hh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [en]
Towards a Health Innovation Alliance - introducing a Living Lab perspective
Abstract [sv]
Syfte och mål: Syftet med projektet har varit att integrera Halmstad Living Lab med Hälsoteknikcentrum Halland och Hälsoteknikalliansen i en ny konstellation som benämns HälsoInnovation Halland. Vi har vidareutvecklat behovsdrivna innovationsprocesser för att bygga en varaktig miljö. Detta är en uppskalning, kraftsamling och mobilisering för att vidareförädla en gedigen teoretisk bas i praktisk tillämpning med enade och breddade aktörer. De tre verksamheterna är nu integrerade och fungerar som motor i att mobilisera fokusområdet hälsoinnovation, vid Högskolan i Halmstad. Förväntade effekter och resultat: De olika verksamheterna har integrerats genom att ingående lära känna varandra och aktivt arbeta med en gemensam värdegrund. De tidigare erfarenheterna har belysts och sammanfattats, omvärldsanalys genomförts och gemensamma projekt har bedrivits. Detta har legat till grund för det arbete vi har genomfört för att identifiera vision, organisation, arbetssätt, budskap och erbjudanden. En kreativ fysisk miljö har skapats. Vi är övertygade om att vi gemensamt står starka och är väl rustade för framtiden. Under 2014 intensifieras arbetet med verksamhetsplan och finansiering. Upplägg och genomförande: Projektet har varit organiserat i sju olika arbetspaket: (1) Utveckla erbjudanden; (2) Utveckla kreativ miljö; (3) Sammanställa tidigare erfarenheter; (4,5) Identifiera och genomföra gemensamma projekt; (6) Identifiera verktygslåda samt (7) Paketering. Projektet har löpt enligt plan men p.g.a. att alla processer som ingått i storsatsningen av Hälsoinnovationsområdet vid Högskolan i Halmstad, har initierats samtidigt har detta bidragit till att projektet funnit svårigheter att genomföra vissa aktiviteter, som var tänkt i den initiala projektplanen, och fått skjutas fram.
Abstract [en]
Purpose and goal: The project aim was to integrate Halmstad Living La with Hälsoteknikcentrum Halland and Hälsoteknikalliansen into a new constellation called HälsoInnovation Halland. We have further developed need driven innovation processes to build a stable milieu. This is an up scaled, mobilized effort of strength to further refine a substantial theoretical base into practical application with united actors. The three entities are now integrated and work as an engine to mobilize the focus area ´Health Innovation´ at Halmstad University. Expected results and effects: The different entities have been integrated by actively building a team and work with a common ground of value. The earlier experiences have been illuminated and summarized, surrounding world analysis performed and common projects executed. This has formed a base for the work that has been done to identify vision, organization, modus operandi, message and offers. A creative physical milieu has been created. We are convinced that we collectively are strong and well equipped for the future. During 2014 the work with operational plan and financing will be intensified. Approach and implementation: The project have been organized in seven work packages: (1) Develop offers; (2) Create a creative milieu; (3) Summarize earlier experiences; (4,5) Identify and perform common projects; (6) Identify tool kit; and (7) Packaging. The project has been carried out as planned, but due to that all processes in the overall effort to establish the theme Health Innovation at Halmstad University have been initiated at the same time, this project had some difficulties to perform some of the initially planned activities, which has been delayed.
Principal InvestigatorIhlström Eriksson, Carina
Coordinating organisation
Halmstad University
Funder
Period
2012-09-01 - 2013-12-31
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
DiVA, id: project:236Project, id: 2012-03095_Vinnova

Search in DiVA

Other Social Sciences not elsewhere specified

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar