hh.sePublications
1 - 22 of 22
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Mustafa, Fatlume
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lundin, Frida
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Förskolechefers resonemang kring modersmålsstöd i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har undersökt vad föräldrar och förskollärare anser om barns modersmål i förskolan, däremot visar studier att det behövs forskning om förskolechefers betydelse för barns lärande och utveckling. Därför vill vi med detta examensarbete undersöka och synliggöra vad förskolechefer framhåller som särskilt viktigt gällande arbetet med modersmål i förskolan. Examensarbetet har utgått från semistrukturerade intervjuer med fyra förskolechefer i södra Sverige. Vi har utgått från en socialkonstruktionistiskt teori där vi har valt inriktningen diskurspsykologi, som är relevant utifrån vårt syfte då vi är intresserade av hur förskolechefer använder sig av språket när de resonerar kring barns modersmål. Resultatet visar att samtliga förskolechefer har en positiv inställning till arbetet med barns modersmål men att majoriteten av förskolecheferna talar om olika utmaningar med arbetet av modersmål i förskolan. Dessutom framkommer det i resultatet att tre av fyra förskolechefer anser att förskollärare behöver kompetensutveckling inom arbetet med barns olika modersmål. Slutsatsen av detta examensarbete är att förskolechefer bekräftar vikten av barns modersmål men att det inte prioriteras av alla på grund av olika anledningar.

 • Krona, Markus
  et al.
  Halmstad University.
  Öberg, Hampus
  Halmstad University.
  GoBoard: Ett underhållande sätt att transportera sig runt golfbanan.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
 • Appelqvist, Heléne
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Johansson, Camilla
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Social men...: - En kvalitativ studie om hur förskolepersonal resonerar kring barn som inte leker med andra barn.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur förskolepersonal definierar lek på förskolan samt hur de talar om barn som inte leker med andra barn. Forskningsläget på ämnet barn som inte leker med andra barn är tvetydig och det finns en diskrepans utifrån vilka konsekvenser det får för barns utveckling av den sociala kompetensen. Då den mesta forskningen utgår ifrån kvantitativa undersökningar kunde vi se en avsaknad av hur förskolepersonal talar om de barn som inte leker med andra barn. Därför valde vi för att besvara forskningsfrågan; Vilka tolkningsrepertoarer i förskolepersonals resonemang framträder kring barn som inte leker med andra barn att utgå ifrån en kvalitativ fokusgruppsintervju metod. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten är socialkonstruktionism där diskursanalys och diskurspsykologi använts som analysmetod. För att producera data till studien har två fokusgruppsintervjuer med totalt sju deltagare genomförts. Resultatet visar att de tolkningsrepertoarer som framträder är de vuxnas överordnade ställning kring leken, exkludering av det enskilda barnet med hänsyn till kollektivet, det normbrytande barnet och att alla barn vill leka. Studiens slutsats är att barn som inte leker med andra barn ses som en utmaning för förskolepersonalen där de barn som inte leker med andra barn konstrueras som ”speciella”, ”brötiga” och som saknar de sociala koderna samt en oförmåga att tyda leksignaler från andra barn.   

 • Hansson, Agneta
  et al.
  Fürst Hörte, Gunilla
  Börjesson, Emma
  Almgren Mason, Suzanne
  Innovativt med genusperspektiv: Rapport från ett projekt i teknisk högskolemiljö2013Report (Other academic)
 • Severinsson, Sofia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Severinsson, Simon
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Vila i förskolan: En etnologisk studie om normer, värderingar och barnens inflytande.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vilan i förskolan är en del av omsorgen och har av tradition en självklar plats i verksamheten. Det finns endast begränsad forskning om området vilket gör att vilan i förskolan behöver uppmärksammas då den ska grundas i forskning och beprövad erfarenhet. Syftet med den här studien var att bidra med kunskap genom att kritiskt undersöka hur normer och värderingar, som omfattar vilan i förskolan, visar sig och reproduceras genom hur pedagoger och barn pratar och agerar.

  Frågeställningarna är:

  - Vilka normer och värderingar ligger till grund för vilan i förskolan?

  - Har barnen inflytande över vilan? Hur visar det sig?

  Vår studie utgick från ett etnologiskt perspektiv med centrala begrepp som kultur, symboler och nyckelsymboler. Kulturen är central, dock inte hela förskolans kultur utan de normer och värderingar som omfattar vilan. Vi har även tagit avstamp i kritisk mikro-etnografi och barnperspektivet som komplement till etnologin.

  Vårt empiriska material skapades genom en fallstudie med observation och intervju som metod. Under fallstudien använde vi oss av preliminära fältanteckningar samt fotografering av miljön som dokumentationsverktyg. Kritisk mikro-etnografis analys var vårt analysverktyg under analys och transkribering.

  Resultatet i studien synliggjorde de normer och värderingar som omfattar vilan, samt barnens inflytande över densamma, med hjälp av symboler och verbalt och ickeverbalt språk.

 • Hillberg, Erik
  Halmstad University, School of Information Technology.
  BlackBox: Integration mellan Solceller och Vindkraftverk2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In society today the production of energy has aimed its focus towards the resources that are renewable as a result of their ability to avoid negative effects of the environment. In the future it is desired to have replaced the current market entirely with these options which generates a demand to optimize these resources and their capabilities to produce energy. The current situation of production require separate systems to generate energy from a solar system and windmills which is a clear economic disadvantage.  Therefore it is highly desired to establish a solution to combine these two systems into one where they can generate energy collectively, this would result in the possibility to avoid unnecessary costs when these are desiderated to combine. Through development and executed testing’s a prototype has been created to counter this demand which will be presented in this thesis along with the positive effects this will have on the market of energy production concerning the environment as well as financially. The prototype has been created with the possibility to integrate a windmill into a solar system. Tests have been conducted in order to ensure that the project goals have been achieved. Through the execution of this project it has been determined that integration between a solar system and a windmill is feasible without major expenses.

 • Bengtsson, Martin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Digital kompetens i Lgr 11: En kritisk diskursanalys2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inför höstterminen 2017 gav Skolverket ut en reviderad version av läroplanen Lgr 11. Syftet med att revidera läroplanen var att Regeringen bestämt att svenska elevers digitala kompetens skulle stärkas. Utgångspunkten för den reviderade läroplanen var digitaliseringskommissionens arbete och deras rekommendation till Skolverket att föra in begreppet digital kompetens som en basfärdighet. Den här uppsatsen utgår från kunskapssyner, skolpolitiska diskurser och olika sätt att definiera digital kompetens för att visa på de problem som finns i digitaliseringskommissionens definition av digital kompetens och hur den grundar sig i en syn på kunskap som en samling av arbetsgivare eftertraktade kompetenser. Samtidigt visar jag på problem med att infoga digitaliseringskommissionens definition i läroplanen eftersom läroplanen utgår från en annan kunskapsdiskurs. Avslutningsvis kopplas digitaliseringskommissionens kunskapssyn till de internationella policydokument som till stor del formar europeisk och internationell skola idag.

 • Malmberg, Claes
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Skolan och eleverna – mottagare av kunskap och deltagare i förändring2018In: Lärportalen: Ämnesövergripande - Hållbarhetsutveckling, Stockholm: Skolverket , 2018, , p. 12p. 1-12Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med kapitlet är att ge idéer om samspelet mellan innehållet i hållbar utveckling, skolans övergripande uppdrag och undervisningens organisation. Kapitlet utgår från hållbar utvecklings komplexa, konfliktfyllda och ämnesövergripande karaktär där det empiriskt faktabetonade möter det normativa politiska.

  Kapitlet presenterar också hur undervisningen kan organiseras med hjälp av grupparbete, värderingsövningar och rollspel.

 • Edlund, Nathalie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En litteraturstudie beträffande effekter av kooperativt lärande i ämnet svenska2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Tasyurek, Esra
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Sandén, Amanda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hållbara evenemang: med fokus på Göteborg och Co2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper we will investigate sustainable events. The aim is to gain a deeper understanding of how thoughtful Goteborg & Co work socially and ecologically sustainable with their events. What will be investigated is what positive and negative effects that can occur with events based on the two sustainability aspects. Through in-depth interviews we have gained an idea of ​​the organizers' role in sustainability. The theories underlying the investigation have touched on sustainability concepts in events, ISO 20121, and strategies for achieving sustainable events. The empirical material is based on deep interviews with selected respondents from environmental management as well as Goteborg & Co.

  Further in the analysis and conclusion we have come to the conclusion that sustainability is extremely important. Organizers are working on sustainability in their events, partly because it promotes the marketing concept and partly to reduce environmental impact by raising awareness among visitors to think more sustainable.

  The authors conclude that the organizers are on track but that there is still sustainability work that the events need to improve. We have also noted that both small and large festivals should invest more in working sustainably to achieve sustainable long-term success.

 • Gholami Shahbandi, Saeed
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research.
  Magnusson, Martin
  Örebro University, Örebro, Sweden .
  Iagnemma, Karl
  Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA.
  Nonlinear Optimization of Multimodal Two-Dimensional Map Alignment With Application to Prior Knowledge Transfer2018In: IEEE Robotics and Automation Letters, ISSN 2377-3766, E-ISSN 1949-3045, Vol. 3, no 3, p. 2040-2047Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We propose a method based on a nonlinear transformation for nonrigid alignment of maps of different modalities, exemplified with matching partial and deformed two-dimensional maps to layout maps. For two types of indoor environments, over a dataset of 40 maps, we have compared the method to state-of-the-art map matching and nonrigid image registration methods and demonstrate a success rate of 80.41% and a mean point-to-point alignment error of 1.78 m, compared to 31.9% and 10.7 m for the best alternative method. We also propose a fitness measure that can quite reliably detect bad alignments. Finally, we show a use case of transferring prior knowledge (labels/segmentation), demonstrating that map segmentation is more consistent when transferred from an aligned layout map than when operating directly on partial maps (95.97% vs. 81.56%). © 2018 IEEE.

 • Olofsson, Marcus
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Identity crisis due to the 9/11 terrorist attack: Analysis of Amir and Changez identity development after 9/112018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lukong, Pius Nyuykonge
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  A value-added mechanism in optimising biogas production with biochar pyrolysis products2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  While biogas stands a greater chance in substituting fossils fuels and contributing to the reduction of GHG emissions, its major setbacks still rely on its effective price compared to that of fossil fuels in the world market. Its production efficiency and related operational cost can give it a true competitive meaning to fossil fuels regarding upgrading and logistic cost of handling digestate. This study was aimed at investigating the possibility and the extent to which biochar could be used in optimising biogas production with biochar as a pyrolysis product. Two separate experiments were conducted during which the additions of varied quantities of low temperature (500°C), wood-based-biochar were added to anaerobic digestion of lignocellulose biomass (Phragmites australis) at the same inoculum to substrate ratio. It was observed that biochar additions at ratios of 1:1, 1:2, and 1:3 [inoculum: biochar] l/g had a positive effect in stimulating microbial activity which increased biogas production and methane concentrations. The additions were found to improve specific methane yields compared to normal feedstock mixed with inoculum. Furthermore, the biochar addition with the highest effectiveness was 0.5g (1:1) while the dose of 2g and 4g generally limited production of biogas with 4g resulting in a higher inhibition compared to 2g additions of biochar.  It was concluded that biochar could play an effective role as a microbial growth stimulating agent (MGSA) in anaerobic digestion. It was also proposed that reusing biodigestate in biochar-based pyrolytic systems to enhance post biochar products could offer solutions to logistic and storage costs of biodigestate to add value in commercialisation of digestate.  

 • Nygren, Josefin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Using English as a Lingua Franca at an International Company: A Study of the Communication Between Non-native English Speakers in a Swedish Workplace2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay examines the communication in English and use of English at a Swedish company with employees from all over the world. The aim is to investigate how the employees experience speaking English with their colleagues and if they believe that misunderstandings can occur owing to their language differences. 

  The linguistic focus of this study is towards sociolinguistics, including lingua franca, language use and communication as well as a small portion of language acquisition, considering that the majority of employees do not speak English as their native language.  

  The results of the study have shown that all employees at the company speak English daily, but the experiences and opinions of it vary, mostly depending on which department they work in and what kind of education they have had previous to them working at the company. 

 • Karam, Nehman
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  MAUS en serieanalys: Grafiska romaners och mikrohistorians potential i pedagogisk verksamhet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to conduct an analysis of the graphic novel Maus by Art Spiegelman. The analysis is focused on the form of the graphical novel, the history that is conveyed and how that history is conveyed. I will present a series of previous studies made around comics, their form, and use in school. The questions in my analysis are based on these earlier studies.

  The history that is communicated in Maus is then compared with a developed textbook for high school students. This is to investigate what potential didactic function a graphic novel can have in teaching history for high school students.

  My three main questions in this study examines what history of the Holocaust is conveyed in the graphical novel Maus and how is that history conveyed? What history of the holocaust is conveyed in Perspektiv på historien, a traditional textbook for high school, students, and how is that history conveyed? Finally, I will use the results of these two questions to answer the final question. What potential didactic function Maus can have in teaching history for high school students? My results are then discussed with regard to previous studies that I’ve previously presented.

  My results show that the story that is presented in Maus is largely the same as the one that is conveyed in Perspektiv på historien. The essential difference between these two materials for teaching lies in the form, but primarily the perspective. By allowing students to share the individual story, the microperspective of Maus, they can get a complementary individual perspective to the otherwise wide-ranging story presented in Perspektiv på historien. The form also allows a class to discuss questions about the holocaust, such as morality, ethics etc., The individual perspective and the form of the graphic novel opens up a classroom climate, where all students can feel that they are included.

 • Egelström, Christian
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Tintin och Den Porträtterade Icke-Demokratin: Tecknade serier som en kulturhistoriskt källa eller komplement till undervisning inom historia.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Användningen av serietidningar inom historisk forskning har ökat och kan jämföras med romaner, fiktion, filmer och affischer. Michael F. Scholz, en tysk professor i modern och samtida historia, har lyft flera argument för att använda serietidningar inom modern historia. Han skapade en modell för att analysera innehållet i en serietidning, som har anpassats i detta arbete för att sedan används för att analysera Hergés berömda äventyr om Tintin.

  I denna uppsats diskuteras användningen av ”Tintins äventyr” inom historisk forskning som en kulturhistorisk källa för icke-demokratiska element under författarens samtid, och i vilken utsträckning (om möjligt) det går att använda tecknade serier inom undervisning av historia. Forskningen baseras på teorierna av Scholz och en anpassad version av hans analysmodell, som används för att sedan analysera innehållet i Tintin för icke-demokratiska element som: förtryck, ledarskap, diktatur och maktutövning. Innehållet i böckerna jämförs efteråt med verkliga diktaturer och händelser. Denna jämförelse mellan Tintin och böckernas samtid, avgör om Tintin kan användas som kulturhistorisk källa eller undervisningsmaterial.

  Forskningen baseras på ett urval av fyra böcker med ett visst kriterium: 1. Berättelsen äger rum i ett land med diktatur 2. Regeringen / staten är antagonisten 3. Diktaturen har koppling till författarens samtid. De fyra äventyr som används för denna uppsats är: ”Blå Lotus”, ”Kung Ottakars Spira”, ”Det Hemliga Vapnet” och ”Tintin hos Gerillan”

  Resultatet visar att Tintins äventyr kan användas i historisk forskning, eller när man undervisar i skolor, som ett komplement. Dock finns det flera problem och begränsningar kring användningen av Tintin, samt ett behov av att modifiera Scholz modell för att skapa önskat empiri. Trots begräsningar och modifieringar, poängterar denna uppsats (med analysen och de element som porträtteras av Hergé) att det finns ett starkt argument för användningen av Tintin som en kulturhistorisk källa inom historisk forskning och en möjlig användning av serietidningar när man undervisar historia i skolan.

 • Melander, Johanna
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Tängnander, Josefin
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Vilka kunskaper och erfarenheter från min studietid kan komma att vara relevanta i arbetslivet?: Bemanningsbranschens kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade personalvetare.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Each year, a substantial amount of students begins studies revolving around staffing and working life at universities and colleges. When graduating, the student moves on with knowledge from an interdisciplinary education and begins the search for an occupation. It is common practice for newly graduated human resources managers to apply for a position at staffing agencies. This makes it relevant to investigate which competence requirements and expectations that staffing agencies in Sweden place on newly graduated human resources managers and what makes them employable.

  The purpose of this study is to investigate what knowledge and experience from studying human resources management that considered most relevant in five of Swedens biggest staffing companies.

  Since the study deals with an in-depth picture of perceptions about competence requirements, expectations and employability, qualitative interviews were conducted. Data from five interviews with four of Sweden ́s largest staffing agencies and one smaller, is the starting point for the results and analysis of the study. Phenomenological methodology has been used in the analysis to explain the own perceptions and thoughts about the chosen topic among the respondents.

  The result indicated that the majority have a positive view of the graduate group of newly graduated human resources managers. Prior to employment, the majority has competence requirements for post-secondary education, but it appeared that four of the staffing agencies make exceptions where relevant industry experience can compensate for a lack of the aforementioned.

  The highest-valued traits are social skills. There is also demand for competence in labor law, economics and organizational development. Furthermore, expectations on newly graduated human resources managers are to be cooperative, vigilant, forward, outgoing and have an eagerness to learn.

  Internship and student-related work in addition to studies increase employability of the newly graduated human resources manager. 

 • Nilsson, Bertil
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Bankers kreditgivning avseende privatpersoners fastighetsköp - effekter av striktare amorteringskrav2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In recent years, the rise in prices of real estate and condominiums has been extraordinary. At the same time, household debt levels have increased worryingly. A high level of indebtedness in households makes them more vulnerable to fluctuations in the market and can affect their entire private economy. When the upswing is too strong there is an obvious risk of a residential bubble arising.

  Problem: If the bubble bursts and a fall in prices on real estate and condominiums occur, the entire real economy is affected negatively. A financial crisis particularly affects one of the most important players in the market, the banks. To avoid falling into this situation, stricter amortization rules have been introduced on mortgages.

  Issue: How does the introduction of stricter amortization rules affect banks' credit for the acquisition of private housing?

  Purpose: To describe and analyze the effects of the introduction of stricter amortization rules from banks on acquisition of private housing and to find out the acceptance of this product change.

  Method: To get an answer to the essay's question, a qualitative method with an abductive approach has been used. The same questionnaires have been used for respondents to get a uniform structure both at the interview before the introduction of stricter amortization rules and after. Empirical evidence has been compared with theory and previous research. Then the answers have been interpreted and placed in their correct context.

  Conclusion: The respondents of the participating banks agree that the introduction of stricter amortization rules did not affect the credit process, as their respective banks demanded payment ability similar to the new rules already before. Acceptance for higher amortization is growing and without this change, housing prices would have been even stronger. Additional time needs to go before evaluation can be made by the effect of stricter amortization rules they claim.

 • Legesi, Alan
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Principer eller regler?: En studie om svenska auktoriserade revisorers förhållningssätt till principorienterade frågeställningar2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med denna uppsats är att öka förståelsen för svenska auktoriserade revisorers förhållningssätt till principorienterade frågeställningar samt bidra med kunskap om en ännu outforskad forskningsfråga om skillnaden mellan svenska auktoriserade revisorers förhållningsätt till principorienterade frågeställningar. Kanske t.o.m. öppna en diskussion bland ekonomer och översynmyndigheter om vilka faktorer bidrar till ett mer regelorienterade förhållningssätt. Studiens analys uppmärksammar att majoritet av svenska auktoriserade revisorer är regelorienterade. Medan Kön och tillhörighet till Top 6 har största inverkan på revisorers förhållningssätt till principorienterade frågor vid rapportering.

 • Grundström, Felix
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hur framställs hållbar utveckling i digitalt läromedel?: En studie för att undersöka om begreppet hållbar utveckling har blivit avpolitiserat2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur hållbar utveckling framställs i digitalt läromedel samt även ta reda på vem som bär på huvudansvaret till att vi människor i Sverige skall börja leva mer hållbart. Denna studie går inte ut på att se hur pass politiserat eller avpolitiserade de digitala läromedlen är utan det jag vill ta reda på genom denna studien är om begreppet hållbar utveckling är avpolitiserat eller politiserat, genom att undersöka hur digitala läromedel framställer begreppet hållbar utveckling.

  Jag har i denna studie använt mig av Colin Hays (2007) teori om politisering och avpolitisering genom att precis som Hay (2007) gjort, bryta ner de digitala läromedlen till olika sfärer, politik, samhälle och människa. För att ta reda på vem ansvaret hamnar på utifrån vad som framkommer i de digitala läromedlen.

  Avslutningsvis i denna studie gör jag en ämnesdidaktisk reflektion för att binda samman begreppet hållbar utveckling med de digitala läromedlen. Detta gör jag för att ge en tydligare koppling till denna studie i ämnet samhällskunskap.

 • Karlsson, Jan
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Holmquist, Mats
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Severinsson, Ronny
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Ängelholms nya kommunorganisation: Följeforskningens slutrapport2018Report (Other academic)
 • Johansson, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Holmquist, Mats
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Gabrielsson, Jonas
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Sociala innovationer i Halland - forskningsstöd till utvecklingsprojekt för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap2017Report (Other academic)