hh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Borgström, Karin Margaretha
Alternative names
Publications (9 of 9) Show all publications
Borgström, K. M. & Werner, S. (2010). Distribution of heat use in Sweden. In: : . Paper presented at The 12th International Symposium on District Heating and Cooling, 5-7 september 2010, Tallin, Estonia (pp. 273-276).
Open this publication in new window or tab >>Distribution of heat use in Sweden
2010 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The current heat use refers normally to the average heat use in a country or a sector during the course of a year. But it is also important to be aware of the distribution of high to low use when estimating the potential for reducing total heat use.Energy statistical data published in the annual report from Statistics Sweden have been supplemented by a deeper analysis of distribution of heat use and systematic causes regarding high heat use.The aim of this paper is to explain the variation in heat use with respect to construction year, degree days and energy efficiency measures.In the Swedish energy efficiency debate, many voices refer to systematic causes for high heat use. However, the results from this study do not support this opinion, since the use distribution mostly comes from individual causes. The most important implication of the study results is that systematic policy measures will have a low impact on the total national energy efficiency.

National Category
Energy Systems
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-14240 (URN)2-s2.0-79952657698 (Scopus ID)
Conference
The 12th International Symposium on District Heating and Cooling, 5-7 september 2010, Tallin, Estonia
Available from: 2011-01-27 Created: 2011-01-27 Last updated: 2020-05-26Bibliographically approved
Andreasson, M., Werner, S. & Borgström, M. (2009). Värmeanvändning i flerbostadshus och lokaler. Stockholm: Svensk Fjärrvärme
Open this publication in new window or tab >>Värmeanvändning i flerbostadshus och lokaler
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Flerbostadshus och lokaler utgör 80 procent av kundunderlaget i de svenska fjärrvärmesystemen. Nivån på framtidens värmeanvändning i flerbostadshus och lokaler kommer att ha ett starkt inflytande på fjärrvärmens framtida ekonomi och dess investeringsbehov. Som utgångspunkt för en planerad studie av framtida värmebehov har vi utfört en omfattande analys av dagens värmeanvändning. Underlaget utgjordes av anonymiserade enkätsvar till SCB:s energistatistik för flerbostadshus och lokaler avse­ende 2006. Enkäterna kom från 11253 fastigheter med totalt 77,6 miljoner m2 bostads­ och lokalyta. Med olika uppräkningsfaktorer har skattningar erhållits för hela Sveriges bestånd av flerbostadshus och lokaler på totalt 310 miljoner m2, så enkätunderlaget var stort jämfört med det totala beståndet.Värmeanvändningen analyserades med avseende på följande parametrar: fördelning, graddagar, byggår, ventilationssystem, genomförda besparingsåtgärder och samdrift mel­lan olika sätt för värmetillförsel. En separat studie har genomförts av vad som känneteck­nar hög­ och låganvändare av värme. Kyl­ och vattenanvändning har också analyserats. Resultaten visar att de individuella variationerna var betydligt större än de sys­tematiska förklaringarna från de analyserade parametrarna. Drygt 10 % procent av beståndet var höganvändare av värme, som använde mer än 200 kWh/m2. Den ge­nomsnittliga skillnaden i värmeanvändning mellan norra och södra Sverige var liten. I byggårsanalysen avvek inte miljonprogrammets årgångar dramatiskt, vilket ofta hävdas i den svenska energidebatten. FTX-­system i flerbostadshus medförde i genomsnitt en lägre värmeanvändning med 11 kWh/m2. Denna lilla skillnad indikerar att FTX­-syste­mens värmeåtervinning bara har en årlig verkningsgrad på 20­30 procent. Funktionen är dock bättre i lokaler, där verkningsgraden för värmeåtervinning skattades till om­ kring 50 procent. Slutsatsen från analysen av genomförda besparingsåtgärder under de senaste 10 åren indikerade att det är eftersläntrare snarare än pionjärer som utförde åtgärderna. Dvs. det var främst höganvändare som blev medelanvändare efter genom­förda åtgärder. Det fanns nästan 34000 värmepumparna installerade i flerbostadshus och lokaler. Hälften av dessa återfanns i byggnader som var anslutna till fjärrvärme. I samdrift dominerar dock användning av fjärrvärme, speciellt i flerbostadshusen. Typiska höganvändare var byggnader i Västmanlands och Norrbottens län, bräns­leanvändare, viss samdrift med el, kommunala lokaler samt liten fastighetsstorlek. Typiska låganvändare var byggnader i Halland, värmepumpar (men det berodde på metodfelet att enbart tillfördel användes som mått på energitillförsel), statliga lokaler samt stora fastighetsstorlekar. Fjärrvärmeföretagen kan hjälpa sina kunder att identifiera sig som hög­, mellan­ eller låganvändare, om kundregistren systematiskt kompletteras med uppgifter om bostads­ och lokalytor. Värmeanvändningen över nivån 150 kWh/m2 stod enbart för 13 procent bland flerbostadshusen och 14 procent bland lokalerna under 2006. Elimi­nering av fjärrvärmens höganvändare skulle således ge en begränsad, men signifikant reduktion av de totala värmeleveranserna.

Våra 6 övergripande slutsatser från projektet blev:• Individuella variationer dominerar över systematiska orsaker till höga eller låga nivåer för den specifika användningen av värme i flerbostadshus och lokaler.• Några signifikanta systematiska orsaker har dock identifierats• Det finns behov av lokal mätning av el till värmeändamål, av vatten som ska bli varmvatten samt av värmeproduktion från värmepumpar• Fjärrvärmeföretagen skulle kunna hjälpa sina kunder att identifiera sig som hög­, mellan­ eller låganvändare.• Det finns på kort sikt en signifikant potential för lägre värmeanvändning i svenska flerbostadshus och lokaler• Effektivisering av byggnaders värmebehov kommer troligen att vara den domine­rande konkurrensutsättningen av fjärrvärme i framtiden

Abstract [en]

Multi­family houses and service sector premises constitute 80 % of the customer stock in the Swedish district heating systems. The level of future heat use in these buildings will then have a strong influence on the future district heating economy and the cor­ responding investment demand. As a foundation for a planned study of future heat use, we have per­formed an extensive study of the current heat use for large buildings in Sweden. The input information for this study was the anonymous answers to the an­ nual enquiry of energy use in multi­family houses and service sector premises regarding 2006. Answers were available from 11253 buildings having 77.6 million square meters of residential areas and premises. By using scale factors, estimations could be made for the whole country having 310 million square meters of multi­family houses and premi­ ses. Hence, the enquiry sample constituted a large share of the whole building stock.The specific heat use was analysed by distribution, degree­days, construction year, ventila­tion system, performed conservation measures, and co­operation with other heat supply. A separate study was performed concerning high and low heat use buildings. The use of cold for cooling and water were also analysed.The results show that the individual variations are much larger than the systematic explana­tions for the parameters analysed. Just above 10% of the building spaces were high users of heat (above 200 kWh/m2). The average difference between Northern and Southern Sweden was small, implying a small climatic impact in heat use. The time period between 1965 and 1974 containing the national million dwelling program did not show dramatically higher heat use in the construction year analysis. Installed heat recovery in the ventilation gave a reduction in heat use with 11 kWh/m2 for multi­family houses. This small difference im­plies that the recovery efficiencies were only in average 20­30%. However, the heat recov­ery in service sector buildings was in average more efficient: About 50% in recovery effi­ciency. The conclusion from the conservation analysis is that the measures performed dur­ing the 10 years were done by late­comers rather than by early adopters, since the heat uses after measures in general correspond to the average level for all buildings. Out of 34000 heat pumps installed in the buil­ dings, about half of them were installed in buildings con­nected to district heating.But when more the one heat supply exists, district heat supply dominates, especially in multi­family houses.Typical users with high demands were buildings in the Västmanland and Norrbot­ ten coun­ties, fuel users, certain co­use with electricity, municipal premises, and small buildings. Typical users with low demands were buildings in the Halland county, heat pumps (but due to the systematic error of just accounting for the electricity supply to the heat pumps), state­owned buildings, and large buildings.The district heating companies can help their customers by identification of them as users with high, normal or low demands. This can be accomplished by adding infor­ mation about building space surfaces in the customer files. The heat use above the level 150 kWh/m2 was only 13 % for the multi­family houses and 14 % for the premises. Complete elimination of high use of district heat would then only give a limited, but significant reduction of the total district heat supply.

Our 6 major conclusions from the project became: • Individual variations dominate compared to systematic causes considering heatuse in multi­family and service sector buildings. • Some systematic causes were identified. • A demand exists for more local measurements of electricity used for heating, thevolume of water use for hot water. • The district heating companies can help their customers to identify them as high,medium or low users of heat. • On short term, a significant potential exists for lower heat use in the Swedishmulti­family and service sector buildings. • More efficient heat use in building will probably be the most important competi­tor to district heat supply in the future.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svensk Fjärrvärme, 2009
Series
Fjärrsyn Rapport ; 2009:4
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-6038 (URN)978-91-7381-019-7 (ISBN)
Available from: 2010-09-29 Created: 2010-09-29 Last updated: 2018-03-23Bibliographically approved
Borgström, K. M. (2008). Effects of Energy Saving Measures at Renovation. In: Greg Foliente et al (Ed.), Proceedings of the 2008 World Sustainable Building Conference: world SB08 Convention Centre 21-25 September 2008. Paper presented at 2008 World Sustainable Building Conference (SB08), Melbourne, Australia, September 21-25 (pp. 441-444). Balnarring, Vic.: ASN Events Pty
Open this publication in new window or tab >>Effects of Energy Saving Measures at Renovation
2008 (English)In: Proceedings of the 2008 World Sustainable Building Conference: world SB08 Convention Centre 21-25 September 2008 / [ed] Greg Foliente et al, Balnarring, Vic.: ASN Events Pty , 2008, p. 441-444Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This study focuses on the necessity of having knowledge about different energy saving measures when renovations and reconstructions are planned and designed. It is also of great importance to have routines to follow up what effects the actions taken have had on the energy consumption as well as on the indoor climate when the renovation is completed. A big part of the existing buildings in Sweden are built during a ten-year period between 1965 and 1974. When these buildings are to be renovated there is a great potential for energy saving.

Place, publisher, year, edition, pages
Balnarring, Vic.: ASN Events Pty, 2008
Keywords
energy saving measures, dwellings, multi-dwellings buildings, renovation
National Category
Environmental Analysis and Construction Information Technology
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-14233 (URN)978-0-646-50372-1 (ISBN)0646503723 (ISBN)
Conference
2008 World Sustainable Building Conference (SB08), Melbourne, Australia, September 21-25
Available from: 2011-01-27 Created: 2011-01-27 Last updated: 2018-03-23Bibliographically approved
Borgström, K. M. (2006). Energy Efficiency in Buildings with a Good Indoor Climate: An Evaluation of Actions Taken at Reconstruction. In: Proceedings of Healthy buildings 2006: Vol. 1 : Indoor air quality (IAQ), building related diseases and human response. Paper presented at Healthy Buildings 2006, Lisbon, Portugal, June 4-8, 2006. Lisboa: Lisboa Institute of Mechanical Engineering (IDMEC)
Open this publication in new window or tab >>Energy Efficiency in Buildings with a Good Indoor Climate: An Evaluation of Actions Taken at Reconstruction
2006 (English)In: Proceedings of Healthy buildings 2006: Vol. 1 : Indoor air quality (IAQ), building related diseases and human response, Lisboa: Lisboa Institute of Mechanical Engineering (IDMEC) , 2006Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lisboa: Lisboa Institute of Mechanical Engineering (IDMEC), 2006
National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-14234 (URN)
Conference
Healthy Buildings 2006, Lisbon, Portugal, June 4-8, 2006
Available from: 2011-01-27 Created: 2011-01-27 Last updated: 2018-03-23Bibliographically approved
Borgström, K. M. (2005). Energy efficiency in buildings after renovation. In: Proceedings of the International Conference Sustainable Building 2005 SB05, Tokyo. Paper presented at International Conference on Sustainable Building, Tokyo, Japan, 27-29 september (pp. 326-331).
Open this publication in new window or tab >>Energy efficiency in buildings after renovation
2005 (English)In: Proceedings of the International Conference Sustainable Building 2005 SB05, Tokyo, 2005, p. 326-331Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-14232 (URN)
Conference
International Conference on Sustainable Building, Tokyo, Japan, 27-29 september
Available from: 2011-01-27 Created: 2011-01-27 Last updated: 2018-03-23Bibliographically approved
Borgström, K. M. (2003). Effects of energy saving actions in reconstruction: An evaluation of dwellings built in the period 1965-74 - proposal. In: Bengt Hansson & Anne Landin (Ed.), Construction economics and organization: Proceedings of the 3rd Nordic Conference on Construction Economics and Organization, 23-24 April 2003, Lund, Sweden. Paper presented at 3rd Nordic Conference on Construction Economics and Organization, Lund, Sweden, 23-24 April, 2003 (pp. 91-95). Lund: Division of Construction Management, Lund Institute of Technology, Lund University
Open this publication in new window or tab >>Effects of energy saving actions in reconstruction: An evaluation of dwellings built in the period 1965-74 - proposal
2003 (English)In: Construction economics and organization: Proceedings of the 3rd Nordic Conference on Construction Economics and Organization, 23-24 April 2003, Lund, Sweden / [ed] Bengt Hansson & Anne Landin, Lund: Division of Construction Management, Lund Institute of Technology, Lund University , 2003, p. 91-95Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Division of Construction Management, Lund Institute of Technology, Lund University, 2003
Keywords
Reconstruction, dwellings, energy efficient buildings, indoor climate
National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-14231 (URN)91-974618-0-6 (ISBN)
Conference
3rd Nordic Conference on Construction Economics and Organization, Lund, Sweden, 23-24 April, 2003
Available from: 2011-01-27 Created: 2011-01-27 Last updated: 2018-03-23Bibliographically approved
Borgström, K. M. & Böhm, B. (1996). A comparison of different methods for in-situ determination of heat losses from district heating pipes. Lyngby: Department of energy engineering, Technical University of Denmark
Open this publication in new window or tab >>A comparison of different methods for in-situ determination of heat losses from district heating pipes
1996 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

In the IEA Network Supervision project a special method, the Tx-factor method, is investigated. Several other methods exist for in-situ heat loss determination from district heating (DH) pipes. These methods have advantages and disadvantages compared to the Tx-factor method. It is the purpose of this work to make a comparison of the methods on a particular DH pipe. This makes this investigation special as in most previous work only one or very few methods have been applied on the same DH pipe. The purpose of this work was thus to go out to the site and make measurements of the heat loss from the DH pipe at this particular time of the year - an estimate of annual heat losses could then to be made afterwards. The aim of this work being to develop methods for practical applications not very sophisticated tools were used at the experimental site. This means that although very advanced equipment could have been used for determining the centre line and the depth of the DH pipe only measurement sticks, water levels and strings were used. For the same reasons the temperature sensors were installed by using measurement sticks

Place, publisher, year, edition, pages
Lyngby: Department of energy engineering, Technical University of Denmark, 1996. p. 43
Series
Department of energy engineering, Energy Systems Centre for District Heating Technology, Technical University of Denmark ; ET-ES 96-01
National Category
Energy Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-14242 (URN)87-7475-169-7 (ISBN)9788774751694 (ISBN)
Available from: 2011-01-27 Created: 2011-01-27 Last updated: 2020-05-12Bibliographically approved
Borgström, K. M. & Böhm, B. (1996). A method for using thermistors to measure thermal conductivity. Lyngby: Technical University of Denmark
Open this publication in new window or tab >>A method for using thermistors to measure thermal conductivity
1996 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

This report presents some measurements for determining thermal conductivity in different materials, using a single thermistor. This thermal conductivity measurement technique is appropriate for materials like fine-grained soils, gel-like materials such as silicon grease, and insulation materials. To verify the usefulness of this method, additional measurements are needed for several materials with well-known thermal conductivities, especially solid materials with thermal conductivity in the range of 0.5-2.5 W/m C.

Place, publisher, year, edition, pages
Lyngby: Technical University of Denmark, 1996. p. 12
Keywords
thermistors, thermal conductivity
National Category
Ceramics
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-14243 (URN)
Projects
District Heating Research Programme Nordic Council of Ministers
Available from: 2011-01-27 Created: 2011-01-27 Last updated: 2020-05-14Bibliographically approved
Borgström, K. M. (1994). Determination of the thermal conductivity of the insulation in district heating mains: Field measurements. (Doctoral dissertation). Göteborg: Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsfysik
Open this publication in new window or tab >>Determination of the thermal conductivity of the insulation in district heating mains: Field measurements
1994 (English)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

This thesis concerns the development of a measurement method for determination in the field of the thermal conductivity of the insulation in buried district heating mains.

The thermal conductivity of the insulation is calculated from the measured value of the radial heat flow through the heating main, the measured temperature difference across the insulation, and the dimensions of the heating main. The heat flow has been measured with a heat flux sensor which was fitted to the surface of the casing. The temperature has been measured with copper/constantan thermocouples.

It is a necessary condition for the method used in the project for determination of the thermal conductivity of the heating main insulation that the heating main is uncovered and is not in contact with the surrounding soil over a distance of about 1.5 m and that the measurements are made directly on the heating main. In this way, no account need be taken of the material surrounding the heating main, nor of the effect of this material on the measurements. No interference is needed with the heating main which would affect the distribution of the district heating water, and the heating main can remain in operation during measurements.

Shielding insulation consisting of preformed insulation sections which were placed over the casing of the heating main and covered the heat flux sensor and some of the casing. The function of this insulation was to shield the heat flux sensor from external thermal disturbances. In the field measurements, a copper guard plate of 0.5 mm thickness, the temperature of which could be adjusted, was also placed over the shielding insulation in order to maintain the temperature on the heat flux sensor as constant as possible.

When temperature and heat flow are measured, the instruments used will be affected by conditions which prevail at the time of measurement. It is therefore very important to analyse the sources of error which may arise in the measuring situation at hand.

The effect of these factors on the measured values has been studied by

' laboratory measurements

' theoretical calculations

' field measurements

On the basis of the resulting values of heat flows and temperatures obtained in field measurements on plastic heating mains which were operating under normal conditions, the thermal conductivity of the insulation of the main has been estimated.

The method has been tested on plastic heating mains with directly foamed insulation, since this is the most common type of heating main both in the existing district heating network and in new construction. The measuring method can also be used on other circular heating mains.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsfysik, 1994. p. [8], vii, [3], 89 s.
Series
Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola, ISSN 0346-718X ; 1039
Keywords
district heating main, field measurements, thermal conductivity, measuring method, heat flow measurement, heat flux sensor
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-14228 (URN)91-7197-009-6 (ISBN)
Available from: 2011-01-27 Created: 2011-01-27 Last updated: 2018-03-23Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications