hh.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 36 of 36
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Louise
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Larsson, Elin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Digitaliseringens framgång: En kunskapsöversikt kring digitala verktyg i biologi.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhället blir allt mer digitaliserat och så blir även klassrummen i skolan. I den svenska läroplanen står det att en del av undervisningen ska drivas med hjälp av digitala verktyg. Syftet med denna studie är att ta reda på vad forskning säger kring digitala verktygs betydelse för att skapa ett multimodalt lärande och individanpassning i ämnet biologi. Utifrån detta skapades frågeställningen: Hur kan ett individanpassat och multimodalt lärande skapas med hjälp av digitala verktyg i biologi för årskurs F-3? För att besvara frågeställningen och nå upp till studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om digitala verktyg. Hur individanpassning och multimodalt lärande kan skapas med digitala verktyg. Resultatet visar att pedagoger behöver besitta kunskapen kring användandet av digitala verktyg för att kunna delge kunskapen vidare till eleverna. Genom att välja ut och använda olika arbetssätt kan eleverna skapa ett multimodalt lärande och lektionerna kan bli individanpassade utefter elevernas behov. Vi valde att använda digitala verktygens funktion med inriktning på surfplatta, berättande texter, internet och virtual reality. Detta då mycket av den forskningen som fanns betonade att dessa funktioner är gynnande för elevernas kunskapsinlärning. Underlaget behandlar inga svenska studier, vilket hade behövts för att säkerhetsställa den nationella relevansen. För vidare forskning kring digitala verktygens användning i biologi kan eleverna arbeta med digitala verktyg i klassrummet. Efter användandet kan en utvärdering ske tillsammans med eleverna genom diskussion. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Badelt, Mikaela
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Cinthio, Charlotte
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Genrepedagogik och litteracitet: en litteraturöversikt för flerspråkiga elevers väg in i svenskundervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flerspråkiga elever har en längre startsträcka än enspråkiga elever, då de tar in kunskapsrelaterad information via sitt andraspråk. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskning säger om hur lärare kan få flerspråkiga elever i grundskolan att känna sig delaktiga och få utveckla sin begreppsförmåga i svenska genom undervisningsmetoder. Genom att besvara frågeställningarna: Hur kan lärare öka flerspråkiga elevers begreppsförmåga inom svenska genom användandet av undervisningsmetoderna genrepedagogik och litteracitet? På vilket sätt skapar litteracitet och genrepedagogik delaktighet i undervisningen för flerspråkiga elever?

  För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga artiklar om delaktighet, genrepedagogik, litteracitet, flerspråkiga elever och begreppsförmåga. Resultat visar att flerspråkiga elevers begreppsförmåga inom svenska gynnas genom att läraren använder sig av genrepedagogik och litteracitet. Detta framkommer genom att forskning pekar på att genrepedagogik tillsammans med litteracitet ökar den sociala interaktionen, vilket medför att eleverna utbyter erfarenheter och tidigare kunskaper som ökar delaktigheten samt den språkliga utvecklingen. Forskningen visar även på att det sker ett meningsskapande när läraren använder sig av socialt stöd, bilder och symboler i sitt klassrum. Efter diskussioner kring vidare forskning kom vi fram till att det hade varit intressant att undersöka närmare vad forskning säger om att lyfta in modersmålsundervisningen i svenskämnet och hur det påverkar elevernas språkliga utveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Berg, Martin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Netnografi2011In: Handbok i kvalitativa metoder / [ed] Göran Ahrne och Peter Svensson, Malmö: Liber, 2011, p. 118-130Chapter in book (Other academic)
 • 4.
  Brunow, Dagmar
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  "Die Stadt hören": Soundscapes als Archive von Gentrifizierungsprozessen2010Conference paper (Other academic)
 • 5.
  Brunow, Dagmar
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Achinger, Christine
  Jentz, Janina
  Mühlhäuser, Regina
  Engendering Airwaves: Zur Konstruktion von Geschlecht im Radio2001In: Radio-Kultur und Hör-Kunst: Zwischen Avantgarde und Popularkultur 1923-2001 / [ed] Andreas Stuhlmann, Würzburg: Königshausen und Neumann , 2001, p. 24-38Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The article theorises how the radio as a medium constructs gender positions and presents a case study of the Hamburg independent radio FSK 93,0

 • 6.
  Brunström, Joakim
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Inställningar till Fotbolls-EM: Hur samhälleliga och ekonomiska effekter värderas av den svenska befolkningen på västkusten2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idrottsevenemang lyfts ofta fram som något som medför positiva ekonomiska effekter för destinationen som arrangerar det. Regeringen fattade dock beslut om att inte arrangera fotbolls-EM 2016 och denna studie berör allmänhetens uppfattning av den här typen av arrangemang. Närmare bestämt är det övergripande syftet med föreliggande studie att studera boende på den svenska västkustens inställning till ett Fotbolls-EM i Sverige. För att uppnå denna målsättning kommer följande forskningsfrågor att besvaras:

  • Vilken inställning har invånare på den svenska västkusten till ett Fotbolls-EM i Sverige?
  • Vilka positiva konsekvenser ser de att detta kan ge för samhälle och ekonomi?
  • Vilka negativa effekter ser de att detta kan ge för nationen?

  Studiens teoretiska ramverk kretsar kring sportturism och de komponenter som ingår i detta forskningsfält. Vidare förklaras att samhällsutvecklingen och den ökade globaliseringen har inneburit en stor ökning av sportturism runt om i världen. För att ge läsaren en inblick i huruvida idrottsevenemang historiskt sett varit ekonomiskt hållbara för värdnationen, presenteras resultat från tidigare evenemang där trenden pekar på en uppgång sedan av mitten av 1980-talet. Sociala och sociokulturella faktorer tas också upp för att förklara för läsaren hur sportevenemang faktiskt kan bidra till ett bättre samhälle och hjälpa den enskilde individen.

  Download full text (pdf)
  Inställningar till Fotbolls-EM
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Fredholm, Beatrice
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ståhl, Linnéa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Förståelse är A och O!: En kunskapsöversikt om vad som stöttar grundskoleelevers läsförståelse.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett en bristfällig läsförståelse hos eleverna. Vissa elever läser flytande, utan att ha någon förståelse för vad de har läst. För att kunna ta till sig information måste man ha god läsförståelse. De elever med läsförståelsesvårigheter är de som har flest underkända delprov på de nationella proven.  Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad ett urval av tidigare forskning säger om elevers läsförståelse. Mer precist kommer följande frågeställning besvaras: Vilka modeller och strategier kan lärare använda i klassrummet för att stötta grundskoleelevers generella läsförståelse? För att besvara denna frågeställning har både systematiska och manuella sökningar genomförts. Dessa har analyserats och sammanställts i denna kunskapsöversikt. Resultatet visar att elevernas läsförståelse kan stöttas genom modeller som Reciprok undervisning, Questioning the author, SQ3R och CORI. Resultatet visar att lärare kan stötta elevernas läsförståelse genom att arbeta metakognitivt, med drama, att sammanfatta texter samt att “tänka högt” framför eleverna. Efter denna kunskapsöversikt har det framkommit att det krävs mer forskning där flera läsförståelsestrategier jämförs. En implikation med denna kunskapsöversikt är att yrkesverksamma lärare kan variera sin undervisning i läsförståelse.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Giselsson, Zuzana
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Inkludering och kommunikation i förskolan: En studie om pedagogers erfarenheter av inkludering och kommunikationsverktyg i förskolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett övergripande syfte med denna studie är att undersöka hur pedagoger tolkar inkludering. Mer specifikt syfte är att undersöka hur de arbetar enligt deras uppfattningar, för att inkludera barn som är i behov av särskilt stöd och vilka kommunikationsverktyg de säger sig använda i sitt arbete att inkludera. Som insamlingsmetod användes kvalitativa intervjuer och förhållningssättet i studien var inspirerat av en hermeneutisk ansats. Resultatet visar att de intervjuade pedagogerna tolkar inkludering som att verksamheten ska anpassas utifrån barns behov och förutsättningar. Pedagogerna menar att alla barn ska få stöd oavsett om de har en formell diagnos eller inte. Betydelsen av samhörighet med barngruppen lyfts fram i tal om inkludering, samt pedagogens uppgift att ta vara på olikheterna i barngruppen. Samtidigt framför pedagogerna att inkludering är ett ideal som är svårt att uppnå utifrån hur verksamheten är organiserad, vilket beror på resurser. Pedagogerna beskriver olika arbetsstrategier för att inkludera barn i behov av särskilt stöd och för att tillgodose de individuella behoven hos varje barn: de delar barngruppen i mindre grupper, gör anpassningar i den fysiska miljön och tillsätter extra personal, när det är möjligt. De intervjuade pedagogerna använder bilder som ett bildschema och teckenkommunikation TAKK för att stärka kommunikationen i barngruppen, som de menar skapar förutsättningar för inkludering. Samarbete i arbetslaget, reflektion och utvärdering, samt pedagogens förhållningssätt kring arbete med inkludering är också viktiga aspekter enligt pedagogerna. Resultatet visar att utformning av den fysiska miljön i inkluderande syfte, samt vilka faktorer som påverkar resursfördelning i förskola är relevanta frågor för vidare undersökning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Grevsjö, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Noorzaei, Mehran
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Sustainable Tourism Development in Gjirokastra: a current situation analysis2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The typical tourism planning and development process can be divided into different phases: preparation (goals and objectives), research, conclusions, recommendations, implementation, monitoring & evaluation. This thesis is a part of such a development process and position itself in the research phase with the aim to create a knowledge base for future sustainable development of tourism in the world heritage city of Gjirokastra in the southern part of Albania. To create the socio-environmental map of the thesis, the authors lived two months in Gjirokastra, and with a holistic approach collected, compiled and analyzed an immense amount of data. Thus this thesis is only providing the first piece in the puzzle of the bigger project: to create a sustainable tourism development plan for the city of Gjirokastra. 

  Gjirokastra has special conditions for tourism since it is a World Heritage site, elected in 2005 for its rare type of Ottoman stone houses which the old bazaar/old town is dominated by. The management of a World Heritage site is both a national and a global concern involving many stakeholders exhibiting different desires and requests. World heritage management and tourism destination aspirations are only two of many other issues facing the city of Gjirokastra and the nation of Albania. Like many other post-communist countries Albania is struggling between a fast economic development and the restraints of preserving heritage: modernization vs. tradition. In Gjirokastra this is evident through the city’s division in a new and old town – each fighting for attention and resources. 

  The results of the thesis contains information on the tourism resources of Gjirokastra; this is described in chapters of supply research and culture-, economy- and natural resources. The current status and potential of each has been described and analyzed, data being collected through participant observation, analyzing written material and through interviews with visitors, local businesses and stakeholders. 

  The result describes a city facing many problems due to lack of laws and regulations creating a variety of issues both in nature, culture and economy: poverty, “brain-leakage” through migration, waste, water and pollution, unemployment, poor stakeholder collaboration, abandoned houses and traditions, bureaucracy, corruption, management issue, a lack of tourism activities and information, poor marketing and poor tourism services. Tourism development is identified as an important tool for problem solution and societal development by the stakeholders, however the municipality’s actions are focused on the citizens and by catering to them it is considered that tourists will also benefit. This approach results in interest conflicts between the stakeholders where the municipality is focusing on improving the new town and the cultural organizations on the old town. Even though many elaborate tourism strategies already exists amongst the different stakeholders no one has so far been successfully implemented due to unclear responsibilities, action time frame issues and a lack of funds. Since there is no budget for tourism the different strategies turns into wish-lists from which money is sought. The result is a few successful short term projects funded by various different European organizations. The problem of restoring houses is also the following revitalization of them. The citizens of Gjirokastra want a modern life which the old houses cannot under the world heritage regulation provide. Here is where tourism is considered to be the solution – creating an attractive living and business area that will revitalize the old town. As of now the world heritage suffers from not having a management plan, the old houses are stuck in after-communism-legal issues in many cases then abandoned or modernized.

  There is no waste management in Gjirokastra and the effects of this is not being researched. The observation and interview result shows that there are multiple environmental problems that now accumulate, in this study the tourist satisfaction was affected by the waste appearance. Without laws and restrictions on tourism, heritage and environment it is easy to turn the eyes away from carrying capacity and focus on short term solutions. 

  Tourism is in the meanwhile driven by private local entrepreneurship and innovation but without strategies, regulations or market research an imbalance in the tourism system is evident in the market and supply match. A bench marketing tradition or “copy & pasting” has so far resulted in restaurants, hotels, cafes and souvenir shops selling indistinguishable products and only a few other activities than sightseeing are being offered. In the visitor surveys from time to time it is apparent that tourists think Gjirokastra has great potential but the city’s problems are surfacing and affecting the level of satisfaction.  

  There is thus a pressing need for collaboration between the different stakeholders to create one sustainable tourism development plan, to define roles and responsibilities and action implementation. The natural and cultural resources and its potentials for tourism are huge but without these regulatory bodies tourism impacts might be irreversible negative. It is in this moment of time, before goals are decided upon, ideal that ideas of sustainability, in this case meaning that the environment’s, culture’s and economy’s interests are also taken in account and incorporated to shape the development process. This is highlighted throughout the thesis.

  Download full text (pdf)
  Sustainable Tourism Development in Gjirokastra
 • 10.
  Gustafsson, Christian
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Fransson, Mattias
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Kan man inte bli något annat kan man alltid jobba inom vården. Att vara man inom omsorgen: En kvalitativ undersökning av mäns upplevelser av att arbeta inom traditionella kvinnliga yrken.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Omsorgsarbete har traditionellt sett utförts av kvinnor, och den svenska arbetsmarknaden uppvisar mönster på könssegregation, vilket innebär att män och kvinnor väljer olika yrken. När kvinnor är i minoritet visar studier på att de oftast får kämpa mer för att bli accepterade, medan män åker "glashissen" upp i organisationerna. Vi har undersökt om det ser ut på samma sätt inom omsorgen för de män som arbetar där. Syftet med vår studie är att män som arbetar inom omsorgen skall få berätta sina upplevelser om hur det är att vara man inom ett kvinnodominerat yrke. Teorierna vi använder för att förklara det som kommer fram ur männens upplevelser är hänsyn och emotionssystemet, habitus - fält, genuskontrakt, heteronormativitet. Resultatet visar på att könsskillnaderna reproduceras och att mycket av arbetsuppgifterna fördelas implicit. Det som även framgår är respondenterna säger att det handlar mer om personlighet än om du är man eller kvinna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Hassan, Dan
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Tang, Jenny
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Internet tar över den traditionella resebyråns roll2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar:

  Syftet med uppsatsen är att undersöka varför Internet tar över den traditionella resebyrån. Följande frågeställningar används:

  • Finns det någon framtid för den klassiska resebyrån där det endast säljs resor i butik?

  • Finns det möjlighet att konkurrera med företag som säljer via Internet?

  • Vad är för- och nackdelarna mellan de båda?

  Metod och material:

  Denna studie är både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Intervjuer har gjorts med chefer på resebyråer samt en enkätundersökning har gjorts för att få en djupare förståelse och för att kunna förstå och besvara våra frågeställningar

  Huvudresultat:

  Den traditionella resebyråns roll har förändrats sedan Internet-boomen som kom i början av 2000-talet. Deras roll är inte längre att endast sälja resor utan numera betraktas de även som konsulter för oss kunder. Trots Internets framfart kommer vi kunder att fortsätta besöka den traditionella resebyrån för dess breda kunskaper och unika tjänster som Internet inte kan erbjuda. Vi drar en slutsats att den traditionella resebyrån inte kommer att ersättas av Internet i framtiden men att de istället kommer att samarbeta för att skapa en bättre framtid för försäljning av resor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Hero, Josefine
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kniberg, Mathilda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Miljövänligt semesterbeteende: En studie om turisternas semesterbeteende på Isla de Holbox, Mexiko2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Turismindustrins utveckling har genererat i konsekvenser inom ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Isla de Holbox är en naturskyddad ö i Mexiko som har potential till ökning av turismbesökare, vilket kan leda till ohållbara nivåer. Inställningen människor har till miljön anses vara en av de mest inflytelserika faktorer i att förutsäga miljömässigt ansvarsfullt beteende. Det har framkommit att människors miljöhänsyn och miljövänliga beteende påverkas avsevärt av deras skilda livsstilar.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka turisternas semesterbeteende och medvetenhet ur ett hållbart miljöperspektiv.

  Metod: Studien baserades på en enkätundersökning med 50 respondenter under tidsperioden 23-30 mars 2016 på ön Isla de Holbox, Mexiko.

  Resultat: Studien visade att respondenterna är miljömedvetna men att alla inte är miljövänliga i sitt beteende, både i sitt vardagsliv som på sin semester.

  Slutsats: Miljövänligt beteende och miljömedvetenhet kan skilja sig mellan individer. Det har framkommit i studien att det är en ekonomisk kostnadsfråga att agera mer miljövänligt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Hildebrand, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Characters of Colour in the Whedonverse2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Early on, the works produced by Joss Whedon and writers associated with him were recognised as feminist. This pertains not only to the prominence of female characters, but to the emphasis on co-operation and power-sharing that appear in many of the works. However, there were, also early, concerns about the portrayal of people of colour. I will here consider the entirety of Whedon’s oeuvre, whether he has been writer, producer, or director.

  Whedon’s works do not feature many characters of colour; characters played by actors of colour might also be presented as white, thus further limiting the number of openly presented characters of colour. The portrayals of those characters of colour that do appear in his work are also not unproblematic. One particularly problematic instance of this, which I will focus on here, is the depiction of people of colour (especially but not exclusively women) as expected to exhibit strong loyalty to a white person (especially but not exclusively men).

  Characters of colour, regardless of prominence, often appear as subordinate to a white character, whether this is due to a formal chain of command or an informal hierarchy. Examples of this appear in Agents of ShieldFireflyDollhouse, and Angel, to mention a few. Obviously, the hierarchy is more or less formalised in these texts, but it is generally clear to the viewers even when informal. The moral quality of the characters of colour is repeatedly judged by how loyal they remain to the white person above them in the hierarchy; this judgement may be openly referred to in the text or consist of how the audience is expected to perceive them and their fortunes, or lack thereof, in the arc of the plot.

  As viewers, we tend to accept the hierarchies inherent in the plot, whether formal or informal; we are presented with a leader and a group of followers, who might also have an internal hierarchy. We are invited to judge the performance of the leader, including on how well the followers follow them, and to expect, if we approve of the leader, to see loyalty from the followers. Nevertheless, the demands of loyalty from the characters of colour tend to go beyond the normal expectation that they carry out orders and offer input, if necessary, and often includes emotional and psychologial support. This support is generally not extended in the other direction, making it a power imbalance rather than mutual care, with the less privileged characters taking on the labour of making white characters feel better. This paper will discuss some instances of this, and how simply including more characters of colour does not in and of itself solve the long-noted issues of race in Whedon’s work.

 • 14.
  Ingelhag, Anders
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Samarbete mellan tekniklärare vid framtagning av undervisningsmaterial2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ingången till detta arbete är att författaren upplever framtagning av material att använda i undervisningen som en mycket tidkrävande process. För lärare som börjar undervisa i en ny kurs blir detta extra tydligt när allt material ska tas fram. Med material menas planeringar, lektionsinnehåll, instuderingsuppgifter och bedömningsmaterial. Författaren har förförståelsen att lärare skulle vinna på att samarbeta och dela material mellan sig. I arbetet undersöks, genom en enkätundersökning, hur gymnasielärare i teknik gör när de tar fram material till en ny kurs eller utvecklar materialet till en kurs. Vidare undersöks vilka eventuella hinder det finns för samarbete och vilket material lärare helst vill få tillgång till från kollegor. Resultatet visar att den absoluta majoriteten av lärarna i den undersökta gruppen inte ser några hinder att dela sitt material. Gymnasielärarna i teknik delar med sig. Det kan dock finnas praktiska hinder för om att läraren är ensam på sin skola att undervisa i ämnet, finns det ingen att samarbeta med. Eller att det inte finns någon gemensam lättanvänd Community, en mötesplats på internet, att dela på. I arbetet förs också en diskussion kring möjligheter med digitalisering av material.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Johansson, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Åkerberg, IdaMaria
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Är regn och rusk den bästa pedagogiken?: En studie av den pedagogiska verksamheten i en I Ur och Skur2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Resultatet i denna studie synliggörs i fem olika teman. Det första temat har rubriken Konkurrens skapar kaos på förskolegården och innehåller pedagogernas beskrivning kring deras förskolegård, där bland annat lekredskapen gungor och cyklar analyseras. Under temat Den svagaste länken visar resultatet på att pedagogerna inte delar samma syn på barn när det kommer till barnens lärande och utveckling. Det tredje temat som utkristalliserade sig är Torr, mätt och trygg, där det framgår ett mönster som visar på att dessa faktorer är viktiga för pedagogerna när det kommer till förskolans utomhusvistelse. Under rubriken Svårt och fånga, lätt att tappa visar resultatet synliggörs ett mönster kring lärande, rörelse och samspel. I det femte och sista temat Regn och rusk är det bästa lyfts aspekten fram att pedagogerna anser att barnen blir gladare och friskare av att vistas utomhus.

  Download full text (pdf)
  Är regn och rusk den bästa pedagogiken?
 • 16.
  Jonasson, Adam
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Arrangörer av evenemang i Halmstad: Hur evenemang kan bidra till en ökad turism2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Jönsson, Matilda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hållbar utveckling av turism2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid hållbar utveckling av turism framhäver tidigare forskning hur viktigt det är med envetenskaplig grund och rätt kunskap för att hållbart utveckla en turistverksamhet på ett socialt, kulturellt, ekonomiskt och miljöanpassat sätt. Syftet med denna studie är att undersöka hur lokalaturistföretag i nordvästra Skåne arbetar med hållbar utveckling och hur turistföretag samarbetarmed varandra och kommunen för hållbar utveckling av destinationen. För insamling av mittempiriska material har jag utfört semistrukturerade intervjuer med sex stycken turistföretag inordvästra Skåne och en kommunrepresenterad organisation i nordvästra Skåne. Resultatet idenna studie visade på att det finns ett utpräglat arbete och samarbete för hållbar utveckling avturism bland turistföretag i nordvästra Skåne. Det är ett arbete som skulle behöva mer strukturoch samarbete för att turistföretagen kan hjälpa varandra utveckla arbetet med hållbar utveckling.

  Studien visar också att detta arbete skulle behöva kommunens hjälp att sätta riktlinjer och mål, men även för att uppmuntra turistföretag till att arbeta mer för hållbar utveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Kajo, Marika
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hur gestaltar lärare hållbar utvekling?: En fenomenografisk analys av lärares gestaltning inom kursen Teknik1 på gymnasiet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolverkets styrdokument definierar vad som ska undervisas i skolan. Eftersom ett styrdokument består av ord och undervisningen ska omsättas i konkret praktik, finns utrymme för lärares olika gestaltning i den praktiska undervisningen ute i klassrummen.

  I detta arbete har 8 lärare på gymnasiets Teknikprogram intervjuats kring deras gestaltning av kursen Teknik1 och med specifikt fokus på gestaltning av begreppet Hållbar utveckling som är inskrivet genomgående i styrdokumenten.

  Hållbar utveckling kan tolkas på flera nivåer inom skolan. Som kunskap och förmågor inom kursen specifikt, men även som övergripande för undervisning för hållbar utveckling generellt. De teoretiska referenserna för arbetet är därför dels för undervisning inom hållbar utveckling, dels hållbar undervisning i allmänhet och dels teknikundervisning i synnerhet.

  Analys av intervjusvaren visar på relativt stora variationer hos lärarna i vald gestaltning av kursen Teknik1 respektive förståelse av begreppet Hållbar utveckling. Kategorisering av insamlad data visar på skillnader i hur ”det nya” eller ”det gamla” är en utgångspunkt för vald teknikdidaktik.

  Förståelsen av begreppet hållbar utveckling är hos sju av åtta lärare utifrån miljöperspektivet och endast en av de åtta lärarna beskriver hållbar utveckling utifrån helhetssynen som definierar begreppet med även sociala och ekonomiska perspektiv inkluderade.

  En avslutande diskussion utifrån resultatet, ger perspektiv på resultatet i dialog med pågående forskning kring undervisning inom hållbar utveckling i allmänhet och teknikdidaktik i synnerhet. Avslutningsvis ges implikationer för praktiken, som kan ge hållbar utveckling en roll att medverka till helhetssyn och kreativitet i gestaltning av teknikundervisningen. Istället för att sprida lärares gestaltning, bli en gemensam plattform att mötas kring för ämnesöverskridande undervisning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Kärral, Ayten
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Jillebo, Therese
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En studie om Halmstads image och hur den uppfattas: Halmstad i din själ2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Nilsson, Emil
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ljungdahl, Marcus
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Elevers engagemang vid digital läs- och skrivinlärning i svenskämnet: En intervjustudie om lärares upplevelser av elevers engagemang vid datoranvändning i skolan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en intervjustudie som involverar fem lågstadielärare från en F-6 skola. I denna studie har vi inriktat oss på engagemang hos eleverna vid digital läs- och skrivinlärning i svenskämnet. Syftet med studien var att undersöka vilka fördelar som kan finnas genom användandet av en IKT-baserad läs- och skrivundervisning utifrån ett engagemangsperspektiv. Utifrån syftet konstruerades forskningsfrågor för att operationalisera vårt syfte: 1. Hur upplever lärarna att datorn som ett läs- och skrivverktyg kan bidra till engagemang hos eleverna inom svenskämnet? 2. Hur upplever lärarna elevernas engagemang i det digitala läs- och skrivlärandet? Tidigare forskning visar att digital läs- och skrivinlärning ofta gynnar elever i deras läs- och skrivlärande samt att engagemang är en väldigt viktig del som måste uppnås för att ett lärande ska kunna ske. Därför kände vi att det var relevant att undersöka hur datorn som ett läs- och skrivverktyg kan bidra till att skapa engagemang hos eleverna och hur lärarna upplever elevernas engagemang vid det digitala läs- och skrivlärandet.

  Efter att ha genomfört intervjuer och samlat in material så analyserade vi vår insamlade empiri. Efter analysarbetet synliggjordes ett resultat i form av tre övergripande kategorier och vi konstruerade följande slutsatser och implikation: Datorn kan enligt våra lärarrespondenter fungera som ett läs- och skrivverktyg som på olika sätt kan bidra till engagemang hos eleverna. Detta genom användandet av talsyntes respektive stavnings/grammatikkontroll, genom användandet av tangentbordet och genom användandet av digitala bilder. Lärarnas upplevelse av elevernas engagemang i det digitala läs- och skrivlärandet varierar men koncentration, arbetsvilja, fokus och inspiration är de orden som används mest för att beskriva elevengagemanget. Genom ytterligare forskning kring området, hade exempelvis kurslitteratur till lärarutbildningar kunnat innehålla mer pedagogisk vägledning gällande digital läs- och skrivinlärning samt elevengagemang vid undervisning. Lärare hade därmed, genom mer forskning och kompletterad kurslitteratur, givits bättre förutsättningar för att skapa en engagerande digital läs- och skrivundervisning som både lärare samt elever hade gynnats av.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Nilsson, Magnus
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Festival för framtiden: Om resenärens vilja att hjälpa sina medmänniskor, naturen och samhället2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Eventet RE:EARTH i Thailand är ett ständigt växande volontärevent sedan starten 2009. Det startade på ön Koh Tao men flyttade året efter starten till en större ö som skulle ta mindre skada av antalet besökare. Idag besöks eventet, som hålls på Koh Samui, av upp emot 4000 dagliga besökare varav hälften är ifrån Skandinavien. Syftet med den här uppsatsen är att få reda på vad som ligger bakom människors vilja att bidra genom volontärarbete vid den här typen av evenemangsturism.

 • 22.
  Palmsköld, Anneli
  Nordiska museet, Stockholm.
  Den omoraliska virkningen2009Conference paper (Other academic)
 • 23.
  Persson, Sebastian
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Doan, Kyle
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kulturturism i Helsingborgs kommun: En studie hur Helsingborg inkluderar kultur i sin totala turism2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay, we focus on how Helsingborg uses its cultural part of the total tourism. Are there any sights or attractions that have something extra that makes a tourist wants to go to Helsingborg and visit them, and what's the traction forces that are behing? For a municipality, in our case Helsingborg will be able to attract tourists and visitors must be able to market themselves in a good way so the tourists know about what the municipality has to offer. In our previous research, there are both similarities and differences in how to work with culture as part of the tourism industry. The main similarity we have come to is that the history of all the sights and attractions are mainly highlighted and the difference is that you see their work processes in different ways in how to work with cultural tourism. All the places we've studied all have a well-functioning tourism in the whole of the factors mentioned in this essay, but it comes to working well thought out with all the factors that may have an impact on how long you can be a destination or not.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Ragimov, Rufat
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kulturens betydelse för Halmstad och värdering av Mjellby Konstmuseum2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The research in this paper is about the use of culture in the promotion of a place and themeaning culture creates from the perspective of the municipality. To limit the exploitation ofculture and to argue the strict conservation aspect, methods such as cultural pricing areneeded. This will in turn lead to more sustainable development and can create more balancedenvironment for all parties. The study also describes various methods that can be used forcultural pricing. Purpose of this current candidate thesis is to investigate how culture can beevaluated and what methods are available to estimate the different values of culture. In thesecond part culture is explored as an instrument for site marketing.The survey chosen is about the municipality of Halmstad, which represents a destination andcultural institution used in a case study to measure the created value of the culture. The reasonis that visiting of cultural institutions is strongly linked to cultural tourism and tourism ingeneral, in turn, is associated with exploitation. The significance of the destination isinvestigated in a qualitative document study by focusing on the culture's use in marketing tocreate attractiveness. In the case study, a scenario method is used to investigate thewillingness to pay among municipality residents. The customized business methodologyestimates the value of public utilities in Swedish krona (SEK) based on the residents'perspective. The method is briefly implemented at Mjellby Art Museum and by means ofsurveys a theoretical non-use value in Swedish krona (SEK) is compiled. The ContingentValuation method has been chosen because it provides the opportunity to obtain a moretheoretical value that does not reduce the many values of culture to purely financialtransactions.The conclusion of the study is that there are different types of methods that provide anopportunity to value culture in a reasonable way. Culture also plays a central role inHalmstad's future development, attractiveness and growth. It also became apparent that thereis a willingness to pay among residents to finance culture around 66 million Swedish krona(SEK) in the case of Mjellby Art Museum.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Settergren, Linnea
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  "Håll-bara" destinationen i fokus: En studie om resenärers uppfattning av platsmarknadsföring2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka om den image som ett resebolag vill skapa med hjälp av platsmarknadsföring uppfattas av resenärerna.

  Frågeställning: Hur marknadsför resebolag ett specifikt resmål? Hur uppfattar resenärer platsmarknadsföringen av ett specifikt resmål? Varför väljer resebolag att ha en hållbar inriktning?

  Metod: I föreliggande studie har insamlingen av det empiriska materialet gjorts via kvalitativa metoder, en semistrukturerad telefonintervju med Apollos Marknadsföringsansvarige och tre stycken gruppintervjuer med ett slumpmässigt urval av deltagare, som motsvarar Apollos kunder.

  Teoretisk referensram: Studien har utgått från teorier och tidigare forskning som gjorts kring Platsmarknadsföring, imageskapande åt en destination, hållbar turismutveckling samt olika marknadsföringsstrategier.

  Sammanfattad slutsats: Utifrån min undersökning av ett resebolags marknadsföringsstrategi åt ett specifikt resmål som har tolkats av resenärer kan ett konstaterande göras att effekten av marknadsföringen genomgående mottogs positivt av resenären dock inte inom området hållbar turismutveckling. Min slutsats av undersökningen visar att Apollos främsta utmaning är att konkretisera sitt ansvar av en hållbar utveckling av resmålet Tobago.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats_Linnea_Settergren
 • 26.
  Sjölin, Hannah
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Maktspelet mellan manliga och kvinnliga politiker i debatten: En samtalsanalys av en partiledardebatt i Sverige2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen handlar om maktspelet mellan manliga och kvinnliga politiker i en svensk partiledardebatt från år 2015. Syftet med undersökningen är att se hur män och kvinnor konstruerar makt i en partiledardebatt och om deltagarna har samma förutsättningar, oavsett könstillhörighet. Metoden som används är en samtalsanalys som utförts på en tv-sänd partiledardebatt från år 2015. Denna debatt är också materialet som ligger till grund för den här undersökningen. Stor betydelse för undersökningen har tidigare forskning av Kirsten Gomard (1991, 2001) använts, Gomard har gjort liknande undersökningar som denna. Gällande maktperspektivet används Berit Ås fem härskartekniker, osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, skuld- och skambeläggande och dubbelbestraffning.

  Resultatet av undersökningen visar att kvinnor har lika mycket makt och utrymme i debatten som männen har. Den härskarteknik som är mest vanligt förekommande i den här debatten är osynliggörande, men också de fyra andra teknikerna förekommer. Slutsatsen av undersökningen är att kvinnor inte är underlägsna männen i en partiledardebatt, något som Gomard (2001) menade på. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Strand, Emma
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Hållbar katastrofturism - ur ett miljöperspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is about catastrophe tourism and the sustainability of the tourism in an environmental perspective. The purpose is to see if there is any interest for that kind of tourism and to see if the people who have an interest or curiosity of it thinks about the environment when they are traveling. A quantitative survey was made on the internet and people on Facebook, Resedagboken.se and Reseforum.se had the chance to answer it. There is an interest of catastrophe tourism and a few have been to catastrophe sites or would like to visit. The conclusion of the thesis is that there is a possibility of a sustainable catastrophe tourism because most of those who answered that they had or wanted to visit a catastrophe site also thought about the environment and cleaning up after themselves.

  Download full text (pdf)
  Hållbar katastrofturism - ur ett miljöperspektiv
 • 28.
  Svensson, Jim
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Nyman, Felicia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ungas attityder till arbete - Ungdomsarbetslöshetens dilemma2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper was to draw on Berglund's (2001) four ideal typical attitudes, to examine which attitudes senior students in high school had towards their future working life, with the same starting point we also intended to examine which attitudes employers wanted to see when recruiting. With attitudes towards work meaning the individuals values of what was important with work. The four ideal typical attitudes included instrumental-, altruistic-, individualistic-, and a materialistic attitude. The first sample consisted of 103 senior students in high school distributed over electricity- and energy programs and studies of social science programs. The second sample consisted of 23 strategically selected employers split between both the public and private sector. The results of the study was that the dominant attitude among the students was the materialistic attitude, both as a coherent attitude and as an attitude combination. Among employers, our quantitative survey showed that the preferred attitude was the individualistic attitude, an attitude which could only be found among the social science students. The study revealed that there was a tendency for electricity and energy students to have a more instrumental attitude than the social science students. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Svensson, Julia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lindström, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Det är inte ett problem utan en utmaning: En litteraturstudie om strategier vid problemlösning i matematik2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Taubner, Helena
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  “At least I can walk” – online re-negotiation of identity in post-stroke aphasia2017Conference paper (Refereed)
 • 31.
  Thoresen, Jakob
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Carlsson, Anton
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Enda regeln är att ingen ska vara ensam": En kvalitativ studie om lärares kommunikation av lärobjekt och uppfattningar av betydelsefull kommunikation i undervisningen för Idrott och Hälsa.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den förändrade kunskapssynen ställer nya och högre krav på lärares bedömning av elevers prestationer. Kriterier som karaktäriseras av beteende i form av närvaro eller att göra sitt bästa inryms således inte i skolämnets kunskapskrav för Idrott och hälsa eftersom de inte går att legitimeras som varken kunskap eller prestation. Dock visar forskning att elever har svårt att uppfatta relevanta kriterier för ämnet. Studier visar på att elever värderar beteendemässiga egenskaper framför de idrottsliga förmågorna, vilket direkt strider emot vad forskare och styrdokument anger som giltiga kriterier. Som konsekvens av detta problem betonar forskare vikten av att idrottslärare måste redogöra för lektionens lärobjekt för att reducera felaktiga uppfattningar hos elever. Studiens syfte var därmed att genom observationer undersöka vilka lärobjekt som kommuniceras explicit av lärare i undervisningen. Ett delsyfte var även att med kompletterande intervjuer jämföra resultatet med vad lärarna uppfattade som betydelsefullt att kommunicera. Studiens resultat omfattades av fem legitimerade lärare i Idrott och hälsa.

  Resultatet visade bland annat att tre av fem lärare explicit kommunicerade lärobjekt i undervisningen. Resultatet visade även att de lärare som ej kommunicerade lärobjekt i undervisningen endast kommunicerade lektionens innehåll, samt vikten av att förhålla sig till aktiviteternas regler och ett gott uppförande. Slutsatser från resultatet var att de lärare som nämnde betydelsen av att kommunicera prestationsbunden feedback även explicit kommunicerade lärobjekt i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Werner, Emmelie
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Johansson, Frida
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Barnen får chansen, men tackar nej: En studie om pedagogers samtal om barn som exkluderas eller begränsas i deras chans till inflytande.2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att bidra med forskning om pedagogers samtal kring deras praktik om barns inflytande i förskolan. Vi har genomfört ostrukturerade intervjuer med pedagoger från två olika förskolor. Vår vetenskapsteori och metodologi grundar sig i socialkonstruktionism, där studiens empiri har analyserats med diskursanalys inriktat på diskurspsykologi. Utifrån vårt resultat har vi besvarat frågeställningen; vilka diskurser framträder i samtalet med pedagogerna när de talar om barns chans till inflytande? Det diskuteras i studien om hur pedagogers viljor står i konflikt med barnens intressen och att inflytande begränsas till olika alternativ utifrån samtalet. Resultatet visar att pedagoger har en teoretisk medvetenhet kring barns inflytande, men har svårt att samtala om det i förhållande till sin egen praktik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Wiedenkeller, Johanna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Namnets betydelse för den kulturella identiteten hos flerspråkiga gymnasieelever2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Individuals or families migrating between countries and starting a new life abroad has been a constant throughout human history. Sometimes, the migrants have children in the new host country; usually these children are then raised bilingually. Earlier studies show that in these cases, the children usually receive names common either in the country where they were raised, or the one(s) their parents migrated from. However, these studies typically do not analyse how this naming choice would affect second-generation individuals later in life, despite names being one of the earliest ways for individuals to form a cultural identity.

  The study aims to determine how the names of bilingual high school students tie together with which names they would give their hypothetical children, using a survey aimed at such students living in Halmstad, Sweden. The names of both students and their hypothetical children were categorised as “marked” or “unmarked”, judging by how many by similar names were born in Sweden, both during the years 1998-2000 and 2016-18.

  Out of the students that answered the survey, 45 of them were bilingual; out of them, 80% had “marked” first names, i.e. names which would be seen as unusual/foreign in Sweden. However, they suggested a total of 79 names for their future children, and out of those suggestions, 70% would be considered “marked” – a decrease of 10 percent, despite the larger name pool involved. There was also a notable difference in naming habits based on gender: very few of the students with “unmarked” names were male, but the surveyed group suggested a balanced amount of female and male unmarked names for their own children.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Åhlander, Josefine
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Engström, Kim
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Du gamla, Du fria.: En kvalitativ studie om VisitSwedens marknadsföring av Sverige som en hållbar destination2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att analysera hur kommunikationsföretaget VisitSwedens marknadsför Sverige som en hållbar destination.

 • 35.
  Åkesson, Andréas
  et al.
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Falk, Hans Filip
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Sexturism i Thailand: En undersökning av fördomar och synen på sexturism2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis presents a research of Swedes view on sex tourism in Thailand. This research is showing how Swedes sees sex tourism in Thailand and what kind of thoughts they have about it. This research also shows the Swedish view on sex tourism in Thailand and how it differs from the view of the Swedish media and their opinion about the subject. Furthermore, this research shows that the view of this subject differs depending on the respondents’ experience of travelling in Thailand. It becomes more important to study this subject with increasingly numbers of Swedes travelling to Thailand and more people find a partner in the country. This has led to a growing minority of Thai people in Sweden, which has to live with the prejudices of the Swedes. That is why it is so important to show what this prejudices are and why they exist. This topic is rather hard to study because of the sensitivity of the subject as well as people’s fixed opinions regarding this subject. It is easy to make politics of the subject because of these strong opinions, but we have tried to stay away from these already fixed opinions and instead tried to observe other peoples fixed opinions and how these fixed opinions effecting Thai women living in Sweden. It is important to understand how people’s prejudices affect the view of a country especially when it comes to tourism development.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Ålander, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hållbarhet inom svensk luftfart: En studie av hur ämnet hanteras i flygbolags kommunikation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har jag fokuserat på frågan om hur flygbolag på den skandinaviska marknaden verkar se på och hantera ämnet hållbarhet utifrån deras marknadsföringsmässiga kommunikation mot svenska folket och svensk media. Valda utifrån deras representativa ställning granskades SAS, Norwegians och BRAs pressmeddelanden och hemsidor på två olika sätt för att kunna avgöra deras syn och hantering av hållbarhetsaspekten för deras bransch. En kvalitativ innehållsanalys mätte först i vilken omfattning de alls berörde hållbarhetsämnet i sina pressmeddelanden. Sedan granskades de pressmeddelanden som visats handla om någon hållbarhetsrelaterad aspekt/åtgärd, tillsammans med hemsidornas hållbarhetsfokuserade innehåll, för att hitta teman och vinklingar i hur och vad de valde att kommunicera när de talade om ämnet. Resultatet visade att endast 3 av 90 pressmeddelanden under det senaste halvåret var marknadsföringsmässig kommunikation kring hållbarhet, och av dem stod BRA för två och SAS för ett. Hållbarhetskommunikationen var främst centrerad runt utsläppen av växthusgaser samt de tekniska lösningar och den resursoptimering de vidtar för att minska dessa och bli hållbara. Intensiteten med vilken bolagen tar sig an hållbarhetsämnet skiljer sig marknat mellan dem. Slutsatsen blir ändå att flyget utifrån det de visar i sin marknadsföringsmässiga kommunikation i pressmeddelanden och på hemsidorna, är att man ser det som något man behöver hantera och gör det defensivt. Vidare forskning krävs för att resultatet ska få ökad validitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 36 of 36
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf