hh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 17) Show all publications
Högström, P. (2019). Science and Digitalization in Preschool Teacher Education: Student Teachers’ Experiences. In: : . Paper presented at 13th European Science Education Research Association Conference (ESERA 2019), Bologna, Italy, August 26-30, 2019.
Open this publication in new window or tab >>Science and Digitalization in Preschool Teacher Education: Student Teachers’ Experiences
2019 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

The widespread use of digital devices has had considerable implications for Swedish preschools. While research has identified digital technology as a key learning resource, many preschool teachers are sceptical and lack in digital competence. The study reports on preschool student teachers’ experiences of a digitalization initiative in preschool teacher education and how the combination of slowmation and teaching and learning science influence professional development. The results provide insights on how professional development within science education can improve preschool teacher education.

Keywords
Preschool Education, Conceptual Models, Professional Development
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-40484 (URN)
Conference
13th European Science Education Research Association Conference (ESERA 2019), Bologna, Italy, August 26-30, 2019
Available from: 2019-09-02 Created: 2019-09-02 Last updated: 2020-02-24Bibliographically approved
Öqvist, A. & Högström, P. (2018). Don’t Ask Me Why: Preschool Teachers’ Knowledge in Technology as a Determinant of Leadership Behavior. Journal of Technology Education, 29(2), 4-19
Open this publication in new window or tab >>Don’t Ask Me Why: Preschool Teachers’ Knowledge in Technology as a Determinant of Leadership Behavior
2018 (English)In: Journal of Technology Education, ISSN 1045-1064, Vol. 29, no 2, p. 4-19Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In the Swedish preschool curriculum, technology education is emphasized as one of the most significant pedagogical areas. Particularly, the teacher’s role is emphasized: It is the preschool teacher’s responsibility to stimulate and challenge children’s interest in science and technology. Unfortunately, prior research indicates that preschool teachers feel uncertain about what technology is and the extent of their knowledge on the topic. Based on the path–goal theory, this article will explore how preschool teachers’ knowledge of technology influence how they act toward children in different learning activities. Using a qualitative research design, this study collected data comprising 15 interviews with preschool teachers. The result provide insights for how teachers limited knowledge in technology influence their leadership behavior toward children both in planned activities initiated by teachers and in unplanned activities initiated by children during free play. The core of how teachers’ knowledge in technology influences their leadership behavior in these two types of activities is their ability to deal with children’s why questions. The results also show that a compensatory approach becomes evident in teachers’ leadership behavior toward children in planned activities and that an avoidance approach is evident in unplanned activities. Our findings suggest that the development of a problem-solving approach in unplanned activities could enable teachers to create learning environments for children in which technology becomes something natural. Moreover, enhanced knowledge and understanding of technology will in turn make teachers better able to explain and clarify concepts and various technical phenomena.

Place, publisher, year, edition, pages
Blacksburg: Virginia Polytechnic Institute and State University, 2018
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-39417 (URN)10.21061/jte.v29i2.a.1 (DOI)
Available from: 2019-05-23 Created: 2019-05-23 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Högström, P. & Faarinen, E.-C. (2018). På spaning efter teknikmedvetenhet hos lärare. In: : . Paper presented at Tekniken i skolan (TiS), Luleå, Sverige, 25 september, 2018.
Open this publication in new window or tab >>På spaning efter teknikmedvetenhet hos lärare
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Presenteration av forskningsresultat med relation till teknikundervisning i förskola och skola.  Diskussion om hur forskning och undervisningspraktik kan mötas och vilka kontaktytor som därigenom kan skapas. Diskussion om innovativa lösningar för praxisnära forskning och strategier för samverkan. 

National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-39418 (URN)
Conference
Tekniken i skolan (TiS), Luleå, Sverige, 25 september, 2018
Available from: 2019-05-23 Created: 2019-05-23 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Högström, P. (2017). Examensarbeten som verktyg i samverkansmodell mellan universitet och offentlig verksamhet.
Open this publication in new window or tab >>Examensarbeten som verktyg i samverkansmodell mellan universitet och offentlig verksamhet
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projektet tar sin utgångspunkt i en kartläggning av framgångsfaktorer i ett samarbete mellan skolverksamhet och Luleå tekniska universitet (LTU) där examensarbeten använts som verktyg för samverkan. Dylik samverkan kräver dock en väl uppbyggd organisation hos både LTU och skolverksamhet. I samarbetet identifierades ett antal framgångs¬faktorer som i föreliggande projekt ska prövas, vidareutvecklas och implementeras. Genom examensarbeten som brygga ska en hållbar modell för samverkan mellan skolverksamhet, LTU och regional FoUI-miljö (Forskning och Utveckling/Innovation Norrbotten), skapas och därmed bilda en språngbräda för ytterligare utveckling. I projektet ska samverkan ske mellan tre parter: LTU, FoUI och två förskolor eller skolor i olika kommuner i Norrbotten. Då kommuner och LTU ges möjlighet att stärka sin samverkan vidgas perspektiven på kvalitet. Det gäller både verksamhetsutveckling på vetenskaplig grund, där examensarbeten bidrar med väl underbyggd kunskap, och universitetsutbildningens utveckling i nära samarbete med praktiken. FoUI genererar kontaktytor, stödjer iscensättandet och agerar för spridning av resultat. Långsiktighet i samverkan garanteras genom att samverkansmodellen byggs in i LTU:s och FoUI:s befintliga verksamheter. Individrörligheten innefattar att arbetstid förläggs på FoUI arbetsplats under den tid projektet fortlöper. Denna rörlighet ska stärka individens regionala nätverk och stärka kompetens att agera i samverkan med omgivande samhälle. LTU ska stärka sin kvalitet på examensarbeten med närhet till praktik. FoUI ska utveckla sitt sätt att bistå i samverkan.

Syfte: Genom examensarbeten som brygga ska en hållbar modell för samverkan mellan skolverksamhet, universitet och regional FoUI-miljö skapas. Skolverksamheternas lokala utvecklings- och kvalitetsarbete ska stärkas genom stöd på vetenskaplig grund.

Mål: Att tillsammans med ingående parter utveckla och utpröva en samverkansmodell för stöd till utvecklings- och kvalitetsarbete för att generera ömsesidig nytta.

Abstract [en]

The project evolves from a mapping performed to clarify factors successful for cooperation between school practice and Luleå University of technology (LTU), where student theses were used as tools. However, such cooperation demands a well-established organization in both environments. In the performed cooperation a number of successful factors were identified that will be evaluated, developed and implemented in the planned project. With students´ theses as a bridge, a sustainable cooperation-model for LTU, school practice and FoUI environment will be created and thereby act as one standpoint for further development. Three partners cooperate in the project: LTU, FoUI and municipality schools in Norrbotten. When municipality schools and LTU are given opportunities to strengthen their cooperation perspectives on quality are widened. This include both development of practice based on knowledge gathered from students´ theses and development of teacher education at LTU based on input from practice. FoUI grant networks, support project staging and communicate results. The cooperation-model will be incorporated in internal organizations of both LTU and FoUI, which will guarantee a long-term sustainability. The individual transfer includes work at FoUI workplace during the project. This transfer will strengthen the individual´s regional network and the individual´s competence to act together with practice. LTU will strengthen quality of students´ theses by incorporating practice in co-research. FoUI will develop ways to assist cooperation between LTU and public service and ways to support municipals´ demands of development.

National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-39463 (URN)
Funder
Vinnova, 2016-03426
Available from: 2019-05-23 Created: 2019-05-23 Last updated: 2020-01-23
Ekberg, N., Westman, S., Grape, M., Högström, P., Edström, K. & Lundmark, E. (2016). Pekplattan och lärarutbildningen: om studenters och pekplattors intra-agerande. In: NU2016. Högskolan i samhället. Samhället i högskolan. Malmö 16-17 juni 2016: Abstrakt. Paper presented at Nätverk och Utveckling (NU) 2016, Malmö, Sverige, 15-17 Juni, 2016 (pp. 107-108).
Open this publication in new window or tab >>Pekplattan och lärarutbildningen: om studenters och pekplattors intra-agerande
Show others...
2016 (Swedish)In: NU2016. Högskolan i samhället. Samhället i högskolan. Malmö 16-17 juni 2016: Abstrakt, 2016, p. 107-108Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Syftet med detta paper är att presentera och diskutera erfarenheterna av att introducera och använda pekplattan som pedagogisk resurs för studenter och lärare i en förskollärarutbildning. Fokus fästs på att utifrån ett posthumanistiskt perspektiv och en rhizomatisk syn på lärandet förstå och diskutera tekniksatsningarna i utbildningen som samtillblivelser av lärarstudenter och pekplattor. Projektet ”Pekplattan som resurs – ett pedagogiskt verktyg för lärare och lärande”, har bedrivits mellan VT2014 och HT2015 och inbegripit 42 studenter, i slutet av sin utbildning, samt nio lärare. Satsningen har ingått som del av Luleå tekniska universitets pedagogiska utvecklingsarbete, med medel från universitets utvecklingsfond. Projektet, syftande till att utforska pekplattans pedagogiska möjligheter och utveckla metoder som berikar undervisningen och lärandet, initierades under VT2014 bland lärarna för att under läsåret 2014/2015 också inbegripa studenterna. Det har innefattat inköp och utdelning av pekplattor och applikationer till lärare och studenter, fortbildningsinsatser för lärarna, egenproduktion av utbildnings- och instruktionsmaterial för projektdeltagarna, teknikinvesteringar i lektionssalar samt organiserade kollegiala erfarenhetsutbyten. Under projektets gång har data insamlats från deltagarna genom återkommande enkäter, bestående av både öppna och slutna svarsalternativ, samt genom dokumenterade kollegiala samtal. Den första resultatanalysen utmynnade i tre teman, vilka karaktäriserar vilka betydelser teknikanvändningen har kommit att få för projektdeltagarna. Dessa tre teman är Personal Learning Environment (PLE), undervisningens och lärandets gestaltning samt professionalisering. Studenterna framhåller hur den mobila tekniken bidragit till en mer personifierad studiemiljö och studiesituation. Den ständiga tillgången till och möjligheten att själv arrangera läromaterialet visade sig inte bara betydelsefull för studenternas upplevelse av tekniken som ett organisatoriskt stöd för studierna. Teknikanvändningen har även kommit att främja studenternas självständighet vad gäller produktion och presentation i utbildningen och har vidare bidragit till deras upplevelser av ett ökat engagemang och en ökad självkänsla. Projektets fokus på lärandets multimodala aspekter har inneburit nya vägar till kunskapsrepresentation och reflektion. Genom att nyttja flera olika uttrycksformer och själva figurera i olika produktioner och representationer har studenterna upplevt ett rikare lärande och en större glädje och kreativitet i studierna. Projektet har därtill visat sig ha betydelse för studenternas professionalisering då det bidragit till en högre beredskap att använda de tekniska resurserna samt givit ett större mod att både möta och ta en egen plats i förskoleverksamheten. Den inledande resultatuppföljningen gav oss som forskarlag, tillika projektdeltagande lärare, en del svar på våra frågor om pekplatteanvändningens betydelse för såväl undervisningens villkor som studenternas lärande och professionalisering, men väckte i sin tur även nya: Vad innebär lärarstudentens möte med den mobila tekniken för lärandets villkor, vägar och uttryck? Till vem blir studenten och till vad blir pekplattan i det inom utbildningen arrangerade mötet mellan människa-teknik? Hur kan lärarstudenters och pekplattans intra-agerande förstås? Med utgångspunkt frågorna genomfördes en fördjupad studie bland de projektdeltagande studenterna. Vårt datamaterial består i sju videodokumenterade gruppsamtalsessioner under vilka studenterna behandlar och diskuterar fyra givna frågeställningar av öppen karaktär. Vi avser att under presentationen både redogöra för resultaten av vår studie och diskutera det posthumanistiska perspektivets möjligheter till förståelse av studenters möte med och relationer till den mobila informations- och kommunikationstekniken.

Keywords
Social science - Education, sociomaterialitet, förskollärarutbildning, professionsutveckling, mobil teknik, pekplattan
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-39419 (URN)
Conference
Nätverk och Utveckling (NU) 2016, Malmö, Sverige, 15-17 Juni, 2016
Note

Nr 5.6.1 i abstraktsamlingen för NU2016

Available from: 2019-05-23 Created: 2019-05-23 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Högström, P. (2015). ”En Spirande modell”: Examensarbeten som verktyg i samverkansmodell mellan universitet och offentlig verksamhet.
Open this publication in new window or tab >>”En Spirande modell”: Examensarbeten som verktyg i samverkansmodell mellan universitet och offentlig verksamhet
2015 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Projektet avser att identifiera och synliggöra framgångsfaktorer i SPIRA-projektet, som är ett samarbete mellan LTU och SPIRA förskola, och beskriva hur dessa kan utgöra grund för samverkan mellan verksamhet och universitetsutbildning på sätt som är gynnsamma för samtliga involverade parter.

National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-39422 (URN)
Note

Projektledare, publicerad rapport ingår i BUF:s rapportserie nr 2016:03, Luleå kommun

Available from: 2019-05-23 Created: 2019-05-23 Last updated: 2020-01-23
Berglund, A., Tretten, P. & Högström, P. (2015). Is video feedback in higher education worth a byte?. In: Ahmed Kovacevic , Guy Bingham, Brian Parkinsson, Darren Southee, Erik Bohemia (Ed.), Great Expectations: Design Teaching, Research & Enterprise - Proceedings of the 17th International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE15). Paper presented at International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE15), Loughborough, United Kingdom, September 3 - 4, 2015 (pp. 258-263). Glasgow: Design Research Society
Open this publication in new window or tab >>Is video feedback in higher education worth a byte?
2015 (English)In: Great Expectations: Design Teaching, Research & Enterprise - Proceedings of the 17th International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE15) / [ed] Ahmed Kovacevic , Guy Bingham, Brian Parkinsson, Darren Southee, Erik Bohemia, Glasgow: Design Research Society, 2015, p. 258-263Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Feedback can be given in various situations, like after examinations, project work, and course completion. It is widely accepted that feedback is important for students’ learning, and it can be used in various ways, such as, written, face-to-face, and with the assistance of video recordings. This study focuses on the use of video recorded feedback to gather knowledge on how video recorded feedback can enhance the students learning. Since feedback in the study was given in video recordings, an alternate way was introduced, which add further insights for teaching and learning at university levels. The results showed that 94% preferred video recorded feedback over written feedback and they, in general, preferred face to face feedback (59%). Although, follow-up questions showed that the students found the recorded option beneficial since they could review the video several times in order to see and hear exactly what was stated and what part of their work it related to. In conclusion, video feedback of student work was perceived to be beneficial and the students and the teacher positively accepted it. Copyright © 2015 Institution of Engineering Designers, The Design Society

Place, publisher, year, edition, pages
Glasgow: Design Research Society, 2015
Keywords
Feedback, higher education, teaching, video feedback
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-39420 (URN)2-s2.0-84958168884 (Scopus ID)978-1-904670-62-9 (ISBN)
Conference
International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE15), Loughborough, United Kingdom, September 3 - 4, 2015
Available from: 2019-05-23 Created: 2019-05-23 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Helldén, G., Högström, P., Jonsson, G., Karlefors, I. & Vikström, A. (2015). Vägar till naturvetenskapens värld: ämneskunskap i didaktisk belysning (2ed.). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Vägar till naturvetenskapens värld: ämneskunskap i didaktisk belysning
Show others...
2015 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Vad händer när vatten fryser till is? Hur övervintrar bin? När dör en morot? Vad behövs för att ett frö ska gro? Dessa och andra till synes enkla frågor leder i boken Vägar till naturvetenskapens värld- ämneskunskap i didatisk belysning in på de stora frågorna om allt liv på vår jord, om biologisk mångfald ekologi och hållbar utveckling.Denna nya upplaga har kompletterats med två nya kapitel: ett grundläggande från fysikens område och ett om rymden.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2015 Edition: 2
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-39423 (URN)978-91-47-11478-8 (ISBN)
Available from: 2019-05-20 Created: 2019-05-20 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Jonsson, G. & Högström, P. (2012). Silent knowledge in the learners’ world of experience. In: : . Paper presented at Joint International Conference of the Australian Association for Research in Education (AARE) and the Asia Pacific Educational Research Association (APERA), Sydney, Australia, December 2 - 6, 2012.
Open this publication in new window or tab >>Silent knowledge in the learners’ world of experience
2012 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Learning is always situated in the children’s life-world. The knowledge that the learning give rise to, is in itself a phenomenon with its origins in social contexts. The views and feelings the learner has regarding the context may therefore have impact on the learning that will be enabled. This presentation puts attention to the context of a playful snowball fight as an arena for learning.PurposeThe aim is to give voice to children’s unspoken but nonetheless expressed thoughts and opinions about having a playful snowball fight. How is this particular context expressed by children?MethodChildren in the age of 11-12, in grade five in an ordinary school class in Northern Sweden were taking part in a playful snowball fight. The children had in advance been given the task of making a drawing that depicted a snowball fight. The "fight" was video recorded and the film was afterwards shown for the children. While watching the film, they could simultaneously comment on what they saw on the film.ResultsIn the analysis, three different themes of the context emerged. The first theme could be described as an arena where interactions take place. The second theme as an arena for play and construction, and the third theme as an arena filled with emotions. Short video clips and drawings that illustrate these themes will be shown during the presentation.ConclusionsThe outcome of the study will be discussed in relation to what meaning the context will have for learning and to the importance of really listening to the children, both the pronounced as well as the unspoken sentences. It is a truism that all understanding is contextual. For learning to happen, teaching should proceed from the learner’s full world of experience. Therefore the importance to start in the life-world of the children will be emphasized.

National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-39426 (URN)
Conference
Joint International Conference of the Australian Association for Research in Education (AARE) and the Asia Pacific Educational Research Association (APERA), Sydney, Australia, December 2 - 6, 2012
Available from: 2019-05-23 Created: 2019-05-23 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
Högström, P. (2012). Skolprojekt för teknik och hållbar utveckling. Luleå: Luleå University of Technology
Open this publication in new window or tab >>Skolprojekt för teknik och hållbar utveckling
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Luleå: Luleå University of Technology, 2012. p. 27
Series
Rapporter Pedagogik Lärande, ISSN 1653-5529
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-39427 (URN)978-91-7439-504-4 (ISBN)
Available from: 2019-05-23 Created: 2019-05-23 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2407-9433

Search in DiVA

Show all publications