hh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 345
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdirahman, Zakariye
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Nordander, August
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Jag trodde inte att mitt arbete skulle vara så viktigt": En studie om vilken betydelse ungdomscoacher har för ungdomar2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om ungdomscoacher och deras arbete med ungdomar på olika mötesplatser, i områden som polisen anser är utsatta i Halmstad kommun och Växjö kommun. Den här studiens syfte är att se ungdomscoachernas betydelse för ungdomarna och hur de formar de till goda samhällsmedborgare. Ungdomarna besöker olika mötesplatser för finna gemenskap och någon vuxen de kan pratar med. Metoden som används i den här studien är kvalitetsmetod med semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att ungdomscoacherna kan påverka ungdomarna och många ungdomar kan se coacherna som förebilder. Den här möjligheten uppstår genom det band som skapas mellan en ungdom och en coach. Resultat visar också att den här relationen är viktigt för många av ungdomarna då vissa av de kan gå en hel dag utan att prata med någon vuxen. När coacherna väljer att lyssna på ungdomarna enskilt och låter dem vara delaktiga i samtal skapas ett förtroende och tillit som ger coacherna möjligheten att påverkar ungdomarnas vardag.

 • 2.
  Ahmetovic, Amina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Faur, Mariia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Det är ansvar och frihet: En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av sitt handlingsutrymme2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Socialsekreterares arbete inom Socialtjänstens missbruksenhet präglas av en utmaning att tillgodose klientens behov samtidigt som att bemöta organisationens resurser. Detta på grund av bristande resurser som läggs på missbruksområdet eftersom målgruppen inte är prioriterad. Därför är det viktigt att socialsekreterare har ett handlingsutrymme för att utföra genomtänkta handlingar i relation till båda parter. Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera vilka faktorer som socialsekreterare upplever kan påverka utredningsarbetet enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt hur socialsekreterare upplever makt i utredningsarbetet med vuxna klienter som har pågående missbruksproblem. Syftet mynnar ut i frågor som beaktar vilka möjligheter och begränsningar socialsekreterare upplever i utredningsarbetet enligt SoL och hur de upplever maktutövning i relation till klienten i sin utredning enligt SoL.

  Studien bygger på 7 kvalitativa semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare som arbetar med utredningar inom missbruksenheten i Halland och Skåne län. Materialet analyserades med hjälp av Lipskys begrepp gräsrotsbyråkrat och Foucaults maktteori. Resultatet visar att uppdrag, lagar och riktlinjer, resurser, klienters inställning samt socialsekreterares subjektivitet betraktas av socialsekreterarna som både möjligheter och begränsningar i utredningsarbetet enligt SoL. Dessutom upplever socialsekreterarna att de har makt i relation till klienten med hjälp av kunskap kring ämnet men de har även ambitionen att lyfta upp klienten trots att de besitter en makt. Socialsekreterarna agerar vidare inom en osäkerhet där socialsekreterares handlingsutrymme innefattande faktorer som möjliggör och begränsar utredningsarbetet är viktigt för arbetet inom det sociala fältet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ajan, Adem
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Kriminalitetens drivkrafter: En kvalitativ studie om före detta kriminellas uppfattningar och upplevelser av kriminalitetens drivkrafter2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna C-uppsats har jag studerat de bakomliggande, bevarande och kriminellt livsstilsrelaterade drivkrafterna till kriminalitet. Ungdomar är allt oftare iblandade i grov kriminalitet och därför tyckte jag det var viktigt att studera varför ungdomar börjar begå brott och varför de hamnar i kriminalitet. I forskningen på området finns inget entydigt svar på varför individer börjar begå brott men Bergström (2012) har presenterat drivkrafter till kriminalitet och Becker presenterar (1991) en modell som visar utvecklingen av en ”avvikande” karriär. Jag har i uppsatsen kategoriserat dessa till drivkrafter som bakomliggande, bevarande och kriminellt livsstilsrelaterade. Som underlag vid tolkningen har jag använt mig före detta kriminellas uppfattningar och upplevelser. Uppsatsens metod är kvalitativ och jag har intervjuat före detta kriminella som är med i Kriminellas Revansch i Samhället, KRIS. Fyra intervjuer genomfördes med informanter som var under 35 år. I uppsatsens resultat kom jag fram till att det sociala arvet med främst familjeförhållanden och kriminella i respondenternas närmiljö, där familj och bostadsområden utmärker sig som de drivkrafter som drivit dem till kriminalitet. Alla anser sig själva vara skyldiga till att de började begå brott och för att dem inte valde en annan väg i livet. Deras skolgång har dock varit problematisk och de har antingen inte fått eller kunnat ta emot det stöd dem behövt. Trygga familjeförhållanden och fungerande skolgång är två av de tungt vägande skyddsfaktorer som kan motverka kriminalitet. På anstalter har gemenskapen de haft med andra kriminella, spänningen i att begå och brott och ekonomiska förtjänster, istället för skyddsfaktorer, skapat dem förutsättningar samt motiverat dem till att förbli kriminella. Utöver detta har samtliga haft ett drog/alkoholmissbruk som bidragit till att de stannat kvar i kriminalitet, samtidigt som de upplevt det som svårt att få arbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Albertsson, Sara
  Högskolan i Halmstad.
  "Det handlar om okunskap om hur det är att vara funktionshindrad": En kvalitativ studie om samhällets bemötande gentemot personer med synliga fysiska funktionsnedsättningar.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur personer med synliga fysiska funktionsnedsättningar upplever den psykosociala tillgängligheten i samhället och hur en eventuell brist av denna tillgänglighet påverkar dem känslomässigt. Studien använder sig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Studien är också inspirerad av en hermeneutisk ansatsmetod då syftet är att tolka informanternas upplevelse av till exempel bemötande från människor i samhället. Fem informanter i åldrarna 47-74 år deltog i studien och alla personerna hade själv olika former av synliga rörelsehinder, tre informanter är kvinnor och två är män. Studiens resultat visade på att dess informanter upplevde den psykosociala tillgängligheten, gällande exempelvis bemötandet och attityder, olika. Det syntes vissa tendenser till att skillnaden kunde bero på kön, där männen upplevde det generella bemötandet bättre än kvinnorna, men det kunde också bero på egna attityden, och/eller självacceptans. Att bemötandet inte alltid var tillfredsställande verkar bero på en kunskapsbrist vilket är något som informanterna upplever att samhället behöver arbeta mer med, framförallt inom skolan och hos politikerna. Resultatet analyserades, med hjälp av en tematisk analys, i förhållande till de vetenskapliga teorierna, stigmateorin och cripteorin, samt i förhållande till tidigare forskning inom ämnet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Aljicevic, Haris
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Borgstedt, Linda
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden: En kvalitativ studie utifrån ett handläggarperspektiv2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utifrån ett handläggarperspektiv undersöka hur myndigheter arbetar med att integrera nyanlända individer på den svenska arbetsmarknaden. Resultatet i studien analyseras och förstås med stöd av två teorier, teorin om Intersektionalitet samt Goodmans teori. Det empiriska materialet bygger på sju intervjuer med personer anställda i offentlig sektor som arbetar med integration av nyanlända kopplat till etablering på arbetsmarknaden. Den tidigare forskningen grundar sig i förutsättningar och hinder som hjälper nyanlända vid etablering på den svenska arbetsmarknaden. Ett huvudresultat i studien är att respondenterna upplever att gruppen nyanlända individer har svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Respondenterna lyfter att kvinnor, främst de som är födda utanför Europa har det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än andra nyanlända och behöver särskilt riktade insatser. Detta förklaras med att det ställs höga krav på språknivå i svenska, kompetens och utbildning som denna grupp inte bedöms kunna tillgodogöra sig. Resultatet visar också att en stor andel nyanlända är beroende av omfattande stöd från myndigheter, samtidigt som de av samma insatser hänvisas till att på ett självgående sätt driva sin etableringsprocess mot självförsörjning. Handläggare arbetsmarknaden anses inte vara ämnade till att erbjuda individuellt anpassat stöd för nyanlända individer. Detta bedöms påverka svaga grupper negativt då dessa grupper riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet utan anpassade stödinsatser. Slutligen visar studiens resultat att respondenterna har låg tilltro till att de kortsiktiga satsningarna som görs skapar en permanent lösning för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Detta bekräftas genom att de nyanlända individerna erbjuds generaliserande insatser som sträcker sig under en lång period, där ambitionen primärt blivit att sysselsätta ett stort flöde av individer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6. Alkhafaji, Rad
  et al.
  Zlojutro, Emelie
  Introduktionsprogrammets påverkan för invandrare på arbetsmarknaden: En kvalitativ studie om invandrares upplevelser av Introduktionsprogrammet2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   Undersökningens syfte är att utifrån invandrares egna erfarenheter och upplevelser undersöka vilken påverkan som Introduktionsprogrammet har haft för deras etablering på arbetsmarknaden. 

  Vi utförde en kvalitativ undersökning, genom åtta semistrukturerade intervjuer med invandrare som bott i Sverige under 10–15 år. Med intervjuerna ville vi skapa en djupare förståelse för på vilket sätt Introduktionsprogrammet kan ha påverkat deras etablering på arbetsmarknaden. 

  Resultatet i studien visade att invandrares största hinder för att etablera sig på arbetsmarknaden var språket. Det gick att konstatera att det svenska språket hade haft en stor betydelse för etablering på arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammet har därför haft en gynnsam effekt för respondenterna i studien, eftersom de har fått lära sig svenska språket. Det sociala kontaktnätet var enligt respondenterna en annan avgörande faktor, som de intervjuade invandrarna saknade och som försvårade deras etableringen på arbetsmarknaden. Nyckelord: Integration, arbetsmarknaden, invandrare, introduktionsprogram och etablering. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Almqvist-Tangen, Gerd
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Axelsson, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Considerations of the concept of infant health: a literature review2006Ingår i: Early Child Development and Care, ISSN 0300-4430, E-ISSN 1476-8275, Vol. 176, nr 6, s. 575-589Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examined a wide range of literature in order to describe factors associated with the concept of infant health. The design of the study is a literature review examining 21 research studies, written in the English language. The study explored which factors were found to exert an influence on the concept of infant health. The result showed that the concept infant health is dependent on many factors but what seems to exert an influence are foremost maternal health and well-being, the family's health care utilization and the parental assessment of their own health. Additional studies are needed to fully understand the concept of infant health. The need for an infant definition that empowers infant health arises because, if a common ground is not clearly established, miscommunication may arise. Furthermore, there is a need to initiate a model for infant health.

 • 8.
  Alrobaei, Dalya
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Turalic, Mediha
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Uppkomsten av psyisk ohälsa bland barn och unga vuxna: En systematisk litteraturöversikt ur ett socialpsykologiskt perspektiv2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa ses idag som en av Sveriges främsta folksjukdomar bland barn ochunga. Tidigare studier har visat att det är flera faktorer som kan ligga till grund för uppkomsten avpsykisk ohälsa bland barn och unga. Studien lyfter upp både strukturella faktorer och faktorerinom individen och dessa bryts därefter ner i olika subteman för att öka förståelsen om vad somär strukturella faktorer och faktorer inom individen. Syfte: Öka förståelsen för uppkomsten avpsykisk ohälsa bland barn och unga. Studien besvarar, vilka faktorer kan leda till utvecklingen avpsykisk ohälsa? Hur kan vi förstå faktorerna utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv? Metod: Enlitteraturöversikt som utgår från 16 vetenskapliga artiklar och fyra avhandlingar. Eninnehållsanalys och tematisk analys genomfördes och resulterade i två kategorier varav femunderkategorier. Resultat: Två huvudkategorier framkom, Strukturella faktorer och Faktorer inomindividen. Litteraturöversikten visade att uppkomsten av psykisk ohälsa var starkt förknippat medsocial tillhörighet, skolmiljö, normer, självkänsla och personlighetsdrag. Diskussion: Resultatet tyder påbetydelsen av barn och ungas sociala relationer, den höga självkänslan och självförtroendet för attde skall känna trygghet i sig själva. Men även för att det skall underlätta identitetsskapandet ochtillhörigheten de formar under tonåren. Det är viktigt att barn och unga i tidig ålder får tillgång tillde resurser de behöver för att bli motståndskraftiga i framtiden och kunna hantera personligamotgångar. Resurserna kan de få tillgång till genom familj, skola och vänner, däremot handlar detockså om att individen skall se livet ur ett optimistiskt och positivt perspektiv för att hanterapsykisk ohälsa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Andersson, Emelie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Szabo, Zselyke
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "I jobbet accepterar man det lite mer, det är ju förståeligt att de är upprörda".: - En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares syn på hot och våld.2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Var tredje socialsekreterare utsätts för hot och våld på sin arbetsplats.Socialsekreterare som arbetar med utredning för barn och unga löper risk attbli utsatta. Den senaste tidens debatt kring LVU-lagstiftningen kan ha ökatsocialsekreterarnas utsatthet. I denna kvalitativa intervjustudie är syftet attundersöka vilken effekt hot och våld kan få för socialsekreterares arbete,som innefattar utredning för barn och unga. Frågeställningarna somundersöks berör yrkesroll och handlingsutrymme, strategier för att hanteravåldet samt förhållningssätt till säkerhetsrutiner på arbetsplatsen. I dettaarbete genomförs en semistrukturerad intervjustudie som omfattar sexsocialsekreterare från tre olika kommuner. Det som framkommer iintervjustudien är att hot och våld kan påverka socialsekreterarnas arbete,vilket skulle kunna få konsekvenser för både utredningar och beslut.Socialsekreterare har många strategier för att hantera våld och konkreta hot,medan förtäckta och outtalade hot är svårt att definiera och hantera. Tilltrontill och kunskapen om säkerhetsrutiner varierar, medan det kollegiala stödetlyfts fram som den viktigaste trygghetsaspekten. Utifrån detta diskuteras hurmentalisering bidrar till en normaliseringsprocess, där hot och våldaccepteras som en del av yrket. Påverkan på handlingsutrymmet diskuterasutifrån makt och påverkan på utredningsarbetet, medan diskussioner förskring konsekvenser av bristfälliga säkerhetsrutiner.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andersson, Janicke
  et al.
  Lund University, Lund, Sweden.
  Ekstam, Lisa
  Lund University, Lund, Sweden.
  Age Negotiation and Active Bodies at Senior Camps in Sweden2016Ingår i: The Futures we want: Global Sociology and the Struggles for a better World: 10-14 July 2016, Vienna, Austria, Book of Abstracts, 2016, s. 42-42Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Since the beginning of 2000 senior camps have been established on several places in Sweden, with the purpose to decrease social exclusion and improve health amongst elderly people. These senior camps build on notions of what it means to age and to ”be old” in relation to activity, health, functional abilities and participation in society. In a cross-scientific and holistic study at CASE, Lund University these senior camps have been studied from three perspectives 1) History of ideas: What is the cultural meaning of senior camps?. 2) Ethnology: How is age made visible and important at senior camps? 3) Occupational Science: What are the individual social and health aspects of the senior camp? In this presentation we focus on findings from part study 2, that is, how age is performed and made meaningful at senior camps. The data consists of ethnographical field notes collected from two central senior camps. We are going to show examples of  how and when the participators use “age negotiation” and “perform age” in social relations at senior camps and discuss how this negotiation can be interpreted relative to societal norms about older people and health and what is considered “age appropriate”; but also how the seniors use age performance to object to images of older people or to claim their independence.  In the perfomance of age the body and functionality becomes central and bodies are compared, evaluated and discussed in relation to age and ageing.

 • 11.
  Andersson, Janicke
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Ekstam, Lisa
  Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Nilsson, Gabriella
  Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Foglighet hårdvaluta för 70+ i den generationella ekonomin2021Ingår i: Äldre i centrum, ISSN 1653-3585, nr 2, s. 47-51Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Andersson, Janicke
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Ekstam, Lisa
  Medicinska fakulteten, Lunds Universitet, Lund, Sverige.
  Nilsson, Gabriella
  Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Lund, Sverige.
  "Mina barn tycker att jag ska vara försiktig"2021Ingår i: Perspektiv på ålderism / [ed] Håkan Jönsson, Lund: Social Work Press , 2021, s. 129-150Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 13.
  Andersson, Janicke
  et al.
  Lund University, Lund, Sweden.
  Ekstam, Lisa
  Lund University, Lund, Sweden.
  Nilsson, Gabriella
  Lund University, Lund, Sweden.
  Where seniors becomes like children again. Senior camps in Swedish media discourse2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 14.
  Andersson, Jenny
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Lex Sarah: En kvalitativ studie om hur enhetschefer inom äldreomsorgen beskriver sina kunskaper och användning av Lex Sarah2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för hur enhetschefer inom äldreomsorgen beskriver hur de ser på och använder Lex Sarah, vilka kunskaper som finns i ämnet och hur de resonerar runt ordet missförhållande. Studien är kvalitativ och bygger på semistrukturerade intervjuer.

  Studien utgår ifrån en hermeneutisk ansats eftersom jag ville veta vad mina respondenter hade för uppfattningar, erfarenheter och tolkningar. Sammanlagt var det sex enhetschefer inom äldreomsorgen som intervjuades. De beskriver vad de har för kunskaper, hur de använder Lex Sarah i verksamheterna och hur de ser på missförhållanden. Resultatet från studien visar på kunskapen inom ämnet Lex Sarah behöver bli bättre både bland enhetschefer och bland personal. Det behöver även förbättras inom området rapportering, det behöver bli en mer enhetlig syn på vad som är en påtaglig risk för ett missförhållande och när det ska rapporteras. Som det är i dag så klassificeras de olika händelserna fast det står i bestämmelserna att det inte ska göras. Respondenterna tycker att Lex Sarah är en bra och nödvändig del i det systematiska kvalitetsarbetet samtidigt så ser de det som ett skuldbeläggande. Studien har analyserats med hjälp av vetenskapliga teorier som organisationsteorier och ledarskapsteorier.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Andersson, Jonas
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Eskilsson, Johan
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  "Att lyckas": En resa från periferin till praktikens mitt: En studie om ungdomsproffs i fotboll och deras erfarenheter och upplevelser2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har i denna studie studerat före detta ungdomsproffs i fotboll och deras upplevelser och erfarenheter från denna tid. Vi var intresserade av att undersöka varför så många svenska ungdomsproffs återvänder till Sverige och vad det krävs för att lyckas som ungdomsproffs. Syftet med denna studie var att belysa elitsatsande ungdomsspelares erfarenheter från internationella fotbollsakademier, och deras uppfattningar om vad man behöver lära sig för att lyckas som ungdomsproffs. För att besvara syfte och frågeställningar genomförde vi intervjuer med tre före detta ungdomsproffs. Vi har utgått från situerat lärande som belyser hur nya individer kan ta sig in i en ny grupp eller praktik och blir en del av denna tillsammans med andra. Denna teori lägger fokus vid gruppen men i vår studie fann vi även individuella aspekter som var avgörande för att bli en del av praktiken. Allmänhetens uppfattning om vad det innebär att lyckas som ungdomsproffs stämmer inte överens med ungdomsproffsens egen uppfattning. Att återvända hem till Sverige ser allmänheten som ett misslyckande medans ungdomsproffsen ser tiden som en utbildning och en viktig erfarenhet för deras framtida fotbollskarriär.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Andersson, My
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Lindkvist, Katarina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  “Man är rätt så utelämnad till sig själv som enhetschef, det gäller att vara lite påhittig": -En kvalitativ studie om enhetschefers handlingsutrymme i arbetet med sjukskrivningar inom offentlig äldreomsorg2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur enhetschefer arbetar med sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad psykisk ohälsa inom offentlig äldreomsorg. Utifrån syftet har fyra frågeställningar bearbetats fram för att utveckla och öka förståelsen till studiens problemområde. Studiens metodval är kvalitativa intervjuer med en hermeneutisk ansats och tematisk analys som bearbetningsmetod. De kvalitativa intervjuerna gjordes med nio stycken enhetschefer från två olika kommuner i södra Sverige. Resultatet visade att enhetschefer har handlingsutrymme att arbeta förebyggande för att reducera sjukskrivningar och att det skiljde sig åt från hur rehabilitering hanteras. Enhetschefer inom äldreomsorgen har tydliga riktlinjer när det handlar om rehabilitering medan det förebyggande arbetet inte har det. Det finns därmed handlingsutrymme för att arbeta mer förebyggande för att reducera sjukskrivningar. Alla respondenter hade förståelse om att det förebyggande arbetet är en viktig faktor för att sjukskrivningar ska reduceras men att tid och antal medarbetare kan försvåra att det förebyggande arbetet prioriteras.

  Nyckelord:

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Andersson Nystedt, Tanya
  et al.
  Social Medicine and Global Health, Department of Clinical Sciences Malmö, Faculty of Medicine, Lund University, Malmö, Sweden.
  Svensson, Pia
  Social Medicine and Global Health, Department of Clinical Sciences Malmö, Faculty of Medicine, Lund University, Malmö, Sweden.
  Herder, Tobias
  Social Medicine and Global Health, Department of Clinical Sciences Malmö, Faculty of Medicine, Lund University, Malmö, Sweden.
  Asamoah, Benedict Oppong
  Social Medicine and Global Health, Department of Clinical Sciences Malmö, Faculty of Medicine, Lund University, Malmö, Sweden.
  Ouis, Pernilla
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd. Department of Social Work, Faculty of Health and Society, Malmö University, Malmö, Sweden.
  Agardh, Anette
  Social Medicine and Global Health, Department of Clinical Sciences Malmö, Faculty of Medicine, Lund University, Malmö, Sweden.
  Coming across a hidden problem in an excluded population in Sweden: professionals’ experiences of young migrants’ disclosures of sexual violence2023Ingår i: Culture, Health and Sexuality, ISSN 1369-1058, E-ISSN 1464-5351Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Growing evidence suggests that young migrants are particularly vulnerable to sexual violence. As young migrants often lack family and social networks, professionals are often the recipients of disclosures of sexual violence. This study aimed to explore how professionals experience young migrants’ disclosures of sexual violence. A qualitative design was used, based on 14 semi-structured interviews with a range of professionals from the public sector and civil society in southern Sweden. The data were analysed using qualitative content analysis. The overarching theme developed was ‘coming across the hidden problem of sexual violence in an excluded population’ supported by three sub-themes: ‘linking structural marginalisation and vulnerability to sexual violence’; ‘realising that sexual violence is one among many other concerns’; and ‘taking pride in backing up young people betrayed by society’. Professionals expressed a strong sense of responsibility due to the complex vulnerabilities of young migrants and their lack of access to services. This, coupled with the lack of clarity about how to respond to disclosures of sexual violence, can lead to moral distress. There is a need to strengthen support for professionals, including recognition of ethical dilemmas and the establishment of formal connections between organisations making access more straightforward and predictable. © 2023 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

 • 18.
  Andersson, Sofie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Fagerell, Frida
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Barn har all rätt i världen: En kvalitativ studie om hur personal inom socialtjänsten som arbetar med barn upplever implementering och inkorporering av barnkonventionen2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Convention on the Rights of the Child was ratified in Sweden in 1990, it has been

  transformed into Swedish legislation and implemented in the work of the social services.

  This study’s aim was to identify and describe how social services staff are working with

  children experience their work based on the Convention on the Rights of the Child.

  Through a qualitative method, the purpose is answered based on three questions from

  seven social workers’ experiences. The issues take into account the child’s best interests,

  the child's participation and the possible differences the social worker’s experience after

  the Convention has been incorporated into Swedish legislation on 1 January 2020.

  Through a thematic analysis, results and analysis are presented based on collected

  empirics, previous research and theories from the child's perspective, space of action

  and implementation space. The study's results show that social workers have worked

  based on the articles of the Convention on the Rights of the Child and that their work

  is based on children's participation to assess the child’s best interests. The social workers

  experience no drastic difference in their way of working after the incorporation of the

  Children's Convention. Instead the change is expected to take place in court decisions

  and at other social service units.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Andersson, Svante
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Internationalization in different industrial contexts2004Ingår i: Journal of Business Venturing, ISSN 0883-9026, E-ISSN 1873-2003, Vol. 19, nr 6, s. 851-875Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The important questions in a firm's internationalization strategy deal with which national markets they should enter and the order in which the chosen markets should be entered. Different theoretical scenarios provide a range of answers to these questions. In this article, it is argued that the appropriateness of the theories depends on the industrial context to which it is applied. The international development of some Swedish firms in mature and high-growth industries is discussed. Whether a theory is appropriate depends on the firms' degree of internationalization and whether the industry is mature or growing. International entrepreneurship literature has been shown to enhance understanding of the early stages of a firms' internationalization in growing industries.

 • 20.
  Andreasson, Alice
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Kamberi, Qendresa
  Högskolan i Halmstad.
  Våldet på SiS särskilda ungdomshem: En kvalitativ studie ur personalens perspektiv2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige har statens institutionsstyrelsen ansvar över ungdomar och vuxna som blir tvångsplacerade med stöd av LVU, LVM och LSU på uppdrag av socialtjänsten. I denna uppsats är fokus inriktad på ett SiS hem i Sverige där ungdomar blivit omhändertagna med stöd av LVU. SiS hem tar emot ungdomar med psykosociala problem. Under de senaste åren har nyheter rapporterat att våldet inom SiS hemmen har ökat markant. Syftet med denna studie är att undersöka personalens upplevelse av våld som sker på en SiS institution. I denna studie intervjuas sju behandlings assistenter som arbetar på SiS. 

  Frågeställning 

  • Hur arbetar personalen på SiS för att motverka våld på arbetsplatsen?
  • Hur påverkar den sociala relationen personalens situation? 
  • Hur kan personalens upplevelser förstås utifrån ett maktperspektiv? 

  Denna uppsats är en kvalitativ studie där sju behandlingspedagoger som arbetar på SiS ungdomshem intervjuats med en semistrukturerad intervjuguide. Teorikapitlet består av Foucaults maktteori. Empirin har sedan analyserats utifrån ”att analysera kvalitativt material” (Rennstam & Wästerfors 2011). Detta innebär att vi har sorterat, reducerat och argumenterat för vår empiri. Resultatet visade att relationsskapande mellan personal och ungdom är ett viktigt verktyg för att kunna minska våldet på SiS. Studien visar att personalen på SiS inte alltid är medvetna om deras maktutövande under det dagliga arbetet som kan komma till att spela stor roll till varför våld uppstår. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Andreasson, Emilie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Persson, Anna-Lena
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Ledarskapets betydelse för den friska arbetsplatsen: En kvalitativ intervjustudie om hur ledare inom offentliga human service verksamheter arbetar för en frisk arbetsplats ur ett hälsofrämjande perspektiv.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The issue of sick leave and an increase of ill health in the workplace is a social problem inSwedenthat is currently an important topic. Public human service organisations are one of the sectors where this is a major problem. The aim of this study is to examine what significance the leadership in public human service organisations has on the health and sense of well being among the staff within the organisation. We have chosen to look at this issue from a health promoting perspective where we focused on health factors and to what extent the management can influence and promote the possibilities for a healthy workplace with healthy staff. The results of the study are based on interviews with three leaders within the public human service sector. Results shows that having staff that are content and healthy is a key ingredient in the organisations goal to provide the best possible care and service to their clients. The results also identify leadership qualities and tools that are important such as being present in the workplace and available for the staff and also setting a good example. Other leadership qualities such as being clear in their role as to what they expect from their staff, being goal orientated, and being strong and secure in their leadership proved to be important in relation to health in the workplace. Making sure that the staff feel that they have the possibility to influence their working conditions and given the opportunity to participate in changes were also identified as important health promoting factors. The study also shows that showing trust in the staff and allowing them to take responsibility as well as seeing them as individuals is also important health promoting factors. It became evident that achieving a healthy workplace is a process where all the factors are equally important.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Antunes, Sara
  Högskolan i Halmstad.
  Ett liv efter ett annat2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  My intention with this study is to examine how integration is understood andimplemented in the daily work with the purpose to integrate asylum-seeking childrenliving within residential care, which is a temporal care for asylum-seeking youths between15-20 years of age.More intentionally my aim is to study the essence of integration work with its benefits anddifficulties which is in this study described from youth pedagogues working with the focusto integrate asylum-seeking children. My aim is also to understand integration workmethods and its effects in the mission to integrate asylum-seeking youths. The study isbased on qualitative semi structure interviews of six youth pedagogues working inresidential care with the roll to integrate asylum-seeking children. The result in this studydescribes the understanding of integration in different ways which can explain thecomplicity in the roll youth pedagogues has got when integrating asylum-seeking children.Despite the lack of obvious methods, visions and goals with integration work, youthpedagogues give answers which leads us to believe that safety factors and risk factors isimportant factors to consider in attempting integration of asylum-seeking youths. Thesefactors are important to consider and understand due to the reason that this knowledgegives an understanding in needs, effects and results of integration work of asylum-seekingchildren

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Arvidsson, Jessica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Staland-Nyman, Carin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Widén, Stephen
  Örebro universitet, Örebro, Sverige.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Sysselsättning för unga med intellektuell funktionsnedsättning – betydelsen av föräldrars utbildningsnivå och geografiska härkomst2020Ingår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, E-ISSN 2003-5624, Vol. 27, nr 1, s. 25-49Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Studien analyserar sambanden mellan sysselsättning för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som gått i gymnasiesärskolan och deras sociala bakgrund, mätt som föräldrarnas utbildningsnivå och geografiska härkomst. Den här registerstudien baseras på Halmstad university register on pupils with intellectual disabilities (HURPID), Longitudinell integrationsdatabas för arbetsmarknads- och sjukförsäkringsstudier (LISA) samt LSS-registret. Studien omfattar 12 269 unga med intellektuell funktionsnedsättning som gick ut gymnasiesärskolan mellan 2001 och 2011. De samband som studeras analyseras genom multipla logistiska regressioner. Resultaten visar att föräldrars utbildningsnivå har viss betydelse för före detta gymnasiesärskoleelevers sysselsättning. Barn till högutbildade föräldrar har med större sannolikhet en sysselsättning inom daglig verksamhet och barn till lågutbildade föräldrar har med större sannolikhet ett förvärvsarbete. Sannolikheten för att ha någon av sysselsättningskategorierna daglig verksamhet eller förvärvsarbete är lägst bland barn till föräldrar som är födda i länder utanför Norden. Högutbildade föräldrar antas ha en högre grad av den ”välfärdskompetens” som krävs för att hantera dagens välfärdssystem och härigenom kunna påverka de ungas möjligheter att få insatser likt daglig verksamhet. Lågutbildade föräldrar antas ha egna erfarenheter av, och kontakter med, arbetsplatser där det finns arbetsuppgifter utan (eller med låga) formella kompetenskrav. Samhällets kunskaper och medvetenhet om den sociala bakgrundens betydelse för efter(sär)gymnasial sysselsättning bland unga med intellektuell funktionsnedsättning behöver öka. Detta i syfte att bättre möta varierande individuella förutsättningar och främja etablering i arbetslivet för fler unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning vid övergången från skoltid till arbetsliv.

 • 24.
  Arvidsson, Jessica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  I stort sett nöjda, men...: Brukarnas erfarenheter och framtida bedömningar av LSS-insatserna i Laholms kommun2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Under hösten 2006 har Högskolan i Halmstad, på uppdrag av Laholms kommun, genomfört en brukarundersökning bland de kommuninvånare som tar del av insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De totalt 183 brukarna som oktober 2006 hade LSS-insatser har getts möjligheten att besvara en enkät som berör fler områden av den dagliga tillvaron i Laholms kommun. Undersökningen har både syftat till att ge en nulägesbeskrivning samt en bild av önskningar och farhågor inför framtiden med avseende på de verksamheter som bedrivs på LSS-området i kommunen.

  Den grundläggande och viktigaste poängen med undersökningen är att belysa brukarnas egna upplevelser, erfarenheter och önskningar. En version av enkäten skickades ut till barn och ungdomar under 21 år och en annan sändes till vuxna över 22 år. Huvudresultaten i undersökningen presenteras nedan.

  • Av de totalt 183 utskickade enkäterna inkom 117 svar, vilket ger en total svarsfrekvens på 64 %.

  • Av dem som besvarat enkäterna är 53,4 % kvinnor/flickor och 46,6 % män/pojkar. Vid en uppdelning mellan barn/ungdomar och vuxna ser könsfördelningen ut enligt följande: Barn/ungdom: Flickor: 43,3 %, Pojkar: 56,7 % Vuxna: Kvinnor: 57 %, Män 43 %

  • Respondenternas erfarenheter och upplevelser av innehållet och utformningen av de insatser som man tar del av är över lag positiva. Detsamma gäller den hjälp och det bemötande man fått från flera olika personalkategorier samt det allmänna stödet och servicen i kommunen.

  • Kritiken som framkommer i enkätsvaren gäller främst brister i olika former av information. Kritiken berör både den faktiska förekomsten av information i allmänhet samt innehållet och omfånget av densamma i synnerhet. Kritik framkom även kring de otillräckliga insatser som några ansåg sig ha samt om den avstannade utveckling och snålhet som vissa av respondenterna anser råda i kommunen.

  • Särskilt i enkätsvaren från barn och ungdomar tecknas en bild av en relativt utbredd ensamhetsproblematik i kommunen. Hela 44,4 % i ålderskategorin 0-21 år säger att man inte har några vänner som man träffar och att man för det mesta är ensam.

  • De närmaste 5-10 åren behöver barnen och ungdomarna insatser som man inte tar del av idag. Detta gäller särskilt insatserna daglig verksamhet och boende för vuxna. Bland önskemålen inför framtiden återfinns små gruppbostäder, egna lägenheter och kooperativa boenden.

  • De närmaste 5-10 åren behöver de vuxna brukarna insatser inom de insatser som man tar del av idag. Man vill helt enkelt ha mer av de insatser som man har idag. Önskemålen gäller såväl boende som sysselsättning och övriga insatser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Arvidsson, Jessica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Widén, Stephen
  Örebro University, Örebro, Sweden.
  Staland Nyman, Carin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Post-School Destination—A Study of Women and Men With Intellectual Disability and the Gender-Segregated Swedish Labor Market2016Ingår i: Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, ISSN 1741-1122, E-ISSN 1741-1130, Vol. 13, nr 3, s. 217-226Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Knowledge about people with intellectual disability (ID) and their connections to the labor market is scarce. The aim of this study was to describe and analyze the entry into and representation in the Swedish labor market for people with ID, discussed with a special focus on the gender perspective. This study included 2,745 individuals (30% women and 70% men) who graduated from Swedish upper secondary schools for pupils with intellectual disability (USSID) in the 2000s, and who were defined as employees in 2011. Graduation data from 2001 to 2011 were analyzed in relation to employment data from 2011 and adjusted for gender, graduation year, and educational program. Results show that men who attended a national USSID program and graduated between 2001 and 2006 were the most likely group to have a job. The authors conclude that the gender differences in the Swedish labor market are more clearly pronounced among women and men with ID in relation to employment rate, wage levels, and professions than in the general population. Education, welfare-services, and interventions specifically targeted to meet the needs of people with ID have to develop in more gender-sensitive ways. © 2016 International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities and Wiley Periodicals, Inc.

 • 26.
  Arvidsson, Jessica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Widén, Stephen
  Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro Universitet, Örebro, Sverige.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Upper secondary school – and then?: About young adults with an educational background in the upper secondary special school and the transition to work2013Ingår i: NNDR2013 – 12th Research Conference Nordic Network of Disability Research: May 30–31, 2013 in Turku, Finland: Abstract Book, Turku: Finnish Society for Disability Research , 2013, s. 17-17Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this ongoing study is to identify and analyze former pupils ́ relationship to the labor market after the graduation from the Swedish upper secondary school for pupils with intellectual disabilities. The study includes 10,517 former pupils who graduated between 2001-2010 and describes the former pupils ́ relation to the labor market as it was in 2010. The study is based on the cross classification of a newly created register combined with two Swedish national registers from Statistics Sweden and the Swedish National Board of Health and Welfare. One of the preliminary results from this study is that the assumption, presented in media as well as in previous research that the majority of the current pupils are going directly from school to the municipal or private organized daily activities do not seem to match reality. Our results indicate that 48% of the total population were in daily activities in 2010 and 20% of the total population were defined as “in paid work” during the same year and the actual picture of what the former pupils do after they have graduated from upper secondary school for pupils with intellectual disabilities is much more complex than the assumed. Analyses on the current data that are carried out at the moment will be presented at the NNDR-conference.

 • 27.
  Askheim, Ole Petter
  et al.
  Lillehammer University College, Lillehammer, Norway.
  Bengtsson, Hans
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Richter Bjelke, Bjarne
  The National Board of Social Services, Aarhus, Denmark.
  Personal assistance in a Scandinavian context: similarities, differences and developmental traits2014Ingår i: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 16, nr Suppl. 1, s. 3-18Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Personal assistance (PA) has been characterized as a melting pot consisting of, on the one hand, a social rights discourse with its basis among disabled people, and, on the other hand, a consumer directed market discourse increasingly putting its stamp on welfare policy in the Western world. In the realm of welfare politics, these discourses are, in many ways, opposites, but have found common ground in the demand for a more individual and consumer friendly provision of services. Within a shared welfare state model, the application of PA has developed divergently in the Scandinavian countries and relates to the two discourses in different ways. In this article, PA in Denmark, Norway and Sweden is presented and similarities and differences are discussed and analysed. Questions raised include: How can the differences between the countries be understood? What dilemmas within welfare policy do they illustrate? How do the different discourses put their marks on the different PA-models in the Scandinavian countries? How do the PA programmes seem to develop further and what kind of PA will the Scandinavian countries end up with in the future?. © 2014 Nordic Network on Disability Research.

 • 28.
  Auat, Hevi
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Salihu, Rajmonda
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Att arbeta med ensamkommande flyktingbarn: En kvalitativ studie ur ett personalperspektiv på HVB-hem2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilket stöd ensamkommande barn behöver vid ankomsten till Sverige utifrån personalens erfarenhet. Metoden är en kvalitativ studie som baseras utifrån intervjuer och litteraturkunskap för att få mer ingående och friare svar från intervjupersonerna. Huvudteman som framkom under intervjuerna är grundläggande behov, stödet som erbjuds, trygghet, föräldragestalter, utbildning, fritid och hinder i arbetet. Samtliga intervjupersoner beskriver ungdomarnas behov mycket olika då det skiljer sig från person till person. Det stöd barnen får är den viktigaste faktor som de ensamkommande barnen behöver för att kunna utvecklas och få ett bättre och tryggare liv. Resultatet visar att personalen har vetskap om all den kunskap som behövs för att kunna vara en bra förebild och en stödjande vuxen i barnens vardag. Det framkom tydligt hur relationen och tryggheten för de ensamkommande barnen är avgörande och betydelsefull för att arbetet med dem ska fungera. Personalen menar att inom de flesta HVB-hemmen så försöker man skapa och bli en bra familj, man skapar någon slags familjestruktur där man går in i olika roller såsom mammaroll. En del av personalen som inte har en ”familjeroll” har en bra kompisrelation till de här barnen. Personalgruppen är väldigt olika och det är olika personligheter bland dem vilket är väldigt bra anser personalen. Det framkom under intervjuerna att barnen känner sig hemma i skolan tillsammans med klasskamrater. Även maten som barnen får i skolan dagligen ger en känsla av trygghet, att någon är mån om ens välmående. Personalen påpekar på hur viktigt det är för de här barnen att skapa ett kontaktnät utanför HVB-hemmet och vara fysisk aktiva. Genom att anordna olika aktiviteter försöker man få barnen att vara delaktiga och umgås med andra personer. Personalen menar att de stöter på konflikter i vardagen och att de försöker lösa det på ett smidigt sätt. Det som kan vara ett relativt stort hinder i arbetet är språket.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Augustsson, Anton
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Svensson, Filiph
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  En Byråkrati i kris: En kvalitativ undersökning av en socialförvaltnings arbete med ökningen av ensamkommande barn och unga hösten 20152016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Antalet människor som flyr undan krig och konflikter i världen har under den senaste tiden ökat. Av dessa människor är en stor grupp ensamkommande barn, det vill säga barn som lämnat sitt hemland utan sina föräldrar eller signifikant annan. Under 2015 anlände ca 35 000 ensamkommande barn till Sverige för att söka asyl. Majoriteten av dessa anlände under de sista månaderna på året. Det medförde ett extremt högt tryck på landets kommuner för att lyckas motta samtliga ensamkommande barn och fullfölja sitt organisatoriska uppdrag enligt den svenska lagstiftningen. Förevarande studies syfte är därmed att få en fördjupad kunskap kring hur en socialförvaltning organisatoriskt har hanterat en ökning av antalet ensamkommande barn.

  En kvalitativ metod har använts, bestående av semistrukturerade intervjuer med nio respondenter från eller med anknytning till socialförvaltningen. Studiens data analyserades med hjälp av en tematisk analys, där mönster eftersöktes och teman och subteman skapades.

  Resultatet av studien visar att den stora ökningen av ensamkommande barn upplevdes och fick hanteras som en krissituation. Förvaltningens byråkratiska struktur blev problematisk och utgjorde ett hinder i arbetet med att motta de ensamkommande barnen. Bland annat kunde inte befintliga lagar och regler följas. För att lösa situationen fick förvaltningen vara flexibel och kreativ i sitt arbetssätt.

  En slutsats är att en byråkratisk organisation inte lämpar sig för en dynamisk omvärld, som ställer krav på snabba beslut och flexibilitet. Därtill framgår att personalens insats inom socialförvaltningen var avgörande för att lösa krissituationen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Avendal, Christel
  Socialhögskolan, Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Att förstå barn och unga i sina sammanhang2023Ingår i: Prevention med barn och unga: teori och praktik för socialt och pedagogiskt arbete / [ed] Torbjörn Forkby; Sofia Enell; Johanna Thulin, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, s. 139-153Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 31.
  Avendal, Christel
  Socialhögskolan, Lunds universitet, Lund, Sverige.
  En forskares ovissa sökande2017Ingår i: Årsbok 2016: Socialhögskolan, Lunds universitet / [ed] Harrysson, Lars; Eliasson Lappalainen, Rosmari, Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet , 2017, s. 54-60Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 32.
  Avendal, Christel
  Socialhögskolan, Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Förhöjd vardaglighet: Unga på landsbygden gör vardag2021Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I avhandlingen skildras vardagslivet hos en grupp unga som bor på landsbygden. Medan vardagen i regel ses som grå och trist visar avhandlingen hur unga gör den till något särskilt, meningsfullt och roligt, hur de gör förhöjd vardaglighet. Genom att studera ungas vardagsliv med etnografiska metoder och teoretisk nyfikenhet når studien kunskap bortom de problembeskrivningar som vanligtvis skildrar såväl unga som landsbygderna. 

  Avhandlingen visar hur unga gör förhöjd vardaglighet genom utfärder i vardagens vidgade rum, genom att skapa och bemästra osäkra situationer samt genom sällskap och samvaro med människor, djur och prylar. Kunskaper och lärande framträder som en genomgripande dimension av förhöjd vardaglighet, och ofta förbisedda vardagskunskaper uppmärksammas. Avhandlingen lyfter fram värdet av det invanda och alldagliga och visar på behovet av att socialt arbete och liknande praktikområden uppmärksammar vardagslivet och förhöjd vardaglighet.

 • 33.
  Avendal, Christel
  Socialhögskolan, Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Recension av Home: International Perspectives on Culture, Identity, and Belonging2016Ingår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, E-ISSN 2003-5624, Vol. 23, nr 2, s. 179-181Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 34.
  Avendal, Christel
  School of Social Work, Lund University, Lund, Sweden.
  Social Work in Ghana: Engaging Traditional Actors in Professional Practices2011Ingår i: Journal of Comparative Social Work, E-ISSN 0809-9936, Vol. 6, nr 2, s. 106-124Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In contemporary Ghana, the traditional system and professional social work operate as two parallel systems within the field of social work. The aim of this study was to investigate if and how the teaching of contemporary professional social work in Ghana takes into account traditional actors and practices. The traditional system includes extended family members and traditional authorities such as chiefs or family heads. It formed the social institution that protected and cared for the vulnerable before (Western) social work was introduced as a formal profession in Ghana. A 10-week ethnographic field study was conducted at the Department of Social Work at the University of Ghana. The study employed a qualitative, social constructionist approach, interpreting the results within a theoretical framework of social world theory. The empirical material consisted of interviews with students and teachers, participant observation at lectures, and various documents. The main findings of the study were that professional social workers and traditional actors can be seen as members of two subworlds – the subworld of professional social workers and the subworld of traditional actors. Students and teachers discuss interventions from the perspective of social workers and traditional actors. Their ability to take different perspectives seems to be crucial for localisation – the process by which social work is made relevant to local culture and traditions. The interviewees’ accounts reveal how localisation is not only about culture, but also about social structures and practical considerations. The poor state of the social work profession in Ghana affects interventions in a profound way.

 • 35.
  Avendal, Christel
  Socialhögskolan, Lunds universitet, Lund, Sweden.
  Two worlds of professional relevance in a small village2021Ingår i: Doing Human Service Ethnography / [ed] Katarina Jacobsson; Jaber F. Gubrium, Bristol: Policy Press, 2021, Vol. , s. 35-48, s. 35-48Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 36.
  Avendal, Christel
  et al.
  Socialhögskolan, Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Jacobsson, Katarina
  Socialhögskolan, Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Beslutsfattande i sjukvården - en forskningsöversikt2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 37.
  Backlund, Åsa
  et al.
  Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Högdin, Sara
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Skolan som arena för integration?: Begrepp, perspektiv och dilemman2024Ingår i: Skolsocialt arbete: Skolan som plats för och del i det sociala arbetet / [ed] Åsa Backlund; Sara Högdin; Ylva Spånberger Weitz, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2024, 2, s. 131-142Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 38.
  Backlund, Åsa
  et al.
  Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Högdin, SaraHögskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.Spånberger Wietz, YlvaSödertörns högskola, Stockholm, Sverige.
  Skolsocialt arbete: Skolan som plats för och del i det sociala arbetet2024Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Boken analyserar det skolsociala arbetet ur flera perspektiv. Den handlar om skolan och elevhälsan som organisatorisk och institutionell kontext för det sociala arbetet, om skolsociala problemområden samt om metoder och perspektiv i skolsocialt arbete. I denna andra upplaga har innehållet i antologin uppdaterats utifrån det aktuella kunskapsläget samt utifrån förändringar i lagstiftning och riktlinjer både relaterat till skola och socialtjänst.

 • 39.
  Backlund, Åsa
  et al.
  Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Högdin, Sara
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Spånberger-Weitz, Ylva
  Södertörns högskola, Stockholm, Sverige.
  Avslutning2024Ingår i: Skolsocialt arbete: Skolan som plats i och för det sociala arbetet / [ed] Åsa Backlund; Sara Högdin; Ylva Spånberger Weitz, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2024, 2, s. 227-236Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 40.
  Backlund, Åsa
  et al.
  Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Högdin, Sara
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Spånberger-Weitz, Ylva
  Södertörns högskola, Stockholm, Sverige.
  Skolsocialt arbete: – en introduktion2024Ingår i: Skolsocialt arbete: - skolan som plats för och i det sociala arbetet / [ed] Åsa Backlund; Sara Högdin; Ylva Spånberger Weitz, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2024, 2, s. 17-24Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 41.
  Badan, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Eriksson, Felicia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  ”Tidigare sköt man i benet för att skrämmas, nu skjuter man i huvudet för att döda”: En kvalitativ innehållsanalys om hur gängkriminalitet framställs i massmedia2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Gängkriminalitet är ett omtalat ämne i massmedier och skapar i många fall uppseendeväckande rubriker. Vi har valt att utföra en kvalitativ tematisk innehållsanalys för att undersöka hur gängkriminalitet framställs genom ett begränsat urval av artiklar i massmedia eftersom tidigare forskning visar på svagt forskningsengagemang gällande massmedias budskap om brott och social oordning. Vidare undersöks även om och hur kvinnor i gängkriminalitet skildras i massmedia eftersom mannen används som norm inom kriminologin. Konstruktionismen används som vetenskaplig utgångspunkt där det konstateras att begrepp och kunskap är socialt konstruerade och att man därmed inte kan återge bilden av ett föremål på ett objektivt sätt. Resultatet analyseras med begrepp som härstammar från socialkonstruktionistisk teori och dagordningsteorin. Tidigare forskning visar hur massmedier väljer att framställa publikationer efter intressen vilket leder till konsekvenser för både individer och samhälle. För att uppnå vårt syfte har vi använt oss av 14 artiklar publicerade i tre av Sveriges största webbtidningar. Artiklarna har kodats genom ett systematiskt analysschema med tillämpning av fem olika perspektiv/teman. Vi har utgått från forskning kring begreppet gängkriminalitet, normer, massmedias funktion och effekter. Resultatet visar hur massmedia konstruerar bilden av gängkriminalitet genom attribut vilket i sin tur kan påverka allmänhetens verklighetsuppfattning om problemet. Massmedias skildring av gängkriminalitet kan leda till fördomar gentemot både sociala grupper och specifika områden vilket är sammanlänkat med känslor som oro och otrygghet hos allmänheten. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Bahtanovic, Nezir
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Novalic, Adela
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Öppen eller stängd dörr?: - Enhetschefers upplevelser av ett ledarskap i närhet och på distans inom äldreomsorgen2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att visa en ökad förståelse för enhetschefers upplevelser av ett ledarskap utifrån den geografiska placeringen. Denna förståelse har vi huvudsakligen erhållit genom intervjuer med nio enhetschefer inom äldreomsorgen, varav fyra som arbetar i direkt anslutning till sina medarbetare, fyra på distans och en som både arbetar i närhet och på distans till sina medarbetare. Intervjuerna utfördes i en mellanstor kommun i södra Sverige. Studien utgår från en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats där intervjuerna grundas på ett semistrukturerat tillvägagångssätt, vilket innebär att enhetschefernas svar medför en djupare förståelse för deras åsikter kring den geografiska placeringen. Studiens resultat visar både för- och nackdelar med att styra ett ledarskap i närhet samt på distans. Studiens resultat visar att kommunikationen är mer begränsad i ett ledarskap på distans än vad den är i ett ledarskap i närhet, men att grupper som leds på distans är mer självgående. Majoriteten av enhetschefernas svar tyder på att ett ledarskap i närhet ger medarbetarna möjligheten till att lättare nå chefen, vilket ger en ökad interaktion mellan ledare och medarbetare. Studiens resultat utifrån enhetschefernas svar visar dock att chefen blir mer besvärad av medarbetarna på ett ledarskap i närhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kandidatuppsats
 • 43.
  Balci Dirik, Max Taylan
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Tesfazghi, Tegsti
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  "Ett land där alla har möjlighet att utvecklas.": En kvalitativ studie om ensamkommande flyktingbarns integration.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka, förstå och reflektera kring de faktorer som kan ha bidragit till sex individers, som vid ankomsten räknades som ensamkommande flyktingbarn, integrering in i det svenska samhället. För att kunna besvara våra frågeställningar har vi valt att använda oss av kvalitativ metod då den dels möjliggör en djupare förståelse för oss men även då vi vill få fram deras subjektiva upplevelser av deras integration. Vi grundade vår analys på fem vetenskapliga artiklar samt teorier och begrepp så som; Angel & Hjerns (2004) Flyktingkrismodell, Beckmans (2011) Integrationsteori, Kamalis (2006) ”Vi” och ”Dom” teori, Goffmans (2006) Stigmateori och Berger & Luckmanns (2008) Socialisationsteori. Resultatet visade att respondenterna upplevde att språk var en viktig faktor i integreringen och att värdfamiljen haft en stor betydelse för dem. Respondenterna tycker att alla ensamkommande flyktingbarn bör ta del av att bo hos en värdfamilj.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ensamkommande flyktingbarn
 • 44.
  Barnes, Colin
  et al.
  Centre for Disability Studies, Leeds University, Leeds, UK.
  Mercer, Geoffrey
  Exploring Disability: a sociological introduction2010 (uppl. 2)Bok (Refereegranskat)
 • 45.
  Beganovic, Selma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Nimani, Florida
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Socialsekreterares handlingsutrymme: En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av frihet och hinder till våldsutsatta barns delaktighet i barnavårdsutredningar.2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare som arbetar på Socialtjänstens enhet barn och unga upplever att deras handlingsutrymme påverkas av de faktorer de bör förhålla sig till vid barnavårdsutredningar samt i hur stor utsträckning barnperspektivet inkluderas i utredningsprocessen. En kvalitativ metod som utgjordes av semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta socialsekreterare. Författarna har med hjälp av empiri tolkat respondenternas uttalanden i relation till Lipskys teori om Gräsrotsbyråkrater samt Shiers delaktighetsmodell om barns delaktighet. I resultatet framkom det att socialarbetaren utifrån sin position har en tendens att ‘’hamna i kläm ‘’ mellan klienten och organisationen. Slutsatsen av studien visar att socialarbetares situation kan utmärka en sorts förvirring då dem till en viss grad har ett stort handlingsutrymme där de själva kan påverka sitt arbetssätt beroende på barnet och dess situation genom att använda sig av BBIC som arbetsmetod för att på så sätt inkludera barnperspektivet i utredningsarbetet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Bengtsson, Gudrun
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Ramos, Johnny
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Hur uttrycks det existentiella och andliga behovet på vårdcentralen?: En kvalitativ studie utifrån vårdpersonalens perspektiv2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att undersöka hur de existentiella och andliga behoven uttrycks på vårdcentralen utifrån personalens perspektiv. Vi ser att vården ställer sig positiv till att det finns tydliga existentiella och andliga behov hos människor. Dessa behov är grundläggande i människors liv och när det uppstår kris uttrycks behoven på olika sätt. Om de existentiella och andliga behoven inte tillgodoses kan det ge ett förlängt lidande. Litteraturen och teorin bekräftar vad personalen på vårdcentralerna säger om att det finns existentiella och andliga behov som bör tillgodoses. Bemötande av behoven måste integreras i vården av hela människan. Däremot saknas resurser, tid och kunskap hos personalen för att fylla behoven som människor har. Vårdcentralen kan behöva hjälp från andra resurser i samhället som kan vara ett komplement för att skapa en holistisk vård. En utav de resurserna kan vara kyrkan som med sin profession kan bidra till vårdcentralens arbete med att bemöta människors existentiella och andliga behov. Studien är genomförd med en kvalitativ metod med personliga intervjuer på två vårdcentraler där vi intervjuade sex personer med olika professioner. Valet av respondenterna grundar sig på en önska att få en större kunskap om studiens ämne. Resultatet visar att det behövs mer kunskap och flera aktörer inom vården och socialt arbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  c-uppsats
 • 47.
  Bengtsson, Hans
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM).
  Politik, lag och praktik: implementeringen av LSS-reformen2005Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 48.
  Bengtsson, Hans
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM).
  Arvidsson, Jessica
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Dagens och morgondagens LSS-boende: Rapport från en FoU-cirkel i Skåne2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar frågor som rör dagens och morgondagens boende för målgrupper inom LSS. Handläggare och chefer från åtta kommuner i Skåne som arbetar med dagens boende eller ansvarar för planering och utveckling av boendeformer har i en FoU-cirkel diskuterat problem och möjligheter inför framtiden. Deltagarna har identifierat och lyft viktiga frågeställningar att arbeta vidare med ute i kommunerna för att möta brukarnas behov och önskemål

 • 49.
  Bengtsson, Jenny
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Gabrielsson, Malin
  Högskolan i Halmstad.
  Det systematiska kvalitetsledningssystemet i praktiken: - En studie om implementering av det systematiska kvalitetsledningssystemet inom hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Aim

  The aim of this study is to through managers in eldercares deskriptions of the systematic qualityleadingsystem examine the implementation process of this system in the eldercare in the municipality of Halmstad. 

   

  Background

  In this paper the background explains elderly care and social work context, leadership in change and implementation processes. The theoretical frame illustrates Vedungs implementation theory and Webers model of bureaucracy

   

  Method

  To collect empirical data for this study, a qualitative research design was used in which eleven managers within Halmstads municipality home care management stood as respondents.

   

  Result

  The respondents highlighted a variety in the use of the systematic quality management system tool. The result describes that several obstacles were experienced in the use of the systematic quality system.

   

  Conclusion

  Based on the descriptions the respondents gives of the implementation process of the systematic quality management of Halmstad municipality home care management, the conclusion can be drawn that the implementation process has not resulted in the employees making use of systematic quality management in practice. The systematic quality management system that will ensure the quality of the care work is thus used to a limited extent.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Bengtsson, Oscar
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Bio- och miljösystemforskning (BLESS), Biomekanik och biomedicin.
  Petersson, Johan
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Bio- och miljösystemforskning (BLESS), Biomekanik och biomedicin.
  MAXIMAL STYRKA I ENBENSKNÄBÖJ KORRELERAR MED ACCELERATIONS KAPACITET OCH AGILITY2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Starka samband har tidigare framkommit mellan den maximala styrkan i knäböj på två ben och sprintkapacitet rakt fram på varierande distanser men inte på sprintkapacitet i agility. Gemensamt för de flesta studier är dock att styrketesterna endast utförts på två ben.

  Syftet med studien var att undersöka korrelationen mellan maximal styrka i enbensknäböj i smith-maskin och sprintförmågan i löpningar, både rakt fram och med riktningsförändringar.

  Testgruppen bestod av 19 män (23,9 ± 2,5 år) med regelbunden träningserfarenhet av intermittenta lagsporter. Sprinttester gjordes på 5, 10 och 20 meter rakt fram samt ett zigzag agilitytest för att testa sprintkapacitet med riktningsförändringar. Enbensknäböj i smith-maskin genomfördes med stången på axlarna och ett djup på 110 grader vinkel mellan femur och tibia.

  Resultaten av studien visade på signifikanta korrelationer mellan den maximala styrkan i enbensknäböj och sprintkapaciteten på 5 och 10 meter samt i agility. När den maximala styrkan var relaterad till kroppsvikten hittades signifikanta korrelationer mellan 5 och 20 meter samt i agility. Zigzag agilitytest visade sig vara starkt korrelerat med alla de uppmätta sprintdistanserna.

  Våra slutsatser av resultatet i studien är att knäböj på ett ben ställer stora krav på balans, stabilitet och koordination och är därför rörelsespecifikt mot löpning som innehåller riktningsförändringar. Den maximala styrkan i enbensknäböj är en god förutsägare till sprintkapacitet både i löpningar rakt fram och med riktningsförändringar. Enbensträning kan med fördel implementeras i fysträningen inom idrotter med ett intermittent rörelsemönster för att förbättra den idrottspecifika sprintkapaciteten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 1 - 50 av 345
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf