hh.sePublications
12 1 - 50 of 60
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Grozdanovska, Emilia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Olsson, Tobias
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Digitalplattan som ett medel i yngre barns kommunikation2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka kommunikationssätt som blir till vid intra-aktionen mellan digitalplattan och yngre barn. Med tanke på att forskning visar att yngre barn inte får samma möjlighet att använda digital teknik som äldre barn. Forskning visar också på att den digitala undervisningen i förskolan är bristfällig, därför är vårt syfte i studien att undersöka sammanflätningar mellan yngre barn, förskolläraren och digital teknik där människor och materialitet har agens. Vår forskningsfråga är:  Vilka kommunikationssätt blir till i aktiviteter med digitalplatta och yngre barn i förskoleverksamheten? För att undersöka vår forskningsfråga så har vi i föreliggande studie utgått från ett posthumanistiskt perspektiv och gjort en kvalitativ undersökning, där vi använt oss av videoobservationer. Resultatet visar att digitalplattan skapar möjligheter för yngre barn att utveckla både verbala visuella och kroppsliga kommunikationer. Dock behövs det stöttning från förskollärare, då barn och digitalplatta kan ha svårt att förstå varandra i kommunikationen. Slutsatsen är att digitalplattan genom intra-aktioner med barnen och förskollärare, är i ett nätverk där den tillsammans med barn och förskollärare möjliggör kroppsliga, verbala och visuella kommunikationer. 

 • Khalaf Mohsen, Zaynab
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Den nya skolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En studie om nynlända elever, hur upplever nyanlända elever att de integreras i svenska skolor

 • Andersson, Angelica
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Persson, Sara
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Läsförståelse av digitala texter: En litteraturstudie om vad som påverkar elevers utveckling av digital läsförståelse2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läsförståelse är en förmåga som är nödvändig för att kunna ta del av information och verka i samhället. På grund av den snabba tekniska utvecklingen förmedlas allt mer information via digitala medier vilket medför att kraven på läsförmågan numera även omfattar digitalt läsande. En konsekvens av denna utveckling är att undervisningen i skolan behöver anpassas för att ge elever deförutsättningar som krävs för att kunna ta del av och förstå den information som finns tillgänglig såväl analogt som digitalt. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskning visar om hur elever utvecklar digital läsförståelse i modersmålsundervisning. Studiens resultat visar att de likheter som finns medför att eleven behöver behärska samma förmågor för digital läsförståelse som för traditionell läsförståelse. De skillnader som finns medför att lärare behöver inkludera träning av unika förmågor som krävs för digital läsförståelse för att möjliggöra elevers utveckling av digital läsförståelse. Studiens resultat visar att om lärare inkluderar lässtrategier och elevsamarbete i undervisningen kan det påverka elevers utveckling av digital läsförståelse positivt. På grund av att det finns lite svensk forskning på området finns behov av studier kring hur modersmålsundervisning i en svensk skola påverkar elevers utveckling av digital läsförståelse.

 • Thulin, Charlotta
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Taman, Nadia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Utomhusundervisning i ämnet biologi: Utomhusmiljöns hinder och möjligheter i relation till elevers lärande i grundskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Hansson, Caroline
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hult, Johanna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lärares användning av digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   Samhällets digitalisering ställer krav på att skolan ska utvecklas i samma takt, för att kunna utbilda framtidens samhällsmedborgare. Ett flertal källor visar att det finns lärare som på grund av olika faktorer inte använder sig av digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen. Tidigare forskning visar på att lärarnas digitala kompetens är bristfällig samt att tillgången av verktyg inte finns i naturvetenskapsundervisningen. Syftet med den här litteraturstudien är att beskriva lärares användning av digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen utifrån aktuell forskning. Genom systematiska sökningar i databaserna ERIC och SwePub har tio källor använts för att besvara litteraturstudiens frågeställning. Litteraturstudiens slutsats är att digital kompetens, brist på tillgång och inverkan på elever hindrar eller möjliggör lärarnas användning av digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen. Då studiens endast innehåller internationella studier är det av intresse att undersöka liknande studie i en svensk kontext.

 • Alenius, Lisa
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bernholtz, Josefine
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lekterapi - för barnens skull: En kvalitativ studie om hur lekterapeuter resonerar kring leken2018Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie kommer ha sitt fokus på verksamheten på lekterapi där förskollärare och fritidspedagoger arbetar. Av den tidigare forskning vi tagit del av kan vi se att det finns forskning om hur leken används i förskolan men inte om hur den används på lekterapin. Syftet med den här studien är genom fokusgrupssamtal med lekterapeuter bidra med kunskap och lyfta hur lekterapeuter samtalar om hur leken konstrueras på lekterapin. Utifrån syftet är följande forskningsfrågor ställda: Hur resonerar lekterapeuter om leken på lekterapin? och Vilka tolkningsrepertoarer synliggörs i samtalen med lekterapeuterna?  Vi har valt att studera det här utifrån ett socialkonstruktionistisk paradigm där kunskap ses som en social konstruktion. Därav är vår metod fokusgrupssamtal som kommer genomföras med verksamma lekterapeuter. Det gjorde två fokusgrupssamtal på två olika sjukhus i södra Sverige där två lekterapeuter deltog på vardera samtal. Genom den metoden kommer deras verklighet språkliggöras och vi kan ta del av den och sedan analysera deras samtal. Analysverktygen som används för att analysera resultatet är, tolkningsrepertoar, funktion och retorik. I resultatet ses hur lekterapeuterna resonerar kring hur värdefullt det är att möjliggöra samspel med barnen, om lekens betydelse samt hur leken används som kommunikation. 

 • Bengtsson, Fanny
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Högberg, Liv
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Skolans jämställdhetsuppdrag: Hur ramfaktorer upplevs påverka lärares möjligheter att anlägga ett genusperspektiv på undervisningen2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår undersökning syftar till att, med hjälp av det ramfaktorteoretiska tänkandet, undersöka hur högstadielärare i de samhälls- och naturorienterande ämnena upplever vilka möjligheter och/eller hinder de har att anlägga ett genusperspektiv på sin undervisning i enlighet med vad skollagen och läroplanen föreskriver. Vi har intervjuat fem lärare för att undersöka om och hur de upplever att både yttre och inre ramfaktorer påverkar dem att anlägga ett genusperspektiv på undervisningen. Våra slutsatser är att ansvaret för anläggandet av ett genusperspektiv på undervisning och verksamhet tycks falla på den enskilde läraren, troligtvis för att läroplanen är tolkningsbar i detta avseende. Således blir lärarens intresse och kunskap om genusfrågor styrande för om ett genusperspektiv anläggs eller inte. 

 • Stenberg, Karljohan
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Shulemaja, Besfort
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En lustfylld och motiverande matematikundervisning: En litteraturstudie som belyser olika tillvägagångssätt som kan användas i undervisningen av bråktal2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elever har svårt att lära sig om bråktal och lärare har svårt för att undervisa om detta. Forskning visar att en del elever har svårt att jämföra bråktal och att delarna av helheten ska vara lika stora. Denna litteraturstudie har som syfte att belysa vad forskning säger om hur lärare i grundskolans tidigare åldrar kan utforma sin matematikundervisning i arbete med tal i bråkform. Litteraturstudiens resultat presenterar artiklar som berör årskurs två till sju. Data är framtagen genom systematiska litteratursökningar i databaserna, ERIC och SwePub. Resultatet visar en mängd olika tillvägagångssätt som lärare kan använda för att hjälpa elever framåt i sin förståelse av tal i bråkform. De som presenteras är ämnesintegrerat arbete, traditionella och virtuella spel, konkret- , virtuellt- och laborativt material. Resultatet och slutsatsen tyder på att om tillvägagångssättet är lustfyllt, motiverande eller ger möjlighet till direkt feedback kan detta bidra till en ökad förståelse av tal i bråkform för eleverna. Litteraturstudien går att använda som vägledning i lärares matematikundervisning. Dock belyser inte resultatet alla detaljer för hur tillvägagångssätten används. Förslag till vidare forskning är att undersöka hur olika tillvägagångssätt används av lärarna i matematikundervisningen och vad de har för attityder till tillvägagångssättet. 

 • Olsson, Hanna
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Östergren, Emelie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att undvika svengelska: En kunskapsöversikt över metoder för ordinlärning i det engelska språket2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ordförrådet utgör en viktig del för att kunna navigera sig i ett språk, speciellt engelskan som får en större roll i en allt mer globaliserad värld. Däremot finns brister i elevers ordförråd vilket försvårar språkutvecklingen. Syftet med studien är således att undersöka vad forskning säger om hur lärare kan påverka elevers ordförrådsutveckling. Detta kommer att göras utifrån frågeställningen: Vad belyser forskning som stimulerande för elevers ordförrådsutveckling när det kommer till ordinlärning. Resultatet visar att det finns flera faktorer som påverkar om undervisningen stimulerar elevernas ordförrådsutveckling. Däribland elevernas motivation, vilket inte påverkas av enbart valet av metod utan hur undervisningen genomförs. Resultatet från studie visar att elevers motivation är en större bidragande faktor till huruvida undervisning stimulera en utveckling, vilket gör att vidare forskning behövs av kvalitativ karaktär. Ytterligare krävs forskning som undersöker grundskolans åldrar, där forskning från Sverige saknas, detta för att gynna en tidig språkutveckling.

 • Espling, Elin
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lindgren, Rune
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Resonera muntligt inom matematiken: Fyra faktorer som påverkar elevens utveckling av resonemangsförmågan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vad forskningen visar om elevers resonemangsförmåga i matematiska samtal i åldrarna 8–14 år. Studiens resultat grundas på 13 internationella artiklar, där merparten utförts i en amerikansk kontext. Tidigare studier har visat resonemangsförmågans betydelse för elevers utveckling av matematiskt kunnande. Ytterligare studier har pekat på en brist i svenska elevers möjlighet att träna denna förmåga. Detta medför ett intresse att undersöka vilka faktorer det är som påverkar utvecklingen av denna förmåga samt hur lärare kan skapa möjligheter för elever att träna den. Litteraturstudiens resultat visar fyra huvudsakliga faktorer som påverkar elevers möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga; lärares agerande, uppgiftens karaktär, mångfald av lösningar samt normer. Vidare visar studien att dessa faktorer är sammanvävda och förutsätter varandra. Detta innebär att som lärare behöver man arbeta med alla faktorerna för att resonemangsförmågan ska utvecklas.

 • Hägg, Sara
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  ”ÄBIC” Äldres behov i centrum: En kvalitativ studie om omsorgspersonalens upplevelse av ÄBIC2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate whether home care personnel experience a change while introducing a new working method developed by the National Board of Health, “ÄBIC” (Elderly needs in the center). This study is based on data gathered from seven home care staff in the elderly care home groups in the selected municipality. Respondents are women of mixed ages (estimated between 20 to 60m years). This study is based on qualitative methodology with a phenomenological approach. The empirical data was collected through semi-structured interviews to gain a deeper understanding of the respondents’ experiences. The interviews took place at each individual respondent’s workplace / unit in order to achieve a more pleasant situation for the respondent. The information obtained through the interviews has since been transcribed and analyzed to produce the results that were appropriate for the purpose and questions of this study.

  Previous research and selected theories for this study were developed from research articles, dissertations, theories and course literature that is related to areas similar to ÄBIC, as well as areas / theories that was used by the National Board of Health to build their method.

  In the results from this study, four main categories have been identified; Implementation, participation and influence, home service staff experiences of ÄBIC responses for the customer / individual, and needs assessment. The results suggests that the working method ÄBIC in the implementation phase appears to give a more administrative change rather than a visible change for the individual customer. Respondents state that customers / individuals are satisfied with the help as in previous work practices. In conclusion, it is largely found that, when introducing a new working method, the municipality are not focused on all parts to be compatible with ÄBIC before launching implementation. The home care staff consider their work tool to be a big "villain" in the fact that ÄBIC does not result in a major change in the performance itself. The hope is that the change takes place fully when everything is compatible and that this method contributes to a more quality assured job in the health and social care for the elderly.

 • Hanna, Widén
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Johan, Björklund Reijnow
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bron mellan elevers lärande och fotosyntes: En litteraturstudie om lärares strategier och redskap relaterat till elevers lärande för det abstrakta begreppet fotosyntes2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är betydelsefullt att elever får kunskap om den biokemiska processen fotosyntes, då det är en grundläggande förutsättning för liv, och förståelse kring dess helhet kan bidra till människors handlande mot en hållbar framtid. Forskning visar att elever har svårigheter att förstå begreppet fotosyntes och missuppfattningar kan uppstå. Vi vill med vår litteraturstudie utforska vilka strategier och redskap lärare kan använda för att elevers lärande ska möjliggöras. Syftet med litteraturstudien är att ta reda på vad forskning visar om hur lärare arbetar, för att elever ska utveckla ett lärande för abstrakta begrepp inom de naturorienterande ämnena. Frågan vi kommer besvara är, hur framställs lärares undervisningsstrategier och redskap i förhållande till elevers lärande om fotosyntes, inom ämnet biologi. Litteraturstudien resulterar i att visuella redskap synliggör det abstrakta, språkliga strategier och redskap bidrar till samlärande och individuell förståelse samt undersökande strategier och redskap där elever upptäcker vetenskapliga argument, leder till att deras självförtroende i lärandet stimuleras. Efter denna litteraturstudie kunde vi identifiera luckor i lärares användning av strategier och redskap, i förhållande till elevers lärande om det vetenskapliga språket, vilket hade varit av intresse att utföra vidare studier kring.

 • Svensson, Julia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Borgcrantz, Johanna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Matematik finns överallt": En diskurspsykologisk studie om hur förskollärare resonerar kring vardagsmatematik i förskolans kontext.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa vardagsmatematik i förskolans kontext. Forskningsfrågan studien utgick ifrån var; Hur resonerar förskollärare kring begreppet vardagsmatematik och synliggörandet av denna i verksamheten? Studien grundar sig i det socialkonstruktionistiska perspektivet då den handlar om hur förskollärarna resonerar kring vardagsmatematik. I den här kvalitativa studien deltog fem förskollärare och intervjuerna utgick ifrån semistrukturerade intervjufrågor. Det som framgår i resultatet är att förskollärarna anser att vardagsmatematik är svårt att definiera, då det är ett stort område med många begrepp i. Men det som också lyfts fram är vikten av att arbeta och synliggöra matematiken i förskolans verksamheter, eftersom det här kan skapa en grund som är till hjälp för barnen vid senare matematiklärande. I resultatet framhävs även en variation av konkreta situationer där synliggörandet av vardagsmatematiken är av vikt.

 • Nilsson, Felicia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nilsson, Helena
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Matematik i förskolan - det handlar ju om att lägga grunden till längre fram: En kvalitativ studie med ett diskurspsykologiskt angreppssätt om hur förskollärare resonerar kring matematik i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genom intervjuer undersöka hur förskollärare resonerar kring matematik i förskolan. Studiens frågeställningar är: Hur resonerar förskollärare kring hur de arbetar med matematik i förskolan? Hur resonerar förskollärare kring sin betydelse för barns matematiska utveckling i förskolan?

        Studien utgår från socialkonstruktionism med ett diskurspsykologiskt angreppssätt. Genom semistrukturerade intervjuer har sex förskollärares resonemang lyfts fram och analyserats. I resultatet framkommer det att förskollärarna innehar en medvetenhet kring matematik och vad ett matematiskt arbetssätt innebär i förskolan, där matematiken främst berörs i förskolans vardagliga situationer. Det framkommer även att förskollärarna är betydelsefulla för barns matematiska utveckling, där närvarande förskollärare bidrar till att barnen får matematiska förkunskaper inför skolstarten.

 • Liljenberg, Agneta
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Hälsofrämjande arbete med patienter i primärvården som besväras av stressrelaterad ohälsa: En litteraturstudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Stress-related ill health is seen as a public health problem today. Many patients seek primary health care nurses in the primary health care sector for these health problems. Purpose: To highlight the factors of importance in the health promotion of primary health care patients who are bothered by stress-related ill health. Method: An integrative literature study with the examination and analysis of quantitative and qualitative scientific articles as well as articles made by mixed method. The analysis has followed a step-by-step analysis that resulted in the fact that text units with similar meanings form themes. Result: The study is based on 16 scientific articles and resulted in two categories: the importance of physical factors and the importance of psychological factors that affect different health promotion methods and interventions. In summary, patients in primary care who are bothered by stress-related ill health can be treated by district nurses who provide guidance and counseling. Patients can then implement these advice and support in their daily lives to reduce their perceived stress. In order to be able to promote health promotion and prevention of stress-related ill health, the district nurse needs national guidelines and increased education in the area. This literature study could form the basis for further research in the field.

 • Haag, Christian
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Gnistan i Dabiq: -        En studie om Islamiska Statens användning av islams religiösa traditioner för att legitimera, rättfärdiga och etablera Kalifatet 2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is about the so called Islamic States’ use of Islamic religious traditions in their propaganda magazine Dabiq. The purpose of the study is to find out how ISIS use history as a blueprint to perceive and interpret current events and occurrences. The theories of sociologist Pierre Bourdieu, Capital, and sociopsychologist Hjalmar Sundén’s Role theory is used to analyze how the different religious traditions and stories are used by ISIS and what these represent in the Muslim’s religious frame of perception. The results of this study show that the religious traditions are being used in order to legitimize, justify and establish their so-called Caliphate according to the stories of old. The results also show that not only religious matters are used to emphasize their claim in the Middle East but profane examples as well. 

 • Ahnfelt, Camilla
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Wolmestam, Malena
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Distriktsköterskans strategier för att stärka egenvård hos personer med hjärtsvikt i hemmet: En integrativ litteraturstudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The older population in Sweden increases dramatically while resources are decreasing. Heart failure is one of the most common diseases in Sweden which causes hospitalization for elderly people. Symptoms of heart failure can be stressful and affect the quality of life negatively for both patients and close relatives. A lot of old people with heart failure lives at home and need support to cope with their illness and reduce hospitalization. The aim of the literature study is to describe district nurses' strategies to strengthen self-care in patients with heart failure in home care. The method is an integrative literature study where 19 articles of both qualitative and quantitative methods are included. The results show four categories that address strategies district nurses can apply to strengthen self-care in patients with heart failure. These are essential conditions for district nurse, the importance of starting from the patient's situation and needs, to work with goals and follow-up as well as offer education and knowledge. The essential conditions are mainly that higher education and experience are of great importance in the work of self-care. Other strategies emerging is to see each individual person as unique, work with participation, involve relatives and individualized education as well as follow up. There is no general strategy to strengthen self-care that works for all. District Nurse skills are necessary in the work of providing individual support that strengthens selfcare.

 • Bennedsen, Svetlana
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Boklund, Linda
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Törnkvist, Mikaela
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Anhörigvårdare till demenssjuk i hemmet - Erfarenhet av e-hälsa2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aging population is increasing in several countries in the world, which leads to an increase in people with a dementia disease. There is a development work to improve homecare so that the dementia can live at home. For carers who live with a dementia, life changes and the new change can become very demanding, leading to a mental and physical strain. Today, various e-health-based solutions are offered in care. The solutions are presented as a complement to traditional hospital care, when care can be conducted at home. The purpose of the study was to describe the carers experiences of e-health in connection with homecare for a dementia. The study was conducted as an integrative literature study, which gives a deeper understanding of a particular phenomenon in health care. The literature study results are based on 16 scientific articles. The analysis revealed five themes: Improved quality of life, emotional support, increased knowledge, simpler everyday life and technical challenges. EHealth proves to have a positive impact on quality of life, the carers felt safer and found a better balance for working in everyday life. Carers also described that ehealth was an effective way of gaining new knowledge and that it was convenient because they saved resources and energy compared to a visit to a clinic. Although technical challenges arose, the close carers were pleased with e-health-based solutions.

 • Makkonen, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Svahn, Emma
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  För vem och varför planerar vi?: En kvalitativ studie om hur förskollärare och barnskötare resonerar kring pedagogisk planering i förskolans kontext2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare och barnskötare resonerar kring pedagogisk planering i förskolans kontext. Vilket besvarades genom forskningsfrågan: vilka diskurser framträder genom samtal med förskollärare och barnskötare gällande den pedagogiska planeringen i förskolan. Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt var socialkonstruktionism med diskurspsykologi som analysmetod. Analysverktygen som används i studien var tolkningsrepertoar, retorik samt funktion och effekt. Det producerade materialet har skett med en kvalitativ ansats genom tre semistrukturerade gruppintervjuer med nio deltagande respondenter. Studiens resultat redovisas i tre teman: den svårtolkade läroplanen, det betungande arbetet i förskolan och vem planerar vi för samt diskurserna läroplanens tvetydighet och den osäkra förskolläraren. Det framkom i resultatet att förskollärarna visar en osäkerhet kring planeringsarbetet i relation till förskolans läroplan samt att kvalitetsarbetet ses som ett betungande och tidskrävande arbete.

 • Håkansson, Marika
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Sundbärg, Anna
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Orsaker till att vårdnadshavare avböjer att vaccinera sina döttrar mot humant papillomvirus2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Human papillomavirus is a very common sexually transmitted virus that can cause serious diseases such as cervical cancer. In Sweden, vaccination against human papillomavirus is administered by the school nurse to girls in grades 5 – 6 whose parents have given their written consent. The vaccine has shown to reduce the incidence of cervical cancer. In order to reduce the number of deaths in this disease it is very important to achieve high vaccination coverage in adolescent girls. The purpose of the literature study was to highlight the reasons why parents decline human papillomavirus vaccination for their daughters. The study was conducted as a literature study with an integrative approach. The result was based on 19 articles. The reasons why parents decline vaccination for their daughters resulted in six themes: concern about the safety of the vaccine; lack of knowledge; insufficient information; unclear recommendations; values and beliefs; distrust of authorities. School nurses should receive further education and improve their knowledge about human papillomavirus and the vaccination in order to provide accurate and adequate information. This can reduce parents’ concerns, which in turn can increase coverage and improve public health.

 • Anderson, Lisa
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Upplevelser av karriäravslut: En kvalitativ studie på före detta professionella golfspelare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine former golf players’ experiences of their career

  termination. The following questions were asked: (1) What barriers does golf players experience during the career termination? (2) What resources does golf players experience during the career termination? (3) What strategies does the golf players identify as useful during a career termination. Semi structured interviews were conducted with four female and one male golf players on international level. Through a qualitative content analysis (Hassmén & Hassmén, 2008) 18 high order themes emerged distrubuted on barriers (6), resources (7) and strategies (5). Prominent themes that emerged as both barriers and resources were identity, volontariness of retriment, preparations and social support. The strategies preparations, find new pursuits, social support, take advantage of the golf career and have an optimistic approach were identified as useful. The themes are discussed based on the theoretical framework and previous research. Suggestions for future research and implications are given.

 • Stenholm, Amanda
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Hellström, Elin
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  En studie om relationen mellan kroppsmissnöje, sociokulturella influenser och motion.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att studera relationen mellan kroppsmissnöje, sociokulturella influenser och motionsvanor, samt skillnader mellan unga kvinnor och män avseende tidigare nämnda variabler. Vidare var syftet att undersöka om sociokulturella influenser samt motionsvanor kunde predicera kroppsmissnöje. I studien deltog 170 gymnasieelever där 80 stycken var unga kvinnor och 87 stycken var unga män, varav tre personer valde att inte definiera kön. Deltagarna var mellan 15-19 år (M=17.0, SD=1.1). Sociokulturella influenser delades upp i 3 underkategorier som illustrerar press att använda olika strategier att förändra sin kropp, dessa var att gå ner i vikt, gå upp i vikt samt bli mer muskulös. De sociokulturella influenserna delades även upp till press från media och press från bästa kvinnliga och manliga kompis. Vid undersökning av samband framkom det att det finns signifikanta samband mellan kroppsmissnöje och samtliga strategier att förändra sin kropp som kommer från press från media. Studien fann även signifikanta samband mellan motionsvanor och press från media att gå upp i vikt, press från bästa kvinnliga och manliga kompis att gå ner i vikt samt bli mer muskulös. Efter ett oberoende t-test visades det att unga kvinnor upplever mer kroppsmissnöje än unga män. Vidare visade det oberoende t-testet även att unga kvinnor upplever mer press från media att gå ner i vikt samt bli mer muskulös jämfört med unga män. Enkla regressionsanalyser som gjordes som indikerade att endast press från media kan predicera kroppsmissnöje. En multipel regressionsanalys gjordes för att se om regelbunden motion och med press från media att gå ner i vikt kan predicera kroppsmissnöje. Regressionsmodellen visade att regelbunden motion och press från media att gå ner i vikt förklarade 35% av variansen i kroppsmissnöje. Sammantaget indikerar studiens resultat på att press från media kan predicera kroppsmissnöje. Resultatet indikerar även att press från media att gå ner i vikt samt regelbunden motion kan predicera kroppsmissnöje där press från media ökar kroppsmissnöje och regelbunden motion minskar kroppsmissnöje. 

 • Turkaj, Shkodran
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Pelvén, Karin
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Hur företag arbetar med att uppnå fördelar i post-implementeringsfasen: En studie om hur företag arbetar med ERP-system i post-implementeringsfasen.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Tasyurek, Esra
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hållbara evenemang: med fokus på Göteborg och Co2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   In this paper we will investigate sustainable events. The aim is to gain a deeper understanding of how thoughtful Goteborg & Co work socially and ecologically sustainable with their events. What will be investigated is what positive and negative effects that can occur with events based on the two sustainability aspects. Through in-depth interviews we have gained an idea of ​​the organizers' role in sustainability. The theories underlying the investigation have touched on sustainability concepts in events, ISO 20121, and strategies for achieving sustainable events. The empirical material is based on deep interviews with selected respondents from environmental management as well as Goteborg & Co.

  Further in the analysis and conclusion we have come to the conclusion that sustainability is extremely important. Organizers are working on sustainability in their events, partly because it promotes the marketing concept and partly to reduce environmental impact by raising awareness among visitors to think more sustainable.

  The authors conclude that the organizers are on track but that there is still sustainability work that the events need to improve. We have also noted that both small and large festivals should invest more in working sustainably to achieve sustainable long-term success.

 • Oldin, Matilda
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Grufman, Annika
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Vad är naturvetenskap i helhet?: En kvalitativ studie om förskollärares resonemang kring naturvetenskap i förskolan2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien är fokus på förskollärares resonemang kring naturvetenskap till skillnad från hur det arbetas med ämnet vilket forskning vi tagit del av framförallt varit inriktad på. Syftet med studien var att undersöka förskollärares resonemang kring naturvetenskap som helhet i förskolans verksamhet. De forskningsfrågor som ställdes för att närma oss syftet var: Hur resonerar förskollärare kring naturvetenskap i förskolans vardag? samt: Hur resonerar förskollärare kring barns möjligheter till kunskapsutveckling inom naturvetenskap i relation till läroplanen?. Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är socialkonstruktionism. För att lyfta fram förskollärarnas resonemang valdes semistrukturerade intervjuer som metod vilka är utförda på två svenska förskolor. Resultatet av studien pekar på att det trots en variation i förskollärarnas uttryck syns tydliga diskurser bakom deras resonemang. Studiens slutsats är att förskollärare uttrycker en osäkerhet kring innehållet av naturvetenskap som helhet samt hur undervisningen av ämnet ska ske i en förskolekontext. Vidare framskrivs att det framförallt är barnens intressen som styr arbetet med naturvetenskap i de berörda förskolorna vilket ger varierade förutsättningar för barn på olika avdelningar eller förskolor.

 • Dujakovic, Monja
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Florwald, Gabriel
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lärande i svenska språket på mångkulturellförskola: Pedagogers förhållningssätt till arbetet med barnmed annat modersmål än svenska.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lärande i det svenska språket är av vikt för barn med annat modersmål än svenska. Språkliga erfarenheter ska läras in i en tidig ålder för att inte leda till svårigheter i språklärandet. Eventuella svårigheter kan senare påverka barnens kommande skolgång och framtida studier. Språket är viktigt eftersom det ger oss ett kommunikativt verktyg som behövs för att leva i samhället. Syftet med denna studie är att få förståelse för pedagogers arbetssätt och förhållningssätt gällande inlärning i svenska som andraspråk för barn med utländskt modersmål.

  Studiens två forskningsfrågor är: ”Vilka arbetssätt uttrycker pedagoger utifrån sina horisonter i arbetet med språkutveckling med barnen?” samt ”Vilka utmaningar utifrån sina erfarenheter ger pedagoger uttryck för i arbetet med språkutveckling med barnen?” För att besvara dessa forskningsfrågor genomfördes samtalsintervjuer med pedagoger på två avdelningar i en mångkulturell förskola. Dessa intervjuer ljudinspelades och transkriberades varefter transkriberingarna blev analyserade utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. De hermeneutiska tolkningar som uppkommit genom samtalsanalysen har därefter utgjort resultatet till denna forskningsstudie. Sammanfattningsvis visade studien att de förhållnings- och arbetssätt som pedagogerna uttryckte var öppensinnade och empatiska. Pedagogerna ville stötta barnen i att lära sig svenska, samt vara goda förebilder för barnen i hur de själva använder det svenska språket. De utmaningar som pedagogerna uttryckte var bristande kommunikation med föräldrarna samt att få vara en del i en mångkulturell kontext och bidra till att barnen ges ett utvecklande språklärande i svenska. Studiens slutsats blev att om språklärande i svenska för barn med annat modersmål än svenska ska ske, krävs både engagemang, intresse, lyhördhet och tydlighet hos pedagogerna. Utöver detta behöver de också förhålla sig till barnens individuella språkkompetenser och bakgrunder samt att använda varierade arbetssätt och resurser för att kunna erbjuda barnen ett så utvecklande språklärande som möjligt.

 • Nordbeck, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Södergren, Ulrika
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Samlingen som språkutvecklande praktik: En kvalitativ observationsstudie kring barns språkutveckling i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Public defence: 2018-03-05 10:15 Haldasalen, Halmstad
  Marques Marinho, Marco Antonio
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Array Processing Techniques for Direction of Arrival Estimation, Communications, and Localization in Vehicular and Wireless Sensor Networks2018Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Array signal processing in wireless communication has been a topic of interest in research for over three decades. In the fourth generation (4G) of the wireless communication systems, also known as Long Term Evolution (LTE), multi antenna systems have been adopted according to the Release 9 of the 3rd Generation Partnership Project (3GPP). For the fifth generation (5G) of the wireless communication systems, hundreds of antennas should be incorporated to the devices in a massive multi-user Multiple Input Multiple Output (MIMO) architecture. The presence of multiple antennas provides array gain, diversity gain, spatial gain, and interference reduction. Furthermore, arrays enable spatial filtering and parameter estimation, which can be used to help solve problems that could not previously be addressed from a signal processing perspective. The aim of this thesis is to bridge some gaps between signal processing theory and real world applications. Array processing techniques traditionally assume an ideal array. Therefore, in order to exploit such techniques, a robust set of methods for array interpolation are fundamental and are developed in this work. In this dissertation, novel methods for array interpolation are presented and their performance in real world scenarios is evaluated. Problems in the field of wireless sensor networks and vehicular networks are also addressed from an array signal processing perspective. Signal processing concepts are implemented in the context of a wireless sensor network. These concepts provide a level of synchronization sufficient for distributed multi antenna communication to be applied, resulting in improved lifetime and improved overall network behaviour. Array signal processing methods are proposed to solve the problem of radio based localization in vehicular network scenarios with applications in road safety and pedestrian protection.

 • Lebherz, Matthias
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Hartmann, Jonathan
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Commercializing Additive Manufacturing Technologies: A Business Model Innovation approach to shiftfrom Traditional to Additive Manufacturing2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Additive Manufacturing is a fast-developing technology that is considered to be a game changer in the manufacturing industry. However, a technological innovation itself has no single objective value for a company. Indeed, it is widely acknowledged that the key aspect of a successful commercialization of a technological innovation is the linkage of the technology and the business model. Based on a qualitative study, which presents how companies have to develop their business model to commercialize AM, we conducted interviews with two Swedish small and medium-sized enterprises, which plan to invest in Additive Manufacturing. These two companies are HGF, a manufacturer of thermoplastic elastomers and rubber products, and Tylö, a manufacturer of heaters, steam generators, saunas, steam showers, and infrared saunas. In our analysis, we decided to analyse the cases successively, according to the nine building blocks of the Business Model Canvas. Firstly, we conducted a within-case analysis to analyse each case isolated from each other, and secondly a cross-case analysis to find possible nexuses, relations or, contrasts. The chapter conclusion provides an overall discussion of the most important findings emerging from the analysis with regard to the required changes within the current business model to capture value from the technology. We could find some disparities for two building blocks (channels and revenue streams). Thus, this implies that there is no universal approach to develop the business model to introduce Additive Manufacturing. Nevertheless, most of the required adjustments show accordance. While three building blocks turned out to remain largely the same (key partnerships, cost structure, and customer segments), four building blocks require important changes (key activities, key resources, value propositions, and customer relationships. The most important implications for those building blocks are presented in the following:

  Key activities:

  • Upgrade product development

  Key resources:

  • Establish additional production facilities (3D-printers, etc.)
  • Gather new knowledge about AM

  Value propositions:

  • Offer customized products

  Customer relationships:

  • Closer relationship with the (end) customer 
  • Enhance customer co-creation

 • Green, Jenny
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Larsson, Linda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Elevers bristande förståelse för algebra: Lärarens arbetssätt är betydande för elevers motivation och förståelse i matematiken2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att förstå det abstrakta området algebra kan för elever vara komplicerat. För att komma närmare en förståelse för eleverna läggs stor vikt vid lärarens förklaring och arbetssätt som kan vara traditionellt inriktad eller mer sociokulturellt inriktad. Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka vad forskning visar om hur lärare undervisar i matematik inom området algebra och vad lärare kan göra annorlunda för att nå en bättre förståelse hos eleverna. Resultatet framhäver att lärare behöver kunna konkretisera uppgifter genom visualisering och för att uppnå detta behövs rätt kompetens och mer tid till förberedelser och planering. Slutsatsen är att det är lättare att engagera och motivera sina elever genom varierad undervisning. Dock syns de långsiktiga resultaten av detta i den här kunskapsöversikten som varken positiva eller negativa för elevernas begreppsförståelse. Vidare forskning att studera lärarnas kompetens i algebraundervisning är att föredra.

 • Broomé, Adam
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Gemensamma värden: En kritisk diskursanalys av de gemensamma värderingarna i skolans värdegrund2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolverket presenterar att skolan ska främja att elever tar del av de för samhället gemensamma värderingarna, men vilka är de gemensamma värderingarna? Syftet med uppsatsen har varit att konkretisera vad de gemensamma värderingarna innebär samt att sätta dem i relation till teorin om civilreligion. Med hjälp av den tidigare forskningen har åtta teman identifierats vilka författaren anser vara typiska för det svenska samhället, nämligen: Neutralitet, Välstånd, Nationell solidaritet, Jämställdhet, Individualism, Demokrati, Sekularisering, Globalisering. Med hjälp av den kritiska diskursanalysen, lanserad av Norman Fairclough, kodas värdegrunden efter de identifierade temana. Resultatet av analysen undersöks vidare med hjälp av teorin om civilreligion, det visar sig att skolans värdegrund hjälper till att förmedla av en svensk civilreligion. Den svenska civilreligionen visar sig även förespråka en specifik människosyn samt ett specifikt samhällssystem vilket läraren aktivt ska fostra eleverna till att bli en del av. Den svenska civilreligionen kan i vissa fall begränsa skolans arbete för en kulturell mångfald.

 • Felding, Michael
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Early transitions in Applied Sport Psychology Practice – Reflections of established practitioners in Denmark2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Rudelius, Gustaf
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Preuss, Sten
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Coping som moderator mellan upplevd tränarbeteende och upplevd prestationsångest och generell ångest hos unga fotbollsspelare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Coaching behavior can influence how much general anxiety and performance anxiety an

  individual perceives Ramis et al., 2017. Individuals coping skills can determine what effect a

  specific coaching behavior has (Hanin, 2010). The model used in the study is the model of

  leadership behaviors in sport (Smith och Smoll, 1989) Ramis et al., states that for future

  research, studies should investigate coaching behavior in relation to anxiety and coping.

  Jaccard, Wann, and Turrisi (1990). The purpose of this study was to determine if coping

  moderates coaching behavior in relation to perceived general anxiety and performance

  anxiety among young football players. It was of interest to investigate coping and young

  football players’ experiences of coaching behavior since it affects athletes’ well-being and

  continuation within sports. There were 169 participants in the study between the ages of 16-

  19 (M=16.9, SD=0.7). The analysis methods that were used in this study were

  correlationanalysis and moderationanalysis. The correlationanalysis showed a negative

  significant correlation between coaching behavior, coping and general anxiety/performance

  anxiety. Furthermore, did the moderation analysis show that coping does not moderate

  coaching behavior in relation to general anxiety/performance anxiety. Further research should

  compare difference between young girls and boys but also should the study be conducted

  during a full competitive season. Furthermore, could a qualitative study be done where

  interviews with the young football players would be of interest to gain a deeper

  understanding.

 • Liljedahl, Viktor
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Lövgren, Karin
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Relationen mellan behovsfrustration, motivation, motion och psykisk hälsa hos gymnasieungdomar.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det senaste decenniet har visat en tydlig trend av ökad psykisk ohälsa, samt fysisk inaktivitet hos ungdomar i Sverige. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan grundläggande psykologiska behov och psykisk hälsa genom de mellanliggande variablerna motivation och motionsbeteende hos gymnasieungdomar baserat på Självbestämmandeteorin. En kvantitativ undersökning genomfördes med 160 deltagare, varav 106 kvinnor och 54 män, i åldrarna 16 till 19 år (M=17,04, SD=0,93). Följande mätinstrument användes: Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire, Behavioural Regulation in Exercise Questionnaire, Psychological Need Thwarting Scale och Self-Rated Mental Health. Resultatet från medieringsanalyserna visade ett tydligt negativt samband mellan behovsfrustration och psykisk hälsa. Hela medieringsmodellen visade även att kontrollerad motivation och motionsbeteende kunde mediera relationen mellan tillhörighetsfrustration och psykisk hälsa. Behovsfrustration är ett relativt nytt och understuderat begrepp, vilket gör att studiens resultat kan bidra till ökad kunskap kring de faktorer som påverkar ungdomars psykiska hälsa. Till framtida forskning föreslås att inkludera variabler som rör autonomistöd samt fortsatt fördjupning i tillhörighetsbehovet i motion- och skolmiljöer. Detta skulle kunna ge mer kunskap och förståelse för ungdomars psykiska hälsa och motivationsorientering, vilket i sin tur skulle kunna gynna hälsoinsatser och promotion för ökad hälsa bland ungdomar. 

 • Johansson, Jennie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "I'm designed to kill": En kritisk diskursanalys av fyra vampyrfilmer mellan 1979-2016 med hjälp av Mary Douglas teorier om renhet, orenhet och anomalier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att analysera fyra vampyrfilmer med Mary Douglas teori för att se hur föreställningar om renhet, orenhet och anomalier framställs samt ifall dessa föreställningar har förändrats i de fyra utvalda filmerna mellan 1979-2016. Med kritisk diskursanalys som metod har filmerna Nosferatu the Vampyre (1979), The Lost Boys (1987), Twilight (2008) samt Daylight's end (2016) analyserats genom en tematisering av vampyrers egenskaper där en jämförelse dem emellan gjorts. Uppsatsens resultat visar att vampyrer som befinner sig i ett tillstånd mellan liv och död anses vara anomalier, vilka har hanterats på olika sätt av respektive samhällen. Vissa vampyrer har ett mer moraliskt förhållningssätt gentemot människor då de valt bort att äta människoblod och blir därför mer accepterade av samhället, medan andra vampyrer har ett omoraliskt beteende, vilket gör att de då elimineras. Det som anses orent i ett samhälle har blivit vardagligt i ett annat och ju mer mänskliga egenskaper vampyrerna har desto mer accepterade är de av samhället. 

 • Andersson, Marie
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Motin, Helena
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Samband mellan ungdomars psykiska hälsa och socilat kapital2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The increasing mental health issues among adolescent in Sweden is a major public health issue. Research shows that the social capital of young people can be seen as a health source, and that protection factors, such as family and friends, have an impact on mental health . District nurses in school health service have an important role in their work with individual's health factor to promote the mental health. The aim of this study was to describe whether there is a relationship between mental health and social capital, as social network, social ability and sense of belonging among girls and boys aged 14-16 years. The cross-sectional study was performed in a smaller town in southwest of Sweden. A sample of 461 adolescents aged 14-16 years participated. Data for the self-rated mental health and the perception of social network, social ability and sense of belonging were collected from the instrument Minneapolis Manchester Quality of Life (MMQL). Both girls and boys rated their mental health and social capital high. There was no clear connection between mental health and social capital, in forms of social network, social ability and sense of belonging. Social capital could be highlighted as a health addiction by the district nurse in health promotion. More longitudinal studies are needed to gain more knowledge about the effect of social capital on mental health, as well as the role of social media in youth social capital.

 • Lindgren, John
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Sustainability, Innovation and Management in Building (SIMB).
  Diffusion of systemic innovations in the construction sector2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The amount of research dealing with innovation has increased dramatically, construction management research included. This thesis focuses on innovations with inter-organizational effects, systemic innovations, which may radically change and improve the construction process. The overall aim of the thesis is to contribute understanding of diffusion of systemic innovations in the construction sector through the study of two different types of systemic innovations, Building Information Management and Multi-Story Housing in Timber (MSHT). It explores what facilitates and hinders innovation diffusion, with a special focus on knowledge integration and mechanisms used in the diffusion process and their effects on knowledge development. The studies conducted were made in a Swedish context related to two separate companies work with diffusing the innovations, using a broad approach with different data collection methods.

  The research departures in the interplay between the innovation content, context and process through which diffusion take place, displaying differences in how diffusion precedes and is affected. Where organizations are situated in the construction process and their ability to control the diffusion process is influential and diffusion is affected by established traditions and work procedures. For MSHT other structural materials form obstacles, while for BIM it is established work procedures and methods. Environmental pressure drives diffusion of MSHT and both innovations are supported by active clients. Diffusion also requires financial resources depending on the size of investment and associated risks. The cases show advantages with moving activities from projects into a continuous business that delivers to projects, where simplifying implementation is central. Mainly due to complexity, developing in steps enables simplifications and adjustments towards users in a controlled manner. MSHT to a higher degree depends on performing real projects for development and diffusion than BIM, which can be tested to a larger extent before diffusing into the real environment. MSHT in particular show a difference in relation to many traditional models of innovation and innovation diffusion where tests are assumed possible.

  The research relates to and has emphasized interaction and dynamics in the diffusion process and has provided additional understanding for managing complexity in the diffusion process. Projects are the most crucial knowledge integration mechanism with many underlying mechanisms, since they are a result of the development and show consequences of work performed. The applicability of codified knowledge in combination with more interactionintensive mechanisms has been shown and the introduction of the knowledge type’s domain-specific, procedural and general knowledge, complementing the current use of tacit and explicit knowledge, has provided additional understanding for diffusion and related knowledge flows. There are however differences in how knowledge types develop for the innovations. General knowledge is more influencing for BIM, while MSHT is about developing domain-specific knowledge. MSHT is about learning something new, while for BIM it is about re-learning. Findings show relevance in both using and developing the framework of innovation in organizations by Rogers (2003) for future diffusion studies in construction management research as well as the necessity of developing knowledge concerning implementation.

 • Dalsman, Sara
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Enkelt och tydligt eller svårt och ologiskt på trafikbolags webbplatser?: En språkvetenskaplig studie om användarvänlighet och begriplighet utifrån mottagares upplevelser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöks tre trafikbolags webbplatser utifrån en utvald mottagargrupps upplevelser. Mottagargruppen utgörs av studerande på universitet eller högskola och undersökningarna genomfördes med hjälp av att personer ur denna mottagargrupp agerade informanter. Syftet var att ta reda på i vilken mån mottagarna upplevde webbplatserna som användarvänliga och begripliga och hur detta påverkade deras helhetsintryck av webbplatserna.

  I uppsatsen redogörs för två undersökningar; dels ett praktiskt experiment och dels en digital enkätundersökning. Det praktiska experimentet var en kombination av metoderna observation och intervju, där 15 informanter fick testa webbplatsernas användarvänlighet genom att svara på frågor om struktur och visuellt utseende samt göra ett praktiskt test där de skulle hitta specifika webbsidor. I enkätundersökningen ställdes webbplatsernas begriplighet i fokus genom att 29 informanter svarade på frågor om textinnehållet på utvalda webbsidor. I båda undersökningarna ingick även en jämförelse av informanternas helhetsintryck av de tre webbplatserna.

  Resultaten visade att alla tre webbplatser upplevdes som mer eller mindre begripliga, dock med vissa skillnader mellan webbplatserna. Däremot uppstod tydliga problem och skillnader gällande användarvänligheten och det framkom kritik mot innehållets mottagaranpassning. I båda undersökningarna värderade informanterna sina sammanfattande helhetsintryck på ett liknande sätt, vilket visar på ett samlat resultat där en av webbplatserna värderades som bäst medan en bedömdes ge sämst intryck.

 • Gustaf, Arvidsson
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Pedagogiska diskurser i samhällskunskapens demokratiundervisning: En kvalitativ studie av lärares tolkning och iscensättning av läroplanspolitiska mål2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka pedagogiska diskurser som framträder när samhällskunskapslärare på en västsvensk gymnasieskola talar om hur de undervisar om demokrati samt vilka diskurser som framträder genom undervisningens examinationsuppgifter. Det empiriska materialet består av semistrukturerade intervjuer med fem samhällskunskapslärare samt av de prov som syftar till att examinera demokrati. Detta material analyseras sedan tematiskt med hjälp utav Basil Bernsteins teorier om bland annat den pedagogiska diskursen, vilket utgör föreliggande studies teoretiska ramverk. 

  Resultatet visar att undervisningen i demokrati ser olika ut på en och samma skola beroende på vem det är som undervisar. Till största del innehåller den pedagogisk diskursen en horisontell kunskapsstruktur vilket visar sig i framförallt lärarnas examinationsuppgifter, men också till viss del i deras egna utsagor. Uppsatsen visar också att skillnader i elevsyn mellan lärare påverkar undervisningen i olika riktningar. Vidare argumenteras det för att det existerar olika diskursiva grupptillhörigheter på en västsvensk gymnasieskola, men att det finns en dominerande kommunikativ och ämneskonceptuell diskurs som de flesta samhällslärare verkar inom.

 • Johansson, Rasmus
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Persson, Rasmus
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Skadehantering i skolan: En undersökning om vad lärare i idrott och hälsa har för uppfattningar om hantering av skador vid fysisk aktivitet i skolundervisningen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund - Varje år skadas uppskattningsvis 280 000 människor i Sverige i samband med fysisk aktivitet. Vid en mjukdelsskada bör behandling ske omedelbart för att stoppa blödning samt för att minska på läkeprocessen. Erfarenhet av idrottsmedicin är av fördel för samtliga individer. För att få den bästa läkeprocessen bör behandlingen utgå från PRICE-modellen. Syfte - I denna studie undersöks vad lärare i idrott- och hälsa från västra Sverige anser om hantering av skador vid fysisk aktivitet som en del av undervisningen i idrott- och hälsa och om det borde ingå i läroplanen. Med hantering av skador vid fysisk aktivitet menar vi till exempel hur en stukad fot behandlas eller vad som ska göras om en kompis får hjärnskakning m.m. Metod - Studien är genomförd med kvalitativa intervjuer genomförda på fem stycken aktiva lärare i idrott och hälsa. Intervjuerna har varit både strukturerade och icke-standardiserade Resultat - I intervjuerna var samtliga lärare i idrott och hälsa positiva till att ha med skadehantering i läroplanen. Det kom fram både fördelar och nackdelar som till exempel att det är bra om en elev kan hantera en stukning om någon skadas där ingen medicinskt kunnig vuxen är i närheten, respektive att det finns viss tidsbrist hos lärare i idrott hälsa för att hålla ett nytt moment. Studien visar att fördelarna väger över nackdelarna. 

 • Rådeby, Stefanie
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Johansson, Moa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Förenklade föreställningar och komplexiteten i muslimers levnadssätt: En diskursanalytisk studie om hur muslimer framställs och omtalas i serien Skam2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur den webbaserade ungdomsserien Skam kan fungera som undervisningsmaterial i religionskunskap på gymnasienivå. Därför ämnar vi genom uppsatsens diskursanalytiska teori och metod att analysera om och hur förenklade föreställningar om muslimer reproduceras eller dekonstrueras i Skam. Vårt resultat visar att Skam oftast dekonstruerar förenklade föreställningar om muslimer samt att seriens framställning av muslimer på flera vis överensstämmer med hur muslimer lever i Europa. Därmed menar vi att serien utgör potential som material inom ramen för religionsundervisning i svensk skola. I den ämnesdidaktiska reflektionen beskriver vi hur serien kan anknytas till läroplanens övergripande mål samt religionsämnets syfte och det centrala innehållet på gymnasienivå. Vi finner alltså underlag i Skam för att diskutera spänningen mellan förenklade föreställningar samt komplexiteten i hur det kan vara att leva som muslim i ett samtida mångkulturellt land som Sverige eller Norge.

 • Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Språk, kultur och samhälle.
  [Review of:] Guy Puzey and Laura Kostanski (eds), Names and Naming: People, places, perceptions and power, Multilingual Matters 163 (Bristol: Multilingual Matters, 2016). ISBN 978 1 783094 91 22016In: Journal of the English Place-Name Society, ISSN 1351-3095, Vol. 48, p. 122-124Article, book review (Other academic)
 • Nord, Jasna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Adopterad - speciell, annorlunda och precis somalla andra: Adopterades relation till identitet och skola ur ett inkluderings och exkluderingsperspektiv2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur förhåller sig adopterade till sin identitet och skola? Är målgruppen inkluderad eller exkluderad i samhället, skolan och i andra situationer? Hur upplever personerna i studien inkluderande och exkluderande? Föreliggande studie behandlar 7 adopterade individers relation till sin egna identitet och skolan och samhället i stort. 

  Den tidigare forskningen har behandlat både inkludering och exkludering, mestadels ur en specialpedagogisk synvinkel. Aktuella forskningsläget om adoption och adopterade har behandlat ras, identitet, stereotypa föreställningar, speciellt stöd som kan behövas föradopterade, hur adopterade vuxna känner sig i samhället. Syftet med studien blir således att undersöka hur adopterade förhåller sig till sin identitet och om den identiteten blivitexkluderad eller lyfts fram i skolsammanhang.

 • Nilsson, Ann-Louise
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Jakobsson, Hanna
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Faktorer som distriktssköterskan kan identifiera för att förebygga undernäring hos äldre: En litteraturstudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Undernäring hos äldre är ett växande problem med stora negativa konsekvenser för den enskilde. Forskning som undersöker de faktorer och de äldres upplevelse av vad som påverkar undernäring kan ge distriktssköterskan verktyg att förebygga undernäring. Syfte och metod: Syftet med studien var att beskriva vilka faktorer distriktssköterskan kan identifiera för att förebygga undernäring hos äldre. Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie. Resultat: Studien resulterade i tre teman: Fysiska faktorer, psykiska faktorer och yttre faktorer. Resultatet visade på att det finns flera faktorer som påverkar undernäring hos äldre. Distriktssköterskan bör försöka se hela den äldre personen och ett screeningsverktyg kan underlätta detta.

 • Elg, Petra
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Moritz, Viveca
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Patientdelaktighet: Vägen till en vårdgemenskap2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research on patient participation in relation to nursing has taken place since the 1960s, and to involve the patient in his own care, is governed by the healthcare system. The purpose of the literature study was to describe patients' involvement in nursing in inpatient somatic care. The result shows that patient participation is multifactorial and needs to be understood in relation to the attitude, roles, communication, willingness and resources. The attitude of the staff, the capacity they have to invite patients in a caring community, the roles the nurse and patient have, if the patient is willing to participate, how communication takes place and information is shared and what resources are available affects the patient's ability to be involved. The literature study shows that patient participation is of major importance in the inpatient somatic care. Patient participation is lacking as a medical science concept, and this is due to confusion about interpretation. There is a need to define the concept of patient participation scientifically in order for nurses to know how to relate. 

 • Bolanca, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Kjellström, Johanna
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Patienters upplevelser av omvårdnaden på akutmottagningen efter ett trauma2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Trauma is something that appears unexpectedly and can lead to extensive consequences. Since the patients themselves cannot fully influence the situation itself, it is important that the nurse has the skills to offer the best possible care. Aim: The aim was to highlight patients' experiences of nursing care in the emergency department after experiencing a trauma. Method: A literature review was conducted with critical review and compilation of scientific articles within the chosen topic. A total of nine result articles were used. Results: Patients experiences could be divided into three themes: participation, security and hope. The result showed that patients' experiences of care in emergency rooms after a trauma alternated between positive and negative experiences. Participation was something that varied and affected patients' experience of nursing care. Being assigned information and relevant facts posed concerns and brought a sense of security. Hope was created by good quality care while lack of hope led to a reduced willingness to fight. Conclusions: Increased knowledge already in nursing education about trauma care in the emergency department can provide greater awareness about patients' experiences of care, which in turn can lead to better care. Research to raise awareness about patients' experiences of care after a trauma should be carried out.

 • Paulovics, Bálint
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Test-retest reliability and construct validity of three golf specific rotational power tests in 1080 Quantum: and a presentation of the power-force-velocity profiles of elite level golfers2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Evaluation of power-force-velocity profiles in ballistic push-offs and in sprint movements are beneficial to enhance sport performance. There have only been a few studies investigating force-velocity profiles in rotational movements and there have not been any studies conducted on golf specific rotational movements. There is a lack of isoinertial power assessment protocols which can relate to golf swing performance. For this reason, 1080 Quantum was used for testing which is a machine able to measure power, force and velocity in several different resistance modes. Aim: The aim was to study the reliability of three golf specific rotational tests and to assess the reliable test’s validity. The secondary aim was to study the isoinertial force-velocity and power relationship in tests that assessed acceptable test-retest reliability and acceptable construct validity. Methods: Twelve high level golfers (handicap -1.5±1.2), 8 men and 4 women performed the tests with five different loads; 2 kg, 6 kg, 10 kg, 14 kg and 18kg with three golf specific rotational movements in a motorized cable machine (1080 Quantum, Sweden). The three new tests utilized were: full body rotational test (FBRT), thorax rotational test (TRT) and pelvis rotational test (PRT). Data gathered was used to study golfer’s individual force-velocity profile and to assess construct validity of the reliable tests against previously recorded normal-swing driver clubhead speed (CHSnormal), and maximum-swing driver clubhead speed (CHSmax). Construct validity was based on á priori stated hypothesizes, and data were analyzed with Spearman’s correlation coefficient (rs). Intraclass correlation coefficient (ICC) and coefficient of variation (CV) was used to assess test-retest reliability of FBRT, TRT and PRT. Results: In the reliability assessment, the highest peak power (PP) (ICC, 0.968, 95% CI (0.889- 0.991)), corresponding peak force (PF) (ICC, 0.993, 95% CI (0.96- 0.998)) and corresponding peak velocity (PV) (ICC 0.773, 95% CI (0.17- 0.936)) was only found to be acceptable in FBRT. Construct validity assessment of FBRT was not found acceptable in either of the resistances. The calculated average slopes indicated a velocity dominant force-velocity profile for women and a force dominant for men. Conclusion: The study demonstrated that only the FBRT assessed acceptable test-retest reliability for measuring force, velocity and power. Based on our hypothesizes FBRT is not a valid indicator of golf performance on either resistance, however it had a significant moderate to good correlation with CHSmax and with CHSnormal at all resistances apart from 2 kg. FBRT should not be applied as a test, nor to be used for the calculation of the force- velocity profile since it is not valid, even though it is reliable. since it is not valid, even though it is reliable. As a result, FBRT could only be used for exercise and needs further development to improve its validity.

 • Natsiopoulos, Georgios
  Halmstad University.
  Våg-partikeldualitet på gymnasiet: Ett steg i jakten på att avlägsna motsägelserna och kunskapsgapen2018Student paper other, 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det centrala innehållet för fysik på gymnasiet ingår att kunna förstå och förklara den så kallade våg-partikeldualiteten. Samtidigt uppmärksammar den internationella forskningen löpande om elevers svårigheter att förstå kvantfysik, bland annat våg-partikeldualiteten. Syftet med denna uppsats är att identifiera orsaker till varför så är fallet.

  Vad innebär då begreppet våg-partikeldualitet? En mekanisk analogi till vad som avses går att föreställa sig genom att tänka sig en liten partikel som rör sig genom ett medium som det finns vågrörelser i. Partikeln påverkas av stående vågor i mediet, motsvarande dem i en vibrerande sträng, fast i tre dimensioner, som guidar in den i specifika spår. En del av dessa kan ha genererats av partikeln själv vid tidigare tidpunkter. Det går inte att förutspå exakt vilken väg partikeln kommer att ta genom mediet fyllt av vågor, eftersom små slumpmässiga störningar i känsliga positioner kan förändra dess bana helt. Däremot kan sannolikheten att den anländer till en viss slutposition ändå bestämmas, eftersom de stående vågorna i mediet skapar mönster som gör vissa potentiella slutpositioner mer sannolika än andra. Den lilla partikeln ”har” i denna mening alltså även vågegenskaper.

  Uppsatsen inleds med en översikt av den senaste internationella forskningen om undervisning inom kvantfysik på motsvarande gymnasienivå eller högre. Metoden för att besvara forskningsfrågan, dvs vad det finns för motsägelser och kunskapsgap i och mellan gymnasieläroböcker avseende våg-partikeldualitet, består i att reda ut oklarheter genom att analysera kapitlen som behandlar våg-partikeldualitet i fyra samtida läroböcker i ämnet. I diskussionsavsnittet presenteras ett kompletterande förslag på kapitelinnehåll som tagits fram utifrån ett schema (en så kallad CoRe) som guidar lärarens tankar till att utgå från elevernas synsätt. Studien kan alltså ses som en jämförelse mellan fem läroböcker i ämnet, varav en är fiktiv.

  Resultatet av studien är att motsägelser förekommer; dels mellan läroböckerna men även gentemot ett antal påståenden avgörande för förståelsen av begreppet våg-partikeldualitet. Det råder även ett kunskapsgap som förhindrar en kontinuerlig övergång från klassisk till modern fysik i samtliga läroböcker. Motsägelserna skulle behöva undersökas för att få klarhet i vilka påståenden som är korrekta och vilka som behöver korrigeras inför en ny upplaga. Kunskapsgapet behöver slutas av pedagogiska skäl. Motsägelserna behöver naturligtvis avlägsnas, bland annat för ökade möjligheter till rättssäker betygssättning.

  Appendixet är huvudsakligen avsett för fysiklärare och blivande fysiklärare eftersom det innehåller matematiska formler. Syftet med att inkludera det är att visa hur framställningen av kvantfysik kan avmystifieras, bland annat genom att visa hur den imaginära enheten kan fås att försvinna i Schrödingerekvationen. Där visas även hur begreppet kvantum uppkommer och beskrivs matematiskt, likheter mellan Schrödingerekvationen för en fri partikel och ekvationen för böjvågor i fasta material, likheter mellan utstrålning av ljud från ytor och den fotoelektriska effekten samt likheter mellan Schrödingerekvationen och kopplade diffusions-/koncentrationsprocesser. Det visas även varför endast plana vågor på sinusform kan propagera oförändrade, vilket sprider nytt ljus över materievågor och deBroglie-våglängden.

 • Bokström, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Svensson, Ingrid
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Tröst till personen med cancer som vårdas av sjuksköterska i livets slut: En begreppsanalys2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Comfort plays a central part in nursing care. The concept of comfort has been questioned whether it is relevant to the nursing care. Comfort associated with suffering and the importance of the concept of comfort are individually, physically, mentally and spiritually. The aim of the study was to investigate the concept from a nursing perspective at the end of life stage. Conceptual analysis follows Rodgers Evolutionary Concept Analysis. Article searches were conducted in 4 databases. 14 articles became the final selection. Where surrogate/related terms, antecedenter, features, examples and implications of consolation was identified. . The result shows that there are some common factors that promote comfort. Factors that emerged was the relationship with the nurse, family relationships and religious or spiritual beliefs. It is important that the nurse adapts the consolation to the individual when comfort is experienced individually. The results were discussed from the perspective of Ruland and Moore's nursing theory Peaceful End-Of-Life Theory and further analysis phase. More research is needed to further develop the concept of comfort in life´s final stage.

 • Axenfalk, Paulina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Språkbruket och stigmatisering: En kvalitativ intervjuundersökning med personal på ungdomsmottagningar i Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie utreder huruvida stigmatisering har någon inverkan på vårt språkbruk i kommunikationssituationer som behandlar psykisk ohälsa och sexualitet, samt huruvida går att urskilja någon skillnad mellan olika grupper av ungdomar på ungdomsmottagningar i Sverige. Utredningen grundar sig på tio intervjuer med personal på vederbörande ungdomsmottagningar och deras upplevelser. Resultatet visar att språkbruket kan begränsas till följd av olika faktorer där stigmatisering utgör en, främst när ungdomen har annan kulturell bakgrund i vilken stigmatisering är vidare utbrett. Andra faktorer som påverkar språkbruket i kommunikationssituationerna är tillgång till kognitiv förmåga, generations- och åldersklyftor samt abstraktionsnivån hos vissa begrepp, som t.ex. ångest.