskar Wagrelius & Sara Eriksson

  Supervisor: Ulf Aagerup

  Problem formulation: How does the perceived weight and warmth/competence of a model in green marketing affect sales through perceived greenness and attractiveness?

  Purpose: The purpose of this study is to increase the knowledge, for brands being green, about how the choice of models in their advertisement will impact the brand's perception and affect greenness, attractiveness, and sales. The goal is to understand if the choice of a diverse model (considering weight) might be more effective considering green marketing and brands who want to be perceived as warm and/or competent.

  Theoretical framework: In this thesis, the theoretical framework is made up of existing theories on brand positioning, brand identity, consumer behavior, the perception of people and the usage of models.

  Methodology: This thesis is conducted with a deductive approach through a quantitative study made up of 131 respondents since non-coffee drinkers and non-coffee buying respondents as well as, non-Swedish people were excluded from participating. A total of 160 people responded to the online survey. The groups were randomized as to which one of four different surveys they got to answer. Secondary sources are scientific articles and books, journals as well as websites since the topic is in an academic viewpoint under-researched.

  Empirical findings: This thesis and its findings consist of an analysis of the quantitative study which is presented through theoretical models, figures, diagrams and tables as well as text.

  Conclusion: The findings in this thesis shows that green products have a higher purchase propensity than neutral products. Therefore the first assumption is considered to be true. The second and third assumptions are however falsified through the findings that a brands (being either warm or competent) choice of model will not affect the perceived greenness, attractiveness or sales.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2050.
  Walldén, Dean
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Woxö, Martin
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Militariseringen av EU: Varför valde Sverige att ingå i Pesco?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In response to the changing security environment in Europe a process started aimed at increasing cooperation in the security and defence area within the EU. This defence cooperation is called the Permanent structured cooperation (Pesco) and means a more gradual and substantial military cooperation than before in the EU. Through a membership in Pesco, the members commit to more intensively develop of its own defence capabilities in research and acquisition of defence equipment, but also to obtain and maintain a strong defence budget. In addition, the member states should also contribute with battle groups ready for military missions within the framework of the EU.

  How can we understand the logic of Sweden joining more binding defence cooperation like Pesco. The purpose of this study is to identify the underlying driving forces to understand why Sweden decided to join Pesco. This case study uses a theoretical perspective based on Graham Allison's conceptual models to achieve this purpose. Through a qualitative text analysis, the data that is studied in this case study consisting of Swedish government proposition and Defence committee report regarding Pesco and Defence bill 2016-2020. In order to widen the study, mail interviews were conducted with strategically selected informants. Those were members of the Swedish parliament and staff officers in the Swedish Armed Forces.

  The study concludes that the underlying driving forces for the decision were several. The main driving force was that Sweden previously ratified the EU solidarity clause and stated a declaration of solidarity in relation to other member states of the EU. By joining Pesco is also expected to boost Sweden's credibility as a member state of the EU. An additional driving force was to join Pesco at an early stage in order to forge cooperation and have influence in the direction in which Sweden considers compatible with own military nonalignment, and also to continue to drive the intergovernmental nature that Pesco now holds. An additional driving force was also building up the national defence, increase the operational capacity and strengthen the armed forces through the defence cooperation. A majority of the parliamentary parties agreed on joining Pesco because of the previously decided defence bill 2016-2020, which also considers as a driving force for why Sweden chose to join Pesco. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
38394041424344 2001 - 2050 of 2154
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf