hh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Samexisterande Radar
Title [en]
Cohabitant Radars
Abstract [sv]
Syfte och mål: Syftet har varit att utföra en realiseringsstudie av den fundamentalt nya radarprincipen Continuous Arbitrary Wave (CAW), demonstrerad av SAAB. Kännetecknande för radarprincipen är samtidig sändning och mottagning, som möjliggjorts med modern digitalteknik. Målet, att för den nya radarprincipen studera algoritmer för signalbehandling samt en arkitektur för dess implementering i hårdvara, som en bas för fortsatta studier har uppfyllts. Dessutom har ett initialt projektkonsortium skapats för fortsatta projektet. Förväntade effekter och resultat: Inom akademierna har projektet bidragit till större kunskap samt ökad uppmärksamhet på radarteknologi och dess applikationer. De aktiva företagen har uppnått en bättre förståelse för hur radarsensorns prestanda och funktionalitet kan utvecklas genom digitalteknikens möjligheter. Projektet har vidare utmynnat i ett omfattande underlag för fortsatt forskningsarbete, samt belyst radarområdets utvecklingspotential genom den digitala utvecklingen. En förväntning över lång tid är att Elektronikcentrum i Halmstad ska utvecklas till ett nationellt radarcentrum. Upplägg och genomförande: Projektet har haft ett brett anslag med expertis från skilda kompetensområden. Därigenom har en omfattande genomlysning av den nya radarprincipen kunnat ske, trots begränsade resurser. Projektets upplägg har varit att dela upp arbetet i tre så kallade trådar för att sedan sammanföra dessa i en slutlig analys. En synergieffekt av detta har varit ett påtagligt kunskapsutbyte mellan de olika kunskapsområdena. De nya kunskaperna och idéerna har inspirerat deltagarna till fortsatt arbete, men då inte nödvändigtvis inom ett och samma projektkonsortium.
Abstract [en]
Purpose and goal: The purpose has been to perform a feasability study of the fundamentally new radar principle Continuous Arbitrary Wave (CAW), demonstrated by SAAB. Characteristic of the radar principle is the simultaneous transmission and reception, made possible by modern digital technology. The goal, for the new radar principle, to study the algorithms for the signal processing and the architecture for its implementation in hardware, as a base for the continued studies is met. In addition, an initial project consortium is created for the continuation of the project. Expected results and effects: Within the academy, the project has contributed to greater knowledge and greater awareness to radar technology and its applications. The active companies have achieved a better understanding of how the radar sensor performance and functionality can be developed by digital technologies. The project has also resulted in a substantial foundation for further research, and highlighted the radar area´s development potential through the ongoing digital development. Long term expectation is that Elektronikcentrum i Halmstad will develop into a national radar center. Approach and implementation: The project has had a broad approach with expertise from different areas of competence. This has made, despite limited resources, that an extensive review of the new radar principle been possible. The project´s approach has been to divide the work into three so-called threads, and then bring these together in a final analysis. A synergistic effect of this has been a substantial exchange of knowledge between the different competence areas. The new knowledge and ideas have inspired the participants in its future work, not necessarily within the same project consortium.
Principal InvestigatorNilsson, Emil
Coordinating organisation
Halmstad University
Funder
Period
2016-11-01 - 2017-01-31
National Category
Embedded SystemsSignal ProcessingTelecommunications
Identifiers
DiVA, id: project:235Project, id: 2016-03940_Vinnova

Search in DiVA

Embedded SystemsSignal ProcessingTelecommunications

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar