hh.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 31 of 31
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alsibai, Hanaa
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Elalan, Hussameddin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Mohammad, Jehad
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Användning av film som stöd i matematikundervisning på högstadiet2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har vi arbetat med hur åtta verksamma lärare ser på film i matematikundervisningen. Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur några verksamma, undervisande lärare ser på filmvisningen på högstadiets matematiklektioner. Genom de erfarenheter vi fått, från de skolor vi gjort VFU på, vet vi att det visas film på lektionerna men frågan är varför visas det film, hur genomtänkt är filmvisningen och hur mycket planeringstid läggs det på de filmer som visas i undervisningen. Skolverket (2011)menar att arbetssättet förekommer i de flesta klassrum. Vi har valt att formulera vårt syfte i tre frågor. Formuleringarna lyder:

  1. Vad anser lärarna att film har för påverkan på matematikundervisningen? 2. Vilka för och nackdelar ser lärarna med filmvisning? 3. Hur påverka filmvisning lärarnas planering av matematiklektionen?

  För att få en uppfattning om hur mycket forskning som gjorts och vad de har kommit fram till gjorde vi en bakgrundsundersökning. Tidigare forskning visar både positiva och negativa effekter av film. Forskningen visar också hur man kan använda det i sin matematikundervisning för att öka måluppfyllelsen eller variera sin undervisning.

  Vi har tittat på hur Skolverket ställer sig till digitaliseringen i stort för att sedan kunna ta ner det i diskussion och analys till filmvisningens effekter. Att förstå digitaliseringen av skolan menar vi är en grund till att förstå hur filmen har börjat användas i undervisningssyfte. Vi har tittat på vad det står i läroplanen för grundskolan om digitala verktyg och hur de ska användas. Det följer en liten del om hur man på lång sikt har försökt öka lärares digitala kompetens och att det mestadels har skett genom kollegialt lärande. I den tidigare forskningen har vi tittat på studier som har gjorts kring hur man ska arbeta med film för att få ut mest av filmtittandet. Vi tittade även på en studie som visar hur man ska tänka när man producerar egna filmer för att visa i sin matematikundervisning. De studierna visade på att om man gör filmerna på rätt sätt så kan det öka måluppfyllelsen i matematik med upp till 95%. Efter tidigare forskning följer en teoretisk presentation av Piaget, Vygotskij och multimodala teorier dessa teorier kopplas sedan ihop med film i analyskapitlet.

  Undersökningens metod är intervjuer. Vi har intervjuat åtta lärare som i dagsläget arbetar som matematiklärare. En del har jobbat länge medan andra bara är inne på sin andra termin som lärare. Utifrån intervjusvaren erhölls ett resultat som visar hur lärare ser på film i undervisning och det skiljer sig mycket mellan de olika lärarnas syn på film. Via dessa lärare erhölls svar som både visar att det är svårt att hitta filmer som passar till att kompletteralektioner med, någon tycker inte det finns någon mening med att visa film för eleverna, medan andra lärare säger raka motsatsen, att det är lätt att hitta filmer som passar, lätt att få in filmerna under lektionerna och det är lätt att motivera eleverna till att titta på samma film både hemma och på lektionerna för att de ska få en djupare förståelse för det matematiska området som de arbetar med. Innan vi presenterar resultatet har vi ett analyskapitel där vi har gjort en tabell och kategoriserat in våra informanter beroende på om de har en positiv, neutral eller negativ syn på film i matematikundervisningen. Resultatet visar att lärarna arbetar väldigt olika med film men det visar också att om man arbetar metodiskt med film, lägger ner tid på filmen under sin planering och sedan arbetar aktivt med eleverna före, under och efter filmvisningen så blir det en aktiv del av undervisningen som ger mycket både gällande begrepp och allmänna kunskaper. Resultatet presenteras med hjälp av våra forskningsfrågor och studien avslutas med en diskussion och en slutsats som visar att vi har fått svar på våra forskningsfrågor. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Andersson, Rebecca
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Laborativa material i grundskolans matematik: En kunskapsöversikt om hur laborativa material kan utveckla elevers förståelse och intresse för tal i bråkform2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Arkå Nilsson, Joakim
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Programmering som moment i gymnasiematematiken: En intervjustudie med berörda lärare2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I takt med att allt större delar av vår vardag blir digitaliserad finns ett behov att utbilda medborgare i syfte att stärka deras digitala kompetens. Som ett led i detta arbete har det beslutats att programmering skall införas som metod för problemlösning inom matematikämnet på gymnasiet. Eftersom programmering inte tidigare har varit en del av det centrala innehållet i matematik är det många lärare idag som saknar kompetens inom programmering.

  Syftet med det här arbetet är att undersöka hur några lärare i en medelstor kommun upplever implementeringen av programmering i matematikkurserna i gymnasiet. För att få ett underlag att analysera valdes kvalitativ intervju, där fyra lärare valde att ställa upp.

  Resultatet av studien visar att det i dagsläget finns många frågetecken kring hur programmering skall implementeras i matematikämnet. Några av lärarna är negativt inställda och menar att de inte tror att det finns tid för programmering utöver de andra momenten i matematikkurserna som också skall behandlas under lektionstiden. Andra lärare anser att det kan träna elevernas förmåga att lösa problem, om det genomförs på rätt sätt i undervisningen. Undersökningen visar att det finns skilda åsikter om vad begreppet programmering har för innebörd. Skolverkets definition av programmering innefattar problembeskrivning, val av lösningsmetod, prövning och omprövning och även dokumentation av arbetsprocessen. För många av informanterna är programmering synonymt med att skriva kod. Denna skillnad i föreställning är av betydelse eftersom det i stor grad påverkar hur arbetet i klassrummet kommer se ut.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Belova, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Shmidt, Tamara
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Ehrhardt, Matthias
  AMNA, Bergische Universität Wuppertal, Wuppertal, Germany.
  Meshfree methods in option pricing2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A meshfree approximation scheme based on the radial basis function (RBF) methods is presented for the numerical solution of the options pricing model. This work deals with the valuation of the European, Asian and American options. The option prices are modeled by the Black-Scholes equation. The θ-method is used to discretize the equation with respect to time. Next, the option price is approximated in space with RBF. In case of American options a penalty method is used, i.e. the free boundary is removed by adding a small and continuous penalty term to the Black-Scholes equation. Finally, we present a comparison of analytical and finite difference solutions and numerical results. © 2012 MANT.

 • 5.
  Björk, Annika
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Nilsson, Sara
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  ”Det finns jättemycket luckor, att de inte förstår”: –      En studie om barns och pedagogers kunskap i antalsuppfattning.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Matematik finns överallt men trots det har vi genom studien fått fram att ”det finns jättemycket luckor, att de inte förstår”.  Detta citat är hämtat ifrån en av våra intervjuer och speglar vårt resultat. Studien är kvalitativ och vi har intervjuat pedagoger samt låtit barn, i förskola och årskurs 1, utföra matematikuppgifter. I denna studie har vi fokuserat på grunderna i matematik. Syftet med studien har varit att utröna kunskaper inom antalsuppfattning hos barn. Vi har även belyst pedagogernas kunskaper inom antalsuppfattning samt hur de arbetar med detta. I studien har vi influerats av Piagets och Vygotskijs tankar om hur barn lär. Resultaten i vår studie har analyserats med inspiration av hermeneutiken. Resultaten visar att det finns okunskap hos både barn och pedagoger gällande antalsuppfattning. Det gäller bland annat barn som helt saknar kunskaper inom detta samt att pedagoger uppfattar att subitizing, se stycke 3.4., och ett till ett-principen, se stycke 3.5., är detsamma som antalsuppfattning. Pedagoger behöver djupare förståelse för de matematiska begreppen inom den grundläggande matematiken. Det i sin tur kan medföra ett tydligare matematiskt språk vilket kan underlätta kommunikationen sinsemellan. I sin tur kan det möjliggöra för pedagoger att tillsammans lättare kunna utveckla barns matematiska färdigheter som de behöver i sin vardag som vuxna samhällsmedborgare. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Bråting, Kajsa
  et al.
  Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.
  Sollervall, Håkan
  Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.
  Stadler, Erika
  Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Geometri för lärare2013 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 7.
  Bukina, Elena
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Efficient Numerical Solution of PIDEs in Option Pricing2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  PIDE
 • 8.
  Cohen Scalie, Natalie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Vilken matematik ligger g(l)ömd?: En studie om matematikens och de övriga ämnenas inbördes förhållande i mellanstadiets kursplaner2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ”Vilken matematik ligger g(l)ömd?” är en studie som syftar till att rannsaka matematiken i den nya läroplanen och om den håller även för övergången till det ämnesintegrerande arbete i skolan som den har för avsikt. Här finner du svaret på hur väl matematikämnets syften och centrala innehåll överensstämmer med eventuell matematik i övriga ämnens syften och centrala innehåll i Lgr 11, årskurs 4-6? Utifrån en hermeneutisk ansats med kritisk-teoretiska inslag gjordes en innehållsanalys deducerad från en övergripande definition av vad matematiken innebar. Den skulle ge kvalitativ förståelse för lärares skoltillvaro och vilken effekt den får för eleverna genom att analyseras idécentrerat. För att förenkla den kontextuella insikten gjordes detta sedan överskådligt med hjälp av en matris byggd på kategorier. De fick bearbeta alla ämnena i läroplanen och utgjordes då av delarna matematiska idéer, matematisk operationalisering och matematiskt angreppssätt samt områdena algebra, geometri och analys, vilka alla ingick i vardera delen. Efter en pilotstudie användes sedan matrisen strukturanalytiskt och förde samman matematiska komponenter av samma sort grundat på beningsbärande koder. Då syntes ett mönster av återkommande matematiska bitar i de övriga ämnena som inte tycktes vara ha någon motsvarighet i matematikämnet. Men med återkoppling till litteratur och ett granskande med hänsyn till och av tolv författares särpräglade teorier utformades en ny klarläggande modell som gick ut på att man beroende på vilket problem man tar sig för får olika vetenskaplig beskaffenhet på de matematiska bitarna algebra och geometri’s teoretiska idéer och praktiska verksamheter på väg mot en lösning. Denna modell bidrog med en ny dimension av undersökningen, som till slut visade att de saknade bitarna i själva verket var av ämnesövergripande slag och att överensstämmelsen tycktes oinskränkt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Demin, Mikhail
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Finite Volume Methods for Option Pricing2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  micdem_thesis
 • 10.
  Hammarberg, Katarina
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Larsson Hammarberg, Anette
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Med språket som grund till förståelse: - en kvalitativ studie av lärares uppfattningar kring det matematiska språket, dess användning och betydelse för matematikinlärningen.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare i år 1 och 2 definierar, använder och introducerar det matematiska språket. Detta bland annat för att förstå vilken roll det matematiska språket spelar för matematikförståelse då det sägs att svenska elevers matematikkunskaper är sämre jämfört med andra länder. Efter analysen av de kvalitativa intervjuerna med de fyra lärarna har vi, efter att ha inspirerats av fenomenografin, jämfört vår analys med vad forskningen anser om ämnet. Vi har utgått från socialkonstruktivismen och därför är kommunikation av olika slag en röd tråd genom vårt arbete. Med kommunikation menar vi här, kommunikation mellan människor, med läroböcker samt kommunikationen med konkretiseringsmaterial. I vår analys har vi kommit fram till 2 strategier med 4-5 kategorier var. Av detta har vi dragit slutsatsen att lärarna i våra intervjuer är ganska klara över sin definition av det matematiska språket, men att det är svårt att förklara innehållet i det matematiska språket på ett kortfattat sätt. De använde sig alla av kommunikation av olika slag, i sin matematikundervisning, för att få elever att bygga upp sin förståelse av det matematiska språket. Det som tydligast skilde lärarna åt i sin introduktion och användning av det matematiska språket var användningen av ett visst begrepp och orsaken till det, utnyttjandet av medveten kommunikation mellan elever och insikten över kopplingen mellan konkretisering och det matematiska språket. Enligt en ny forskning (Olander, 2010) kan elever lättare tillägna sig vetenskapliga begrepp om de får diskutera begreppen med varandra och bygga upp ett interlanguage, ett så kallat blandspråk, mellan deras vardagliga språk och det vetenskapliga språket. Detta tillsammans med Löwings (2004, 2008) uppfattning om att konkretiseringen måste byggas upp med matematiska begrepp så att man senare kan använda konkretiseringen då matematiken blir alltför abstrakt har gett oss grunden till vårt resultat. Matematik behöver utgå från elevernas erfarenhetsvärld, matematikspråkets innebörd måste diskuteras fram mellan elever och mellan lärare och elever samt att det ska finnas koppling i språket mellan konkretiseringen av matematik till det abstrakta. Vad som vi också kommit fram till är att det formella matematikspråket ska finnas i klassrummet oavsett om man diskuterar, arbetar med lärobok eller konkretiserar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Kajsa, Lindberg
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Alice, Sjögren
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Använd alla sinnen för att stärka dina matematik minnen!: Hur laborativ matematikundervisning kan gynna elevers taluppfattning i förskoleklass2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Matematiken är ett skolämne som ofta är förknippat med negativa tankar hos elever. Tidigare studier pekar på att en laborativ undervisning och ett laborativt förhållningssätt hos läraren kan bidra till att elever upplever matematikundervisningen som mer lustfylld och motiverande. Förskoleklass är numera en obligatorisk årskurs som ska främja livslångt lärande. En grundläggande förmåga inom matematiken i tidig ålder är en god taluppfattning. Syftet med detta arbete är att belysa vad forskning säger om laborativ matematikundervisning i förskoleklass och hur denna typ av undervisning påverkar elevernas taluppfattningsförmåga. Genom att samla in relevant forskning från olika databaser kunde vi sedan besvara vår frågeställning som löd enligt följande: Hur kan ett laborativt arbetssätt, enligt tidigare forskning, stödja eleverna i förskoleklass att utveckla sin taluppfattning? Resultatet i denna studie visar vikten av aktivt lärande, diskussion och resonemang för att utveckla en god taluppfattning. En laborativ undervisning bjuder in till att utveckla dessa förmågor och innebär en undervisning som utgår ifrån individens egna nivå. Detta gör att alla elever får möjligheter att utveckla sin matematiska förmåga. Resultatet påvisar även vikten av lärarens roll för elevens möjlighet att utveckla sina matematikkunskaper.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Markdahl, Johan
  et al.
  Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, University of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg.
  Thunberg, Johan
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Gonçalves, Jorge
  Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, University of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg.
  Towards Almost Global Synchronization on the Stiefel Manifold2018In: 2018 IEEE Conference on Decision and Control (CDC), Miami Beach, FL, USA, Dec. 17-19, 2018, Miami Beach, Florida: IEEE, 2018, p. 496-501Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Kuramoto model evolves on the circle, i.e., the 1-sphere S1. A graph G is referred to as S1 -synchronizing if the Kuramoto model on G synchronizes almost globally. This paper generalizes the Kuramoto model and the concept of synchronizing graphs to the Stiefel manifold St (p, n). Previous work on generalizations of the Kuramoto model have largely been influenced by results and techniques that pertain to the original model. It was recently shown that all connected graphs are Sn -synchronizing for all n ≥ 2. However, that does not hold for = 1. Previous results on generalized models may thus have been overly conservative. The n-sphere is a special case of the Stiefel manifold, namely St(1, n+1). As such, it is natural to ask for the extent to which the results on Sn can be extended to the Stiefel manifold. This paper shows that all connected graphs are St(p, n) -synchronizing provided the pair (p, n) satisfies p ≤ [2n/3]-1. © Copyright 2019 IEEE - All rights reserved.

 • 13.
  Maximchuk, Oleg
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Volkov, Yury
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Provisions estimation for portfolio of CDO in Gaussian financial environment2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The problem of managing the portfolio provisions is of very high importance for any financial institution. In this paper we provide both static and dynamic models of provisions estimation for the case when the decision about provisions is made at the first moment of time subject to the absence of information and for the case of complete and incomplete information. Also the hedging strategy for the case of the defaultable market is presented in this work as another tool of reducing the risk of default. The default time is modelled as a first-passage time of a standard Brownian motion through a deterministic barrier. Some methods of numerical provision estimation are also presented.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Melldén, Hanna
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Thoresson, Hanna
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  "En bananpeng är lika mycket som ett år": En kvalitativstudie om matematik vid måltider i förskolan. 2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Matematik är ett begrepp som många kopplar till skolverksamhet och teoretisk räkning i matematikböcker. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi gjort observationer på två förskolor för att kartlägga vilken funktion måltider kan ha för barnens matematikutveckling.

  Läroplanen för förskolan tar upp mål som verksamheten ska sträva mot för att barnen ska få den kunskap och möjlighet till utveckling som de har rätt till. Den synliggör även det ansvar pedagogerna har för att ge barnen den kunskap som behövs för de ska kunna utveckla sina matematiska förmågor.

  Vår studie visar att matematik är ständigt förekommande under måltider i de båda förskolorna. Matematik kan ha olika uttrycksformer, som när barnen delar frukt eller jämför potatisar med varandra. För att kunna använda måltider och andra situationer som ett verktyg för barnens matematiska utveckling är det viktigt att pedagogen har kompetens och medvetenhet inom det matematiska området. Har pedagogen tidigare erfarenheter och kunskaper inom matematik kan hon/han skapa stora möjligheter för barnen att utvecklas inom det matematiska området, detta genom att ta vara på barnens tidigare erfarenheter för att skapa nyfikenhet och lust att lära.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Nadratowska, Natalia Beata
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Prochna, Damian
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Option pricing under the double exponential jump-diffusion model by using the Laplace transform: Application to the Nordic market2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis the double exponential jump-diffusion model is considered and the Laplace transform is used as a method for pricing both plain vanilla and path-dependent options. The evolution of the underlying stock prices are assumed to follow a double exponential jump-diffusion model. To invert the Laplace transform, the Euler algorithm is used. The thesis includes the programme code for European options and the application to the real data. The results show how the Kou model performs on the NASDAQ OMX Stockholm Market in the case of the SEB stock.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Nordström, Evelina
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Wetterling, Frida
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Rörelse och matematik: En studie om lärares uppfattningar av sambandet mellan rörelse och matematik.2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är att undersöka lärares uppfattningar av på vilket sätt rörelse har någon påverkan på lärandet i matematik. Vårt empiriska material har vi fått fram genom kvalitativa intervjuer med sju lärare, som arbetar på tre olika skolor, om deras uppfattningar. Alla intervjuer spelades in på band och blev därefter transkriberade. Transkriberingarna har sedan legat till grund för vår analys och vårt resultat. Många av våra intervjudeltagare menar att rörelsen är viktig för att elevernas motorik ska utvecklas. Detta leder till att eleverna får en annan drivkraft och förbättrad koncentration i klassrumssituationer. Vidare anser deltagarna att matematiken förekommer naturligt på idrottslektionerna, den sorts matematik som äger rum är begrepp och enheter. Intervjudeltagarna nämner även att självförtroendet är viktigt för elevernas lärande, i alla ämnen. Det har även visat sig att individualisering är viktig, då elever har olika lärstilar. Vår slutsats är att rörelsen påverkar lärandet i matematik och stärker självförtroendet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Sjöstrand, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Aktaş, Özlem
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Cornish-Fisher Expansion and Value-at-Risk method in application to risk management of large portfolios2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  One of the major problem faced by banks is how to manage the risk

  exposure in large portfolios. According to Basel II regulation banks

  has to measure the risk using Value-at-Risk with confidence level 99%.

  However, this regulation does not specify the way to calculate Valueat-

  Risk. The easiest way to calculate Value-at-Risk is to assume that

  portfolio returns are normally distributed. Altough, this is the most

  common way to calculate Value-at-Risk, there exists also other methods.

  The previous crisis shows that the regular methods are unfortunately

  not always enough to prevent bankruptcy. This paper is devoted to

  compare the classical methods of estimating risk with other methods

  such as Cornish-Fisher Expansion (CFVaR) and assuming generalized

  hyperbolic distribution. To be able to do this study, we estimate the risk

  in a large portfolio consisting of ten stocks. These stocks are chosen from

  the NASDAQ 100-list in order to have highly liquid stocks (bluechips).

  The stocks are chosen from different sectors to make the portfolio welldiversified.

  To investigate the impact of dependence between the stocks

  in the portfolio we remove the two most correlated stocks and consider

  the resulting eight stock portfolio as well. In both portfolios we put equal

  weight to the included stocks.

  The results show that for a well-diversified large portfolio none of the

  risk measures are violated. However, for a portfolio consisting of only

  one highly volatile stock we prove that we have a violation in the classical

  methods but not when we use the modern methods mentioned above.

   

  Download full text (pdf)
  final_version_pdf
 • 18.
  Sollervall, Håkan
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL). Linnaeus University, Växjö, Sverige.
  Affordances and Their Mediating Artifacts as Instruments for the Collaborative Design of Innovative Mathematical Learning Activities2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The unfolding of an affordance, as an opportunity for action, during a learning activity requires the learner to interact with mediating artifacts. The design of a learning activity involves appropriating affordances and embedding them in the activity in such a manner that the learner is invited to unfold the affordances, through interaction with their mediating artifacts in accordance with pre-defined hypothetical learning trajectories. In this paper, the notion of affordances is used explicitly in the discussion of two previous research efforts. We argue that the notion of affordances, which was tacitly used in these efforts and aligns well with the methodology of scenario-based design,may beused as an instrument for the collaborative design of innovative mathematical learning activities.

 • 19.
  Sollervall, Håkan
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Att stödja och utveckla elevers matematiska uttrycksförmåga med teknikstödda lärandeaktiviteter2012Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 20.
  Sollervall, Håkan
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Collaborative mathematical inquiry with augmented reality2012In: Research and Practice of Technology Enhanced Learning, ISSN 1793-2068, Vol. 7, no 3, p. 153-173Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we describe and reflect on the design of a mathematical learning activity developed in collaboration between teachers, researchers and technical developers. By making use of augmented reality (AR) as a technology supporting augmentation of a real-world projection with computergene- rated images, we have designed an activity that promotes unique action and learning trajectories. These trajectories require the learners to engage in interactive-constructive actions that involve and stimulate the development of their self-regulatory skills by inviting them to vary and coordinate across the contextual affordances of the technologies and the physical resources in the classroom. Our learning activity is designed as a collaborative guided inquiry, implemented in a regular classroom and involved mathematical problem solving in relation to the geometric concept of scale. In order to successfully complete the activity, the learners are challenged to coordinate affordances from three distinct referential contexts by involving physical and virtual artifacts. In the design process, we identify critical aspects of the activity and embed affordances for corresponding scaffolding actions which turn out to play a crucial role when the activity is implemented with a group of four 15-year-old students. Although the AR technology has served us well in developing this particular activity, this specific technology appears to have limited applicability in mathematics education beyond geometry. We recommend that future research efforts move beyond AR and consider the broader context of embodied design with tangible user interfaces, that have recently shown great potential for the design of innovative activities for the learning of mathematics.

 • 21.
  Sollervall, Håkan
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL). Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.
  Euklides i mobilen2012Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Flera års forsknings- och utvecklingsarbete har resulterat i en handfull lärandeaktiviteter för elever i årskurs 4-9, som i undersökande aktiviteter använder ny teknik i form av datorer, projektorer, interaktiva skrivtavlor, webbkameror och mobiltelefoner. Tekniken kan låta oss möta meningsfull matematik på nya sätt i nya sammanhang och kan göra det möjligt att sammanfläta undersökande utomhusaktiviteter i små grupper med inomhusaktiviteter i helklass. Vi ger flera konkreta exempel på hur tekniken kan stimulera och stödja kommunikation och representation av ett matematiskt innehåll.

 • 22.
  Sollervall, Håkan
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  From Euclid to Gps: Designing an Innovative Spatial Coordination Activity with Mobile Technologies2012In: Proceedings of the 36th Conference of the International Group For Psychology of Mathematics Education, Vol. 4: Opportunities to Learn in Mathematics Education / [ed] Tso, T Y, Prague: The International Group For Psychology of Mathematics Education , 2012, p. 107-114Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Guided by the notion of design research we develop a learning activity for 12 year old students, who are asked to coordinate themselves physically in terms of distances with respect to two given points in an outdoor setting. The outdoor activity, as well as its continuation into the mathematics classroom, involves mobile software applica-tions specifically developed to support this activity. In this paper, we argue that the design of innovative learning activities is enhanced by the coordination of expertise and knowledge from several research domains, whose collaboration is facilitated by using affordances for representation and communication as design instruments. We present a case where ancient Greek mathematics, modern psychology and techno-logical affordances guide the design of an innovative spatial coordination activity.

 • 23.
  Sollervall, Håkan
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Nurturing self-regulation by mathematical inquiry in a one-to-one TEL environment2012In: Proceedings of the 20th International Conference on Computers in Education, ICCE 2012, Singapore: National Institute of Education, Nanyang Technological University , 2012, p. 423-425Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We design and evaluate a curriculum-based mathematical learning activity involving secondary students' geometrical constructions, mathematical modeling and algebraic validation of hypotheses based on hands-on explorations with the interactive geometry application GeoGebra available on individual laptops. We argue that guided inquiries in a technology-enhanced learning environment that invites blending of interactive technologies and traditional resources may be an efficient means for developing self-regulatory skills.

 • 24.
  Sollervall, Håkan
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT), Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Tall og de fire regneartene2012 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [nb]

  Matematikklærere må ha god regnekompetanse i de fire regneartene og en bred forståelse av hvordan elever resonnerer og regner. Formålet med boka er å gi matematikklærere og lærerstudenter bedre tallforståelse og gode regneferdigheter. Boka kommer med flere innfallsvinkler til hvordan man kan regne og tenke matematisk. Ved å jobbe med flere forskjellige løsningsstrategier forstås oppgaven og matematikken bedre enn ved bruk av bare én løsningsmetode. Man regner med større sikkerhet når løsningen er forankret i flere tankeformer. I tillegg får man større forståelse for matematikken som oppgaven er ment å formidle. Tall og de fire regneartene inneholder mange regneeksempler med bruk av ulike matematiske representasjonsformer. Bakerst i boka er det oppgaver og fasit. (Från förlaget)

 • 25.
  Sollervall, Håkan
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL). Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Threshold constructs instrumenting teachers' orchestration of an inquiry with Geogebra2013In: CERME 8: Proceedings of the Eight Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Ankara: Middle East Technical University , 2013, p. 2724-2733Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we investigate how to efficiently empower teachers to implement and orchestrate a mathematical learning activity supported by digital technologies. The particular learning activity in this study is intended to facilitate learners’ transition from the Pythagorean Theorem to the distance formula and the equation of a circle. The activity comprises structured and guided inquiries involving laptops with GeoGebra and traditional resources. It has been tested with 38 upper secondary students and two mathematics teachers. Our results indicate that a singular discussion with the teachers, based on the researcher’s prospective analysis of the activity with main focus on threshold constructs and self-regulating skills, suffices to support the teachers’ implementation and orchestration of the activity.

 • 26.
  Sollervall, Håkan
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Milrad, Marcelo
  Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Blending mobile technologies and traditional resources in mathematical learning activities2012In: Workshop proceedings of ICCE 20, Singapore: National Institute of Education, Nanyang Technological University , 2012, p. 2-10Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Designing curriculum-based learning activities involves identifying and implementing affordances that provide opportunities for students to engage in actions directed at achieving specific learning objectives. These affordances may be mediated by information and communication technologies (ICT) or traditional resources, peers or teachers, or other contextual features of the learning environment. The learning objectives guide the designer's choice of affordances, whose deployment on specific artifacts is based on assessing the available artifacts' mediating capabilities. Such a design approach puts high demands on the designer's technological, pedagogical and content knowledge. In this paper, we discuss how we have addressed these demands by adopting a flexible co-design approach that invites the creative blending of mobile technologies and augmented reality with traditional resources, for the purpose of designing innovative mathematical learning activities with high relevance for teachers' practice and the mathematics curriculum.

 • 27.
  Sollervall, Håkan
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Milrad, Marcelo
  Linnéuniversitetet, Växjö, Sweden.
  Theoretical and methodological considerations regarding the design of innovative mathematical learning activities with mobile technologies2012In: International Journal of Mobile Learning and Organisation, ISSN 1746-725X, E-ISSN 1746-7268, Vol. 6, no 2, p. 172-187Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The design of innovative learning activities supported by mobile technologies calls for the coordination of theories and methodologies from several research domains. The authors of this paper have been engaged in several collaborative research efforts involving expertise in mathematics education and technology-enhanced learning as well as in-service mathematics teachers. Within the methodological framework of design research, we coordinate and make use of specific theoretical and methodological constructs in order to stimulate the collaborative creation of innovative trajectories for the learning of mathematics. We illustrate this design approach by accounting for a specific activity designed to support a learning progression over time and across contexts, aiming at enacting the learning of geometry in an outdoors context. The outcomes of these efforts have provided us with valuable insights into how collaborative design research and mobile technologies can be used in school contexts to guide and support novel ways to enact mathematical learning. © 2011 Inderscience Enterprises Ltd.

 • 28.
  Sollervall, Håkan
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Stadler, Erika
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Instruments for improving teachers' use of artefacts for the learning of mathematics2012In: ICME-12 Pre-proceedings: The 12th International Congress on Mathematical Education: July 8th to 15th, 2012: COEX, Seoul, Korea, Seoul: International Commission on Mathematical Instruction (ICMI) , 2012, p. 4885-4890Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Mathematical tasks have always been and still are a major object of concern in the mathematics classroom. Teachers’ daily work includes planning, implementing, and evaluating the mathematical tasks that student engage in during class by making use of material and immaterial artefacts. We argue that teachers’ mathematical knowledge has to include instruments for controlling how these artefacts become involved when students engage in solving mathematical tasks. We propose to meet this demand by coordinating the matching notions of affordances (for planning) and objects of activity (for evaluation). We briefly illustrate how these notions can be used as analytical instruments in a fashion that connects to what teachers already do in their daily work.

 • 29.
  Somnicki, Emil
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Ostrowski, Krzysztof
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  How useful are intraday data in Risk Management?: An application of high frequency stock returns of three Nordic Banks to the VaR and ES calculation2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The work is focused on the Value at Risk and the Expected Shortfallcalculation. We assume the returns to be based on two pillars - the white noise and the stochastic volatility. We assume that the white noise follows the NIG distribution and the volatility is modeled using the nGARCH, NIG-GARCH, tGARCH and the non-parametric method. We apply the models into the stocks of three Banks of the Nordic market. We consider the daily and the intraday returns with the frequencies 5, 10, 20 and 30 minutes. We calculate the one step ahead VaR and ES for the daily and the intraday data. We use the Kupiec test and the Markov test to assess the correctness of the models. We also provide a new concept of improving the daily VaR calculation by using the high frequency returns. The results show that the intraday data can be used to the one step ahead VaR and the ES calculation. The comparison of the VaR for the end of the following trading day calculated on the basis of the daily returns and the one computed using the high frequency returns shows that using the intraday data can improve the VaR outcomes.

  Download full text (pdf)
  Ostrowski Somnicki thesis
 • 30.
  Thunberg, Johan
  et al.
  Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, University of Luxembourg, Luxembourg.
  Markdahl, Johan
  Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, University of Luxembourg, Luxembourg.
  Bernard, Florian
  Max-Planck-Institute for Informatics, Saarland Informatics Campus, Germany.
  Goncalves, Jorge
  Systems Biomedicine, University of Luxembourg, Luxembourg.
  A lifting method for analyzing distributed synchronization on the unit sphere2018In: Automatica, ISSN 0005-1098, E-ISSN 1873-2836, Vol. 96, p. 253-258Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper introduces a new lifting method for analyzing convergence of continuous-time distributed synchronization/consensus systems on the unit sphere. Points on the d-dimensional unit sphere are lifted to the (d+1)-dimensional Euclidean space. The consensus protocol on the unit sphere is the classical one, where agents move toward weighted averages of their neighbors in their respective tangent planes. Only local and relative state information is used. The directed interaction graph topologies are allowed to switch as a function of time. The dynamics of the lifted variables are governed by a nonlinear consensus protocol for which the weights contain ratios of the norms of state variables. We generalize previous convergence results for hemispheres. For a large class of consensus protocols defined for switching uniformly quasi-strongly connected time-varying graphs, we show that the consensus manifold is uniformly asymptotically stable relative to closed balls contained in a hemisphere. Compared to earlier projection based approaches used in this context such as the gnomonic projection, which is defined for hemispheres only, the lifting method applies globally. With that, the hope is that this method can be useful for future investigations on global convergence.

 • 31.
  Thunberg, Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).
  Markdahl, Johan
  Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, University of Luxembourg, Luxembourg.
  Goncalves, Jorge
  Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, University of Luxembourg, Luxembourg.
  Dynamic controllers for column synchronization of rotation matrices: A QR-factorization approach2018In: Automatica, ISSN 0005-1098, E-ISSN 1873-2836, Vol. 93, p. 20-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the multi-agent systems setting, this paper addresses continuous-time distributed synchronization of columns of rotation matrices. More precisely, k specific columns shall be synchronized and only the corresponding k columns of the relative rotations between the agents are assumed to be available for the control design. When one specific column is considered, the problem is equivalent to synchronization on the (d−1)-dimensional unit sphere and when all the columns are considered, the problem is equivalent to synchronization on SO(d). We design dynamic control laws for these synchronization problems. The control laws are based on the introduction of auxiliary variables in combination with a QR-factorization approach. The benefit of this QR-factorization approach is that we can decouple the dynamics for the k columns from the remaining d−k ones. Under the control scheme, the closed loop system achieves almost global convergence to synchronization for quasi-strong interaction graph topologies.

1 - 31 of 31
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf