hh.sePublikasjoner
12 1 - 50 of 53
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Banemark, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Eliasson, Pernilla
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Hidradenitis suppurativas påverkan på livet: En allmän litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hidradenitis suppurativa är en kronisk hudsjukdom som drabbar ca 1-4% av befolkningen. Trots att sjukdomssymtomen varit kända sedan mitten av 1800-talet är patofysiologin ännu inte klarlagd och patientgruppen är svårbehandlad. Syfte: Syftet var att undersöka hur livet påverkas av att leva med hidradenitis suppurativa. 

  Metod: Ansatsen som användes var allmän litteraturöversikt. Kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes ut inom ämnet och analyserades för att sedan utgöra grunden i studien. Resultat: Resultatet delades in i följande kategorier: fysiska symtom, psykiska konsekvenser samt betydelsen av stöd. Att leva med hidradenitis suppurativa medför ett lidande som påverkar livskvaliteten i varierande omfattning. Prevalensen för psykiska sjukdomar är större hos patienter med hidradenitis suppurativa och de fysiska symtomen orsakar extensiva besvär som vidare kan leda till låg självkänsla och isolering. Slutsatser: Studiens resultat synliggör att det finns kunskapsluckor kring bemötande, omvårdnad och behandling av patienter med HS och många patienter lider av smärtproblematik relaterat till sjukdomen. På grund av de ofta omfattande fysiska symtomen hamnar den psykiska hälsan i skymundan och kan orsaka extensiva nedsättningar i patienternas liv. Behov av stöd från såväl närstående och sjukvård är en önskvärd tillgång för patienter med HS, som på grund av bristande kunskap i dagsläget inte tillräckligt tillgodoses. Med ökad kunskap om sjukdomsbilden blir sjuksköterskan bättre rustad att ge en hälsofrämjande och personcentrerad vård ur ett holistiskt perspektiv. 

 • Engström, Wilma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Kaspersson, Emma
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Närstående i beslutsprocessen: Närståendes upplevelser av beslut om livsuppehållande behandling2019Oppgave
  Abstract [sv]

  När en patient inte kan ta beslut för sig själv, ställer det stora krav på närstående att vara delaktiga i beslutsfattandet. Ansvar för andra individers val, särskilt om det är någon som står en nära, är något som kan upplevas stressande. Syfte: Syftet var att beskriva närståendes upplevelser av att delta i beslutsprocessen gällande livsuppehållande behandling. Metod: Studien har genomförts som en allmän litteraturstudie där resultatartiklar sökts fram i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Resultat: Resultatet visade på att beslutsprocessen kunde ses utifrån en tidslinje, där olika upplevelser uppstod vid olika tidpunkter i processen. Det framkom tre kategorier utifrån artiklarna med tidslinjen i åtanke: behov av och förståelse av information; osäkerhet och rädsla i beslutsfattandet och emotionella upplevelser. Slutsats: Närstående upplevde att de mottog otillräcklig och fragmenterad information från vårdpersonal. De upplevde även ett behov av tid till att nå insikt för att kunna ta grundade beslut. Närstående upplevde en osäkerhet i rollen vilket resulterade i rädsla för ansvar. Till sist uppkom en emotionell börda eftersom det fanns en ständig oro att fel beslut fattats, eller att patientens önskningar inte tagits i beaktande. 

 • Knezevic, Sabina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Larsson, Annika
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Att hamna mellan stolarna": En kvalitativ studie om myndigheters hantering av ärende och bemötande med individer med psykisk ohälsa2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt WHO ökar den psykiska ohälsan globalt, i bakgrund till detta har vi valt att fördjupa oss i hur individer med psykisk ohälsa upplever att de blir bemötta och handlagda av följande myndigheter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen. Ansatsen i studien har varit en kvalitativ metodansats med hermeneutisk ingång som genomfördes via fem kvalitativa intervjuer. Syfte med denna studie är i första hand att få insikt på hur myndigheterna uppfyller de lagar och regleringar som finns lagstadgat angående psykisk ohälsa samt belysa myndigheternas hantering och bemötande. Våra teorier har varit system och livsvärld, organisationsteori och roller/rollkonflikter. Resultatet indikerar att myndigheterna följer anvisade lagar och riktlinjer, att målen är att kunna bistå de klienter de dagligen möter på ett professionellt sätt. Vi kan konstateras att förhållandet mellan individen och myndigheterna präglas av vissa oklarheter kring handläggande. 

 • Svensson, Jessika
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Tufvesson, Elin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Ordet sexualitet som ett dilemma: En kvalitativ studie om förskolepersonals resonemang i ett samtal2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete baseras på förskolepersonals resonemang kring sexuella läggningar och vilka språkliga mönster samt förhållningssätt som är utmärkande i diskurserna. Utifrån forskning finns en osäkerhet kring begreppet sexuella läggningar bland förskolepersonal. Syftet med denna studie var att bidra med fördjupad kunskap om vilka resonemang som uppstår i ett samtal om sexuella läggningar med förskolepersonal. Föreliggande studies forskningsfrågor är följande: Vilka språkliga mönster uppträder när förskolepersonal samtalar om sexuella läggningar? Vilka diskurser skapas utifrån förskolepersonals förhållningssätt gentemot begreppet sexuella läggningar? Examensarbetet har utgått ifrån socialkonstruktionism då förskolepersonalens resonemang genom språket analyserades. Den kvalitativa studien genomfördes på två olika förskolor, där sammanlagt sju förskolepersonal, från båda förskolor, medverkade i form av fokusgruppssamtal. Resultatet visar på flera diskurser som förskolepersonal konstruerade under ett samtal kring olika sexualiteter. En diskurs som tillåtande, en diskurs om att inte överdriva diskursen, en diskurs som ett problematiserande förhållningssätt samt en diskurs som ett dilemma. Den sammantagna slutsatsen som föreliggande studie därför har kommit fram till blir att oavsett vilka verktyg förskolepersonalen använder för att skapa en tillåtande diskurs eller på vilket sätt deras förhållningssätt synliggörs utifrån deras resonemang, finns ändå ordet sexualitet som ett dilemma inom verksamheten.

 • Bengtsson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Yan, Ella
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Äldres upplevelser av dagligt liv efter höftfraktur: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Höftfrakturer hos äldre kommer att bli ett stort globalt hälsoproblem på grund av den snabbt växande åldrande befolkningen. En höftfraktur kan medföra en rad negativa konsekvenser i det dagliga livet, därmed är det viktigt att belysa hur de äldre upplever livet efter höftfrakturen. Syftet med denna studie var att belysa de äldres upplevelse av dagligt liv efter höftfraktur. Studien är en litteraturöversikt med induktiv ansats genom manifest innehållsanalys och består av tio vetenskapliga artiklar med både kvalitativa och kvantitativa ansatser. Resultatet presenteras i tre huvudkategorier: upplevda förändringar i dagligt liv, upplevelser av behov av rehabilitering, upplevelser av behov av socialt stöd. De äldre upplever förändringar i det dagliga livet efter höftfrakturen från ett fysiskt och psykiskt samt socialt perspektiv. De behöver olika former av stöd för att kunna återvända till sin fungerande vardag. Vidare forskning bör lägga fokus på könsspecifik kunskap om förändringar i det dagliga livet hos de äldre med höftfrakturer.

 • Nataraj, Vismitha
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Narayanan, Sushmitha
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Resolving Class Imbalance using Generative Adversarial Networks2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • Joel, Jaldemark
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Remote control of frequency inverter2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Emotron has a frequency inverter on the market that different industries uses in their factories. In case of errors they need to send out service to the factories in order to examine the inverter and find the error. They now want a solution that makes it possible for them to give support without leaving the office by connecting their devices to the cloud which eliminates the need to send out staff to industries. Emotron gave this task to HMS and has been possible with their product Anybus wiress bolt. By connecting the Anybus wireless bolt to the inverter it was possible to communicate with the cloud, MicrosoftAzure, where a static webb application is hosted. The application is made to look like the terminal on the inverter and has similiar structures and functionality. Through the application users can communicate withthe inverter by means of controlling the connected motor, reading registers and also write to certain registers. These registers contain different measurement and option parameters. The purpose of this thesis was to create a Proof-of-Concept solution using the Anybus wireless bolt. The thesis has shown of industries can use Anybus wireless bolt and the tag engine to make it possible to create a link between machines and the ever- growing cloud and is also the first part of a bigger project.

 • Nilsson, Ruth
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Zekolli Januzi, Arbesa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  På engelska är det lätt att det låser sig: Hur resonerar lärare kring faktorer som påverkar elevers vilja inför muntlig kommunikation på engelska?- En innehållsanalys av lärareintervjuer.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie presenterar problematiken med att elever med åren blir allt mer tysta under sin engelskundervisning; där lärare finner svårigheter med att uppmuntra elever att prata engelska. Studien presenterar tidigare forskning som belyser möjliga anledningar till att elever blir tystare med åldern, vilket enligt forskning, kan bero på oro, dåligt självförtroende och avsaknad av en trygghetskänsla.  Syftet med denna studie var att ta reda på åk 4–6 lärares åsikter om hur mycket elever talar engelska. Denna studie syftar till att besvara frågan: Hur resonerar lärare kring faktorer som kan påverka elevers vilja inför muntlig kommunikation på engelska? Studien presenterar också hypotesen om att lärare kommer att uttrycka att det är viktigt att skapa trygghet hos eleverna. Det är viktigt för elever att upprätthålla en muntlig kommunikation under sin engelskundervisning. I resultatet framkom att lärarna resonerade kring flera faktorer som påverkar elevernas muntliga kommunikation: trygghet, oro och självförtroende. Resultatet gav också stöd för studiens hypotes, där de deltagande lärarna uttryckte att det upplevdes viktigt att skapa en trygghet hos eleverna för att de ska kunna uttrycka sig muntligt under engelskundervisningen. De implikationer som kan dras ur studiens resultat är att lärare bör ta hänsyn till elevers trygghet, oro och självförtroende. Det identifierades i resultatet att eleverna var mer villiga att prata i mindre grupper, vilket i sin tur främjar elevernas muntliga kommunikation under engelskundervisningen.  

 • Hansen, Olivia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Det upplevda bemötandet inom damfotbollen: - En intervjustudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under flera år har diskussionen om jämställdheten inom fotbollen blivit allt större och väckt ett intresse i samhället. Dagens diskussion kretsar främst kring ekonomiska skillnader mellan dam- och herrspelare. Herrspelare tjänar mer i lön jämfört damerna, fast de spelar på samma nivå. Jämställdhet uppmärksammas när damspelare berättar om sin situation och orättvisa villkor inom samma bransch. Hur upplever då damspelare att dom blir behandlade till följd av skillnaderna som finns inom sporten? Studiens syfte är att undersöka hur kvinnor inom damfotbollen upplever hur de blir bemötta. Studiens frågeställningar är: hur kvinnor upplever att de blir bemötta, vilka kommentarer får de, samt hur ser utvecklingen ser ut inom arbetet med en mer jämställd tillvaro. Studiens teoretiska referensram är begreppen makt, intersektionalitet och globalisering. Fyra semistrukturerade intervjuer med aktiva och före detta aktiva damspelare har genomförts med tematisering som grund. Resultatet visar att det finns ett förnedrande bemötande som saknar respekt mot damspelarna, men att det samtidigt har skett en positiv utveckling. Vidare visar resultatet att genom kvinnors engagemang påverkar att utvecklingen fortsätter och uppmärksammas åt rätt håll. Damfotbollen är beroende av globaliseringen för att ändra på maktfördelningen.

 • Sufiye, Shooresh
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Industrial Internet of Things Edge Computing: Edge Forensics2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Internet of Things (IoT) is an upcoming prominent technology which is quickly growing. Not all IoTdemands of computing resources can be satisfied by cloud, and obstacles are firmer when it comes to mobility and agility. Thus, edge computing as a suitable middleware can fill the gap between cloud and IoT devices. Refer to the latest researches, edge security is still evolving, and forensics is almost untouched. In this work, we attempt to study available technologies and materials then design and implement an edge computing application which addresses the challenge of log collection from different edge devices. The interaction between edge and cloud is in a fashion that cloud entity can perform log collection from heterogeneous edge devices belong to different owners. On the other hand, due to local computing on the logs, the edge devicecan trust cloud party. Results show that thanks to the crucial topological position of the edge devices, the concept of edge computing can easily solve similar cloud challenges.

 • Månsson, Erica
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  En del av en helhet.: En läromedelsanalys om del av helhet inom tal i bråkform.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Elever både i yngre och äldre åldrar visar otillräckliga kunskaper vid inlärningen av tal i bråkform, vilket är ett återkommande mönster genom alla skolår. Läromedelsbok är dominerande i matematikundervisningen i svenska skolor. Lärare upplever matematikundervisningen som ointressant utan en läromedelsbok att utgå ifrån och vet inte hur de ska undervisa i matematik utan någon läromedelsbok. Syftet med studien är att bidra med kunskaper om hur läromedelsböcker synliggör och utmanar elever i matematikområdet del av helhet inom tal i bråkform. Frågeställningen i studien är: Hur synliggörs del av helhet i matematikläromedel? och På vilken kognitiv nivå möter elever del av helhet inom tal i bråkform? Resultatet visade att del av helhet mestadels synliggörs i form av geometriska figurer dock på en varierad kognitiv nivå.

 • Hansson, Mikael
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Högskolan i Halmstad.
  Klimatkämpen Greta: En kvalitativ textanalys om Greta Thunbergs medborgarengagemang2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim: With particular regard to the traditional media and political participation in Sweden, Iintend to map how and in what way Greta Thunberg protests and the political engagement she expresses.

  Questions:

  • How is Greta Thunberg’s protesting framed and how can it be understood based on theprotest paradigm?

  • How can you understand Greta Thunberg´s political participation on the basis of ideasabout Civic Engagement?

  Method and material: This report is a qualitative study based on a textual analysis. For collectingthe empirical material, I have chosen to use texts from Swedish news articles. I used 27articles from 2 newspapers which is Aftonbladet and Expressen.

  Main results: The study shows that media puts greater focus on Greta Thunberg as a personinstead of the factual content and political agenda she stands for. This contributes to GretaThunberg being marginalized and delegitimized, since she is considered a symbol thatchallenges the political power structure. Greta Thunberg feels responsible for the climateissue and it is her duty to be able to contribute to a democratic society by getting involved.Greta Thunberg considers her participation in the media that she feels a moral obligation toengage with the climate.

 • Åhlén, Erik
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Malm, Tobias
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Erfarenheter av hjärtrehabilitering hos patienter med kardiovaskulära sjukdomar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kardiovaskulära sjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. Hjärtrehabilitering är en omtumlande situation för de drabbade. Att som vårdpersonal ha insikt om patienters erfarenheter av hjärtrehabilitering efter kardiovaskulär sjukdom är betydelsefullt för att kunna tillgodose en god och personcentrerad omvårdnad. Den strukturerade litteraturstudiens syfte var att belysa patienters erfarenheter av hjärtrehabilitering vid kardiovaskulära sjukdomar. Studiens resultat grundades på 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Tre huvudteman framkom i resultatet; Erfarenhet av stöd, Erfarenhet av information och Erfarenhet av fysisk aktivitet. I resultatet framkom det att peer support har en betydande roll i hjärtrehabiliteringen, både ur ett socialt- och psykiskt perspektiv. Det fanns en osäkerhet kring fysisk aktivitet efter insjuknande, framförallt vid kroppsliga reaktioner som påminde om insjuknandet. Den stora mängd information som gavs i den akuta fasen ansågs vara svår att absorbera. Den erhållna informationen ansågs vara mer generell och inte skräddarsydd efter patientens egna hinder och möjligheter. Det finns ett behov av vidare utbildning om patienters erfarenheter hos vårdpersonal för att kunna applicera en god och personcentrerad omvårdnad till patientgruppen.

 • Elfarran, Amani
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Elfarran, Nada
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  BRISTANDE SOCIALA BAND OCH KRIMINALITET: ’’Om någon sa till mig du får vinna på lotto hundra miljoner, eller lyckas med ett rån på 50 miljoner. Jag hade valt rånet ’’. -Anonym2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kriminalitet bland ungdomar är ett förekommande problem i dagens samhälle. Denna uppsats redogör för vilka motiv som lett åtta före detta kriminella män från Vivalla i Örebro till en kriminell livsstil. Undersökningen har grundat sig på vilka motiv som fått männen att välja en kriminell livsstil samt vilka sociala konsekvenser som uppkommit. Uppsatsen grundar sig på en kvalitativ ansats och empiri har samlats med hjälp av semistrukturerade djupintervjuer. Teorier som använts för analys av insamlad empiri är sociala band av Thomas Scheff, sociala band av Hirschi samt anomi av Emile Durkheim. Motiv som framkommit är bland annat bristande sociala band, sämre livsvillkor, sämre ekonomiska förutsättningar samt boendesegregation. Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod som bestått av åtta intervjuer med män som tidigare haft en kriminell bakgrund.

 • Disputas: 2020-02-21 10:00 O103, Halmstad
  Cederholm Björklund, Jennie
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL). Hushållningssällskapet Halland, Halmstad, Sverige.
  Value creation for sustainable rural development – perspectives of entrepreneurship in agriculture2020Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Entrepreneurship and innovation are regarded as key factors in the development of society - not least in the development of sustainable rural areas, where they are emphasised by both authorities and research. This thesis is situated in this field of inquiry and studies entrepreneurship in agriculture. It explores how we can further develop both agriculture and sustainable rural areas. Farmers have traditionally played a significant role in rural areas and rural development, and still do. However in pace with societal development and the reduced number of farms and farm production, their role has changed. Today, they are considered as raw material producers, being the first link in a food chain, and active in landscape conservation in the countryside. However, agriculture plays a significant role in rural development and in Sweden, authorities strive for development of sustainable rural areas by encouraging economic growth and innovation within and between companies (business models, value chains etc.). They work with economic growth strategies, but both their management and results are criticised (OECD, 2019).This thesis states that greater contextualized knowledge is required to facilitate sustainable rural and agricultural development. Against this background, the purpose of this thesis is to explore entrepreneurship in agriculture from different perspectives, to find mechanisms affecting value creation for sustainable rural development.

  To meet the research purpose, Swedish agricultural entrepreneurship was studied from different perspectives and data was collected with different methods enabling significant triangulation of data. Studies of challenges in entrepreneurship and sustainable rural development were conducted from individual farmer and business perspectives as well as from the individual and organisational levels of actors within the support system, actors such as advisors, authorities, policy makers and officials. Thus, it was possible to explore perspectives on entrepreneurship in agriculture and identify mechanisms and structures affecting value creation for sustainable rural development. Mechanisms can be explained as underlying, invisible and sometimes unconscious and non-rational factors, feelings, norms, values or attitudes that affect behaviour in various ways.

  The key theories and literature covered included the concept of entrepreneurship with the intertwined sub-concepts of innovation and management at individual, business, organisational and societal levels.The thesis probed under the surface of rural development, exploring agricultural development at business level by using the concepts of Sustainable Entrepreneurship, Business Model Innovation and Barriers to Sustainable Business Model Innovation when exploring the challenges farmers face. The concepts of Self-leadership, Emotional Intelligence and Entrepreneurial Orientation helped to explore how challenges are approached, by for example understanding mechanisms concerned with feelings and mind-set. Further, the thesis also studied how entrepreneurship was encouraged and supported by the agricultural support system, and, with help from the Complexity Leadership Theory, established the urgent need of adaption to environmental changes and the creation of innovation within the system. The concepts of Agricultural and Rural Entrepreneurship and Embeddedness helped in understanding and shed light on the importance of considering the mutual influence and interplay between farmers, actors within the support system, embeddedness in context and rural entrepreneurship.

  This thesis makes several contributions. It extends knowledge about entrepreneurship in agriculture by highlighting the importance of understanding embeddedness and the concept of agricultural sustainability, and by this providing evidence of the importance of including agriculture in entrepreneurship research. Consequently, this thesis has another viewpoint than previous research which states that farmers are not entrepreneurial and has overlooked agriculture in entrepreneurship research.

  Firstly, it shows that farmers, to a very considerable degree, contribute to sustainable rural development and also play the role of enabler for rural entrepreneurship. Second, by exploring the support system, and thereby providing insights into the challenges within the system, in the organisations and betweenthe organisations, this thesis shows transparency and improved understanding of challenges in for example communication, trust, management and culture. Further, a model contributes suggestions for how to improve the system and create innovation to enable encouragement of entrepreneurship in agriculture. Third, this thesis contributes to business model research by illustrating the importance of including and reflecting on embeddedness in context and the understanding of agricultural sustainabilityin business model innovation. Hence, this thesis extends previous business model research which mainly considered agriculture as the first step in a food production chain, exposed to the same challenges as other non-agricultural companies further up the value chain. By providing insights about challenges to farmers’ entrepreneurship, and how these challenges can be approached as well as how entrepreneurship can be encouraged and supported in agriculture, this thesis can contribute to policies and strategies shifting focus from primarily trying to transform farmers into traditional entrepreneurs to taking advantage of the enabling role played by farmers. This thesis contributes to show the diversity in entrepreneurship, by providing understanding of entrepreneurship in agriculture, where value creation extends far beyond individual companies and competitive advantages, and hence impacts sustainable rural development.

 • qu, Yuan
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Objective Analysis and Development Forecast of Vertical B2B2C E-commerce Mode2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 poäng / 60 hpOppgave
  Abstract [en]

  Research background - with the popularity of the Internet and the upgrading of electronic equipment, the e-commerce mode has gained an advantageous position in the contest with the traditional business mode. E-commerce has become a necessary way for enterprises to expand the market. In the course of the development of e-commerce, different e-business models have also been produced. They have different adaptability according to the product or target customer orientation of the enterprise. Through the survey, we find that the analysis of professional vertical B2B2C e-commerce mode between enterprises and consumers is still very few.

  Purpose - It is hoped that this paper will provide a reference for e-commerce enterprises to carry out e-commerce activities through the conclusion of the feasibility of vertical B2B2C.

  Research methods - On the basis of reading and collecting a large amount of data in the earlier period, this paper summarizes the collected data according to the grounded theory proposed by Barney Glaser and Anselm Strauss, extracts three categories. We objectively summarize the theories put forward by scholars, and then add data support to draw objective conclusions and theories. The main data collection is obtained through a structured interview with the president of the Shangpa, while also using scientific papers, reports, websites and books, and other auxiliary data. The case company is working with B2B2C e-commerce mode in their business.

  Findings - By analyzing the main body of vertical B2B2C e-commerce mode (enterprises, third party platforms and consumers), as well as the economic and policy environment, we summarize the objective environment. Making development forecast through the analysis of the advantages and development difficulties of vertical B2B2C e-commerce.

  Conclusions – The market environment, the policy environment and the promotion of the enterprise's own ability are all beneficial to the enterprise to carry out vertical B2B2C e-commerce in China. However, if the enterprises want to survive in the same subdivision industry, capital investment, team building and logistics warehousing should be the focus of the enterprise.

 • Andersson, Peter
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Svensson, Adam
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Nulägesanalys av byggarbetsledares användning av IT-verktyg: Digitala verktyg inom byggproduktion2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Use of computer based construction plan programs were introduced as early as in the 1970’s and have since then been under constant develop. Their functions and durability have during the last twenty years gone from only being used in the projection and office stage to being a useful tool at the actual construction site too.

  This report is a status analysis regarding what thoughts and perspectives younger and newly added generation of construction foremen have on the use, implementation and development of digital tools in the Swedish construction business, and the potential information exchange at the construction sites.

  The report is a compilation of interviews with respondents representing four different established Swedish construction companies. The results of the interviews are compared with available literature, which are results of previous research and pilot projects that have been done the subject.

  It also contains a view of how the communication transpire when problems occur on construction plans and how this is managed by the construction foreman. The approach is currently depending on the nature and significance of the problem, and also how far the companies have come in the development and the commitment from their employees.

  The results show that digital tools and the possibility of efficient information technology is available, but the use of these are less frequent than the respondents expected in their role as a construction foremen.The implement, use of modern working methods and the obtaining of digital tools are for example depending on economic and function barriers. The construction business is also currently in a generation change which bring a younger generation in to the business which have more experience of using information technology and digital tools, that have created a difference to the earlier generations, both in use an knowledge.

 • Glimbeck, johan
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Ingemarsson, Olle
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Steel vs Composite, Heavy vs light: Sustainability in construction - a case study investigating two concrete form work systems uning a MCDMmethod2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This Bachelor thesisis  a  comparison  of  two  different  concrete  forms  viewed  from  a sustainable perspective by using a Multi Criteria Decision Making(MCDM)method. Sustainability  is  a  broad  concept,  often  degraded  in threepartswhich  are  financial-,environmental-and  socialsustainability. This Bachelor thesisstrives  to  determine what sustainability is when it comes to monolithic concrete casting in Sweden. In this Bachelor thesissustainabilityhas   been   degraded   in threeparts,   financial-,environmental-and work environmental sustainability.Although,the  two  different  forms  fill  the  same  function,  they  differ  in  many  areas. The first one, TRIO,is made of steel and plywoodand is heavy, loud, with a big area and in need of a crane to be able toassemblethe form. The second one, DUO,is made from the composite  materialPolytech  and  isalmost  soundless,  with  a  smaller  area and lightweight tobe able to be used without crane.    The purpose of the MCDM-methodis to create a tool with the purpose of facilitating the  choice  of  concrete  forms  for  monolithic  casting  while  taking  sustainability  into account.   The   tool   is   to   ease   the   decision   in   building   production   for   both  the contractor and for designers. The Bachelor thesisis a case study with both qualitative and quantitative methods.To make  a  fair  comparison  between  the  two forms  in  this Bachelor thesis,a  fictitious project  is  created toevaluate  different  criteria  for  sustainability  in  design  and production. This is doneunder the same premises to be able to obtain an equivalent result.In the fictitious project it turned out that TRIO was the best choice from work environment and economic sustainability, from environmental sustainability it turned out that DUO was the best. Furthermore, it has been difficult to obtain full validity in the MCDM method, all criteria have not been fulfilled inthe environmental field. The environmental area has been the most difficult to investigate and to obtain relevant data in.MCDM has good opportunities to provide great benefit if there were more standardized data to put into it. In this work, very much work was done for a small result.

 • Danielsson, Carl
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Frid, Kira
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Patienters upplevelser av hur vårdpersonal bemöter patienter med beroendeproblematik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagens samhälle är alkohol- och narkotikaproblematik vanligt förekommande. Alkohol- och narkotikaproblematik leder till negativa förändringar i vardagen. Utifrån ett samhällsperspektiv råder det stigmatisering av alkohol- och narkotikaproblematik vilket leder till att personer undviker att söka vård. Syfte: Att beskriva hur patienter med alkohol- och/eller narkotikaproblematik upplever vårdpersonalens bemötande inom sjukvården. Metod: Allmän litteraturstudie med induktiv ansats. Resultat: Resultatet presenteras i två teman vilka är bemötande som stöd och bemötande som hinder. I resultatet framkom det att vårdpersonalens bemötande upplevdes som stödjande eftersom vårdpersonalen lyssnade och bemötte patienter professionellt samt att vårdpersonalen visade att de hade goda kunskaper i mötet med patienter. Vidare framkom det i resultatet att patienter upplevde vårdpersonalens bemötande som ett hinder i vårdprocessen eftersom vårdpersonalen bemötte patienter otillräckligt och ovärdigt i form av diskriminering, stigmatisering samt maktmissbruk. Konklusion: Resultatet presenteras i två teman vilka är bemötande som stöd och bemötande som hinder. Resultatet kan bidra med ökad förståelse hos vårdpersonal som möter personer med alkohol- och/eller narkotikaproblematik vilket på så vis kan bidra till bättre förutsättningar för ett gott bemötande.

 • Rebeca, Johannesson
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Nicklas, Odenhage
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Motiverande samtal i diabetesomvårdnad: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hälso- och sjukvårdpersonal kommer i framtiden arbeta allt mer med långtidssjukdomar. Personer med diabetes behöver dagligen fatta viktiga beslut för diabeteshanteringen därav är patientutbildning en viktig del av diabetesvården. Det vanligaste upplevda hindret i diabetesvården är vardagslivet, att agera på motivationen till en förändring och att bibehålla denna. Motiverande samtal som samtalsmetod är personcentretad och syftar till att främja livsstilsförändringar. Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur personer med diabetes upplever motiverande samtal. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Resultatet grundades på åtta vetenskapliga artiklar och resulterade i fyra teman: upplevelsen av ett nytt förhållningssätt, upplevelsen av självbestämmande, upplevelsen av samtalsledarens roll och upplevelsen av de yttre faktorerna. Personer upplevde att motiverande samtal inspirerade till livsstilsförändringar, att det var personcentrerat och att det främjade den egna kunskapen. Upplevelsen av den icke dömande attityden resulterade i att personer upplevde att de kunde berätta mer öppet om sin hälsa. Samtalsledaren roll uppfattades som stödjande och främjande av självbestämmande. Samtalet förändrade personernas uppfattning av sig själva, förändrade deras förhållningsätt och motiverade till livsstilsförändring.

 • Disputas: 2020-01-31 13:00 J102 Wigforss, Halmstad
  Fan, Yuantao
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab).
  Wisdom of the Crowd for Fault Detection and Prognosis2020Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Monitoring and maintaining the equipment to ensure its reliability and availability is vital to industrial operations. With the rapid development and growth of interconnected devices, the Internet of Things promotes digitization of industrial assets, to be sensed and controlled across existing networks, enabling access to a vast amount of sensor data that can be used for condition monitoring. However, the traditional way of gaining knowledge and wisdom, by the expert, for designing condition monitoring methods is unfeasible for fully utilizing and digesting this enormous amount of information. It does not scale well to complex systems with a huge amount of components and subsystems. Therefore, a more automated approach that relies on human experts to a lesser degree, being capable of discovering interesting patterns, generating models for estimating the health status of the equipment, supporting maintenance scheduling, and can scale up to many equipment and its subsystems, will provide great benefits for the industry. 

  This thesis demonstrates how to utilize the concept of "Wisdom of the Crowd", i.e. a group of similar individuals, for fault detection and prognosis. The approach is built based on an unsupervised deviation detection method, Consensus Self-Organizing Models (COSMO). The method assumes that the majority of a crowd is healthy; individual deviates from the majority are considered as potentially faulty. The COSMO method encodes sensor data into models, and the distances between individual samples and the crowd are measured in the model space. This information, regarding how different an individual performs compared to its peers, is utilized as an indicator for estimating the health status of the equipment. The generality of the COSMO method is demonstrated with three condition monitoring case studies: i) fault detection and failure prediction for a commercial fleet of city buses, ii) prognosis for a fleet of turbofan engines and iii) finding cracks in metallic material. In addition, the flexibility of the COSMO method is demonstrated with: i) being capable of incorporating domain knowledge on specializing relevant expert features; ii) able to detect multiple types of faults with a generic data- representation, i.e. Echo State Network; iii) incorporating expert feedback on adapting reference group candidate under an active learning setting. Last but not least, this thesis demonstrated that the remaining useful life of the equipment can be estimated from the distance to a crowd of peers. 

 • Bengtsson, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Wahlberg, Frida
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Tillbaka till skolbänken: Vuxna patienter diagnostiserade med typ 2-diabetes upplevelser av patientundervisning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Typ 2-diabetes är en utbredd sjukdom som ställer höga krav på kunskap hos patienterna som lever med sjukdomen, komplikationerna är många men påverkbara av patienten själv. Patienter diagnostiserade med typ 2-diabetes kräver undervisning för att erhålla goda egenvårdsfärdigheter, vilket minimerar uppkomsten av komplikationer. Sjuksköterskor utbildar patienterna som en del av omvårdnadsarbetet för att främja hälsa och minska komplikationer. Syftet med litteraturstudien var att belysa hur vuxna patienter diagnostiserade med typ 2-diabetes upplevde patientundervisning. Studien utfördes som en allmän litteraturstudie utifrån en induktiv ansats. Fyra kategorier uppkom i litteraturstudiens resultat: Lärandeaktiviteternas betydelse, lärares karaktär och bemötande, sjukdomsinsikt och självförtroende och informationens relevans. Både patientundervisning i gruppformat och individuellt upplevdes positivt, kritik riktades mot bristen på individanpassad undervisning. Det framkom i litteraturstudien att patienternas upplevelser av den som undervisade påverkade huruvida undervisningen var gynnsam eller ej. Patienternas egenvårdsförmåga upplevdes öka. Till stor del upplevde patienterna information given under undervisningen vara relevant. Patienternas upplevelser bör tas i beaktande vid utformning av patientundervisning, utbildning av sjuksköterskor samt av sjuksköterskor i klinisk verksamhet. Motiveringen är att undervisningen skall vara så gynnsam för patienterna diagnostiserade med typ 2-diabetes som möjligt.

 • Bergman, Magnus
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Veragua Velásquez, Dante
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Att vara anhörig till en patient med traumatisk hjärnskada.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personer med traumatisk hjärnskada kan få långvariga kroniska besvär. Anhöriga är ofta involverade i deras vård och finns med under hela vårdförloppet. Anhöriga har också en viktig roll och ansvar för det vardagliga livet i hemmet. Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas erfarenheter av att leva med en närstående med traumatisk hjärnskada. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes, där elva artiklar analyserades med hjälp av innehållsanalytiskt tillvägagångssätt. Resultat: Det framkom fyra kategorier ifrån resultatartiklarna: att ta ansvar och anta olika roller, att leva i en oviss och oförutsägbar situation, att få stöd och att finna en egen inre kraft. Det var en stor påfrestning för anhöriga att anta den vårdande rollen för att stödja den traumatiskt hjärnskadade. Ovissheten kring den traumatiskt hjärnskadades prognos tillsammans med bristen på information och kunskap, satte de anhöriga i stress. Behovet av stöd till anhöriga var multidimensionellt där det initiala stödet kom främst från sjukvårdspersonalen medan det senare i förloppet övergick till familjen och samhället. Anhöriga fick använda egna resurser och egen inre kraft för att hantera sin situation. Konklusion: För att underlätta livet för anhöriga och traumatiskt hjärnskadade, behöver vården ha bättre strategier och samhället ha bättre kunskap och förståelse för sjukdomen.

 • Helgesson, Jessica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Rinter, Charlotte
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  När vardagen inte är som förut: Att hantera måltider efter att ha genomgått en stroke.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personer som drabbats av stroke får ofta nedsättningar och problem som följd av stroken detta i sin tur påverkar måltiden. Syfte: Syftet var att belysa personers erfarenheter av måltider under rehabiliteringstiden efter genomgången stroke Metod: En allmän litteraturstudie med induktiv ansats. Resultat: Studien är grundad på nio vetenskapliga artiklar som resulterade i fyra kategorier: Upplevda svårigheter, Bedömd och förminskad, Betydelsen av socialt stöd samt Betydelse av kontroll. Personers upplevelser av måltider efter stroke är av blandad karaktär där fysiska och emotionella begränsningar påverkar möjligheten att äta tillsammans med andra. Slutsats: Idag utgår rehabiliteringen ofta utifrån rutinbaserade rehabiliteringsplaner som resulterar i en generalisering i vårdandet. Fokus bör istället utgå ifrån personens tidigare vanor och önskemål inför framtiden och vara riktad till hela personen och dess unika situation. Hela måltidssituationen borde tas i beaktning där social samvaro kan ses som ett stöd för att minska rädsla men även att åter uppleva kontroll under en måltid.

 • Hasselblad, Wilma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Johansson, Kajsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Kontaminering av mikroorganismer på hälso- och sjukvårdspersonalens mobiltelefoner: En allmän litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Användning av mobiltelefoner av hälso- och sjukvårdspersonal i hälso- och sjukvården har blivit allt vanligare. Forskning visar på att mobiltelefoner används av personal i patientnära situationer i syfte att underlätta arbetet. Därmed var syftet med kandidatuppsatsen att undersöka förekomsten av mikroorganismer som följd av bristande rengöringsrutiner av hälso- och sjukvårdspersonalens mobiltelefoner. Studien är skriven som en allmän litteraturstudie. Datainsamlingen har gjorts genom specificerade sökningar i databaserna CINAHL och PubMed. Sökningarna i de båda databaserna resulterade i 13 artiklar, som ligger till grund för resultatet. Resultatet påvisar att bakterier som koagulasnegativa stafylokocker och enterobacter var de vanligast förekommande mikroorganismerna på mobiltelefoner tillhörande hälso- och sjukvårdspersonal. Ytterligare påträffades mikroorganismer som virus. De virus som påträffades var respiratoriskt syncytuevirus (RSV) och adenovirus (AV). Resultatet visar även på brister gällande rengöring av mobiltelefonerna där majoriteten av mobiltelefonerna aldrig rengjordes.

 • Calikus, Ece
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab).
  Fan, Yuantao
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab).
  Nowaczyk, Sławomir
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab).
  Pinheiro Sant'Anna, Anita
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab).
  Interactive-cosmo: Consensus self-organized models for fault detection with expert feedback2019Inngår i: Proceedings of the Workshop on Interactive Data Mining, WIDM 2019, New York: Association for Computing Machinery (ACM), 2019, s. 1-9Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Diagnosing deviations and predicting faults is an important task, especially given recent advances related to Internet of Things. However, the majority of the efforts for diagnostics are still carried out by human experts in a time-consuming and expensive manner. One promising approach towards self-monitoring systems is based on the "wisdom of the crowd" idea, where malfunctioning equipments are detected by understanding the similarities and differences in the operation of several alike systems.

  A fully autonomous fault detection, however, is not possible, since not all deviations or anomalies correspond to faulty behaviors; many can be explained by atypical usage or varying external conditions. In this work, we propose a method which gradually incorporates expert-provided feedback for more accurate self-monitoring. Our idea is to support model adaptation while allowing human feedback to persist over changes in data distribution, such as concept drift. © 2019 Association for Computing Machinery.

 • Huttunen Rotevatn, Louise
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Wallgren, Helen
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Bevara rätten till autonomi, integritet och värdighet: Etiska utmaningar i omvårdnaden av personer med demenssjukdom2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Drygt 50 miljoner personer världen över lider idag av demenssjukdom. En siffra som förväntas tredubblats vid år 2050. Demenssjukdomar beskrivs som kroniska och degenerativa och har påverkan på personens minne, beteende samt förmågan att utföra dagliga sysslor. Personer med demenssjukdom är i behov av kompetent omvårdnad baserad på respekt för personens autonomi, integritet och värdighet. I takt med ökningen krävs mer kunskap kring omvårdnad vid demenssjukdom, för att personer med diagnosen skall erhålla rätt och passande vård. Syftet med studien var att belysa etiska utmaningar i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. För att besvara syftet genomfördes en litteraturstudie med artikelsökningar i tre olika databaser. Det resulterade i fem kategorier; Bevara personens värdighet, Bristande kompetens, Bristande stöd, Bristande tid och resurser samt Bristande kommunikativ förmåga – den outtalade utmaningen. Det är av vikt att besitta kunskap kring de etiska utmaningar som uppstår i omvårdnaden av personer med demenssjukdom, då det kan öka förutsättningarna för en personcentrerad vård och därmed bevara personens autonomi, integritet och värdighet.

 • Fabian, Tania
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Fredriksson, Caroline
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Kvinnors beslutsfattande vid profylaktisk mastektomi: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Profylaktisk mastektomi är en behandling där brösten avlägsnas kirurgiskt i förebyggande syfte. Det finns olika indikationer till att profylaktisk mastektomi övervägs. Begreppet beslutsfattande kräver förståelse för att kunna beskriva kvinnors beslut vid profylaktisk kirurgi med anledning av att den individuella osäkerheten kring behandlingsval ska minska. Information och stöd är viktiga aspekter för en sjuksköterska att ge för att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer relaterade till beslutsfattandet hos kvinnor vid profylaktisk mastektomi. Metoden som användes var en allmän litteraturstudie med induktiv ansats där tio vetenskapliga artiklar med anknytning till aktuellt syfte valdes ut för att utforma ett resultat. Resultatet utmynnade i tre olika kategorier varav en med två underkategorier och en med tre underkategorier. Oro, föräldraskap, genmutation och upplevelse av information visade sig influera beslutsfattandet. Få skillnader i beslutsfattandet påvisades mellan kvinnor som var bärare och ickebärare av genmutation. Konklusion: Kvinnor som stod inför ett beslutsfattande vid profylaktisk mastektomi var alla egna individer och hade därmed olika preferenser i avseende behov av stöd, delaktighet i beslutsfattandet, mottagandet av information samt vad som influerat beslutet. Vårdprofessionella ska presentera adekvat, evidensbaserad samt enhällig information för att underlätta kvinnors beslutfattande. 

 • Andersson, Amanda
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Nilsson, Isabella
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Kompressionsbehandling vid venös insufficiens: Faktorer av betydelse för följsamhet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kompressionsbehandling är den basala behandlingen vid venös insufficiens och venösa bensår. Att leva med venösa bensår påverkar patienters välbefinnande och det dagliga livet. Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnad vid venös insufficiens och venösa bensår att på olika sätt främja sårläkning genom samarbete med patienten. Enligt studier är patienters följsamhet till kompressionsbehandling bristfällig, vilket kan leda till uppkomst eller recidiv av bensår och förlängd läkningstid. Syftet med studien var att belysa faktorer av betydelse för följsamhet vid kompressionsbehandling hos patienter med venös insufficiens. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med induktiv ansats. Resultatet utgjordes av fyra kvantitativa, fem kvalitativa och två vetenskapliga artiklar med mixad metod. I litteraturstudiens resultat framkom två huvudteman: inre faktorer och yttre faktorer med sammanlagt nio subteman. Resultatet visade att motivation, psykisk ohälsa, kunskap och förståelse, obehag, självbild, självständighet, utbildning, ekonomi och vårdrelation är faktorer med betydelse för följsamhet till kompressionsbehandling. Vidare behövs ytterligare forskning kring patienters erfarenheter för att få en ökad förståelse över patientens situation, som senare kan utformas till exempel riktlinjer eller PM, där det bland annat kan framgå vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta för att förebygga samt hantera patienters ovilja till behandling.

 • Jakobsson, Sanna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Johansson, Rebecka
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Anorexia nervosa: Familjers erfarenheter när en familjemedlem drabbas2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Anorexia nervosa är en ätstörning som kännetecknas av avsiktlig viktnedgång. Sjukdomen är främst förekommande hos tjejer i tonåren eller unga kvinnor. När en familjemedlem insjuknar i anorexia nervosa drabbas även föräldrar och syskon. Fokus hamnar på sjukdomen och familjer upplever känslor som maktlöshet, oro, skuld och skam. Syftet med studien var att belysa familjers erfarenheter av att leva med en familjemedlem som lider av anorexia nervosa. För att svara på syftet gjordes en litteraturstudie med tio vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades för att sedan delas in i sex stycken teman. Resultatet visar att många föräldrar känner maktlöshet när deras barn insjuknar i anorexia nervosa. Sjukdomen ger upphov till konflikter inom familjen som leder till förändrad familjesituation samtidigt som det sociala livet blir lidande. Både föräldrar och syskon kände oro över personen med anorexia nervosa och hur sjukdomen skulle utvecklas. Föräldrar bär även skuld och känner ansvar för att deras barn drabbats. Föräldrar och syskon erfar brist på information från sjukvården samt bristfälligt bemötande från sjukvårdspersonal. Många av de familjer som genomgick familjebaserad terapi upplevde behandlingen positiv. Det är av stor vikt att sjuksköterskan får kunskap om familjers erfarenheter för att kunna bemöta deras behov.

 • Disputas: 2020-01-31 09:00 R4318, Halmstad
  Blomqvist, Marjut
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Health among people with psychotic disorders and effects of an individualized lifestyle intervention to promote health2020Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The overall aim of the thesis was to increase knowledge of health among people with psychotic disorders such as schizophrenia and other long-term psychotic conditions. The aim was also to investigate health effects, in terms of clinical health outcomes and self-reported questionnaires, of atwo-year individualized lifestyle intervention implemented in psychiatric outpatient services involving cooperation with the municipal social psychiatry services. The motivation for the study was to generate new knowledge in order to be able to promote health in people with psychotic disorders and to improve the care and support provided for this target group. The thesis consists of four studies. A quantitative study (Study I), was conducted using a cross-sectional design to investigate the prevalence of overweight, obesity, risk of cardiovascular disease (CVD) and the relationships between self-rated salutogenic health, sense of coherence, CVD risk, and body mass index among people with psychoticdisorders (n=57). The study was conducted in four psychiatric outpatient services; questionnaires were completed by the participants and clinical health measurements were collected by the participant’s contact nurse at the psychiatric outpatient services. The participants showed a moderate/high risk of CVD, the mean for BMI was 31.9 (59.6% were obese) and 31.6% were overweight. The results did not reveal any relationships between the subjective and objective measuresof health indicating the need for both subjective and objective assessments of health in psychiatric care. In a qualitative study (Study II), data were collected with semi-structured interviews (n=16) andanalyzed with qualitative content analysis. The interviews resulted in an overall theme “Being regarded as a whole human being by self and others”, which showed the multidimensional nature of health and the issues that enable healthy living among people with severe mental illness. Three categories emerged: (i) everyday structure (ii), motivating life events and (iii) support from significant others. The results indicate that a person with severe mental illness needs to be encountered as a wholeperson if healthy living is to be enabled. In a quasi-experimental study (Study III), the potential effects of participation in the two-year lifestyle intervention (intervention group n=54 and control group (n=13) were investigated. The data were collected at baseline, after 12 months and after 24 months using the self-reported questionnaire the Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS), the Hopkins Symptom Checklist (HSCL-25) and the National Public Health Survey. Measures of clinical healthoutcomes were conducted by the participant’s contact nurse at the psychiatric outpatient services. Multilevel modeling was used to test differences in changes over time. Significant changes were foundin physical activity, HbA1c and waist circumference after participation in individualized lifestyle intervention. The relationship between changes in physical activity, levels of salutogenic health and glycated hemoglobin (Hb1Ac) were investigated (n=54) in Study IV. The data were collected atbaseline, after 12 months and after 24 months using the self-reported questionnaires Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS) and National Public Health Survey. Within-person changes in physical activity between baseline and at the end of the twenty-four-month intervention were calculated. Selfreported increased physical activity was positively associated with self-rated salutogenic health and negatively associated with level of HbA1c after participation in the intervention. The thesis shows that a well-founded assessment of general health needs must consider both the individual's subjective experiences and objective measurements in order to form a solid foundation for dialogue and shareddecision-making about essential care services. The results also show that it is possible to stimulate healthy behavioral changes with a two-year individualized lifestyle intervention and bring both subjectively and objectively measured health benefits for people with psychotic disorders. The importance of nurses in psychiatric care applying a holistic approach and integrating lifestyle interventions into daily person-centered psychiatric care in collaboration with other healthcare providers to facilitate changes towards a healthy lifestyle in persons with psychotic illness is emphasized in the thesis.

 • Larsson, Hanna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Pihl, Jacob
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Robot Exercise Trainer: Intended for Treating Dementia2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Worldwide, about 35.7 million people were estimated to be affected by dementia in 2010. One way to treat dementia is by exercising, but human trainers are few and expensive. Robots can be mass produced and work at anytime of the day. This report describes research done for developing a robot exercise coach intended for treating dementia.

  Three main problems for people with dementia were identified: memory, attention and motivation. By using computer vision the robot can help count repetitions, grade exercise correctness and make sure that the user is still paying attention. The Kinect was used for skeleton tracking to count repetitions and provide video.

  For motivation, motivational models and flow theory were used to design the users interaction with the robot and make it more enjoyable and engaging. Feedback was believed to be an important part of this interaction. To provide extra feedback skeleton tracking was turned into the robot mimicking the user. To test which combination of feedback and interaction was most enjoyable, a user study was done.

  The user study consisted of 11 subjects, each interacting with three different systems, each system with varying levels of feedback. After interacting, the subject filled out a survey and had an interview.

  The results from the user study showed evidence that repetition counting and exercise correctness feedback but no mimicking is the most enjoyable. With a statistically significant difference in regards to repetition counting at the 0.05 level. Younger people found the mimicking enjoyable but still preferred the system without it, and older people found it confusing.

  In future systems like this, repetition counting and exercise correctness feedback should be seen as important parts of the interaction.

 • Forsberg, Sara
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Frilund, Sofie
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Upplevelser av livsstilsförändringar efter genomgången hjärtinfarkt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Myocardial infarction affects the individual's life situation and often requires adjustments in several areas. In order to prevent new infarctions, much focus is needed on lifestyle changes. The nurse's role in caring for individuals with myocardial infarction is to teach and discuss non-pharmacological treatment and to motivate and support lifestyle changes. By highlighting how individuals experience lifestyle changes, the nurse can promote understanding of the changes the individual is facing and undergoing. The aim of this study was to describe individuals experiences of lifestyle changes following a myocardial infarction. A literature study was conducted with an inductive approach. The result was based on ten scientific articles where two themes emerged: factors that limit lifestyle changes and factors that facilitate lifestyle changes. In summary, knowledge of the factors that facilitate and limit the performance of lifestyle changes generates a greater chance for the nurse to provide the individual with individually designed information, guidance and teaching.

 • Erup, Louise
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Lettius, Alice
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Mollberg, Elisabeth
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Sjuksköterskans bemötande till patienter med hepatit B och hepatit C: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hepatit B och hepatit C räknas i dag som de största infektionssjukdomarna i världen med dödlig utgång. Sjukdomarna rapporteras som en världsomfattande börda och mellan år 2018 och 2019 uppgavs 1,9 miljoner människor avlidit. I omvårdnadsarbetet ska sjuksköterskan värna om patienten och arbeta personcentrerat, visa respekt och inte kränka patienten. Patienter med hepatit B och C har uttryckt sig känna av stigmatisering och förutfattade meningar om hur de smittats, de kände även av att bemötandet i omvårdnaden kunde påverkas negativt. Syftet med litteraturstudien var att utforska sjuksköterskors bemötande till patienter med hepatit B och C. Metoden utgick från en allmän litteraturstudie där 13 vetenskapliga artiklar presenterade resultat på hur sjuksköterskor bemöter patienter med blodsmitta. Resultatet visade att sjuksköterskor bemöter patienter med hepatit B och C olika med både positiva och negativa attityder. Det fanns signifikanta samband mellan låg kunskap och ett sämre bemötande. Det berodde bland annat på rädsla och förutfattade meningar som speglades i omvårdnadsarbetet. Det fanns även signifikanta samband mellan korrekt tillämpning i basala hygienrutiner och ett tryggt omvårdnadsarbete för sjuksköterskan. Konklusion: Bemötandet till patienter med hepatit B och C var övergripande positivt men det förekom sjuksköterskor med ett stigmatiserande synsätt och motvillighet till att bemöta dessa patienter.

 • Hermansson, Rickard
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Hodzic, Azur
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  En tickande bomb: Patienters upplevelse av aortaaneurysm2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Aortaaneurysm är en asymtomatisk sjukdom som främst drabbar rökande män. Sjukdomsförloppet utgörs av en långsam vidgning av aneurysmen som kan resultera i en ruptur med hög dödlighet. I Sverige kallas alla män över 65 år till screening för aortaaneurysm, i ett försök att reducera dödligheten i sjukdomen. Sjukdomen kan behandlas via konservativ behandling eller operation. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelse av aortaaneurysm. Metod: En litteraturstudie med induktiv innehållsanalys användes för att analysera tio artiklar från databaserna CINAHL, PubMed och Scopus. Resultat: Efter analys av artiklarna framkom fyra teman i resultatet: Upplevelser av diagnostisering, Upplevelser av konservativ behandling, Upplevelser av det pre-operativa stadiet och Upplevelser av det postoperativa stadiet. Att diagnostiseras med aortaaneurysm reducerade patienters välbefinnande. Patienter fick inte tillräckligt med information om sjukdomen. Att infinna sig vid screening, uppföljning och operation upplevdes inte som frivilligt. Konklusion: Det är av vikt att vårdprofessionella utövar god omvårdnad genom patientinformation och upprättar en god relation med patienten. Mer forskning krävs för att kunna väga för och nackdelarna med ett nationellt screeningprogram.

 • Petersson, Evelina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Lind, Sofia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  När döden knackar på: Erfarenheter av att vara närstående till en person som är döende i cancer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Drygt var tredje person i Sverige kommer någon gång vara med om ett cancerbesked. Att få diagnosen cancer kan göra livet annorlunda. Alla som drabbas av cancer dör inte, men många blir aktuella för palliativ vård och går över till ett lindrande skede istället för botande. Sjuksköterskan ansvarar inte bara för patientens välmående utan även de närståendes där vikten läggs på att bedriva en familjefokuserad omvårdnad där inkludering av närstående är viktigt. Syftet med litteraturstudien var att lyfta de närståendes erfarenheter av att leva med en person som är döende i cancer. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med induktiv ansats där tio resultatartiklar valdes ut. Fyra huvudteman och nio underteman formades efter resultatbearbetning där huvudtemana blev: Stå bredvid, Pausa sitt eget liv, Vara med och Tacksamhet. Slutsatsen i litteraturstudien var att närstående till en person som var döende i cancer, kände en oro för att den döende personen skulle avlida ensam eller med obehandlade smärtor. Närstående var i behov av bra stöd och vägledning från sjuksköterskan. Genom att ta del av de närståendes upplevelser kan sjuksköterskan få en ökad förståelse, vilket underlättar för de närstående att ta emot stöd.

 • Louise, Bengtsson
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Pamela, Johansson
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Avstigmatisering och en förtroendefull relation – en förutsättning för personcentrerad vård: Vårdpersonalens erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En ökad utbredning av psykisk ohälsa ses världen över och är ett stort folkhälsoproblem både i Sverige och globalt. Fysiska besvär som inte blivit tagna på allvar av den somatiska vården, självstigma, samt vårdpersonalens okunskap är faktorer som gör att många patienter med psykisk ohälsa drar sig för att söka vård. En del i sjuksköterskans ansvarsområde är att främja hälsa, för att främja hälsa hos patienter med psykisk ohälsa krävs bland annat fördjupad kunskap om psykisk ohälsa. Syftet var att belysa vårdpersonalens erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa i den somatiska vården. En litteraturstudie genomfördes med litteratursökningar i tre databaser och åtta artiklar inkluderades. Materialet bearbetades med stöd från innehållsanalys. I resultatet framkom tre kategorier: Vårdpersonalens erfarenheter av patienter med psykisk ohälsa; Vårdpersonalens erfarenheter av bristande kunskap om psykisk ohälsa; Vårdpersonalens erfarenheter av organisationsstrukturer. Resultatet visade att vårdpersonalen hade bristande kunskap om psykisk ohälsa. En oförberedd organisation, kännetecknad av tidsbrist hos vårdpersonalen framkom även. Tidsbristen ledde till att det inte fanns möjlighet att etablera en förtroendefull relation. Majoriteten av vårdpersonalen hade en välvilja gentemot patienter med psykisk ohälsa. Vårdpersonalen upplevde att ingen tog ansvar för patienterna med psykisk ohälsa och att de ständigt föll mellan stolarna.

 • Aronsson, Jenny
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Huisman, Josefin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Forensisk omvårdnad: Sjuksköterskans upplevelser av att vårda brottsoffer och gärningsmän2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forensisk omvårdnad kan beskrivas som länken mellan sjukvård och rättssystem. Sjuksköterskans uppgift inom den forensiska omvårdnaden innebär att hålla ett opartiskt förhållningssätt som främjar patientens rättigheter och en eventuell påföljande rättsprocess. I mötet mellan patient och sjuksköterska ger kunskap om forensisk omvårdnad en möjlighet till samhörighet som skapar god omvårdnad och minskat lidande. Syfte: Syftet var att skildra sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta med forensisk omvårdnad inom sjukvården. Metod: Metoden var en allmän litteraturstudie som innefattade tio artiklar. Databearbetning genomfördes med kodning och tematisering och sammanställdes senare till ett resultat med teman och subteman. Resultat: Resultatet delades in i tre huvudteman som var Sjuksköterskans emotionella börda, Forensisk Omvårdnad – utmanande och krävande och Kunskap som brist och tillgång. Därefter tillkom tre subteman Sjuksköterskans hantering av den emotionella bördan, Omvårdnad av familj och Omvårdnad av gärningsmän. Sjuksköterskan upplevde en stor emotionell påverkan av att arbeta med våldsutsatta patienter och belyste behovet av utökad kunskap för att kunna vårda patienter inom forensisk omvårdnad optimalt. Slutsats: Studien tydliggjorde hur den emotionella bördan till följd av forensisk omvårdnad påverkade sjuksköterskan och därmed vårdkvaliteten negativt. Sjuksköterskans upplevelser visade på ett stort behov av kunskap inom området för att samhörigheten mellan sjuksköterska och patient ska kunna växa fram och bidra till att lindra patientens lidande.

 • Sandin, Daniel
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Farah, Ahmed
  Högskolan i Halmstad.
  3D-Detaljplaner: En kartläggning kring 3D-detaljplaner utifrån ett företags-, kommuns- samt civilt perspektiv.2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Behovet av att skapa en digital detaljplan anses bland aktörer som ett måste i framtiden. Detaljplanen bör utvecklas för att kunna visualisera och förklara detaljplanens bestämmelser på ett tydligare sätt än vad det görs idag. Tidigare studier belyser att BIM och GIS kan tillämpas i detaljplanen, detta gör då att detaljplanen kan tillhandahålla nya funktioner och förbättra visualiseringen som idag ses som ett stort behov. Genom att förstå vad som gör detaljplanen svårtolkad och svår att visualisera skapar det ett underlag att ta fram en digital detaljplan som besvarar framlagda problem. Detta kan då skapa möjligheter till flera förbättringar, så som detaljplaneprocessen, bygglovshanteringar samt att kommunikation mellan aktörer förbättras.

  Syftet i den här studien är att kartlägga vad berörda aktörer har för problem med dagens detaljplan. Även hur en 3D-detaljplan ska tillämpas, samt vad den kan innehålla för ytterligare information eller nya funktioner.

  Studien genomförs med en kvalitativ metod. Genom litterära studier undersöks vad för möjligheter en 3D-detaljplan kan erbjuda. Vidare utförs semistrukturerade intervjuer med aktörer som är direkt berörda av detaljplanen, så som företag, kommun, arkitekter samt medborgare för att undersöka vad de ser för möjligheter med en 3D-detaljplan och vad de ser för problem med dagens detaljplan. Analysen och diskussionen resulterar i vilka möjligheter en 3D-detaljplan har vid ett utförande och vad som krävs för att det skall bli en verklighet.

  En övergripande slutsats är att en 3D-detaljplan idag ses som svår att utföra, under studien kom det fram flertalet bidragande faktorer. De viktigaste faktorer som krävs att undersöka är att se till att en gemensam standard mellan företag, kommun och arkitekter över hela landet måste sättas. Utan detta fastställt kommer det skapa en rad problem mellan aktörer att ta emot och skicka olika slags information som kan leda till att viktig information missas. Författarna kom även fram till att detaljplanen inte ska visualiseras utan att ett nytt visualiserings-system ska skapas för att stötta detaljplanen med att visualisera och lättare tolka den.

 • MUKUNDAN KUMAR, ABHIJITH
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  THOMAS, SAM
  Högskolan i Halmstad.
  PRODUCT DEVELOPMENT OF WORK CHAIRS AND OFFICE CHAIR2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Work chair is considered as an important element for the users to improve comfort in work environment. An ergonomic chair design and engineering is therefore considered very important for its usability and comfort view of point for the users. The aim of the thesis is to improve the mobility and ergonomics of the existing chair in all aspects. Ergonomically designed chairs are important for long time seated workers to increase their productivity and also to reduce low back injuries which arise due to the poor design chairs in ergonomic aspects. In addition, ergonomically designed chairs help to increase the seating comfortability of the chair users. QFD and waterfall model was followed for the work execution. In this paper, we discuss a design of an ergonomically efficient chair with simple adjustments which gives more comfortability. This will give us a better likelihood to stay in a neutral position. The Ergonomics of the chair is improved in various steps. This thesis focuses on many ideas in which some of them are implemented and evaluated.

 • Persson, Nellie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Johansson, Mathilda
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Smärtbedömning av personer med demenssjukdom: Ett detektivarbete2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett ansvarsområde för sjuksköterskor är att identifiera smärta och smärtlindra för att minska lidande. Sjuksköterskor har en viktig roll i att bemöta personer med demenssjukdom och deras behov. Detta görs genom lyhördhet, öppenhet och genom att försöka förstå även det som inte sägs. Personer med demenssjukdom upplever smärta på samma sätt som innan sjukdomens debut. Däremot har de svårt att verbalt beskriva och förmedla sig samt att lokalisera smärtan vilket innebär en större risk att bli underbehandlade. Därför har sjuksköterskor ett stort ansvar att vara extra uppmärksam på känsloyttringar runt personer med demenssjukdom. Syftet med litteraturstudien var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att smärtbedöma personer med demenssjukdom. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Tio resultatartiklar valdes ut då de svarade till studiens syfte. Efter gemensam granskning skapades kategorin Samverkan i team med subkategorierna Hierarkiska glapp och Tillit och gemenskap. Den andra kategorin var Detektivarbete med subkategorierna Tolka patientens ledtrådar och Tidskrävande. Mest centralt i resultatet var att smärtbedömning av personer med demenssjukdom behövde baseras på personens icke verbala ledtrådar samt att det var ett tidskrävande moment för vårdpersonalen.

 • Andersson, Angela
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Vasileva, Stefani
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Stressen som aldrig tar slut: Akutmottagningens stressfaktorer och dess konsekvenser för sjuksköterskors hälsa och patienternas omvårdnad2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar utsätts för höga nivåer av arbetsrelaterad stress. Stress kan orsaka negativa konsekvenser i form av fysiska och psykiska besvär. Syftet var att kartlägga faktorer som orsakade arbetsrelaterad stress för sjuksköterskor på akutmottagningar samt stressens konsekvenser för sjuksköterskors hälsa och patienters omvårdnad. Studien var en allmän litteraturstudie. Datainsamlingen utfördes via databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO där 10 vetenskapliga artiklar valdes ut då dess innehåll besvarade studiens syfte. Resultatartiklarna analyserades genom ett induktivt förhållningssätt. I studiens resultat framkom att faktorer som orsakade arbetsrelaterad stress för sjuksköterskor på akutmottagningar kunde bero på organisatoriska och patientrelaterade faktorer. Konsekvenserna av stressen var i form av psykiska, fysiska och omvårdnadsmässiga. Studien resultat bekräftar vikten av att upptäcka symtom av stress i ett tidigt skede då långvarig stress kan leda till större konsekvenser för hälsan. Det är betydelsefullt med regelbunden handledning och uppföljning av sjuksköterskors välmående på arbetsplatsen och utbildning kring stresshantering för att motverka detta.

 • Brask, Julia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Andersson, Evelina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Glöm inte bort att vi är två: Föräldrars erfarenheter av vården i samband med missfall2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien var att belysa föräldrars erfarenheter av vården i samband med missfall. Missfall är en komplikation vid graviditet och förekommer i ungefär hälften av alla graviditeter. Vanligen söker föräldrar vård när kvinnan under sin graviditet får symtom på missfall. Vid missfall är känslor likt sorg, hjälplöshet, rädsla, ångest och att situationen är bortom kontroll vanligt förekommande, där föräldrarna kan ha svårt att släppa den förhoppning de byggt upp om framtiden. Det är viktigt att föräldrar vid och efter missfall får vård och stöd. Studien är en allmän litteraturstudie med induktiv ansats där vetenskapliga artiklar med kvalitativ design har analyserats. I resultatet framkom följande tre huvudkategorier: (1) Erfarenheter av sjukvårdsmiljön och vårdpersonalens bemötande, (2) Erfarenheter av information från vården samt (3) Erfarenheter av stöd från vården. Litteraturstudiens resultat visar att båda föräldrarna är i behov av vård vid missfall. Missfall innebär en stor emotionell och psykisk påverkan där båda föräldrarna upplever behov av bekräftelse, empati och förståelse från sjuksköterskan. Föräldrarna erfor en önskan om ytterligare information samt stöd i olika former. För att tillgodose föräldrarnas behov i samband med missfall ska sjuksköterskan informera, möta föräldrarnas tankar och funderingar, erbjuda och ge stöd samt uppföljningsvård efter missfall.

 • Lind, Heidi
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Sysenko, Elena
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  - Det här är en KVADRAT, ingen FYRKANT!: En variationsteoretisk studie om matematikundervisning i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna learning study-inspirerade studie är att undersöka vilken effekt variationen av innehållet i vår egen undervisning har på förskolebarns matematiska lärande. Studien genomfördes med två olika barngrupper i en cyklisk process som omfattade två undervisningstillfällen som började med ett förkunskapstest och avslutades med ett eftertest. I studien användes lek som verktyg för att synliggöra de kritiska aspekterna i undervisningen som var avgörande för förskolebarns förståelse för det matematiska lärandeobjektet - geometriska former. Resultatet kan ses som ett ämnesdidaktiskt bidrag till matematikundervisningen i förskolan för att barn ska kunna använda de rätta begreppen vid benämning av olika geometriska former, att kunna urskilja plana och tredimensionella figurer, förstå att geometriska former och figurer tillhör geometri som är en del av matematik samt betydelsen av att ge stöd och utmaning i processen. I studien används variationsteorin som metod och redskap i planering, undervisning och utvärdering som gör att vi utvecklar både vårt undervisningsinnehåll och barns förståelse för lärandeobjektet med vetenskaplig fokus på lärande. Metod och resultat diskuteras i relation till tidigare forskning och vid analysen används variationsteoretiska begrepp.

 • Bella, Donander
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Madeleine, Andersson
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Den obehagliga undersökningen: Kvinnors erfarenheter av gynekologiska undersökningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den gynekologiska undersökningen praktiseras vanligtvis i syfte för att bedöma och främja kvinnans reproduktiva hälsa. Den gynekologiska undersökningen omfattas av tre moment. Inledningsvis sker en undersökning av fortplantningsorganets yttre delar, därefter sker en undersökning av de inre delarna samt över buken. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors erfarenheter av att genomgå en gynekologisk undersökning. Metod: För att besvara syftet, genomfördes en allmän litteraturstudie med stöd av en enkel form av innehållsanalys. Litteraturstudien efterföljdes genom en strukturerad informationssökning i tre omvårdnadsfokuserade databaser. Efter genomförd informationssökning, genomfördes granskning samt analys av valda kvalitativa och kvantitativa artiklar samt sammanställning av resultat.Resultat: Resultatet fördelades utifrån följande huvudkategorier: (1) Erfarenheter av obehag i samband med den gynekologiska undersökningen och (2) Erfarenheter av befrämjande faktorer relaterat till upplevelsen av den gynekologiska undersökningen. Konklusion: Det framkom att många kvinnor upplevde den gynekologiska undersökningen som obehaglig, där känslor som ångest, oro, rädsla, utlämnande, maktlöshet och misstro belyste en del av obehaget. Förekomst av adekvat information, ett gott bemötande samt god kommunikation var några faktorer som framkom som befrämjande till upplevelsen. För flera kvinnor ansågs det vara betydande att en sjuksköterska närvarade i samband med den gynekologiska undersökningen. 

 • Ingemarsson, Andreas
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Kostnadsnyttoanalys av ortoser för nedre extremiteten baserad på självupplevd hälsa enligt EQ-5D-3L2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund: Ortopedtekniska hjälpmedel har som övergripande syfte att göra det möjligt för människor att i sin vardag och livsstil vara rörliga, aktiva och delaktiga trots en fysisk funktionsnedsättning. För finansiering av ortopedtekniska hjälpmedel i Sverige ansvarar uteslutande det offentliga i form av landsting och regioner, vilka har en begränsad summa pengar att hushålla med. Det ligger därför i samhällets intresse att dessa pengar satsas på insatser som är av god kvalitet och främjar medborgarnas hälsa. Hälsoekonomiska utvärderingar som jämför kostnader och effekter av olika alternativ utgör en del av beslutsunderlaget för sådana prioriteringar. Det saknas emellertid användbara utvärderingar av ortoser och proteser, både vad gäller effekt och kostnadseffektivitet.

  Syfte: Syftet med studien var att analysera ortoser för nedre extremiteten ur ett hälsoekonomiskt perspektiv baserat på sjukvårdens direkta kostnader och förändring i patienters självupplevda hälsa.

  Metod: Totalt 17 patienter, vid fyra ortopedtekniska mottagningar, som ordinerats ortoser för nedre extremiteten, genomförde EQ-5D-3L-enkäten före och sex veckor efter utprovningstillfället. Hälsoprofiler från enkäterna överfördes via nationella tariffer till hälsoindex som representerar hälsokomponenten i QALY. Nyttan bedömdes genom att jämföra hälsoindex före och sex veckor efter utprovningstillfället. Kostnadsanalysanalys utfördes sedan genom att dividera landstingets/regionens direkta kostnad för ortoserna med skillnaden i hälsoindex.

  Resultat: Studien visar att ortoser för nedre extremiteten inte medför någon förändring i patienters självupplevda hälsa och därför inte kan anses vara kostnadseffektivt. För att kunna utvärdera metoden och göra dra några statistiska slutsatser behöver fler enkäter samlas in.

  Implikation: På lång sikt kan resultat från en kostnadsnyttoanalys, genom att visa patientnyttan med ortopedtekniska hjälpmedel, bidra till en högre kvalitet på den ortopedtekniska verksamheten och även fungera som beslutsstöd vid val av lämpligt hjälpmedel.

   

 • Hagstrand, Lina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Från deltagande till delaktighet inom övervikt- och fetmaprevention riktad till barn: -En scopingstudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förekomsten av övervikt och fetma hos barn ökar i världen trots insatser. Studier visar att förebyggande interventioner för barn och unga har blygsam effekt. Deltagarbaserad forskning har visat sig vara ett sätt att hitta hållbara lösningar inom hälsointerventioner. Övergripande kunskap saknas dock om hur deltagandet för barn och vuxna kan tillämpas inom deltagarbaserade övervikt- och fetmainterventioner riktade till barn. Syftet med denna studie var att kartlägga deltagandet inom deltagarbaserad övervikt- och fetmaprevention riktad till barn. Hur tillämpas deltagande inom deltagarbaserad övervikt- och fetmaprevention? I vilken utsträckning deltar barnen? 

   

  En litteraturbaserad design användes enligt Arksey och O’Malley’s ramverk för scoping review, som innebär fem steg; identifiera forskningsfrågan, identifiera relevanta studier, val av studier, kartläggning av data samt samla in, summera och rapportera resultat. Studier till resultatet samlades in från databaserna Medline, Academic Search Elite, Cinahl och Scopus samt via manuella sökningar.  Inklusionkriterier var peer-reviewed, empiriska studier med fokus på interventioner mot förebyggande av övervikt/fetma för barn och unga (0–18 år) samt med en deltagande ansats med föräldrar, barn eller samhälle. Studier på annat språk än engelska eller svenska, som inte fokuserade på förebyggande interventioner mot övervikt/fetma för barn och som inte tydligt definierat studien som deltagarbaserad exkluderades. Sökningen resulterade initialt i 995 artiklar. Urvalsprocessen med vidare granskning resulterade slutligen i 34 studier som inkluderades i denna studie. Graden av delaktighet analyserades vidare med Shier’s Modell, som innebär 5 steg; 1. barn blir lyssnade på, 2. barn stöds i att uttrycka sina åsikter, 3. barns åsikter beaktas, 4. barn är involverade i beslutsprocessen, 5. barn delar makt och ansvar för att ta beslut”. 

   

  Resultatet visade att de flesta interventioner skedde i skolan. Både föräldrar, barn, lärare och samhället involverades i olika grad och inom olika metoder. Flera studier rapporterade dock deltagandet bristfälligt. I 12 studier exkluderades barn som deltagare. När barn deltog var det ofta äldre barn i tonåren. Vid analys av barns deltagande med Shier’s Modell var flest studier inom steg 4 (deltagande i beslut, n= 7) och steg 3(konsultation, n=7) följt av steg 5 (delat ansvar och makt, n=6).

  Framtida forskning bör fokusera på att mer utförligt beskriva den deltagande processen, involvera yngre barn samt undersöka hur barn upplever sitt deltagande, för att skapa ett meningsfullt deltagande. Prevention för övervikt och fetma kräver innovativa lösningar och fokus inom framtida studier bör vara på att öppna upp för deltagande genom en deltagande utgångspunkt, att skapa möjligheter genom tillräckliga resurser och passande metoder samt att inkludera deltagandet som en inbyggd policy genom arbetsprocessen.

 • Nilsson, Hedvig
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Trlin, Nikolina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Symtomen som begränsar livet: Kvinnors upplevelser och erfarenheter av att leva med polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS)2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a chronic condition that affects 6-18 % of all fertile women, PCOS manifests itself through various clinical symptoms, such as hirsutism and obesity. It is also a contributing factor to irregular menstrual cycles, which has an impact on life and future pregnancies. The aim of the literature study was to describe the experiences of women living with PCOS. A systematic literature review was conducted, which resulted in the selection of ten scientific articles. The result of the study is based on three categories: The women’s self-image, the women’s physical and mental well-being and the women’s experience of support. The results of the literature study describe the way the women perceived themselves based on clinical symptoms such as hirsutism and obesity. The experience of the symptoms, the reduced fertility and the constant comparisons made with other women were based on society’s norms. This later on had an emotional impact on women´s physical and mental well-being. In conclusion the women found support through support groups, family members and information online. However, the women perceived a lack of support from healthcare professionals. If healthcare professionals can gain a greater understanding of how women with PCOS experience their symptoms, they can in this way contribute to more person-centred care.

 • Grabovci, Mergime
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Sjuksköterskans upplevelse av akut omvårdnad av patienter med trauma2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att vårda patienter i akuta skeden innebär ofta en kaotisk situation som är känslomässigt påfrestande för både sjuksköterskan och patienten. Eftersom man som sjuksköterska inom akutsjukvården utsätts för många känslomässiga reaktioner samtidigt som allt fokus ska läggas på patienten är risken stor att arbetssituationen blir orimlig. Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelser av akut omvårdnad av patienter med trauma ur ett sjuksköterskeperspektiv. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt med induktiv ansats. Resultatet baserades på tio vetenskapliga artiklar som visade att sjuksköterskor upplevde akut omvårdnad av patienter med trauma som ett svårt och stressigt arbete som oftast ledde till olika stressymtom som exempelvis utbrändhet, personlig stress, posttraumatisk stressyndrom och sekundär traumatisk stress. Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde det känslomässigt svårast att behandla unga trauma patienter samt släktingar eller kollegors släktingar. Yngre oerfarna sjuksköterskor reagerade oftast starkare på trauma situationerna än vad erfarna sjuksköterskor gjorde. 

 • Aburdeini, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Prelovac, Ruza
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Sjuksköterskans upplevelse av att kommunicera med anhöriga som inte talar samma språk: Språkbarriärer i vården2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Världsomfattande integrering ökar och detta medför en språkbarriär som skapar kommunikationsproblem inom vården. Det är en utmaning att integrera invandrargrupper till befintliga hälso- och sjukvårdstjänster och språkbarriärer är den största utmaningen för att tillgodose vårdbehovet av invandrarbefolkningen. Bristande kommunikation är ett hinder för en god vårdrelation. Dessutom anses kommunikation som en utmaning när två olika språk är inblandade, särskilt när tolkar inte finns. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse av kommunikation med anhöriga som inte talar samma språk. Metod: En allmän litteraturstudie med induktiv ansats. Resultat: Studien är etablerad på nio vetenskapliga artiklar som resulterade i två kategorier: Språkbarriärer påverkar vården och Språkbarriärer kräver resurser. Sjuksköterskans upplevelse av språkbarriärer var negativa och användning av tolkar inom vården ansågs ha sina goda och dåliga funktioner. Trots det var sjuksköterskan i behov av ytterligare resurser. Slutsats: I litteraturstudiens resultat framkom det tydligt om sjuksköterskors negativa upplevelser av språkbarriärer. Detta sågs även som ett hinder då kommunikationen inte kunde genomföras på ett effektivt sätt med anhöriga som inte talade samma språk. Istället fick sjuksköterskor använda sig utav förenklat språk, icke-verbal kommunikation samt familjemedlemmars hjälp till att tolka som ersättning för auktoriserade tolkar. I resultatet framkom även att användning av tolkar inom vården både underlättade och försvårade kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare som inte talade samma språk. Det är viktigt att sjuksköterskan anpassar kommunikation till anhörigas förutsättningar. Mer forskning krävs om hur sjuksköterskor kan stödja anhöriga som inte talar samma språk.