hh.sePublications
123 1 - 50 of 137
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Starnert, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Berling, Amanda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Högläsning i förskolan: En fenomenografisk studie angående barns uppfattningar av högläsningen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utifrån en fenomenografisk ansats undersöka hur barn uppfattar fenomenet högläsning i förskolans verksamhet. Följande frågeställning ligger till grund för studien:  Vilka uppfattningar ger barnen uttryck för gällande högläsning? Studien utgår från fenomenografi som metod och studerar därför barnens varierande uppfattningar. För att fånga dessa har val av metod fallit på enskilda intervjuer. Resultatet visar att högläsningen ofta sker på rutin, men att större delen av barnen ändå uppfattar aktiviteten som en möjlighet för lärande. Samtal om bokinnehåll och egna erfarenheter får enligt barnens uppfattningar komma till uttryck, men ofta inte förrän boken är färdigläst. De tankar och reflektioner som uppkommer under högläsningens gång får vänta tills pedagogen anser att det finns utrymme för samtal. Barnen uppfattar även högläsningen som pedagogstyrd. Slutsatsen som kan dras är att barnen uppfattar det som att högläsningen sker på rutin, ofta efter maten och att den används i lärande syfte där de har lite inflytande i hur och när högläsningen utformas.

 • Lizon, Margareta
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "That Innsmouth Look": A Study of First-Person Narration and the State of Uncertainty in "The Shadow over Innsmouth" by H. P. Lovecraft2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the present essay has been to study how narration and focalisation generate the reader’s state of uncertainty in ”The Shadow over Innsmouth” by H. P. Lovecraft. It has been accomplished with the aid of Yvonne Leffler’s narratological analysis on horror fiction and, to some extent, Mieke Bal’s narratological theories. A pedagogical reflection has been provided before the analysis as to demonstrate how to teach narration and focalisation with the help of horror fiction. The analysis has four sections. The first section demonstrates how the narrative strategies used by Lovecraft in the narrative progression affects the reader’s state of uncertainty by making it difficult for the reader to solve the horror mystery. The second section shows how the narrator’s insecurities in his abilities and use of language affect the reader’s state of uncertainty as well as his or her interpretation of events. The third section illustrates how the narrator’s subjective and coloured perception generates the reader’s state of ambiguity by challenging the reader’s interpretation of events in relation to what is true or false. The final section demonstrates the problems of vision – “seeing too little”, “seeing too much” and “being seen” – complicate the reader’s interpretation of events. 

 • Selin, Thomas
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Akwa: en innovation inom vågsurfing2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This has been a project with the aim to develop a product which will solve what I consider to be the biggest difficulty and problem in the sport of wave surfing. That is to get enough speed to be able to stand up on the board and surf without the wave passing you. Today this is done only by paddling with your arms and this project has developed a product that helps the surfer to generate enough speed. This it makes wave surfing easier, especially for beginners and people with less physical ability. Another benefit with the product is that it enhances safety due to the possibility to start surfing further from the shore where stones and swimmers can be present. At the moment of standing up and starting to surf the risk of falling and possibly colliding with obstacles is the highest.

  A functional prototype has been developed that does this in an effective way, both economically and function wise. A general plan for development and introduction to the market has been developed.

 • Finnbäck, Annika
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Magnusson, Sara
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Vad händer med den fria leken då personal medverkar?2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barns lek beskrivs som en magisk värld, där barn blir engagerade och uppsluppna av leken. För barnet är lek något lustbetonat som ger glädje. Tidigare forskning visar att personalen är osäkra på sin roll i leken, vill kontrollera och gärna lägger fokus på aktiviteter de planerat sedan tidigare. Hur personalen ser på sin roll i lek varierar och det i sin tur beror på vilken inställning de har till lek. En strävan har varit att lyfta fram relevant forskning för studiens syfte, vilket är att undersöka hur personalens medverkan ger följder för barns fria lek. Två frågeställningar har formulerats som ämnar söka svar på vad som kännetecknar pedagogers handling i den fria leken och hur personalens handlingar inverkar på den fria leken. Det är en mikroetnografisk studie med videoobservationer som metod och som tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Produktionen av data har ägt rum på två förskolor, där två avdelningar valdes ut för observation enligt ett bekvämlighetsurval. Resultatet visar att när personal medverkar i den fria leken får deras handlingar följder för lekens riktning som i form av stöttning, handlingsutrymme och styrning. En slutsats som kan dras är att den fria leken är styrd i olika grad beroende på personalens handlingar.

 • Moberg, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Riis, Malin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Påverkan av lärares implicita och explicita uppfattningar kring undervisning i naturvetenskap och teknik: - En kunskapsöversikt2016Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intentionen med kunskapsöversikten är att redovisa forskningsresultat som lyfter fram tänkbara förklaringar kring vad som påverkar lärares implicita och explicita uppfattningar om och inställning till den naturvetenskapliga undervisningen. Kunskapsöversikten belyser även hur denna attityd påverkar deras undervisning vid val av undervisningsmetodoch innehåll. Metoden har inkluderat sökning i olika databaser, bearbetning och sammanställning av relevanta forskningsresultat för att besvara frågeställningen, som handlar om vilka faktorer som forskningen framhåller som betydelsefulla för lärares implicita och explicita upåfattningar om och inställning till undervisning inom naturvetenskap och teknik. Resultatet visar att det krävs en medvetenhet hos lärare och lärarutbildning kring olika faktorer som kan inverka på lärarens föreställningar som har anknytning till den naturvetenskapliga undervisningen. Resultatet visar vidare att det som påverkar lärares uppfattningar om och inställning till naturvetenskap och teknik består av flera aspekter som tillsammans inverkar på den generella attityden mot ämnet. Det hade i ett kommande arbete varit intressant att genomföra vidare undersökningar kring lärares beteende vid undervisning i de naturvetenskapliga ämnena. 

 • Sabo, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Welander, Fanny
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Innehållsmoment och interaktion i de yngre barnens samling: En kvalitativ studie om de yngre barnens samling samt möjligheter eller begränsningar till interaktion2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samling är en vanligt förekommande rutinsituation som är en del av många förskolors och skolors vardag. Utformningen och syftet med samlingen varierar mellan förskolor och skolor men även mellan pedagoger. Samlingen är ett tillfälle för att socialisera där barn och vuxen interagerar men även barn och barn. Syftet med studien är att undersöka samlingen på yngrebarnsavdelningar samt de yngre barnens möjligheter eller begränsningar till interaktion i samlingen. Studiens forskningsfrågor avser att undersöka vilka innehållsmoment som förekommer i de yngre barnens samling samt hur pedagoger möjliggör eller begränsar för interaktion i de yngre barnens samling. Studien har genomförts på två olika förskolor med barn mellan 1-4 år, där det empiriska materialet insamlats med hjälp av videoobservationer. En teoretisk utgångspunkt studien utgår ifrån är ett sociokulturellt perspektiv på lärande där tematisk analys använts för att analysera empirin. Resultatet i studien är uppdelad i två delar där resultat del 1 visar att de vanligaste förekommande innehållsmomenten är sångkort, öppning av julkalender samt fruktstund. Momenten förekom på båda förskolorna men utformades och utfördes på olika sätt av pedagogerna. I resultat del 2 framkom tre olika teman som var återkommande i det insamlade materialet gällande hur pedagoger möjliggör eller begränsar för interaktion. Följande teman framkom: momentens utformning, pedagogens kommunikation och scaffoldning: en möjlighet till interaktion. Slutsatsen efter denna studie är att beroende på hur olika innehållsmoment utformas skapas olika möjligheter eller begränsningar till interaktion. Pedagogers kommunikation har även betydelse då pedagogers öppna frågor samt följdfrågor skapar större möjligheter till interaktion mellan barnen. I flertalet sekvenser framkom även att barn interagerar med varandra genom stöttning, där de lär med och av varandra. Denna stöttning och interaktion sker både verbalt och fysiskt och i vissa fall i en kombination av dessa.

 • Belanov, Tina
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Torén, Linn
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Atefakter i barns sociala samspel: En studie om hur artefakter med olika handlingserbjudanden inverkar på barns sociala samspel i den fria leken2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur artefakter i den fysiska inomhusmiljön på förskolan inverkar på barns sociala samspel. Denna studie fokuserar på artefakter och hur barnen använder sig av dessa under den fria leken. De frågeställningar som ligger till grund är: Hur kan artefakter med olika handlingserbjudanden i förskolans inomhusmiljö möjliggöra eller begränsa barns sociala samspel i den fria leken? Samt: Hur använder sig barnen av artefakter för att bjuda in till socialt samspel med andra barn i den fria leken inomhus? Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv med stöd i teorin affordance utifrån begreppet handlingserbjudande. För att söka svar på frågeställningarna har icke deltagande observation med hjälp av videoinspelning och observationsschema genomförts på en avdelning med 1-3 år gamla barn. Studiens resultat har bearbetats fram genom preliminäranalys samt tematisk analys. Resultatet pekar på att artefakterna ofta hade en central roll i det sociala samspelet, dock var inte artefakternas olika handlingserbjudanden avgörande för hur det sociala samspelet skulle utvecklas. Däremot visade det sig att barnens tidigare erfarenheter var centralt i det sociala samspelet. Hade barnen samma syfte med artefakten utvecklades ofta ett ömsesidigt socialt samspel. Avslutningsvis visar denna studie hur artefakternas olika handlingserbjudanden skapade möjligheter och begränsningar till socialt samspel genom dess utformning samt den icke verbala kommunikationen som var nyckeln till ett ömsesidigt socialt samspel. Hur barnen använder sig av artefakter för att bjuda in till socialt samspel baserades på icke verbal kommunikation men där de tidigare erfarenheterna visade sig vara avgörande för ett socialt samspel.

 • Abou-Shakra, Hanan
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lind, Tess
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En litteraturstudie om läsförståelse och vilka faktorer som påverkar den hos elever i grundskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på vad som påverkar elevers läsförståelse i grundskolan. Utifrån syftet kunde en frågeställning formuleras: “Vad säger forskningen om vilka faktorer som kan påverka elevernas läsförståelse i grundskolan?” Litteraturstudien bygger på systematiska sökningar som har gjorts i databaserna SwePub och ERIC. Resultatet visar att de faktorer som påverkar läsförståelsen hos elever i grundskolan är Faktorer från elevernas hemförhållande och bakgrund, Faktorer i undervisningen och Hur olika texttyper kan påverka läsförståelsen. Resultaten i litteraturstudien visar även att elever behöver stöd i sin undervisning med hjälp av olika metoder samt att föräldrarna har en betydelse för elevers lärande i skolan. Fortsatt forskning inom området läsförståelse är att mer ingående se på hur föräldrars utländska härkomst påverkar lärandet hos eleverna. Att konkretisera vilka strategier som lärare kan använda sig av för att utveckla elevernas läsförståelse i undervisningen i ämnet svenska kan också vara ett nytt forskningsområde.

 • Meng, Xiaoqi
  et al.
  Mittisila, Salmon Raju
  DEFINE BONE QUALITY: FROM TAPPINGTORQUE TO BONE QUALITY2017Student thesis
  Abstract [en]

  The tapping torque using in this thesis is used to test the quality of the jaw bone.Testing the quality of jaw bone is the first step of placing the implant. However,several existing methods for various reasons are not the best ways to measure thequality of bone quality. In this project, a solution explored in this pilot study wasbased on the fact that bone quality can be assessed from cutting resistance whentapping or threading in bone [Johansson P, Strid K-G. 1994], and the experimentwhich tapping into testing material has been done by Carlsson TL Medical AB.Authors’ duty is to analysis the data what we get from industrial supervisor tosummarize a formula to present the thickness of bone and createa scale connecting the tapping torque and material quality. Then compare thetapping torque of the known-quality material with the tapping torque of bone,quality of bone can be known. The study about measurement of bone thickness andscale connecting the cutting force with material quality describe the benefit thatdental implant surgery will more accurate than surgeon’s feeling and otherexpensive equipment according to the torque which is measured in pre-tappingprocess

 • Asklund, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nilsson, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Varför läsa när det inte är roligt?: - En litteraturstudie om vilka faktorer som motiverar elever till läsning 2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska elevers läsförståelse är låg. Med denna studie har det undersökts vilka faktorer som enlig forskning kan motivera elever till läsning inom grundskolan. Metoden som använts är en systematisk litteraturstudie där det inkluderats både kvalitativa samt kvantitativa studier. Resultaten som framkommit ur studien är att informations- och kommunikationstekniska faktorer, sociala yttre faktorer samt interaktionsfaktorer påverkar elevers motivation till läsning. Slutsatserna sammanfattas med lärarens och de vuxnas viktiga roll i att motivera elever till läsning inom olika kontextvärldar. Fortsatt forskning kring ämnet är att undersöka vad elever själva anser missgynnar deras motivation till lärande.  

 • Oresten, Henrik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Begreppsanvändning inom läromedel förskolämnet historia: En historiedidaktisk studie om användningen avhistoriska nyckel- och innehållsbegrepp i läromedelför gymnasiets grundkurs i historia2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Etéus, Mathias
  et al.
  Halmstad University.
  Hellberg, Erica
  Halmstad University.
  Support within a Swedish university dual career program - golf students' and stakeholders' perspectives2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att utforska golf student-idrottares upplevelser av stöd i deras dubbla karriärs miljö från ett helhetsperspektiv. Samt att utforska nyckelpersoners perspektiv på den dubbla karriärens miljö och stödet som finns för golf student-idrottarna, från ett helhetsperspektiv. För att undersöka syftet gjordes två semistrukturerade  intervjuguider, en med frågor om fem olika domäner, idrottslig, akademisk, psykosocial, psykologisk och finansiell. Den andra hade frågor i samma domäner samt frågor om strukturen inom den dubbla karriär miljön. Deltagarna i studien var nio golf student-idrottare som tävlade på internationell eller nationell nivå, medelåldern var 21 (SD=1.80), samt tre nyckelpersoner med en medelålder på 41.33 (SD=8.39). Baserad på resultatet har en utvecklad version av Athletic talent development  environment model tagits fram. Föreliggande studies slutsats var att student-atleterna upplevde mer stöd än brist på stöd i deras dubbla karriär miljö och att mest stöd gavs inom den idrottsliga domänen.

 • Koch, Sven
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Krüger, Emil
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Dispositionell mindfulness, emotionsreglering, ältande och coping2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to test parts of the model by Birrer, Morgan and Röthlin (2012) at three separate occasions, and through mediation analyses examine the relationship between trait mindfulness, emotion regulation, rumination and coping. As the basis of the study a survey was used in which 168 participants, 107 men and 61 women, answered. The average age of the participants was 17,73 years (SD=2,16). The result of the mediation analyses showed that trait mindfulness had a significant indirect effect on coping via emotion regulation. However the result did not show a significant indirect effect between trait mindfulness and coping via less rumination. From the result of this study it is suggested that Birrer et al.‘s (2012) model is not entirely functional. This study suggests that emotion regulation is a mediating variable in the relationship between trait mindfulness and coping within athletes. Athletes that have a high level of trait mindfulness can through emotion regulation also have a better coping ability. Trait mindfulness therefore creates good opportunities for the athlete to be able to handle stress in a sport context.

 • Andersson, Emil
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Egertz, Sofia
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Socialt stöd som moderator i relation mellan stressfyllda händelser och mental ohälsa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka om socialt stöd fungerar som en moderator i relation mellan stressfyllda händelser och mental ohälsa hos elitidrottare. Genom ett strategiskt bekvämlighetsurval deltog 88 elitidrottare (ålder M=17.3, SD=2.4) från södra Sverige, som representerade idrotterna fotboll (N=71) och volleyboll (N=17). Studien baserades på ett frågeformulär med följande instrument: Life Events Survey for Collegiate  Athletes (LESCA), The Athlete Received Support Questionnaire (ARSQ) och General Health Questionnaire (GHQ 12). Resultatet visade stöd för hypotesen då socialt stöd delvis modererade sambandet mellan stressfyllda händelser och symptom av mental ohälsa. Resultatet diskuterades utifrån studiens referensramar.

 • Bergstrand, Nina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Etymological Elaboration versus Written Context: A study of the effects of two elaboration techniques on idiom retention in a foreign language2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The premise that idioms are an important feature in second language learning and teaching is what underpinned the present study. The aim is to investigate what teaching method is the most effective for idiom retention; etymological elaboration or context elaboration. It is a small scale study run focusing on two groups of 9th grade students were approximately 80% of the students had Swedish as their mother tongue, whilst the remaining 20% had other languages. One group of 18 students where taught 15 opaque idioms. The idioms were presented with their etymology. The preference group consisted of 19 students and the same idioms were presented to this group in context. A pre-test was given to both groups in order to establish what idioms they already knew. A post-test was run immediately after the ecture, where the idioms were presented either in context or with their etymology, in order to determine the methods’ effect on immediate retention. After three weeks, a second post-test was run in order to discover the degree to which the idioms had reached the students’ longterm memory and compare the two teaching techniques accordingly. A questionnaire was also conducted in order to gauge out the students’ idiom awareness and to what degree they believed that the teaching method helped them to remember the idioms.

  The results of the study show that both teaching techniques are beneficial on idiom retention. Context elaboration, however, turned out to be most effective on immediate- and long-term retention.

 • Jönsson, Johanna
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ridderborg, Isabella
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att kunna är viktigt, men att vilja är avgörande: en litteraturstudie som synliggör didaktiska strategier som motiverar elever till att vilja läsa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Eftersom motivation har ett nära samband med lärande kan det upplevas oroväckande när lärare har svårt att motivera sina elever till läsning. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 skriver endast att lärare bör motivera sina elever till läsning, men nämner inga konkreta exempel på hur. Därför väljer vi att genom denna litteraturstudie ringa in de didaktiska strategier som forskning under 2000-talet anser vara användbara för att motivera elever till att vilja läsa. Forskningen som diskuteras i resultatdelen utgår från 15 artiklar med 15 studier som resulterat i att elever motiverats till läsning. De olika studierna mynnar ut i sex kategorier: högläsning av lärare, välja rätt text, interaktion mellan elever, individanpassning, skapa tillgänglighet till böcker och IKT - informations- och kommunikationsteknik. Slutsatsen vi drar i denna studie är att för att motivera elever till läsning handlar det i grund och botten om att lära känna eleven och finna elevens intresse, och därav hitta den bäst lämpade strategin för just den enskilde eleven.

 • Olsson, Carl
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Problemlösning - det pumpande hjärtat inom matematiken.: En litteraturstudie om problemlösning inom matematikundervisning.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att problemlösning beskrivs som själva hjärtat inom matematiken, och som något önskvärt av både lärare och elever, har problemlösning ofta en liten plats i svensk matematikundervisning. Istället har rutinuppgifter haft en framträdande roll, inom en ofta läroboksorienterad undervisning. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur matematiklärare kan genomföra matematikundervisning där problemlösning ingår. Detta syfte nås genom systematiska litteratursökningar för att samla forskning inom det gällande forskningsläget. De framträdande resultaten för denna litteraturstudie visar på hur lärare använder sig av sex olika didaktiska strategier vid matematikundervisning där problemlösning ingår. De sex olika didaktiska strategierna är att läraren skapar en tydlig lektionsstruktur, antar en aktiv lärarroll, gör undervisningen motivationsskapande, använder sig av språket som en påverkande faktor, anpassar kontexten i uppgifterna och är medveten om elevers kognitiva resurser. Fortsatt forskning på området bör undersöka vilket utrymme problemlösning bör få i matematikundervisning, jämfört med till exempel rutinuppgifter.

 • Persson, Cecilia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nielsen, Caroline
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hur lärs det i ateljén?: -estetikens aktörerer ur ett posthumanistiskt perspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att observera lärandet i ett aktör-nätverk mellan aktörerna i förskolors ateljéer. Detta för att observera hur nätverket ansluter till nya aktörer, vilka olika nätverk som kommer samman och hur aktörerna reagerar gentemot varandra. Studiens empiriska material är insamlat genom videoobservationer. Empirin är analyserad genom aktör-nätverksteorin (ANT), för att synliggöra icke-mänskliga och mänskliga aktörer i ateljéns nätverk. Begrepp som använts i bearbetningen av analysen är icke- mänsklig agens och generaliserad symmetri.  Studiens resultat visar på att materialets deltagande i ateljén kan bero på kompetensen hos pedagogen. Vid en högre kompetens hos pedagogen kan skapandeprocessen ge ett meningsfullt lärande i förskolans ateljé, detta då de icke-mänskliga aktörerna har möjlighet att deltaga i nätverket

 • Özgurdamar, Deniz
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bilder i historieundervisningen: Bild som kunskapsförmedlar2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is based on the interviews I've done with both teachers and students, as I analyzeand evaluate from a historical educational perspective. I present research on the topic and how the image of the teaching may look differently. Pupils' learning process can vary, and in a society where image is a big part of their life is according to me a pity not to use more pictures in the school, especially in the teaching of history. It is not enough that teachers begin to use more image in his teaching, but they use the images in the right way, where students get the chance to learn how to analyze and interpret the image's meaning and history than just tell you what they see.

 • Al-imarah, Amena
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Stenberg, Elin
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Tillämpning av batterilager som energitjänsten lastutjämnare: En studie om batterilagring för en medelstor abonnent i Varberg Energis elnät2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis, is a study of battery energy storage and its use as energy source and smoothening of power fluctuation. Studies have been made as a systematic review and a quantitative study. The study has consisted of analysing the power characteristic from a supermarket in the city of Varberg during year 2015. The object has been to evaluate the energy storage and the power smoothing qualities. Therefore the battery energy storages characteristics have been evaluated in this systematic review. For the quantitative study, calculations of the energy storage sizes were made for two separate operation modes. The two different operation modes were named technical dimensioning and economic dimensioning. The function of the technical dimensioning was to smooth the power outlet from the grid, while the function of the economic dimensioning was to enable the supermarket to buy more energy during low-price hours. Based on monthly power characteristics, each dimensioning gave as a result two energy storage possibilities, one in medium and one in small size. The technical dimensioning resulted in battery energy storage of the sizes 617 kWh and 555kWh which is comparable to 7,1% and 5,8% of the daily energy usage of the supermarket. The economic dimensioning resulted in battery energy storage of the sizes 597 kWh and 233kWh which is comparable to 6,8% and 2,8% of the daily energy usage of the supermarket. For optimizing the economic savings, a variation of technical and economic operation mode are needed, depending on calculated power usage through the day and elspot prices. The study shows that a battery storage is difficult to finance. The calculated economic savings were estimated during ideal conditions and without power loss or loss in performance. As a conclusion from this study a battery storage may have a good payback if there are several energy services to be filled.

 • Petrovski, David
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Pestana, Joao Pedro
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  The Importance of Target Audience Selection for Kano Model Effectiveness: A Case Study of Klarna Group2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Kano model is a technique for a better understanding of the customers’ requirements, thus increasing the customers’ satisfaction. The process of identifying the customers’ requirements and increasing the customers’ satisfaction, by improving the offerings, is costly for the companies. In order not to waste resources, companies should firstly identify who their target audience is, through a market research. When companies understand who their target audience is, they are able to identify their requirements, in order to try to meet them, and increase customers’ satisfaction. The process of segmentation and targeting, helps companies to save time, money and effort, since the messages are directly delivered to those who are their target audience, and are really interested. Moreover, the companies using the focus groups and in-depth interviews can collect target audience’ requirements, in order to later on meet those requirements and increase the customers’ satisfaction. Furthermore, the findings revealed that for the companies in the online payment industry it is crucial to have a good reputation and be trustworthy.

 • Petrovski, David
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Pestana, Joao Pedro
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  How an Integrated Offer of Products and Services Enhances Added Value: A case study of Liko AB and Index AB2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The growth of the service sector, after the Second World War, represented one of the changes brought by the Third Industrial Revolution. Nowadays, the service sector makes up the bulk of today’s economies around the world. However, too much emphasize on the development of the service sector, can be harmful for the economies in the long run. Therefore, the manufacturing sector should not be neglected, but developed along with the service sector. During the past decades, the manufacturing and the service sectors “worked” alongside through the servitization. The product and service integrations that manufacturers are offering, not only create additional value for the products, but also allow the manufacturers to expand their market share, gain higher revenues, attract new customers, etc. The development of the new technologies have enhanced and stimulated the product and service integration, which creates additional value. The additional created value is not beneficial only for the companies, but also for the customers, since it increases the customers’ satisfaction. Moreover, due to the creation of hi-tech products, the manufacturers include expertise and training as part of the integrated offers, which is a benefit plus for the customers.

 • Petrovski, David
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Pestana, Joao Pedro
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Book Review: The Importance of Private and Public Intelligence2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of the paper is to critically review the book “Introduction to Private and Public Intelligence: The Swedish School of Competitive Intelligence” by Søilen (2005). The aim of the book has been to gather ideas and concepts about the subject of private and public intelligence for students to use in an introductory course.

  Structure: The paper is structured that first an introduction of the book is provided, after which the content of the book is presented by chapters. Thereafter, the discussion and conclusion about the book are presented. The book is structured as a systematic review of private and public intelligence. The book contains definitions, theories, discussions, practical examples, and analytical implications.

  Authorship: The author of the book, Klaus Solberg Søilen, is a professor and researcher at Halmstad University in Sweden. His research is mainly within the fields of management, intelligence studies, competitive intelligence, geoeconomics, digital marketing, etc. He has many years of experience within marketing research and auditing. Moreover, he serves on the board of several companies, as well as, operates as a consultant. He is also the editor of the Journal of Intelligence Studies in Business (JISIB).

  Audience: Students, professionals and anyone else who is interested in private and public intelligence.

  Impact: The book has been reviewed and citied from numerous authors. Most of them, agree with Søilen, and use the book as a foundation of the study of private and public intelligence. However, there are authors who argue against Søilen’s opinions.

 • Petrovski, David
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Pestana, Joao Pedro
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Literature Review of the Field of the Service Economy2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  After the Second World War, the service sector in many countries, including the highly developed and the developing countries, started growing and making up the bulk of the economies of those countries. Some of the factors for that radical change are: the changing patterns of government ownership and regulation, privatization, technological innovations, servitization, internationalization, globalization, etc. The purpose of this article is to investigate and to suggest a classification of the existing literature in the field of service economy. The results of the systematic review of the area of the service economy are presented in a thematic order. Moreover, the findings are connected with the economical schools of thought - welfare state and neoliberalism. The key findings reveal that the social, economic, and technological changes brought by the Third Industrial Revolution were essential for the dissemination and development of the service sector.

 • Fransson, André
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Berndt, Rebecca
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "We Reserve the Right to Refuse Service to Anyone": How to Work with Film and Drama with a Thematic Focus to Improve Students' Oral Proficiency2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is based on a previous study we conducted during our last internship in the teacher trainee program. We have conducted a a literature study on alternative and possible usage of movies in classroom environments in upper secondary school. The goal has been to investigate how you can use film to acquire English as a second language, in Grade seven at a school located in the southern part of Sweden. Focus has been on improving students' oral skills, and working with ethical questions, which can be promoted by watching films in school. To do this we have chosen to include drama and role-playing as a part of processing the movies. The films this essay focuses on are Zootopia (2016) and Remember the Titans (2000). In our result and conclusion, we state that including drama together with films in the classroom is a motivating factor for the students and an excellent way to make all the students talk and practice their English oral skills. With the selected themes, racism and xenophobia which are treated in both movies, students are given the chance to discuss and reflect about equality and human rights.

 • Engkvist, Thea
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Johansson, Mika
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Konflikt som fenomen i förskolan: En fenomenografisk studie om barns varierande uppfattningar av konflikter2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna fenomenografiska studie är att undersöka konflikt som fenomen på förskolan genom samtal med barn i åldrarna 3-5. Problematiken med tidigare forskning kring barn och konflikter är att fokus ofta ligger på att titta barn samt att testa barn för att bedöma deras beteendereaktioner. Denna studie ämnar gå direkt till källan - nämligen 3-5-åriga barns egna uppfattningar av konflikt baserat på intervjuer och utgår från forskningsfrågan: Vilka varierande uppfattningar av konflikt ger förskolebarnen uttryck för?

   

  Studien utgår från en fenomenografisk ansats, vilket innebär att varierande uppfattningar av konflikt som fenomen är av intresse. För att besvara syfte och forskningsfråga har intervjuer med barn i åldrarna 3-5 utförts.

   

  Resultatet visar, genom fyra beskrivningskategorier, att barnen uppger varierande uppfattningar av konflikt som innebär att det rör sig om oenighet i leksituationer eller kring material. Det framkommer även att det är individuellt vilket material som är betydelsefullt och därför skiljer sig uppfattningarna av vilka material som ger upphov till konflikt. Det framkommer även att barnen sårar varandra verbalt, genom exkludering och nedvärderande ord samt att det framkommer upplevelser av att lekar blir hårdhänta då regler inte följs, eller för att barn genom våld provocerar varandra.

 • Öberg, Josefin
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Karlsson, Frida
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Om man väljer att ha de glasögonen på: En diskursanalytisk studie som handlar om hur förskollärare resonerar kring vardagsmatematiken i förskolans verksamhet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare resonerar kring den matematik som förekommer i vardagen inom förskolans verksamhet. Studien hade sin utgångspunkt i forskningsfrågorna: Vilka variationer av metoder framkommer när förskollärare talar kring hur de arbetar med att synliggöra vardagsmatematik i förskolans verksamhet? Samt Hur resonerar förskollärare kring vikten av att synliggöra vardagsmatematiken i förskolans kontext? Studien utgick ifrån socialkonstruktionism och diskurspsykologi där förskollärarnas resonerande var i fokus. Tre verksamma förskollärare deltog i denna kvalitativa intervjustudie som utgick ifrån semistrukturerade intervjuer där frågeschemat innefattade matematik samt vardagsmatematik. Även ljudupptagning användes som kompletterande verktyg vid datainsamlingen.

  Studiens resultat visade att användandet av den vardagsmatematik som förekommer i förskolans verksamhet, som barnen dagligen befinner sig i, öppnar upp för möjligheter att lägga en grund för den matematik som komma skall när barnen blir äldre. Studien resulterade även i en insikt och konkreta exempel kring varierande arbetssätt i relation till synliggörandet av vardagsmatematik och hur det går att förhålla sig till dessa.

 • Hahn, Isabel
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Kodó, Krisztina
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Service Economy as a Threat to Social Sustainability2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Economic growth is often linked to service economy. Sustainable economic growth is based upon economic, environmental and social sustainability. Some argue that economic and environmental sustainability has its foundation on social sustainability. By analysing the effects of service economy on society, one can identify potential threats to social sustainability. Theoretical analysis is supported by historical events from around the world focusing on highlighting threats that service economy countries are exposed to.Findings were that while on short term post-industrial economies boost development and sustainability, on long term countries are facing challenges in terms of ageing population, sustainable communities and access to social equity. Furthermore, depending on local policies, in some cases a trade-off is needed among factors in order to reach the highest level of social sustainability.

 • Hahn, Isabel
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Kodó, Krisztina
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Determinants for Successful Boothmanship & Booth Design: A Book Review of Exhibiting Marketing and Trade Show Intelligence2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The book provides a deep insight into the successful organisation, management and marketing of booths at trade shows. By giving practical examples and explanations, Solberg Søilen aims at examining previous research and exploring factors and aspects which can lead, if properly applied, to successful boothmanship. Findings were, that the book is written rather as a guidebook for inexperienced readers in the field of marketing and trade show intelligence. Whereas the exhibiting of marketing is discussed in detail, the topic of “trade show intelligence” is not covered in depth and, thus, the title is rather misleading.Overall, the book is easy to read and follow due to the provided examples, tables and graphs, which enhance the reader’s understanding.

 • Pettersson, Petter
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  För jämlikhet i tiden: En studie om kvinnors representation i kurslitteratur mellan 1970 - 20162017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay was to put a historical spin on the traditional gender analysis. Much research has been previously done aimed towards analyzing the representation of gender and gender roles in school text books. There seemed to be a lack of historical viewpoints however where the studies aim to look at the development of gender and gender roles throughout history. This study aims to analyze five different historical text books from the period of 1970–2016. Each of the five books come from each of the five decades’ in-between these years. The study aimed to study whether the representation of women have changed throughout these decades. The study presents evidence that representation of women and women's rights have increased, especially in the 2010's. The study also finds evidence that earlier books contain gender biased language. 

 • Hallner, Linn
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Johansson, Katharina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att låta tekniken ligga i värdesakslådan: En studie om elevers inställning, attityd och erfarenhet av digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att studera elevers attityder och inställning till digitala verktyg i skolämnet Idrott och hälsa. Samt undersöka vilka tidigare erfarenheter eleverna har av digitala verktyg i idrottsundervisningen. Urvalsgruppen bestod av 81 stycken gymnasieelever fördelat på två skolor i Västra Sverige. Som datainsamlingsverktyg har enkäter använts och bearbetats med kvantitativ deskriptiv statistikanalys och en kvalitativ textanalys. Vidare har resultatet analyserats med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och ställts i relation till tidigare resultat inom forskningsfältet. Sammantaget har den här undersökningen visat att majoriteten av eleverna har en positiv attityd och inställning till digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa där kön är en faktor som har betydelse. Resultatet tyder på att eleverna har erfarenheter av att använda digitala verktyg i idrottsundervisningen vilket innebär att ämnet följer med i den digitala utvecklingen. Digitala verktyg har tidigare främst använts i vid videodokumentation, teorigenomgångar och som bakgrundsmusik i idrottsundervisningen. Vidare välkomnar majoriteten av eleverna en integrering av digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa där eleverna finner fler fördelar än nackdelar. Däremot associerar en mindre andel elever digitala verktyg med ett stillasittande beteende, vilket de ser som en nackdel med integreringen.

 • Sverin, Simon
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Språk, kultur och samhälle.
  Athene, Obi-Wan and Yoda as Mentors with Masks: Characters representing a millennia old story-telling tradition2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • MOHAN, ANEESHA
  Halmstad University.
  QUALITATIVE ANALYSIS OF BUSINESS INTELLIGENCE: BUSINESS INTELLIGENCE IN THE BUDGETING PROCESS2012Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • MOHAN, ANEESHA
  Halmstad University.
  CRITIC OF A BOOK: PERCEPTION OF PRIVATE AND PUBLIC INTELLIGENCE2012Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • MOHAN, ANEESHA
  Halmstad University.
  QUALITATIVE ANALYSIS OF VALUE GRID MODEL: APPLICATION OF VALUE GRID MODEL IN TEXTILE INDUSTRY: THE CASE OF OSCAR JACOBSON2012Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • Verhoeven, Peter
  et al.
  Sha, Nana
  A study based on Kano model to improve satisfaction of students at university libraries in Sweden2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper designed the questionnaire for the case and combines the Kano Model with the LibQUAL+TM model to understand the students’ perception and expectation of the library service quality in Sweden. Also, find a specific way to improve the satisfaction of the students.

 • Ruisch, Willem
  et al.
  Werff, van der, Gerke
  Exchange student expectations and perceptions about Service Centrum at the Halmstad University, Sweden2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • Peyne, Benjamin
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Chan, Ariane
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Data-driven decision making in Marketing : A theoretical approach2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Customer insight is at the heart of the big data era. This revolution makesit possible to directly obtain high potential data and in large quantitiesabout customers. Thus we take note that, more than ever, a large volumeof big data is collected by companies.We observe that big data have become a necessary tool within marketing.More and more companies orient their decisions according to theinformations provided by data, with the aim of quickly having betterresults.Nevertheless, in order to integrate these big data in a better way and gaina competitive advantage, companies must face new challenges. Tomeasure and understand the impact of big data in marketing decisions,we propose, with the support of our scientific and theoretical resources, areasoning, demonstrating all the issues. Big data is increasinglyubiquitous and necessary for companies (I). Their impact in decisionsneeds to be taken into account (II) and their use is leading to amanagement revolution (III). Moreover, it modifies the close relationbetween decision and intuition. (IV). In this article, we present aperspective that study all these concepts. We close by offering a modeland a conclusion answering our problematic.

 • Chauvel, Benjamin
  et al.
  Halmstad University.
  Madjour, Raphaël
  Halmstad University.
  How to Make Profit in Trade Show2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper investigates the participation of companies in a Trade Show. The purpose of this research is to highlight what are the best ways for successfully participating in Trade Show and make profit. In order to find the right information, one previous research was identified from the library data base, which allowed us to find some other existing articles. One of the major results was that companies do not seriously prepare for their Trade Show. Moreover, it is also important to follow-up their attendees after the Trade Show.

 • Mazouch, Emma
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Det var en gång...: En processanalys av inledningar till barn- och ungdomslitteratur2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur barn- och ungdomslitteratur inleds, samt om det finns några specifika parametrar som avgör hur en bok inleds. Undersökningen har gjorts på ett material av åtta stycken barn- och ungdomsböcker for åldrarna 6 år upp till tonår/ungdom, där det air de första 40 meningarna i varje bok som undersökts. Detta har gjorts med hjälp av den systemisk-funktionella grammatikens begrepp processer, som delar in skeenden med hjälp av fyra olika processtyper. Den materiella processen handlar om vad som sker, den mentala processen om vad som upplevs, den verbala processen om vad som sägs och den relationella processen om vad som air. Slutsatsen air att det i barn- och ungdomslitteratur air flest materiella processer, följt av de relationella, mentala och verbala. De parametrar som kan påverka barn- och ungdomslitteraturs inledningar är vilken ålder böckerna riktar sig till. De böckerna för yngre barn hade en tendens att innehålla mer fakta. Det kan också ha att göra med vilken genre de tillhör. De böcker som hade spänning som genre hade fler materiella och mentala processer som antyder på händelser och upplevelser medan de böcker med genre vardag hade fler relationella processer och innehåller mer fakta. 

   

   

 • Iddris, Faisal
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Barriers to Adoption of Mobile banking: Evidence from Ghana2013In: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, ISSN 2308-3816, E-ISSN 2222-6990, Vol. 3, no 7, 356-370 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this research is to investigate the perceived barriers to adoption of mobile banking among consumers, and to assess whether the usage of M-Banking is constraint on the basis of different demographic characteristics such as age, income level, mobile phone usage “experience” and marital status. Data were collected using convenient sampling via self-administered questionnaire in a large university in the Ashanti region of Ghana. A total of usable 189 responses were collected from non-users of mobile banking and retained for analysis using SPSS version 16. The main reasons for rejecting M-Banking were explored using simple descriptive analysis, while chi-square tests were used to assess differences between socio-demographic variables and the rejection factors. The result indicates that majority of respondents do not use any kind of mobile banking service. The four main reasons for rejecting M-Banking were: M-banking requires knowledge and learning; M-banking attract additional banking charges; poor telecommunication network; consumer preference for traditional means of banking instead of mobile enabled banking services. The practical implications of this research is the revealing of the main barriers to Mobile banking adoption and suggesting of appropriate marketing strategies to overcome the obstacles to mobile banking adoption.

 • Ehringer, Wolfgang
  et al.
  Halmstad University.
  Söderström, Henrik
  Halmstad University.
  Financial Intelligence as a Promoter of Organizational Power2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This article explores the role of financial intelligence in the context of intelligence studies. Reviewing relevant literature, the field of intelligence studies is divided into a public, and a private sphere, which is directly related to businesses and organizations. Consequently, this context is clarified before financial intelligence could be placed in a theoretical framework and further defined in a content-related way. The recent lack of a useful definition, that addresses several aspects, was emphasized by providing an appropriate explanation of financial intelligence. For illustration purposes, a link to the theory on organizational power (bases of power) is made to show how organizational power can be promoted by financial intelligence. Thus, financially intelligent individuals have good opportunities to increase their expert power and informational power for example. In fact, it is advantageous for both individuals and organizations. Within our line of argumentation, we assume that financial intelligence is a good source for power, because finance in general is recognized as essential for organizations and business success. In a nutshell, there are good reasons for focusing financial intelligence in future studies and in practice.

 • VENKATESH, UMA DEVI
  Halmstad University.
  CRITIC OF A BOOK: BENEFITS OF PRIVATE AND PUBLIC INTELLIGENCE2012Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • VENKATESH, UMA DEVI
  Halmstad University.
  LITERATURE REVIEW ON BUSINESS INTELLIGENCE: BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS2012Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • VENKATESH, UMA DEVI
  Halmstad University.
  QUALITATIVE ANALYSIS OF VALUE GRID MODEL: DEVELOPING VALUE GRID MODEL FOR IKEA FROM VALUE CHAIN ANALYSIS2012Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • VENKATESH, UMA DEVI
  Halmstad University.
  QUALTITATIVE ANALYSIS OF BUSINESS INTELLIGENCE: BUSINESS INTELLIGENCE FOR IBM WITH SMARTER SELF-SERVICE ANALYTICS2012Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • van Vugt, Maik
  et al.
  Halmstad University.
  Jacobsen, Ole
  Halmstad University.
  Applying the value grid model; an examination of Google2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the last twenty years, Google had a tremendous growth, from a small project of two PhD students to one of the most valuable companies on the globe. This growth is characterised by the versatile of the company, next to its search engine, Google explored many different value chains along the way. In this study, the value grid model is used to examine their movements. It can be stated that Google used, and uses, the paths/dimension as implied by Pil and Holweg (2006) to explore new opportunity and demand. The main reason why Google is able to do so is because of its board and management, who are innovative, and open-minded. Next to the top management is the appearance of Google in many different sectors and value chains a reason of their growth. The variety in businesses allows them to create a “Google experience”, and thus a competitive advantage in comparison with their main competitors who do not have this ability. 

 • Heang, Rasmey
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  THE NEEDS AND CHALLENGES OF ADOPTING BUSINESS INTELLIGENCE FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISE (SME)2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Nowadays, managing business performance is becoming a relatively difficult and complex process for managers since it is undertaking major change both in research and practice. With the growing global interest in Business intelligence (BI), it has also been identified as an important role for small and medium-sized enterprises (SMEs) to satisfy their customer’s needs by analyzing through BI system. However, the limited financial resource and lack of human capital are becoming the constraint for SMEs to invest in Business Intelligence system; as well the return of their investment in BI system is still being considerable for SMEs to invest in the system. This study proposes an innovative approach for assessing and prioritizing the use of BI, which can help SME owners to prioritize their customer’s needs and communicate with their stakeholder by using Kano model. This paper is prepared in a way to define and convey the idea of Kano Model and its application to aspiring organizations.

 • Heang, Rasmey
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  LITERATURE REVIEW OF BUSINESS INTELLIGENCE2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to the rapid growth of new technologies, the Business Intelligence (BI) market is growing as well that forces the corporations to adopt their offerings to the needs of the customer. Adoption of Business Intelligence system has become one of the most important technological and organizational innovations in modern organization that promote knowledge diffusion, and cornerstone of business decision making processes. Since the way of BI integrated and implemented is quite different among organizations, it is important to approach BI literature by adaption of BI application and its implementation, BI architects, and enabling factors in BI projects. Furthermore, we are also going to discuss how technological capabilities such as user access, data quality and the integration of BI with other systems in the firm, as well as organizational capabilities such as flexibility and risk management support, are essential for BI success, regardless of the decision environment. Last but not least, this paper will also discuss how the idea of BI has been built on the school of thought. We expect that results could create the value and input for enterprises that plan to implement a BI application in their organization.

 • Heang, Rasmey
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  BOOK REVIEW: THE USE OF MARKET INTELLIGENCEIN COMPETITIVE ANALYSIS2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Most of managers are concerning on the practical work of making a good strategic planning for their company, but they pay a little attention in theories where it is helpful for them to build the insights of competitive analysis. This paper aims to provide managers with understanding the insight of market intelligence and how market intelligence will be used in building the competitive analysis through industry analysis, company analysis, competitor analysis, business intelligence, and marketing intelligence. This study will be useful, practical and able to provide guidance for the practical application of ideal concepts in real situation. This paper is not only applicable for managers but also it is useful for business school faculty and students since they could find this book to be a supplement to the more academic articles available.