hh.sePublications
Change search
Refine search result
26272829 1401 - 1418 of 1418
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1401.
  Zirnig, Bianca
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Ska vi leka med nå't?: - En studie om leksaksutbudet på två förskolorsamt två pedagogers argument kring valet avleksaker.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande studie handlar om leksaksutbudet på två förskolor i Småland. Leksaksutbudet harkartlagts och pedagogernas argument kring sina val av leksaker, har undersökts. I min studiehar jag valt en kvalitativ forskningsansats där jag har observerat leksaksutbudet samtintervjuat pedagogerna på förskolorna. Tidigare forskning ger en överblick på hurleksaksutbudet såg ut för ca 20 år sedan och beskriver vikten av att förskolepersonal gör ettaktivt val då leksaker köps in. Det finns olika syn på vilka leksaker som lämpar sig bättre änandra. Exempelvis är begreppet ”pedagogiska leksaker” ett uttryck som diskuteras. Mittresultat visar att leksaksutbudet på förskolorna är relativt klassiskt, samt att pedagogernasargument kring valet av leksaker, överensstämmer med det utbud av leksaker som finnstillgängligt för barnen på förskolorna.

 • 1402.
  Zuniga Johansson, Annelie
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Tufvesson, Johanna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Förskolegården: En kvalitativ studie om barns uppfattningar2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera vad barn har för uppfattningar kring förskolegårdens

  utformning, innehåll och användningsområden utifrån ett pedagogiskt syfte.

  Ytterligare en aspekt är att synliggöra hur barn uppfattar delaktighet med sig själva

  som utgångspunkt samt pedagogerna i relation till förskolegården. Studien har utförts

  med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, med en induktiv ansats. Det empiriska

  materialet har framställts med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fjorton barn

  på två olika förskolor i Sverige. Barnen som intervjuats är i åldrarna mellan två och

  fem år. Resultatet visade att barnen är relativt nöjda med sin förskolegård samtidigt

  som de hellre vistas inomhus om de själva får välja miljö. Att barnen hellre vistades

  inomhus berodde på att det fanns fler möjligheter att välja lekredskap och material

  inomhus. Barnen uppfattade sig själva som mindre delaktiga och mindre erfarna då

  det gällde att ta beslut gällande förskolegården. Resultatet visade på att det fanns en

  viss bristande kunskap hos barnen när det gällde förskolegårdens pedagogiska syfte.

  Slutsatsen som dragits är att förskolegården behövs utvecklas och uppmärksammas då

  den är betydelsefull för barns lärande och utveckling.

 • 1403.
  Åberg, Louise
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Valsted, Madelene
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Pedagogers förhållningssätt:   - En intervjustudie av pedagoger och elever som har svenska som andraspråk samt allmänna matematiksvårigheter.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns tidigare forskning om hur pedagoger bemöter elever som har allmänna matematiksvårigheter. Bemötandet påverkas av många olika faktorer som till exempel andra människors uppfattningar, värderingar och attityder. I denna uppsats har vi valt att belysa hur pedagogers bemötande och språk mot de elever som har svenska som andraspråk samt med allmänna matematiksvårigheter har för betydelse i lärande situationer. Utifrån det uppkom två frågeställningar som uppsatsen grundar sig på. Dessa två frågeställningar är hur uppfattar pedagoger att deras språkhandlingar bidrar till elevers lärande av matematik och hur uppfattar elever att pedagogers språkhandlingar bidrar till deras lärande av matematik?

  Denna uppsats är genomförd med kvalitativ metod och den grundar sig på tolv intervjuer varav fyra stycken intervjuer är från pedagoger och åtta stycken intervjuer från elever. Av alla elever hör två elever samman med en pedagog och samtliga elever har svenska som andraspråk och allmänna matematiksvårigheter. Det vi kom fram till var att pedagogernas synsätt på elevernas svårigheter inte alltid stämde överrens med elevernas synsätt. Därför är vår slutsats att det är viktigt som pedagog att granska sig själv för att utvecklas.

 • 1404.
  Åberg, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Wennerlund, Klara
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Barns kamratkonflikter - ett brett spektrumav färgstarka känslor och våld: En fenomenologisk studie om barns upplevelser och erfarenheter av fenomenet kamratkonflikter2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens problemområde ligger till grund på den rådande bristen av barns perspektiv på konflikter och konflikthantering i forskning, därför vill vi bidra med ny kunskap i forskningens tomrum av barns upplevelser och erfarenheter av kamratkonflikter i förskolan. Denna studie utgår från fenomenologin, där syftet är att närma oss barns, 3–6 år, livsvärldar för att beskriva deras erfarenheter av fenomenet kamratkonflikter i förskolan. Där forskningsfrågorna är “Hur kan kamratkonflikter upplevas av barn?” samt “Hur kan essensen av barns kamratkonflikter beskrivas?”. Studiens empiriska material samlades in genom fem stycken gruppintervjuer, intervjuerna utgick från en intervjuguide där barnen under intervjun hade tillgång till ett papper, en penna och bilder på känslofigurer. Totalt deltog 11 stycken förskolebarn i åldern 3–6 år. Som datainsamlingsmetod användes filmdokumentation via en Ipad, materialet har granskat samt transkriberats för att slutligen bearbetas och transformeras. Resultatet visade att barnen gav uttryck för olika känslor såsom arg, bamsearg, förbannad, en brännande känsla, oro, sur, ledsen, helt ledsen, upprördhet, rädd och livrädd, vilket kan förstås som att barnen gav uttryck för att kamratkonflikter “inte känns bra” och inte tillhör det vanliga. Kamratkonflikter beskriver barnen som “vanliga och stora bråk”, dessa innefattar fysisk konflikt i form av bland annat sparkar och slag mot motparten men även att subjektet tilltar objekt som medel för att kasta eller förstöra för motparten i kamratkonflikten. Kamratkonflikter kan samtidigt utifrån barnens upplevelser vara ett uttryck för meningsskiljaktigheter, med andra ord att det inte skett en överenskommelse mellan subjekten i leken. Slutsatsen för denna studien är att kamratkonflikter är känsloladdat, barnen beskriver kamratkonflikter allt från att blänka sura miner till att frukta sitt liv. Även essensenutgör slutsatsen där fenomenet kamratkonflikter utgör fysiska konflikter, känslorna arg och ledsen samt meningsskiljaktigheter. Utan dessa egenskaper slutar fenomenet kamratkonflikt att existera utifrån barnens livsvärldar. Denna studie har gett en röst åt barnen och möjliggör för pedagoger att kunna hantera och möta kamratkonflikter i förskolan utifrån barns perspektiv.

 • 1405.
  Åberg, Sofie
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Kärmander, Lisa
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  TRADITIONELLA KÖNSMÖNSTER OCH KÖNSROLLER I FÖRSKOLAN: En kvalitativ studie omimplementering av ett uppdrag från förskolans läroplan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att ta reda på huruvida förskollärare arbetar med följande uppdrag från läroplanen; ”förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller" (Lpfö 98 rev 10: 5). Det är inte självklart att förskolorna arbetar med det här. Förskollärare har ett brett handlingsutrymme och deras egenskaper är avgörande för genomförandet av uppdraget (Bengtsson, 1998: 42). Vi ville veta om förskollärarna förstod uppdraget samt om de kunde och ville arbeta med det, detta var också våra frågeställningar. Under litteraturgenomgången tar vi upp bakgrundsforskning om bland annat implementering, könsnormers uppkomst och genusarbete i förskolan. Detta tar vi upp för att man som läsare ska förstå betydelsen av att utföra detta uppdrag, hur viktigt det verkligen är. För att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar intervjuade vi pedagoger på fyra olika förskolor. Vi använde oss av halvstrukturerade intervjuer då vi hade några grundfrågor, men lät samtalet löpa ganska fritt och ställde spontana följdfrågor. Intervjuerna spelades in med ljudinspelning och transkriberades. Resultatet visade att samtliga förskolor kunde arbeta med uppdraget med de resurser som redan fanns. Däremot varierade viljan mellan respondenterna. En del av respondenterna var mycket engagerade medan andra visade mindre lust till att arbeta med uppdraget. Vi kunde inte komma fram till huruvida förskollärarna förstod uppdraget eller inte p.g.a. det inte finns beskrivit några konkreta arbetssätt i läroplanen. Vi kunde inte bedöma om pedagogernas sätt att förstå och arbeta var rätt eller fel eftersom att tolkningsutrymmet av läroplanen är så brett.

 • 1406.
  Ågren, Sandra
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö: En aktionsforskningsstudie om en elevs delaktighet under matematiklektioner2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1407.
  Åhlander, Sofia
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Westerberg, Johanna
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Med andras ögon: Hur pedagogik gestaltar sig i omvårdnad2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Human beings who are in need of caring in nursing requires pedagogical learning in the form of support from the nurse facing the issues and challenges they are receiving. How pedagogical learning is designed in different care situations is not yet sufficiently scientifically explored, making it important to map the problem of the lack of pedagogical learning in nursing. The aim was to identify what pedagogical learning is in nursing. The method is a literature review of 8 scientific articles that formed the basis for the result. The results showed six different sub-themes; pedagogical flaws, pedagogical innovation, the nurse, the patient's life-world, pedagogical mutuality and pedagogical care and who formed the main theme "With the eyes of others”. Pedagogic is one of the most important key aspects in nursing in order to initiate a proper care to the patient. In order to integrate pedagogy as part of the care process, more training, knowledge and research in pedagogy is needed and learning how unique nursing situations for the unique patient should be applied.

 • 1408.
  Åkerström, Annika
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Att vara ute i olika miljöer: Planerat och spontant2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet handlar om utomhuspedagogik, pedagogernas syn på detta och aktiviteternautformning. För att få fram det empiriska materialet har jag använt mig av halvstruktureradeintervjuer. I analysarbetet har grundad teori tillämpats. Jag har under arbetets gång haft etthermeneutiskt synsätt för att skapa en förståelse för förskollärarnas syn på utomhuspedagogikoch hur detta tillämpas.Mitt viktigaste resultat i arbetet är att kompetens, motivation och miljö bidrar både negativtoch positivt i arbetet med utomhuspedagogik. Att pedagogerna har större kunskap omutomhuspedagogik än vad de tror, detta visas genom den verksamhet de har ute. Men även närde berättar om sin syn på utomhuspedagogik.

 • 1409.
  Åkesson, Karin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Vägen till en god läsförståelse2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Litteraturstudien behandlar dels lässtrategier vid läsförståelse dels vilka förmågor som enligt forskning är väsentliga hos eleven för att en elev ska anses vara en läsare med god förståelse. Bakgrunden till innehållet är att det har pågått diskussioner angående elevers svaghet inom just det specifika området. Syftet med litteraturstudien är därför att ta reda på vad forskning säger angående hur barn utvecklar sin förmåga att förstå läst text, sin läsförståelse, samt vilka strategier som underlättar processen på en metanivå. Studien baserar sig på vetenskapliga artiklar och resultatet visar på att det är viktigt att eleven har tillägnat sig strategier vid läsförståelse som hen kan använda, samt att textsamtal är en bra metod. Slutsatsen utifrån denna litteraturstudie är att strategier är viktigt inom läsförståelse och att läraren spelar en stor roll för elevernas utvecklade läsförståelse. Vidare forskning som skulle vara intressant att bedriva handlar om vilka strategier och hur många av strategierna som skulle kunna användas på lågstadiet i läsförståelse.

 • 1410.
  Åkesson, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Thomsen, Michel
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  A blended model for student-centered supervision of thesis work in higher education2016In: ICERI2016 Proceedings, Valencia: IATED , 2016, p. 906-914Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Thesis work is challenging to both students and supervisors. The traditional model of supervision is that one supervisor individually supervises thesis work. In higher education this model has been challenged with new approaches such as blended group supervision to make the process more interactive and to provide support for students to complete the thesis work on time. In this paper we report from an effort to design a model for blended group supervision with the aim to provide structure and support for students as well as supervisors. The model is discussed in relation to the theoretical concepts zone of proximal development and scaffolding. 

 • 1411.
  Årnedal, Amalia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lind Andersson, Paulina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Dags för rast!: En mikro-etnografisk studie om elevers fysiska aktiviteter2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att som barn få goda upplevelser av fysisk aktivitet kan leda till ett fysiskt aktivt liv även i vuxen ålder. Detta i sin tur kan bidra till ett välmående liv. Barn spenderar en stor del av sin vardag i skolan och därmed är raster tillfällen då de kan få möjlighet att utöva fysisk aktivitet. Trots kunskap om fördelarna med fysisk aktivitet är många elever inaktiva mer än 50 % av rasten. Anledningarna till varför de är inaktiva kan vara många. Elever har olika behov och deras åsikter och rastaktiviteter kan vara källor till att få reda på vad som skulle kunna få dem mer fysiskt aktiva under rasten. Syftet med denna mikroetnografiska studie är att, med fokus på; skolgården, läraren, samt klassen, synliggöra elevers fysiska aktivitet under rasten. Detta för att elevers handlingar, i relation till vad de uttryckt i tidigare gruppsamtal, kan bidra till mer kunskap om fysisk aktivitet på rasten. Studien skedde i två klasser, en årskurs fyra och en årskurs fem, på två skolor i södra Sverige. Efter observationer, analys och diskussion visade det sig att elevernas uttryckta ord och handlingar till viss del skilde sig från varandra. Vi kan konstatera att en kombination av kommunikation och uppmärksamt iakttagande under rasten ger en tydligare inblick i vad som kan skapa en mer fysiskt aktiv rastkultur. 

 • 1412.
  Öberg, Josefin
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Karlsson, Frida
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Om man väljer att ha de glasögonen på: En diskursanalytisk studie som handlar om hur förskollärare resonerar kring vardagsmatematiken i förskolans verksamhet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare resonerar kring den matematik som förekommer i vardagen inom förskolans verksamhet. Studien hade sin utgångspunkt i forskningsfrågorna: Vilka variationer av metoder framkommer när förskollärare talar kring hur de arbetar med att synliggöra vardagsmatematik i förskolans verksamhet? Samt Hur resonerar förskollärare kring vikten av att synliggöra vardagsmatematiken i förskolans kontext? Studien utgick ifrån socialkonstruktionism och diskurspsykologi där förskollärarnas resonerande var i fokus. Tre verksamma förskollärare deltog i denna kvalitativa intervjustudie som utgick ifrån semistrukturerade intervjuer där frågeschemat innefattade matematik samt vardagsmatematik. Även ljudupptagning användes som kompletterande verktyg vid datainsamlingen.

  Studiens resultat visade att användandet av den vardagsmatematik som förekommer i förskolans verksamhet, som barnen dagligen befinner sig i, öppnar upp för möjligheter att lägga en grund för den matematik som komma skall när barnen blir äldre. Studien resulterade även i en insikt och konkreta exempel kring varierande arbetssätt i relation till synliggörandet av vardagsmatematik och hur det går att förhålla sig till dessa.

 • 1413.
  Ölmedal, Nils
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  ”Jag jobbar med en kompis, så då går det ju ännu snabbare.”: Något om elevers användning av matematikboken.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är inte orimligt att tänka sig att de flesta av landets skolelever, till exempel i högstadiet, ägnar åtminstone någon timme varje vecka åt arbete med en matematikbok. Men precis hur matematikböcker används är inte helt välundersökt. Här beskrivs en undersökning genom intervjuer i fokusgrupper med elever i år 9. Läraren visar sig ha en viktig roll för användandet av boken även när det gäller arbete i egen takt. Det visar sig finnas inbyggda motsättningar mellan elevernas strävan att ge ''rätt svar'', att komma snabbt framåt och att kunna samarbeta med klasskamrater, och eleverna verkar se en konflikt mellan hur man tänker sig att man borde använda boken och hur man faktiskt gör. Flera av resultaten är sådana att de inte gärna kunde framkommit om man bara studerat läroboken i eller lärarens undervisning i sig.

 • 1414.
  Öqvist, Anna
  et al.
  Luleå university of technology, Luleå, Sweden.
  Högström, Per
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science. Luleå university of technology, Luleå, Sweden.
  Don’t Ask Me Why: Preschool Teachers’ Knowledge in Technology as a Determinant of Leadership Behavior2018In: Journal of Technology Education, ISSN 1045-1064, Vol. 29, no 2, p. 4-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Swedish preschool curriculum, technology education is emphasized as one of the most significant pedagogical areas. Particularly, the teacher’s role is emphasized: It is the preschool teacher’s responsibility to stimulate and challenge children’s interest in science and technology. Unfortunately, prior research indicates that preschool teachers feel uncertain about what technology is and the extent of their knowledge on the topic. Based on the path–goal theory, this article will explore how preschool teachers’ knowledge of technology influence how they act toward children in different learning activities. Using a qualitative research design, this study collected data comprising 15 interviews with preschool teachers. The result provide insights for how teachers limited knowledge in technology influence their leadership behavior toward children both in planned activities initiated by teachers and in unplanned activities initiated by children during free play. The core of how teachers’ knowledge in technology influences their leadership behavior in these two types of activities is their ability to deal with children’s why questions. The results also show that a compensatory approach becomes evident in teachers’ leadership behavior toward children in planned activities and that an avoidance approach is evident in unplanned activities. Our findings suggest that the development of a problem-solving approach in unplanned activities could enable teachers to create learning environments for children in which technology becomes something natural. Moreover, enhanced knowledge and understanding of technology will in turn make teachers better able to explain and clarify concepts and various technical phenomena.

 • 1415.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Achieving organizational independence of employees’ knowledge using knowledge management, organizational learning, and the learning organization2009In: Handbook of research on knowledge-intensive organizations / [ed] Dariusz Jemielniak & Jerzy Kociatkiewicz, Hershey, PA: IGI Global, 2009, p. 229-242Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The ambition of this chapter is to pay some attention to more obvious, as well as more subtle, methods for organizations to become independent of the individual’s subjective knowledge, from the employees’ point of view. Terms such as ’knowledge sharing’, ’knowledge transfer’, and ’learning for all’ are almost always seen as being positive for both employers and employees. However, this chapter will critically examines those terms. Three popular management ideas relating to knowledge and/or learning have been analysed from a ’knowledge control’ perspective: knowledge management, organizational learning, and the learning organization. The main conclusion of this conceptual and elaborating chapter is that the more current and less academic ideas of the learning organization and knowledge management contain the same tools as the idea of ’old’ organizational learning as regards gaining control over knowledge, but that these two ideas additionally contain other knowledge control measures, which are more refined, in the sense that they are less obvious as knowledge control measures. The idea of ’new’ organizational learning, however, is less suited to knowledge control, since it implies that knowledge is not storable. In other words, the chapter’s contribution is an analysis of some of the most popular management ideas that deal with knowledge and/or learning relating to the organizational/employer independence of subjective knowledge, from the employees’ point of view, something which is rarely seen. © 2009, IGI Global.

 • 1416.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Guest editorial for special section: Are organizations able to learn?2009In: Learning Inquiry, ISSN 1558-2973, Vol. 3, no 1, p. 21-23Article in journal (Refereed)
 • 1417.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Senge’s many faces: problem or opportunity?2007In: Learning Organization, ISSN 0969-6474, E-ISSN 1758-7905, Vol. 14, no 2, p. 108-122Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to discuss both possibilities and problems with Senge’s (1990) many faces in The Fifth Discipline, i.e. the fact that different authors refer to different excerpts from his book as his version of the learning organization. Design/methodology/approach - The paper shows that the authors’ understandings of Senge, in which a literature review resulted, are seen in the light of theories of travelling of management ideas, particularly the "translation model". Findings - The paper finds that both possibilities and problems with Senge’s many faces were found. A fatal problem is that the many faces jeopardize the confidence in the concept and eventually its existence. But the strong connections to Senge’s book, that the authors have, reduces the problems, and Senge’s many faces might not cause that much trouble after all. Research limitations/implications - The paper shows that anyone who wishes to can, for different reasons, refer to Senge, and his version of the learning organization, and thereby gain legitimacy. One does not have to be very accurate; as it seems, almost anything goes. Practical implications - In the paper the "translation model" is divided into two sub-models, which probably will sharpen future translation research. Originality/value - The paper is a study in which it is shown how authors understand other authors. This is an example that is rarely seen. Both possibilities and problems are discussed with vagueness to Senge’s many faces. This is not very common. A special case of the translation model is developed (the "smorgasbord model"), better suited to deal with the type of idea that focuses on copying of excerpts from a specific book than the traditional translation model (the "whispering game model").

 • 1418.
  Östberg, Per
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Persson, Alexander
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  ”Det är inte bara släng in en boll och låt de rulla”: - En studie i hur pedagoger arbetar med fysisk, psykisk och social hälsa2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
26272829 1401 - 1418 of 1418
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf