hh.sePublikationer
Ändra sökning
ExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA

Projekt

Projekttyp/Bidragsform
Projektbidrag
Titel [sv]
Forskarstöd och följeforskning för strategiskt och innovationsdrivande styrelsearbete
Titel [en]
Knowledge support and action research for strategic and innovation promoting board work
Abstract [sv]
Syfte och mål: Projektet har bidragit med forskarstöd för projektägare/intermediärer, samt följt och dokumenterat processen, för att utveckla strategiskt styrelsearbete i små och medelstora företag. Projektets upplägg har möjliggjort systematisk analys av den rika empiri och de forskningsmässiga insikter som kommit fram under själva forskarstödet/följeforskningen. Lärdomar från projektet har spridits via lärseminarier, samt dokumenterats i form av två forskningsrapporter som presenterats på internationella vetenskapliga konferenser med peer review förfarande. Förväntade effekter och resultat: Genom sitt interaktiva upplägg, förankrat i forskningsmetod och processtöd, har projektet bidragit till ett ökat lärande i linje med målsättningen. Projektet har löpande gett synpunkter och råd till utvecklingsprojekten i en lärande och framåtsyftande ansats, för att medverka i skapandet och utvecklingen av nya arbetssätt och metoder för strategiskt/innovationsdrivande styrelsearbete. Upp till detta har projektet skapat forskningsbaserad kunskap om implementering av innovationspolitiska åtgärder via intermediärer. Upplägg och genomförande: Projektet har varit explorativt på så sätt att planering av innehåll och genomförande har skett, allt eftersom Tillväxtverkets satsning på strategiskt styrelsearbete i små och medelstora företag utvecklar sig. Systematisk analys har möjliggjorts via den rika empiri och de forskningsmässiga insikter som framkommit under själva forskarstödet/följeforskningen, inklusive den datainsamling som skett vid kontakt med de entreprenörsföretag som deltagit i själva insatserna. Detta har möjliggjort att erfarenheter och lärdomar från projektet strukturerats och dokumenterats.
Abstract [en]
Purpose and goal: The project has contributed research support for project owners / intermediaries, as well as followed and documented the process, to develop knowledge about strategic board work in small and medium-sized enterprises. The project´s structure has enabled a systematic analysis of the rich empirical and scientific insights that emerged during the research support. Lessons from the project have been disseminated through learning seminars, as well as documented in the form of two research reports presented at international scientific conferences with peer review procedures. Expected results and effects: Through its interactive approach, anchored in research methods and process support, the project has contributed to increased learning in line with project objectives. The project has continuously given support and advice to project-owners/intermediaries, in order to contribute to the creation and development of new working methods and methods for strategic/innovation-driven board work. In addition, the project has created research-based knowledge about the implementation of innovation policy measures via innovation intermediaries. Approach and implementation: The project has been largely exploratory, as content and implementation have evolved as the Swedish Growth Agencys focus on strategic governance in small and medium-sized enterprises has developed. Systematic analysis has been made possible through the rich empirical and scientific insights that emerged during the research support, including the data collection that occurred in direct contact with the entrepreneurial companies that participated in the efforts. This has enabled the experiences and lessons learned from the project to be analytically structured and documented.
ProjektledareGabrielsson, Jonas
Koordinerande organisation
Högskolan i Halmstad
Forskningsfinansiär
Tidsperiod
2015-10-01 - 2017-08-01
Nationell ämneskategori
Företagsekonomi
Identifikatorer
DiVA, id: project:226Projekt id: 2015-06594_Vinnova

Sök vidare i DiVA

Företagsekonomi

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar