hh.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 6254
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Aleborg, Hannah
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Askemyr, Marie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  GRUNDSKOLAN - EN SKOLA FÖR ALLA - EN IDÉANALYS AV NIVÅGRUPPERING ÖVER TID2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker, utifrån en beskrivande idéanalys, hur begreppet nivågruppering har använts över tid i läroplanerna Lgr-1962, Lgr-1969, Lgr-1980 och Lpo-1994 samt förarbetena SOU 1961:30, SÖ-1967, SÖ-1978, SOU 1992:94. Med hur avser vi att eftersöka argument som talar för/mot nivågruppering generellt men även specifikt för/mot organisatorisk nivågruppering (utanför den heterogena klassens ram) samt för/mot pedagogisk nivågruppering (inom klassens ram). I läroplanerna och förarbeten till dessa eftersöks även om nivågruppering förespråkas eller avstyrks, samt vem som anses dra nytta av nivågrupperingen det vill säga läraren eller eleverna.

  Undersökningen byggs på tidigare forskning kring nivågruppering och de vanligast förekommande argumenten för respektive mot som uppträder däri. Utifrån dessa argument görs ett analysschema men undersökningen omfattar även argument som inte uppträder i forskningsgenomgången.

  I analysen framkommer (bland annat) att samtliga argument som uppträder i tidigare forskning återfinns i en eller flera förarbeten respektive läroplaner och att det största antalet av argumenten vänder sig mot nivågruppering (även om det finns många för nivågruppering också och främst vad gäller pedagogisk nivågruppering). Trots detta har nivågruppering använts och används fortfarande. En slutsats blir att det inte upplevs finnas några fungerande alternativ.

  Nyckelord: differentiering, heterogenitet, homogenitet, läroplaner, nivågruppering

 • 102.
  Alenius, Lisa
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bernholtz, Josefine
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lekterapi - för barnens skull: En kvalitativ studie om hur lekterapeuter resonerar kring leken2018Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie kommer ha sitt fokus på verksamheten på lekterapi där förskollärare och fritidspedagoger arbetar. Av den tidigare forskning vi tagit del av kan vi se att det finns forskning om hur leken används i förskolan men inte om hur den används på lekterapin. Syftet med den här studien är genom fokusgrupssamtal med lekterapeuter bidra med kunskap och lyfta hur lekterapeuter samtalar om hur leken konstrueras på lekterapin. Utifrån syftet är följande forskningsfrågor ställda: Hur resonerar lekterapeuter om leken på lekterapin? och Vilka tolkningsrepertoarer synliggörs i samtalen med lekterapeuterna?  Vi har valt att studera det här utifrån ett socialkonstruktionistisk paradigm där kunskap ses som en social konstruktion. Därav är vår metod fokusgrupssamtal som kommer genomföras med verksamma lekterapeuter. Det gjorde två fokusgrupssamtal på två olika sjukhus i södra Sverige där två lekterapeuter deltog på vardera samtal. Genom den metoden kommer deras verklighet språkliggöras och vi kan ta del av den och sedan analysera deras samtal. Analysverktygen som används för att analysera resultatet är, tolkningsrepertoar, funktion och retorik. I resultatet ses hur lekterapeuterna resonerar kring hur värdefullt det är att möjliggöra samspel med barnen, om lekens betydelse samt hur leken används som kommunikation. 

 • 103.
  Alexandersson, Maria
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Olika verkligheter: En studie om föräldrars uppfattning om genus2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att förstå hur föräldrar till barn i den yngre skolåldern uppfattar genus. Föräldrar reproducerar normer och genusföreställningar till barnen, barnens möte med skolvärlden innebär ett möte med de normer och genusföreställningar som finns representerade i skolan genom lärarna. Följande frågor belyses i studien: Hur uppfattar föräldrarna sin genusmedvetenhet? Hur yttrar sig genusföreställningarna i skolan? Hur görs det genusskillnader enligt föräldrarna för barn i skolan? Hur uppfattas föräldrarnas genusmedvetenhet av pedagoger? Kvalitativa intervjuer har använts, föräldrarna som medverkat i studien har själva valt att delta och har barn i samma skola. De begrepp och teorier som ligger till grund för analysen är normer, genus, habitus och genushabitus. Resultaten visade att föräldrarna förklarar genus utifrån olika habitus. Genom att använda en feministiskpoststrukturalistisk syn på föräldrarnas förklaringar har studien kommit fram till att de normer som representeras i skolan även går att tolka som reproducerande av ojämlika genusstrukturer. Studien visar hur föräldrar reflekterar över skillnader utifrån genushabitus, men även utifrån könshabitus. Det har även framkommit att det finns normer som håller på att förändras och svårigheterna med att genomföra en förändring.

 • 104.
  Alexandersson, Philip
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  da Silva Örlin, Erik
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  En fallstudie av visionsstyrningsmodellen i Halmstads kommun: - Ur ett New Public Management-teoretiskt perspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att utifrån ett New Public Management-perspektiv undersöka i vilken utsträckning visionsstyrningsmodellen i Halmstads kommun följer New Public Management och utifrån det undersöka vad det resulterat i. Uppsatsen grundar sig i en intervjumetod där ledande politiker och tjänstemän från kommunen intervjuats. Den teoretiska ansatsen utgörs av en New Public Management–teori grundad på olika dimensioner av New Public Management. Uppsatsens huvudsakliga empiriska material kommer från de intervjuer som genomförts. Det finns även ett brett och representativt material för New Public Management som främst presenteras som tidigare forskning. Uppsatsens resultat tyder på att visionsstyrningsmodellen inte entydigt följer ett New Public Management i alla indikatorer utifrån den teoretiska ansatsen. Det framgår dock tydligt att visionsstyrningsmodellen influeras av alla de New Public Management-teoretiska dimensionerna uppsatsen utgår från.

 • 105.
  Alexandersson, Robert
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Taiwan In Sino-American Relations: An Ontological Security Study2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to explain why China put so much emphasizes on the Taiwan issue in their relations with the U.S. This will be explored by looking at what elements are affecting the commitment to the Taiwan question in Sino-American relations and how this can be explained by using ontological terms such as "rooted identity" and "significant others". Two key elements has been identified to analyze this; victimization and legitimacy. To evaluate the subject two research questions will be used; how can legitimacy and victimization explain China’s commitment to the Taiwan question when it comes to Sino-American relations? What is the connection between legitimacy, victimization and the PRC’s rooted identity? Policy-statement and official documents will be used to sheed light on the Taiwan-questions affects on Sino-American relations from an ontological security theory perspective. The thesis will argue that the PRC’s early history has great effects on their commitment to this issue and that legitimacy and victimization is affecting China’s commitment to Taiwan to the extent that it cannot accept an independent Taiwan. Hence this issue will continue to have great impact on China’s foreign relations, especially with the U.S. However, despite strong rhetoric’s China does not necessarily need to achieve unification with Taiwan in the near future.

 • 106. Alf, Victoria
  et al.
  Claesson, Pia
  Utbildad idrottslärare?: En kvantitativ undersökning om utbildade respektive outbildade lärares sätt att använda uppnåendemålen i sin undervisning samt bedömning.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 107.
  Al-Far, Manal
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Fysisk aktivitet och depression hos äldre2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Depression at old age is a big health problem that is commonly occurring as well in primary as in secondary health care. Physical activity is necessary in order to preserve a good active aging and through preventive and promoting initiatives can health profits be achieved. The aim with the literature study was to elucidate the relationship between physical activity and depression among elderly. In the literature study, 9 scientific articles were analysed. The results from the analysis showed the significant value of physical activity for elderly people with depression and the results were categorized in two set of factors, firstly those general factors related to physical activity among elderly with depression  and secondly those related to maintaining physical activity into older age especially in association with depression.  Knowledge and awareness about factors that contribute to elderly people’s participation in physical activities enhances the possibilities for health care staff to give efficient and health promotion recommendations.

 • 108.
  Alfelt, Oscar
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Eriksson, Martin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Talent Management inom den svenska banksektorn: Hur den svenska banksektorn använder talent management processen som en del av sitt HR-arbete2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel:                                   Talent Management inom den svenska banksektorn.

  Författare:                         Martin Eriksson och Oscar Alfelt 

  Handledare:                      Timurs Umans

  Nivå:                                  Kandidatuppsats 15 hp, Ledarskap, VT 2012 

  Frågeställning:                  Hur använder svenska banker talent management processen som en del av sitt HR-arbete? 

  Syfte:                                  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur banker använder talent management processen som en del av sitt HR-arbete och på så sätt öka sin konkurrenskraft och effektivisera sitt arbete. Vi ämnar undersöka hur processen kan anpassas till en specifik sektor vilket i vårt fall är den svenska banksektorn.

  Metod:                               Studien gjordes med ett beskrivande angreppssätt. Vi använde en kvalitativ ansatts med individuella öppna intervjuer. Intervjuerna gjordes över telefon med fem stycken respondenter från svenska banker. 

  Teoretisk referensram:    Den teoretiska referensramen består av tre delar där första delen handlar om att förklara vad talent management är för att sedan presentera två talent management processer samt att beskriva HR inom banksektorn. Detta ligger som grund för vår talent management modell som presenteras i slutet. 

  Resultat:                            Här återges vad respondenterna uppgav under intervjuerna. 

  Analys:                               I analysen jämförs respondenternas empiri och analyseras efter den teori som vi har använt.

  Slutsatser:                          Här presenteras de ändringar som gjorts i modellen sedan den först presenterades i den teoretiska referensramen. Med hjälp av teorin och informationen från respondenterna har vi kunnat skapa en relevant och giltig talent management modell för den svenska banksektorn.

  Nyckelord:                         Talent Management, Human Resource Management, banksektorn, personalarbete.

  Centrala begrepp:            HRM (Human Resource Management): Handlar om arbetet med personal och humana resurser.

  Talent Management: Ett verktyg inom HRM med fokus på arbetet med att attrahera, bibehålla och utveckla nyckelpersoner inom företaget.

 • 109.
  Alfermann, D.
  et al.
  Faculty of Sports Sciences, University of Leipzig, Leipzig, Germany.
  Stambulova, Natalia
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI). The P.F. Lesgaft State Academy, St Petersburg, Russian Federation.
  Zemaityte, A.
  University of Vilnius, Vilnius, Lithuania & Department of Pyschology, University of Konstanz, Konstanz, Germany.
  Reactions to sport career termination: A cross-national comparison of German, Lithuanian, and Russian athletes2004In: Psychology of Sport And Exercise, ISSN 1469-0292, E-ISSN 1878-5476, Vol. 5, no 1, p. 61-75Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: To assess the cognitive, emotional, and behavioural consequences of sport career termination of national and international level athletes in three nations.

  Design and methods: Athletes of Germany (n=88), Lithuania (n=65), and Russia (n=101) were asked to describe in retrospect their reactions to career termination. The Athletic Retirement Questionnaire developed by the first two authors and presented in three corresponding languages was used. Planning of retirement and national identity served as independent variables. Dependent variables were reasons and circumstances for career termination, participants’ emotional reactions, coping reactions, athletic identity during and after sport career, and adjustment to life after career termination.

  Results: Analyses of variance revealed significant main effects of retirement planning and national identity on most dependent variables. Planning of retirement contributed to significantly better cognitive, emotional, and behavioural adaptation. In addition, high athletic identity contributed to less positive reactions to retirement and to more problems in the adaptation process. The emotional reactions of Russian and Lithuanian athletes were similar, but differed from the German athletes who, in general, showed more positive and lesser negative emotions after retirement. Though accepting the reality of retirement was the most often used coping strategy among all participants, Lithuanian athletes showed more denial and Russian athletes more distraction strategies after retirement than the other nations.

  Discussion: The results are discussed with regard to athletes’ readiness for career transition in different social and cultural environments. Recommendations are given on how to help athletes to prepare for and to cope with career termination. © 2003 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 110.
  Alfermann, Dorothee
  et al.
  Leipzig University, Leipzig, Germany.
  Stambulova, Natalia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Sport Health and Physical activity.
  Sport psychology in Europe – Women’s perspective2013In: Abstracts of the ISSP 13th World Congress of Sport Psychology: July 21-26, 2013, Beijing Sport University, Beijing, China, Beijing, 2013, p. 55-55Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Compared to other disciplines of psychology, sport and exercise psychology is a very young field. Sport psychology associations were founded in a variety of countries (particularly in Europe and North America) in the 1960es and later, after the first World Congress of Sport Psychology had taken place in Rome in 1965. Despite the fact that even in those ages quite a few women were studying psychology and afterwards starting a scientific career, females in sport psychology were extremely underrepresented. One of the reasons could lie in the fact that sport, much more than psychology, was a stereotypically male field, with only a few opportunities available to women. Making a career in sport psychology was then a double contradiction for women. First, making a career in general contradicted the typical female role, and second, making a career in sport meant an untypical field for women.

  The presentation will be structured as a dialogue between the two presenters – female sport psychologists working in the field for more than 30 years. Both were born and started their careers during the period of the Cold War: Dorothee Alfermann in the Federal Republic of Germany, and Natalia Stambulova in the Soviet Union. Both countries do not exist on the European map any more reflecting dramatic political, social and economic changes in Europe during the last two decades. All the changes in the European context put their impacts on the development of sport and exercise psychology in Europe including overall organizational development, as well as female careers and their contributions to European Federation of Sport Psychology (FEPSAC), other international sport psychology organizations (e.g., ISSP, AASP) and international sport psychology events (e.g., Congresses). The dialogue will be structured around the following three themes: (a) the presenters’ own careers analyzed from the point of gender issues (e.g., female professional role models and mentors), (b) history of European sport and exercise psychology, foundation of FEPSAC and contribution of its first President Ema Geron (1969-1973), and (c) female sport psychology professionals’ role in today’s European sport psychology and their contributions to FEPSAC, ISSP, AASP, national sport psychology associations, the editorial board of Psychology of Sport and Exercise, the European Forum of Applied Sport Psychologists, the European Master’s Studies in Sport and Exercise Psychology (EMSSEP), and the recent European Master’s (Mundus) Program in Sport and Exercise Psychology (EMPSEP).

 • 111.
  Alfermann, Dorothee
  et al.
  Leipzig University, Leipzig, Germany.
  Stambulova, Natalia
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Center for Sport and Health Science (CIHF).
  Zemaityte, Aiste
  University of Vilnius, Vilnius, Lithuania.
  Causes and consequences of career termination: A comparison of German, Russian and Lithuanian athletes2001In: International Society of Sport Psychology (ISSP) 10th World Congress of Sport Psychology: organized by Democritus University of Thrace, University of Thessaly, Hellenic Society of Sport Psychology : in the dawn of the new millennium : May 28-June 2, 2001, Skiathos, Hellas : programme and proceedings: vol. 4 / [ed] Athanasios Papaioannou, Marios Goudas, Yannis Theodorakis, Thessaloniki, Greece: Christodoulidi Publications , 2001, p. 26-28Conference paper (Refereed)
 • 112.
  Alhabib, Mohammed
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Balic, Amel
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att bryta mönster: Att inkludera nya generationens invandrare i idrottsundervisning2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige genomgår en utveckling där en generationsväxling som har formats av tidigareflyktingströmmar från exempelvis forna Jugoslavien och Mellanöstern. Även idag tar Sverigeemot och hjälper individer med utländsk bakgrund in i det svenska samhället. Detta innebäratt skolor också står inför en förändring som skall anpassa sig till behovet som finns isamhället. Det övergripande syftet i detta arbete är att undersöka hur elever med utländskbakgrund i årskurs nio i en mindre svensk kommun upplever sin idrottsundervisning utifråninkluderande aspekter. Ett delsyfte är att undersöka hur läraren upplever att hon/han formarsin idrottsundervisning utifrån inkluderande aspekter. Denna studie har bedrivits medkvalitativa forskningsmetoder, metoderna vi har använt oss av är intervjuer och observationer.Insamlingen av empirisk data är gjord på två grundskolor i mellersta Sverige med sammanlagttvå lärare och sex elever. I resultatet går det att utläsa att lärarna anser att delaktigheten inomundervisningen är viktigt. Från elevernas upplevelser kan vi konstatera att de upplever attläraren inte lyssnar på dem, samt att genomgångarna av olika aktiviteter kan brista. Resultatetvisar också att elevernas motivation gentemot och delaktighet i idrottsundervisningen kanavta. Att relationen mellan de olika aktörerna inom idrottsundervisningen kan bidra till ökadmotivation, men även hämma den.

 • 113.
  Alhabib, Mohammed
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Balic, Amel
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Gashi, Adonis
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  I inkluderingens fotspår2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att granska huruvida elever med muslimsk bakgrund upplever sitt deltagande i religionsundervisningen, samt hur lärarnas undervisningsmetoder arbetas med inom religionsundervisningen. Vi ville undersöka hur elever med muslimsk bakgrund upplever sitt deltagande i religionsundervisningen och hur samspelet mellan eleverna och läraren är. Vi undersökte även vilka metoder läraren använder sig av inom religionsundervisningen, men även för att etablera relationer till eleverna. Vi har i denna uppsats arbetat med två kvalitativa arbetsmetoder, då vi intervjuade lärare och elever, men också observerade de på religionsundervisningen. Denna studie gjordes på tre grundskolor och vi intervjuade sammanlagt tre lärare och sex elever. På varje skola intervjuade vi en lärare och två elever. Det visade sig att lärarens uppfattningar inte alltid stämde överens med beskrivningen från eleverna. Lärarna försöker vara innovativa i sin undervisning samt att de försöker inkludera alla elever, men att undervisnings upplägget och materialet inte motsvarar elevernas önskemål och åsikter.

 • 114.
  Alimadi, Azhar
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Chamma, Alexander
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  App eller papp?: En studie om hur Matteappen påverkar elevernas motivation2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här examensarbetet kommer vi att synliggöra hur användning av Matteappen påverkar elevernas motivation i matteundervisning på högstadiet. Syftet med arbetet är att undersöka hur mycket traditionell undervisning skiljer sig från undervisning som använder Matteappen samt vilken inställning elever har till Matteappen. Vi har besökt skolor och genomfört en rad enkäter, fokusgruppsamtal och undersökningar för att få data som möter syftet. Vi har tagit del av tidigare forskningar kring hur digitaliseringen kan påverka elevernas resultat och inställningar till ett visst ämne.

  Enkäterna visar en stor variation över vilken typ av läromedel som eleverna tycker är bäst för dem. Majoriteten av elever anser fortfarande att det är bäst att jobba med matteboken eller blandat med Matteappen. Vår undersökning pekar inte på några större skillnader mellan de olika arbetssätten. Gruppsamtalen har gett oss svar på elevernas inställningar till Matteappen och i vilka sammanhang de tycker det lämpar sig bäst att jobba med de olika läromedlen.

  De resultat vi har kommit fram till pekar på att Matteappen i sig är ett bra verktyg med mycket potential och möjligheter. Den är under utveckling och i nuläget fungerar den mer som en mattebok fast på en iPad. Vår slutsats är att innehållet i appen inte erbjuder mycket nytt för att eleverna ska jobba bättre eller bli mer motiverade, det är snarare de alternativa tjänster som ett digitalt läromedel erbjuder som gör appen attraktiv.

 • 115.
  Al-Jamali, Talal
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Taivaloja, Jmmy
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  MOTIVATION, PASSION OCH SJÄLVFÖRTROENDE HOS FOTBOLLSSPELARE I SVENSKA UNGDOMSLANDSLAG2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate motivationalfactors, passionfactors and level of confidence players among the youth Swedish nationalteam in soccer. Furthermore the relationship between passion and confidence was investigated and also how motiovation is related to passion and confidence. 288 male and female soocer players aged between 15-17 (M=16.02, Sd=1.06) took part of the study. Vealey Sportconfidence Scale (VSS), Sport Motivation Scale (SMS) andThe Passion Scale (PS) was used in the study. The results showed statistically significant relationships between passion, motivation and confidence. The results showed that internal motivational factors was most common in youth national team players and that harmonic passion showed a more significant relationship with confidence than obsessive passion did. Further the results were analyzed and discussed in relation theories and earilier findings. Like all fields of research, further research on a wider population and with larger sample is needed in order to establish any form of conclusions. 

 • 116. Allbäck (Lysenko), Marina
  A Magic World of Mages and Wizards. How to study a novel by J.K. Rowling Harry Potter and the Chamber of Secrets.: Лисенко М.В. Чарівний світ чаклунів і магів. До вивчення твору Дж. Роулінг “Гаррі Поттер і таємна кімната“. 5 клас2007In: Foreign literature in schools of Ukraine ( Зарубіжна література в школах України), no 9, p. 32-34Article in journal (Refereed)
 • 117. Allbäck (Lysenko), Marina
  Development of Cultural Competence of the fifth-graders while Reading Novels by J.K. Rowling: Formuvanja kulturnoji kompetenzii pjatiklasnikiv u prozeci vyvchennja romaniv J.K. Rowling2007In: Uchebnije zapiski Tavricheskogo Nazionalnogo Universiteta, Vol. 20, no 4, p. 196-199Article in journal (Refereed)
 • 118. Allbäck (Lysenko), Marina
  Development of Reading Competence at Literature Classes. A Lesson Plan on Alice in Wonderland by L. Carroll: Лисенко М.В. Формування читацької компетенції учнів на уроках позакласного читання. За творам Льюїса Керролла “Аліса в Країні чудес“. 6 клас2001In: Zarybizhzna literatura v shkolax Ukrayny, no 10, p. 15-17Article in journal (Refereed)
 • 119. Allbäck (Lysenko), Marina
  Imagination as the Manifestation of Creative Thinking of Children at Literature Lessons: Ujava jak projav tvorchogo myslennya uchniv na urokax literatury2008In: Zbirnik naukovix praz Berdjanskogo dergavnogo pedagogichnogo universytety, no 4, p. 81-87Article in journal (Refereed)
 • 120. Allbäck (Lysenko), Marina
  Novels by J.K.Rowlin in Education System: Literary Studies and Teaching Methodology: Лисенко М.В. Романи Дж.Роулінг у системі шкільного виховання: літературознавчий та методичний аспекти2007In: STUDIA GERMANICA ET ROMANICA: Froreign Languages.World Literature. Methods of teaching, Vol. 4, no 2, p. 100-109Article in journal (Refereed)
 • 121. Allbäck (Lysenko), Marina
  Studying of Fantasy Fiction in the frame of Dialogue of Cultures: Vyvchenja tvoriv fentesi v konteksti dialogu kultur2008In: Kultura narodov prichernomorja, ISSN 1562-0808, Vol. 2, no 137, p. 93-95Article in journal (Refereed)
 • 122.
  Allert, Alexander
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Richloow, Emil
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Att följa ett hållbarhetsarbete: en longditudinell studie av SJs hållbarhetsrapporter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: To follow sustainability - through a longitudinal study of the sustainability reports of SJ.

  Introduction: Sustainability Reporting is a way for companies to show how they work with sustainability, where the companies ambitions, strategies and visions of sustainability are also presented. GRI (Global reporting initiative) is the largest framework in the world that companies use when designing the sustainability report. One way of looking at the sustainability report is that it is for communicating with stakeholders, society and within the management team. In this way, the sustainability report is a way of making sustainability challenges more visible and by creating perspectives and achievements that make changes.

  Problem: One of the main purposes of the sustainability reporting framework GRI is to provide greater transparency for stakeholders, thus providing the opportunity for comparison over time. When there is a lack of clear national provisions for the preparation of sustainability work, evaluations and comparisons are difficult for the rest of the world. The lack of accounting principles and common practice means that it is often not clear what has been measured, how it has been measured and what tasks are covered. Therefore, it is interesting to study what can complicate a comparison over several years, by studying the sustainability work over time in the company SJ, which has been actively working with the framework of GRI since 2007.

  Purpose: Analyze what in sustainability reports that can complicate the comparability of the results.

  Method: It is important that companies sustainability issues are linked to performance measures, just to measure sustainability performance. Therefore, we have chosen to look at the sustainability areas of SJ and the indicators that are linked to these areas. We wanted to see how well it was possible to compare the results of the sustainability areas of SJ over time? This is carried out through a longitudinal case study with inductive approach to the sustainability reports of SJ.

  Results: In this study, it has been found that there is a lack of information about several parts, where the reader of the report does not get enough insight. Information deficiency in definitions and measurement methods leads to a comparison being uncertain and less credible. In the examination of deviating outcomes, the complexity was shown to interpret what influenced an outcome and strongly suggested that there was a lack of transparency. It also emerged that there is a big room for companies to choose which performance indicators and measurement methods they want.

 • 123.
  Allgulin, Mattias
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Cantmo, Kristoffer
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  "Så har jag lite frånvaro också...": En studie av frånvaron och dess orsaker på vuxenutbildningen i Halmstad2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 124.
  Alm Nilsson, Carolina
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Liljeblad, Lovisa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Utanförskap och inkludering i svenskundervisning: en kunskapsöversikt om huruvida andraspråkselever kan inkluderas i ordinarie svenskundervisning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I nuläget invandrar många barn och vuxna till Sverige av olika anledningar. Barnen ska bli en del av den svenska skolan och lära sig det svenska språket. I den svenska skolan finns ämnet svenska som andraspråk för de elever som inte har svenska som modersmål. De elever som har svenska som modersmål har däremot undervisning i svenska. Andraspråkseleverna hamnar ofta utanför klassrummet och utanför gemenskapen. Kunskapsöversikten undersöker hur andraspråkselever kan inkluderas i svenskundervisningen, vilka för- och nackdelar och vilka metoder läraren kan använda sig av. De vetenskapliga artiklarna har vi systematiskt sökt i olika databaser. Resultat som kommit fram är att metoder, så som samundervisning, digitala verktyg och grupparbete, som gör att andraspråkselever och modersmålselever får kommunicera kan leda till inkludering. Slutsatsen är att det inte finns några riktlinjer för hur man ska inkludera eleverna utan man får testa sig fram med olika metoder. Fortsatt forskning bör ske kring hur andraspråkselever kan inkluderas i alla ämnen.

 • 125.
  Alm, Rasmus
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Cassel, Philip
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Svenska tennistränares erfarenheter och upplevda kompetens av mental träning ur ett tränar filosofiskt perspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka svenska tennistränares erfarenheter och upplevd kompetens inom mental träning ifrån ett tränarfilosofiskt perspektiv. För att undersöka syftet användes tre frågeställningar: (1) Hur prioriterar svenska tennistränare mentala förberedelser jämfört med fysiska, taktiska och tekniska förberedelser? (2) Vilka erfarenheter har svenska tennistränare av mental träning? (3) Vilken upplevd kompetens av mental träning finns hos svenska tennistränare? Deltagarna i studien var 13 (M-ålder=31,5, SD-ålder=9,8) män som var tennistränare inom Västra Götaland. En semi-strukturerad intervjuguide konstruerades med fyra huvudsakliga temaområden tränarfilosofi, erfarenhet av mental träning, kompetens av mental träning och utveckling av mental träning. Resultatet visade att: (1) svenska tennistränare anser att mental träning är viktigt inom tennis men prioriterar inte det i deras tränarfilosofi (2) svenska tennistränarna har erfarenhet av mental träning genom att använda det på banan för sina spelare samt ifrån sina egna tenniskarriärer (3) tränarna upplever att de har låg eller ingen kompetens av mental träning samt att tränarna önskar att få mer kompetens. Slutsatsen från studien är att mental träning är något som svenska tennistränarna anser är viktigt men tränarna har för lite erfarenhet och låg kompetens i deras tränarroll.

 • 126.
  Almaw Tefera, Chalachew
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Nilsson, Felix
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  MARKET ENTRY MODES OF INTERNATIONAL SERVICE FIRMS2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 127.
  Al-Mimar, Samer
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science. Halmstad University.
  The Swedish sustainable energy market:Opportunities and barriers for new actors.: Barriers and obstacles to Swedish solar market2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden is moving from the fossil-atomic age, making ready for photovoltaics (PV) to assume a noteworthy part in a future formed by renewable power production. Sweden is a global leader in renewable energy, environment technology, and Clean-tech. The country fully embraces green technologies and this area has a major business potential. The goal is to reach a 50 percent share of renewable energy by 2020. Photovoltaic (PV) system is one of the main sources of renewable energy sources, the rate of installed PV increased in Sweden. During 2014 36.2 MWp installed, which is almost double installed power 19.1 MWp during 2013. During 2013 and 2014 1.1 MWp sold to the electrical grid and 9.5 MWp of the off-grid system been sold. It was and will be always a problem to start a business or to enter a new market or technology, struggle to understand the market, solve the problems, and increase the sales to achieve the success. Since many companies face difficulties, selling products and getting more projects, for that a research document made to investigate more and find solutions. The purpose of this research to identify solar market entrance obstacles and barriers, and how can new entrants makes solar market entrance. Investigate the statues que of today market and the predict future for solar market in Sweden. Data collection sequence started with identifying customer needs, then review the literature, and finally interview Swedish solar firms. The interviewed firms were five firms operating in Southern of Sweden. The information outcome from the process identifies market obstacles and barriers, providing ideas about the today market situation, predicting the market future, and setting a plan for market entrance for a new entrant. The research neglected the firm size, concentrating on market obstacles and barriers. 

 • 128.
  Al-Mofty, Chalang
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Svenska partiernas invandrarpolitiska åtgärder – assimilering eller integrering?: En undersökning om de fem äldsta partiernas idéer om invandrarpolitik från 1960- till 2010-talet2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe, analyze and compare the Left Party’s, the Social Democratic Party’s, the Liberal People’s Party’s and the Moderate Party’s ideas on immigration policy from 1960-2010. In this study the immigration policy program or party program was analyzed through idea analysis to find out what immigration policy interventions they have come with, and if they want to assimilate or integrate immigrants. Materials used for the study are the immigration policy programs and party programs. Even scientific journals and articles have been used, in both national and international level. An analysis instrument, by Carl Dahlström (2004), has been used in this study. In the analysis instrument the author mentions eleven (11) immigration policy interventions (6 integration and 5 assimilation meansures). The study concluded that the parties had different immigration policy interventions (assimilation and integration), but during certain periods of time, a number of parties had an equal number of interventions. Keywords: Immigration policy, integration policy, assimilation policy, party program, immigration policy program.

 • 129.
  Almqvist, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Söderqvist, Josefin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Den flexibla arbetstillvaron: - en kvalitativ studie om arbetsförhållanden hos kvinnliga tjänstemän och deras oreglerade arbetstillvaro.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   This study takes its premise in an earlier survey amongst persons working in a knowledge based company during the fall of 2013. That survey showed that one of the workgroups (the activity developers) perceived that the work interfered with their free time. That is the reason a study was done with the purpose of acquiring knowledge by interviewing activity developers about the phenomena, in which the individuals experience difficulties with disconnecting themselves from work in their free time. 

  This study aimed to acquire knowledge about the underlying factors relating to this phenomena. The questions that form the basis of this study are; what are the causes that negatively impact the participant’s free time? Could it be related to organizational problems? How could an organization limit this impact? 

  The result indicated that all participants have what we refer to as unregulated work, based in four dimensions; time, execution, workplace, and collaboration. According to the study it is clear that the participants feel that there is a lack of support in their work; experience a low degree of social support in the workplace, and it that clear goals are lacking. Management of expectations, is also seen as a contributing factor. The study concludes that the organization should invest more in education, teambuilding and work towards defining goals and tasks in order to reduce the impact on the participants and their free time. 

   

 • 130.
  Almqvist, Philip
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET). Campus Varberg .
  Gustén, Oscar
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET). Campus Varberg .
  Problematiken kring ett energieffektiviserande projektförslag i en kommunal organisation2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When it comes to the priority of a project proposal, a variety of factors is affecting theoutcome. In the municipal sector, factors of non- economic nature appears to be particularlyimportant when the organization is not intended to be profit-making.This study's research question is What problems can occur around an energy-efficiencyproject proposal in a municipal organization? The purpose of this study is to gainunderstanding of what possible problems an energy efficiency project proposal mayencounter, in the municipal implementation process as well as the problems of a changingownership can bring.To conduct this study, the method was qualitative in nature. We have cooperated withVarberg Energi AB and Varberg kommun, which has stood as respondents for the empiricalbasis of the study. In this study, we have conducted four personal interviews.In this study, we have found that there may be several problematic factors associated with anenergy-efficiency project proposal in a municipal organization. In conjunction with theimplementation of an energy efficiency project proposal in a municipal organization, we seethat the problem is that the decision process is preceded by a complexity that includesinadequate decision support, the fear of losing the "public space" and that the street lightsisn´t included in the energy efficiency strategy. In connection with a change in ownership, wesee the increased decentralization leads to a larger distance between the municipality and themunicipal company. Distance can create an agent-principal relationship in which themunicipality has the role of principal while the municipal company becomes the agent. Thedistance may lead to information about future decisions made by the municipal company (theagent), never reaches the municipality (the principal). If information about a future decisiondoes not reach the municipality (the principal), it may be perceived as having lost control ofstreet lighting.

 • 131.
  Almqvist, Sandra
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  En skola i förändring: En attitydundersökning kring implementering av GY20112013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den första juni 2011 genomfördes ett politiskt beslut, taget av regeringen, som ändrade den svenska gymnasieskolans riktlinjer. Skolreformen har lett till höjda krav, högre kvalité samt en ny betygsskala där betygskriterierna har blivit tydligare. Syftet med uppsatsen är att ta reda på lärarens inställning till implementeringen utav GY2011 samt att ta reda på vilka förutsättningar som finns för implementering utifrån tre olika områden; motivation, resurs och kompetens. Metoden som har använts i denna studie är en kvantitativ enkätundersökning som skickades ut till lärare verksamma på tre kommunala gymnasieskolor i en kommun i Halland.  Studiens resultat har utifrån de data som samlats in analyserats utifrån olika teorier kring implementering. Lärarnas inställning har analyserats i samband med litteraturen och lett till att belysa vissa problem som har visat sig i resultatet och som har uppstått i implementeringsprocessen. Resultatet har visat att politikernas beslut om en ny gymnasieskola inte har nått fram till alla lärare i denna studie. Det har visats att det är viktigt att ha med sig lärarna vid en skolreform och det är intressant då resultatet visar att lärarna verkar känna till de bakomliggande orsakerna som politikerna gav angående skolreformen, men att de möjligtvis inte riktigt förstår, eller har en positiv inställning till dem. I samband med detta visar studien även att många lärare inte har känt sig delaktiga i förändringsarbetet på skolan. Det finns en antydan till att det har saknats viss tydlighet vid implementeringen utav Gy2011. Vid betygssättning är lärarna fortfarande påverkade utav de ”gamla” riktlinjerna och de anser att det är för tidigt att se en förbättring på skolan. I allmänhet verkar det finnas en positiv stämning på skolorna verksamma i denna studie.

 • 132.
  Almqvist, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Jarekvist, Anja
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  "Att färga skolan med verkligheten": En studie i bemötandet av kulturell mångfald2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har författarna utifrån intervjuer och enkäter försökt se samband mellan kulturell mångfald och undervisning. Påverkar den kulturella mångfald som finns i skolan undervisningen och relationen mellan elev och lärare?

  Tre lärare på tre olika skolor i Sverige har genom kvalitativa intervjuer svarat på en del frågor och delat med sig av sina erfarenheter.

  Interkulturell pedagogik är en metod som tar stor del i denna uppsats då författarna undersöker om interkulturell pedagogik är en lämplig metod för att bemöta kulturell mångfald i skolan.

   

 • 133.
  Alonso Rodríguez, Marta
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Calmès, Anne-Gaëlle
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Advertising and the role of gender: A study of Sweden,France and Spain magazine advertisements2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The gender portrayals study aims to understanding how the roles of men and women are portrayed in magazine advertisements. This has been an issue investigated over the past decades as companies try to achieve a higher level of sales of their products and services and the gender issue influences in how this companies plan one advertising program or another. However, there is a debate among authors: some of them believe that advertising reflects what is already on society and others express that advertisers use the most convenient reality to sell their products. Thus, it makes us wonder what is the actual truth behind this debate. This thesis tries to answer the question of how men and women are portrayed in advertising campaigns. There are several studies on gender portrayals across countries but none that compares France, Spain and Sweden. This thesis tries to fill this gap.

   

  The study is conducted following Hofstede framework that classifies countries whether masculine or feminine, and is completed by analyzing the data gathered from four magazines of these three countries. We classified this data following Courtney and Lockeretz classification scheme and analyzed the data obtained with theories of some other authors.

   

  The results of this thesis show that males were dominant among working roles while females were in non-working roles. The findings might not add a huge contribution to this field of study but may be used as guiding tool for further research.

 • 134.
  Alriksson, Sofie
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET). Halmstad University.
  Torstenson, Emma
  Halmstad University. Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Intern Marknadsföring: En rapport om intern marknadsföring inom produktionsföretag2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån den teori som idag finns om intern marknadsföring upptäckte vi som forskare för dennarapport att det skrivits relativt lite om intern marknadsföring i produktionsföretag jämfört med itjänsteföretag, varför vi såg det intressant att gå djupare in på detta område. Vi diskuteradedärefter syftet med rapporten som blev att kartlägga hur intern marknadsföring tillämpas i ettproduktionsföretag utifrån de tre olika perspektiven; utbildning, informationsspridning och kundmedvetenhet.Detta för att få en inblick i hur produktionsföretag agerar inom intern marknadsföring.Utifrån detta syfte kom vi fram till följade problemformulering; På vilket sätt tillämpasintern marknadsföring i stora produktionsföretag i Sverige med perspektiv mot utbildning,informationsspridning och kundmedvetenhet? Utifrån teorin valde vi att intervjua två lämpligaproduktionsföretag som fick ligga till grund för vår insamlade primärdata. Vi valde att intervjuatvå personer i varje företag, en operatör och en i ledningen. Efter att vi sammanställtintervjumaterialet fick intervjurespondenterna gå igenom underlaget för att skapa högre validitetoch trovärdighet för vår rapport.

  Med denna uppsats har vi kommit fram till följande slutsats; att produktionsföretag är oeniga omvem som är kund, lojalitet och tillfredställelse uppnås inte enbart genom företagsprodukten ocharbetsuppgiften, kunskap i form av information kan öka personalens effektivitet och motivationsamt att större vikt bör läggas på utbildning av personalens kundmedvetenhet.

 • 135.
  Al-Shalabi, Ammar
  et al.
  Centre of Computer Aided Design and Knowledge Manufacturing (CCADKM) Faculty of Engineering and Technology, Multimedia University, Melaka, Malaysia.
  Omar, Khaled
  Centre of Computer Aided Design and Knowledge Manufacturing (CCADKM) Faculty of Engineering and Technology, Multimedia University, Melaka, Malaysia.
  Rundquist, Jonas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Outsourcing and organizing of NPD: A Survey of Malaysian industry2007In: Proceedings from EIASM 14th IPDMC, European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) , 2007, p. 12-Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Malaysian manufacturing firms are interested in New Product Development (NPD) methods, due to the fact that they are competitive tools for survival. The purpose of the present study is to investigate NPD practices in Malaysia, in particular the outsourcing of NPD and the organizing of NPD. We achieved our objectives by conducting a survey of 72 companies in the automotive, chemical, and electrical industries and analyzing the results. Managers involved in NPD will benefit from the findings presented in this paper. The results indicate that the NPD practices used in Malaysian firms focus more on production cost and manufacturability, whereas the need for increased knowledge receives lower priority.

 • 136.
  Altmann, Peter
  et al.
  Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
  Engberg, Robert
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL). Getinge Sterilization AB, Getinge, Sweden.
  Frugal Innovation and Knowledge Transferability: Innovation for Emerging Markets Using Home-Based R&D2016In: Research technology management, ISSN 0895-6308, E-ISSN 1930-0166, Vol. 59, no 1, p. 48-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Western firms are generally advised to rely on emerging market partners when attempting to develop frugal innovations for these developing markets. Underlying such advice is the idea that the requirements of emerging market consumers may not be familiar to Western firms and local developers will better understand local needs. We propose an alternative approach for high-tech firms—one that relies on home-based breakthrough R&D focused on emerging market needs. Three frugal innovation projects at a Swedish medical devices manufacturer serve to illustrate both how home-based breakthrough R&D can help managers reconceptualize their core products and the contextual factors favoring such an approach. © 2016, Industrial Research Institute.

 • 137.
  Altmann, Peter
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Engberg, Robert
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Managing Human Resources and Technology Innovation: The Impact of Process and Outcome Uncertainties2015In: International Journal of Innovation Science, ISSN 1757-2223, E-ISSN 1757-2231, Vol. 7, no 2, p. 91-106Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  High technology innovation performance relies on a skilful utilization of human resources. The main purpose of this paper is to explore the impact of interpreted outcome and process uncertainties on the effective management of human resources for technology innovation. This is achieved through an insider-outsider based case study approach of three medical device innovations with varying degrees of radicalness. Findings suggest that uncertainties in process and outcome strongly influence what constitutes effective management of human resources for technology innovation. Findings also offer insights into when certain innovation theories hold, and suggestions on how to manage human resources and technology innovation under various conditions of uncertainty.

 • 138.
  Altmann, Peter
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Li, Jing
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  The novelty of Open Innovation2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Proponents of Open Innovation argue in support of its novel additions, critics however question its novelty and argue that the roots of Open Innovation predate Chesbrough. We investigate what is novel about Open Innovation by comparing predating theories and concept swith the main themes we found using a literature review. Our results indicate that the novelty of Open Innovation lies in its holistic approach. These findings were synthesized into a star model that could help both scholars and managers in their work with Open Innovation.

 • 139.
  Altmann, Peter
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Rundquist, Jonas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Florén, Henrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Sustained innovativeness and human resource management2011In: Research on Technology, Innovation and Marketing Management 2009-2011: Introducing the Research Area of Innovation Science / [ed] Sven-Åke Hörte, Halmstad: Högskolan i Halmstad , 2011, p. 21-35Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Innovation is paramount to success. Over time firms must maintain their ability to innovate in order to maintain their competitive edge. In this paper we explore the role human resource management has in nurturing and enhancing the innovative capability of the firm. To explore HRM activities, functions and processes that enhance or impede innovativeness we conducted a literature review. Following this review, 10 propositions have been made that link HRM to both incremental and radical innovativeness respectively. Our results include suggestions for empirical studies to validate our propositions as well as some managerial implications.

 • 140.
  Alyhr, Li
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Svensson, Lina
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Störande elever eller samarbetande kamrater?: En jämförelse av elevers sociala samspel i två olika miljöer, utomhus och inomhus.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka om elever agerande skiljer sig beroende på vilken miljö de befinner sig i. Åtta elever videoobserverades i två olika miljöer, inne i klassrummet och ute på skolgården, vid totalt två lektionstillfällen. De redskap som användes i analysen var Michel Focaults tankar kring subjektspositioner och makt. Vi kunde i analysen se att skolans makt genom miljön hade stor inverkan på elevernas sociala samspel. Det framkom även att subjektspositionen pojke och flicka spelade en stor betydelse. Pojkarna agerade olika beroende på miljön, flickorna däremot intog samma position, både inomhus och utomhus.

 • 141.
  Alyhr, Viktoria
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Huss, Josephine
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Implementeringsfaktorer i skolans värld: En kvalitativ studie om de bakomliggande faktorerna till en lyckad implementering av en pedagogisk modell för lärare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Todays society is characterized by a constant change and development, which requires the school to develop at the same rate as the rest of society. The school should be equivalent to everyone. How can this be insured if we do not know which factors that affect the implementation of educational models? By ensuring the factors that affect implementation, better results can be achieved. This makes it more likely that the new educational model is used and becomes part of the everyday work. To make an implementation possible, a change work is carried out in the organization.

  We have conducted a qualitative study whose purpose is to study which factors teachers experience may affect the implementation of a new educational model in school. The survey has been conducted at three schools in a town in Sweden. The form of the interview has been semi-structured, two of which have been held in groups and one individual. Through the interviews we have acquired empirical evidence for our study.

  The result show that there are many different factors that affects, often in combination with each other, how well an implementation results in. The factors that are significant and have been made visible in our survey are the following: Relevance, attitude, advantageous, easy-to-use, customizable, coaching, support, time, participation, follow-up systems, clear results, culture and communication.           

 • 142.
  Amal, Mohamed
  et al.
  FURB, Blumenau, Brazil.
  Awuah, Gabriel
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Raboch, Henrique
  FURB, Blumeanau, Brazil.
  Andersson, Svante
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Differences and similarities of the internationalization processes of multinational companies from developed and emerging countries2013In: European Business Review, ISSN 0955-534X, E-ISSN 1758-7107, Vol. 25, no 5, p. 411-428Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: This paper aims, by a direct comparison, to address the differences and similarities of the internationalization processes of multinational companies both from developed and emerging countries.

  Design/methodology/approach: This study employed qualitative approach, using an integrated model of internationalization process. Multiple case studies, with two companies with significant involvement in foreign markets and originating in countries with different levels of development, were carried out.

  Findings: The results reveal that the case companies show some differences with regards to their use of ownership advantages to facilitate their internationalization. On the other hand, learning and experience of internationalization, coupled with the use of networks, have been factors that have influenced the pace and the pattern of the case companies' internationalization. An integrated model, which includes variables related to networks and learning/experience, may contribute to the understanding of the case of multinational companies from emerging economies.

  Originality/value: Although the research field of emerging multinationals has been growing lately, very few attempts have been made in the sense of directly comparing the internationalization process of firms from both developed and emerging countries. The authors proposed an integrated analytical model that draws on insights from the eclectic paradigm and the Uppsala internationalization model. © Emerald Group Publishing Limited.

 • 143.
  Amal, Mohamed
  et al.
  Blumenau Regional University, Santa Catarina, Brazil.
  Raboch, Henrique
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science. Blumenau Regional University, Santa Catarina, Brazil.
  Tomio, Bruno Thiago
  Blumenau Regional University, Santa Catarina, Brazil.
  Strategies and determinants of Foreign Direct Investment (FDI) from developing countries: Case study of Latin America2009In: Latin American Business Review, ISSN 1097-8526, Vol. 10, no 2-3, p. 73-94Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to assess the importance of economic and institutional factors for outward Foreign Direct Investment (FDI) from Multinational Enterprises (MNEs) originating in the developing countries. The estimate drawn up through a panel data model for three countries in Latin America shows that these outflows are directly influenced by economic factors, such as gross-domestic product (GDP) growth and rising foreign exchange rates. Moreover, FDI is positively correlated with institutional variables such as globalization and education as well as with inward FDI stocks in their respective countries of origin. © Taylor & Francis Group, LLC.

 • 144.
  Amara, Yasmina
  et al.
  Blekinge Inst Technol, Dept Management, Karlskrona, Sweden.
  Solberg Søilen, Klaus
  Blekinge Inst Technol, Dept Management, Karlskrona, Sweden.
  Jenster, Per
  Nijmegen School of Management, Netherlands.
  Vriens, Dirk
  Nijmegen School of Management, Netherlands.
  Evaluating Business Intelligence Software: Testing the SSAV Model2009In: ECIS 2009: Third European Competitive Intelligence Symposium / [ed] Hoppe, M, Solberg-Soilen, K, Hamrefors, S, Västerås/Eskilstuna: Mälardalens Universitet , 2009, p. 238-251Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Choosing the right Business Intelligence (BI) software is critical to increasing productivity and effectiveness in organizations today. At the same time it is a very elaborating and complex process to choose the right software due to the fact that a large number of BI products exist on the market, which are quite different and updated frequently. The objective of this study is to develop and test a model for the evaluation of BI Software. The findings of the study revealed that it is difficult to declare what is the most competitive BI software as what is good for one user might not be good for another depending on their different business needs. Having said that the study initiated a new classification of BI Software vendors depending on the degree to which they comply with the functions in the Competitive Intelligence (CI) cycle. The software tested was divided into five categories: Fully complete, Complete, Semi Complete, Incomplete and Insubstantial. We conclude that the SSAV (Solberg Soilen, Amara, Vriens) Model Together with some proposed non technological variables and a classification developed can be used as a user's selection tool for deciding which BI Software to purchase.

 • 145. Amara, Yasmina
  et al.
  Solberg Søilen, Klaus
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Vriens, Dirk
  Radboud University Nijmegen, Netherlands.
  Using the SSAV model to evaluate Business Intelligence Software2012In: Journal of Intelligence Studies in Business, ISSN 2001-015X, E-ISSN 2001-015X, Vol. 2, no 3, p. 29-40Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Choosing the right Business Intelligence (BI) software is critical to increasing productivity and effectiveness in organizations today. At the same time it is a very elaborating and complex process to choose the right software due to the fact that a large number of BI products exist on the market, which are quite different and updated frequently. The objective of this study is to develop and test a model for the evaluation of BI Software. The findings of the study revealed that it is difficult to declare what is the most competitive BI software as what is good for one user might not be good for another depending on their different business needs. Having said that the study initiated a new classification of BI Software vendors depending on the degree to which they comply with the functions in the Competitive Intelligence (CI) cycle. The software tested was divided into five categories: Fully complete, Complete, Semi Complete, Incomplete and Insubstantial. We conclude that the SSAV (Solberg Søilen, Amara, Vriens) Model Together with some proposed non technological variables and a classification developed can be used as a user's selection tool for deciding which BI Software to purchase.

 • 146.
  Ambjörnson, Lina
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare. 9303295381.
  Holgersson, Hanna
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Vem bestämmer övertidsarbete?: En kvalitativ studie om övertidsarbete bland tjänstemän inom den privata sektorn.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 147.
  Amedi, Reving
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Disability in Kurdistan: A Study Seen From a Human Security Perspective2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper is concerned with the developed area of Kurdistan, the Iraqi Kurdistan, and this paper will try to underline the situation of persons with disabilities living standards in Kurdistan. The research problem concerned with this topic is, what is being done by the different actors who have the power to influence the living standards of persons with disabilities in the region of Kurdistan. The purpose and aims of this paper is to highlight the importance of these living standards for these persons and how they feel they are being treated by the society as whole, both from the society (the people around them), and also the government, authorities and organizations at place for aid and assistance to those people.

  The main course of this paper has been laid on interviews with official persons from government and associations in Kurdistan. On the authorities and similar side, Salah Yousif Mohammed, the directorate of Disabled Care Duhok has been interviewed, together with Nassrat Mohammed Salem, the director of ZheenHandi Capped Association, Wahid Saeed Chicho, the director of Little People of Kurdistan Association and Khabat Islam Muhamad, Dohuk Program Manager for the Voice of Older People (VOP). These interviews together with interviews with persons with disabilities have laid forward a comprehensive matter of facts at hand to study.

  Social Constructivism, Human Security and Disability have been chosen as theoretical framework of this paper to help for better understanding of the purpose of this paper. Both Social Constructivism and Human Security help to define and better understand the concept of Disability in Kurdistan. The Social Model of Disability in Sweden has also been included in Disability for better understanding of a successful example.

 • 148.
  AMIMEUR, Rachel
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  NOCERAS MULET, Caterina
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Consumer's behavior and trust in E-commerce2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Consumer’s behavior and trust in E-commerce.

  Authors: AMIMEUR Rachel and NOCERAS MULET Caterina

  Supervisor: LJUNGQUIST Urban

  Level: Bachelor Thesis in Business and Administration, Marketing

  Key words: E-commerce, consumer’s behavior, buying behavior, Trust, pure players…

  Purpose: The purpose is to explore how people working in E-commerce can encourage customers purchase decision on internet by improving customer trust during the purchase.

  Frame of references: First of all, we give a definition of consumer behavior following by characteristics affecting it and a description of different king of buying behavior. Then, we describe the buyer decision making process for a known product or an innovation. We bring some knowledge about trust in E-commerce. Finally, we present our conceptual framework.

  Method: First, we explain the methodological approach and then the research design. After this, we explain which research method we took and why. Finally, we explain the writing of our survey.

  Conclusion: Trust in E-commerce can be brought through for elements: product quality, payment security system, E-customer relation management, website quality and time of delivery.

 • 149.
  Amoor, Shirin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Malmgren, Maria
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Barnahus som samverkansorganisation: En kvalitativ studie om anställdas yrkesroller och yrkesidentiteter2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att studera Barnahus som verksamhet genom samverkan och den organisationsförändring som verksamheten innebär samt om yrkesrollen och yrkesidentiteten påverkas av detta. Vidare vill vi studera hur relationen till de utsatta barnen upplevs genom samverkan inom Barnahus. Studien har en kvalitativ ansats och är baserad på elva stycken semistrukturerade intervjuer med representanter från polis, åklagare, socialsekreterare, psykolog, kurator samt samordnare från två Barnahus. Resultatet visade på att informanterna upplevde att deras yrkesroll stärktes genom förväntningar från de andra myndigheterna. De gav även uttryck för att samverkan har gett dem en djupare förståelse för andra myndigheters uppdrag och arbetsuppgifter. Generellt hålls samrådsmöten veckovis mellan delaktiga myndigheter och det är framförallt genom interaktionen mellan professioner som yrkesrollen stärks. Informanterna utryckte även att det skulle vara svårt att ta del av denna form av samverkan utan erfarenhet inom sin myndighet, generellt ansåg informanterna även att det är utifrån sin erfarenhet de tillskriver sin yrkesidentitet. Yrkesidentiteten skapas utefter erfarenheter och de förväntningar som en yrkesroll innebär. Informanterna har olika syn på sina yrkesroller, medan vissa professioner var säkra på sin yrkesroll inför organisationsförändringen så har det för vissa stärkt yrkesrollen.

  Nyckelord: Samverkan, yrkesidentitet, yrkesroll

 • 150.
  Amos, Gideon Jojo
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Corporate social responsibility in the mining industry: an exploration of host-communities' perceptions and expectations in a developing-country2018In: Corporate Governance : The International Journal of Effective Board Performance, ISSN 1472-0701, E-ISSN 1758-6054, Vol. 18, no 6, p. 1177-1195Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this paper is to explore how and what drives corporate social responsibility (CSR) in host communities of mining companies in developing countries.

  Design/methodology/approach

  To address this knowledge gap, this paper used Ghana as a test case and conducted 24 in-depth interviews with participants drawn from mining host communities.

  Findings

  The paper discovered that while CSR is broadly understood and encompasses six thematic categories in the mining host communities, there are emphases on philanthropic and environmental responsibilities. Contrary to the evidence found in other studies, this paper discovered that CSR rhetoric plays a more positive/significant role than so far explored in CSR research, as it incentivizes the host communities to push for the fulfilment of their CSR expectations and/or CSR initiatives proposed by mining companies.

  Research limitations/implications

  Quantitative studies are needed to strengthen the findings from the present paper.

  Practical implications

  Because developing countries share similar socio-economic and geo-political realities, the findings of this paper may be applicable not only for CSR advocates, but also for policy-makers in developing countries.

  Originality/value

  The paper provides new inputs from a developing country perspective to the current debate about the CSR performance of the extractive industry. © 2018, Emerald Publishing Limited.

1234567 101 - 150 of 6254
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf